Raad van State blijkt Rutte’s windmolenadvocaat

Onafhankelijk krijgt in NL een DDR-bijklank

Met haar akkoord voor Urgenda haar klimaateisen op basis van een ideologisch idee- het voorzorgbeginsel– dient de Raad van State politiek beleid van Kabinet Rutte 3. En daarmee dient zij de belangen van het Ministerie van Financiën (ASN Bank) en De Nederlandse Bank (Frank Elderson)

Mark Rutte pleitte op CNN op 6 december 2018 al voor strenge klimaatdoelen voordat de Raad van State uitspraak deed in de Urgenda-zaak om  2020 een 25% (papieren) CO2-reductie door te drukken (tov 1990)

Staatsraden worden op politieke voordracht benoemd. Het ‘groene’ Huis van Oranje (met Maxima als VN-gezant) is baas. Ook treffen we als adviseur de van de Verenigde Naties afkomstige Ad Melkert als Staatsraad, tevens lobbyist voor de VNO-NCW namens de Sociaal Economische Raad.

Afgelopen jaar benoemden ze zelfs een advocaat van Stibbe- het kantoor dat windmolenaars turbines in natuurgebied helpt bouwen- tot staatsraad omgevingsrecht. De Raad van State werd al voorgezeten door een corporate lobbyist Thom de Graaf (D66).  

Hoe kunnen Zuidashaaien van Stibbe met corporate belangen in de windmolenindustrie nu ‘onafhankelijk’ zijn.

Waarom de Raad van State niet langer objectief lijkt
Op 19 augustus 2019 zeg ik het vertrouwen op bij de Raad van State in de Nederlandse rechtstaat. Vanwege het misbruik van publieke macht voor private doelen. En een half jaar later eist een arrestatieteam binnentredingsrecht, slaat je in de handboeien en gooit je in de cel voor wat je schrijft over die belangenverstrengeling.

Zodat mij nu een lasterlijke en uitzinnige aanklacht van ‘doodsbedreiging’ boven het hoofd hangt, op basis van wat uit context gerukt proza/stijlfiguren. Is dat geen experimentele bevestiging van mijn punt? Daarom houden we vandaag dit hoogste rechtsorgaan nader tegen het licht. Ik kan dit niet anders zien dan als politieke arrestatie, maar oordeel vooral zelf…

Afgelopen 19 augustus 2019 zegde ik bij de Raad van State al mijn vertrouwen op in de rechtstaat. Die pleitnota kun je hier lezen. Na 3 jaar tevergeefs via een Wob-procedure openheid van zaken te willen krijgen, inzake wat ik ‘De Waddenoligarchie’ noemde; publiek machtsmisbruik voor privaat gewin rond Waddenbestuur en Waddenfonds.

Dat is de intentie, het verzet opruimen.

Rijkswaterstaat en Provincies trokken private belangen van door de overheid gesubsidieerde NGO’s als Natuurmonumenten en linkse actiegroepen voor op andere belangen, bij organisatie van Waddenbestuur.

We wilden bijvoorbeeld schriftelijke communicatie via email tussen bestuurders en hun voorkeurspartijen inzien. Rijkswaterstaat beweert dat deze bestuurders in 5 jaar geen enkele schriftelijke communicatie voerden met voorkeurspartijen over de gevoerde strategie. Ik en mijn jurist achten die bewering op zijn best ongeloofwaardig. Maar de Raad van State keerde bewijslast om, en pleitte zo Rijkswaterstaat vrij.

Ondanks dat Rijkswaterstaat aantoonbaar liegt, 3 jaar je informatieverzoeken traineert, je ongevraagde info geeft, moest ik maar bewijzen dat ze dat betreffende het gevraagde email-verkeer NIET doen. Die uitspraak had ik voorzien, dus had ik eerder al mijn vertrouwen opgezegd.

Waddenmozaiek.

Dankzij de door mij aangevochten ‘oligarchische’ bestuurs-structuur, kunnen bijvoorbeeld reeds met 50 miljoen euro per jaar gesubsidieerde milieuclubs als Natuurmonumenten-vooraan sluiten bij toekenning van Waddenfondsgeld. Die kregen ‘beheerder’-status bij beleid, zo krijgen ze een privilege bij Waddenfonds-toekenning.

Natuurmonumenten krijgt met bevriende onderzoekers van Rijks Universiteit Groningen bijvoorbeeld wel 80 % van projectkosten vergoed, en zelfs 4 miljoen euro voor ‘onderzoek’ als ‘Waddenmozaiek’ gericht tegen visserij.

Daarin verdient 1 veldcoordinator in 4 jaar tijd een half miljoen euro, inclusief reis- en verblijfskosten. In ruil lijken dergelijke clubs als ‘groenwasserette’ van de overheid op te treden. Ze blijven muisstil als energie-industrie in de natuur verschijnt- zoals Windpark Fryslan, en dikke kabels voor windfarms dwars door de Waddenzee.

Of wanneer de overheid Lelystad Airport opent pal tegen vogelgebied. In ruil voor Marker Wadden blijft het muisstil bij Natuurmonumenten. De gedeputeerden van Noordelijke Provincies- die het Waddenfonds beheren- willen zelfs ‘Waddenproof Windmolens‘ installeren, dus windmolens en zonnevelden IN de Waddenzee.

Stibbe vertegenwoordigde Anne de Groot (Windpark Fryslan) om zijn gigaturbines Natura 2000 in te krijgen

Windmolenadvocaat nu raadsheer bij Raad van State
In dat licht bezien, is het extra verontrustend, dat de Raad van State in maart 2019 een Raadsheer Omgevingsrecht benoemde- Aaldert Ten Veen- wiens Stibbe als advocatenbureau het juridisch hielp mogelijk maken om windturbines in Natura 2000-gebied te plaatsen.

Sterker nog, de Zuidashaaien van Stibbe- hier wel eens gekscherend ‘Poederneus en Partners’ genoemd- claimt zelf zich daarin te specialiseren. We citeren zijn bedrijf Stibbe,.

Aaldert was voor tal van cliënten betrokken bij toonaangevende projecten op het gebied van infrastructuur, woningbouw en energie. In 2012 trad hij toe tot het bestuur van Stibbe waar hij onder meer een grote bijdrage leverde aan de bouw van en verhuizing naar het nieuwe pand in 2016.

Bij de Raad van State gaat Aaldert zich opnieuw bezighouden met omgevingsrechtelijke dossiers.

Hoe kun je dan nog enig vertrouwen in objectiviteit hebben, als zijn Stibbe de belangen van de windustrie diende?

Poederneus & Partners (Stibbe): Wij specialiseren ons in windturbines in natuurgebied

Terwijl ook Noordelijke Rekenkamer waarschuwde voor ‘Belangenverstrengeling’
Onderstaande citaat van de Noordelijke Rekenkamer op blz 42 toont, hoe zij ook voor de ‘belangenverstrengeling’ waarschuwden, die ik als wetenschapsjournalist aankaartte..

Mijn jurist verstuurde 5 maart 2019 het Hoger Beroep naar de Raad van State inzake de Waddenoligarchie, die Rijkswaterstaat instelt: de privatisering van de publieke ruimte der Waddenzee, om privaat gewin op publieke kosten te faciliteren. En privatisering van publiek bestuur (‘1 Beheerautoriteit’), via de op 17-12-2018 in de Staatscourant vastgelegde institutionalisering van Belangenverstrengeling.

Net als bij windmolenprocedures, wekte de overheid de schijn van inspraak bij reeds in beton gegoten beleidsvoornemens. Zo organiseerden voor tot ‘gebruikers’ gedegradeerde traditionele bewoners en vissers  vrolijke overlegsessies via een Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Een ambtenaar met 3 petten op van Staatsbosbeheer, Michel Firet begeleidde die sessies.

Maar in haar bestuurs-architectuur had Rijkswaterstaat met de Provincies al een belangendiscriminatie ingebouwd. Die bestuursarchitectuur past in de internationale trend die ze afdwingen met VN-agenda 2030 Agenda: privatisering van de publieke ruimte. Een hek om de natuur voor traditionele gebruikers, burgers, boeren, vissers, en daarvoor een bankier met kassa

In de formulering van de Kamerbrief van Carola Schouten op 29 januari 2018 zie je de ‘framing’ al, waar de ‘Samenwerkingsagenda’ (privatisering beleid) zich op richt:

Stientje/Natuurmonumenten haar wensen

De Raad van State behartigt hier dan een politiek doel. Zij moeten bijvoorbeeld de in het regeerakkoord vastgelegde plannen faciliteren. Zoals ze eerder de Crisis en Herstelwet (Hirsch Ballin CDA, 2010) goedkeurden, en de Rijkscoordinatieregeling(2008), waarmee alle windenergieprojecten juridisch onschendbaar worden.

Bedenk dat Stientje van Veldhoven (D66) de lobbyiste voor De Groene 11 met oa Natuurmonumenten in de Tweede Kamer was. Die werd Staatssecretaris van Waterstaat en dus baas over Rijkswaterstaat. Dankzij Stientje Veldhoven (en D66-collega Kocer Kaya) kwam die eis voor een Waddenoligarchie in het regeerakkoord, de vermenging van publiek-privaat

Natuurmonumenten cs lobbyden met de publiek-private lobbyfabriek Programma Rijke Waddenzee (PRW) voor die oligarchische bestuurs-architectuur. En PRW huist weer in het zelfde kantoor als Rijkswaterstaat Noord in Leeuwarden. Je weet dus niet als burger, boer, visser, met wiens mond iemand van ‘de overheid’ spreekt, uit wiens belang.

De Urgenda-zaak bevestigt politieke corrumpering Raad van State
Bij de zaken die ik voerde (in 2014 voor garnalenvissers en 19 augustus 2019 als journalist), benadrukken de Staatsraden steeds ‘wij toetsen alleen op bestuursrechterlijke gronden’. Dat is ook hun taak: ze kijken of de overheid zich aan de eigen regels hield. Maar bij de Urgenda-zaak van december 2019, ging de Raad van State plots op ideologische gronden te werk.

Ze toverden een ideologisch beginsel, het voorzorgprincipe als joker tevoorschijn, om een door de overheid gesubsidieerde klimaatclub gelijk te geven. Urgenda (en haar afsplitsing in Friesland, Fossielvrij Fryslan) bepleiten beleid, dat de ambtenarij toch al wilde doordrukken: zo snel mogelijk papieren CO2-ruimte vrijmaken (25% reductie tov 1990, als tussenstap naar 50% reducte in 2030, het doel van de Klimaatwet).

De zitting op 19 augustus 2019

Zo baant de Raad van State de weg voor beleid, waarvan het effect op klimaat nooit meetbaar zal zijn. Zoals we al beschreven, dient die papieren CO2-besparing- zoals Windpark Fryslan die claimt- wel de emissiehandel (in tonnen ‘bespaarde’) CO2 voor multinationals als DSM, kunstmestfabriek OCI-Nitrogen (voorheen DSM Agro), Shell enz.

Wanneer de overheid bij die CO2-stoelendans 25% van de stoeltjes (tonnen CO2) weghaalt, of 50% kunnen zij dan papieren tonnen bijkopen. Zo komen de multinationals zonder kleerscheuren uit klimaatbeleid, waarvoor burger en MKB moeten bloeden.

De VVD en het CDA zijn weer slippendragers van die multinationals. Zo werkt formateur van Rutte 3- Edith Schippers- nu voor DSM. En ‘duurzame’ Feike Sijbesma (DSM) is weer ‘bankraad’ bij De Nederlandse Bank. (DNB)

Mark Rutte toont 6 december 2018 zijn globalistische geestverwanten klimaatambitie

Klimaatbeleid uit voorzorg verbieden
Enige gepolitiseerde corruptie van het hoogste rechtsorgaan vermoeden, daarvoor kun je dus harde feiten aandragen. Feiten die ook tot uiting komen bij rechterlijke uitspraken. De op het voorzorgprincipe gepromoveerde (Universiteit Tilburg) chemicus-theoloog Jaap Hanekamp, reageerde recent op het Urgenda-vonnis bij de Raad van State. Hij ziet daarin de verdere politisering van het recht, en concludeert.

Met haar vonnis heeft de Hoge Raad haar politieke vooringenomenheid onomwonden op tafel gelegd en daarmee haar onafhankelijkheid verspeeld. Hoe? Door selectief voorzorg in te zetten ten faveure van het klimaatbeleid zonder de gevaren van dat beleid voor de Nederlandse bevolking te wegen. Dat had wel moeten gebeuren; uit voorzorg.

In zijn artikel ‘Klimaatbeleid moet uit voorzorg verboden worden’ van 27 december haalt Hanekamp filosoof Pierre Manent aan over politisering van recht. Hoe minder meetbaar het resultaat van beleidsdoelen is (zoals klimaatdoelen), hoe voordeliger voor de politicus. Want die kan dan ook nooit worden afgerekend op destructieve besluiten, maar wel bijvoorbeeld voor CNN de daadkrachtige politicus spelen..

Kwam bij de VN vandaan.

De Raad van State faciliteert dit politieke toneelspel nu via de Urgendazaak. Die mede door de overheid gefinancierde klimaatclub dwong 25% CO2-reductie tov 1990 af, met steun van activistische raadsheren van de Raad van State. Bedenk verder hoe intiem Rutte met Raad van State-baas Willem Alexander omgaat.

En wat doet Ad Melkert als VNO-NCW-lobbyist voor de SER bij de Raad van State?

Kamerbrief 9 april 2016. Effect klimaatbeleid zal nooit meetbaar zijn

Zo dwingt dit hoogste rechtsorgaan de meest ingrijpende economische en landschaps-ecologische (windturbines!!) maatregelen af, zonder dat enig effect op het beleden doel, de mondiale temperatuur ooit meetbaar zal zijn. Klimaatbeleid is dus de droom van iedere politicus, die voor de buhne wil scoren, zoals Mark Rutte bij CNN.

Immers, 0,000045 graden, dat is niet detecteerbaar voor het menselijk zenuwstelsel.De Raad van State zegt in haar vonnis, dat ‘zorgplicht’ van de overheid naar haar belastingbetalers bestaat.

Die weegt  ‘zorgplicht’ zwaarder weegt bij het voorkomen van 0,0000045 graden opwarming (het door De Staat in Kamerbrief 26-04-2016 vastgestelde effect van Urgenda-zaak), dan bij het tot armoede brengen van de burgerbevolking via honderden miljarden euro’s lastenverzwaringen.

De vernietiging van het Nederlandse landschap is ook zeer duidelijk zichtbaar en meetbaar. Zoals met windturbines in de natuur:

De nadelen van klimaatbeleid staan vast, voordelen niet….

En met het kapotzagen van bos en eeuwenoude eikenwallen voor biomassacentrales, zoals door Staatsbosbeheer:

Forest destruction for climate protection

Het vonnis luidde:

Op grond hiervan is het hof van oordeel dat de Staat zijn … zorgplicht schendt door niet per eind 2020 ten minste 25% te willen reduceren. Een reductie van 25% moet als een minimum worden beschouwd, waarbij recente inzichten over een nog verdergaande reductie in verband met de 1,5 °C-graden doelstelling nog buiten beschouwing zijn gelaten.

Er bestaat een reële kans dat de reductie in 2020 (substantieel) lager uitkomt dan 25%. Een dergelijke onzekerheidsmarge is niet acceptabel. Nu er verder duidelijke aanwijzingen zijn dat de huidige maatregelen ontoereikend zullen zijn om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen (dus nog los van de vraag of het huidige beleid daadwerkelijk zal worden uitgevoerd), dient mede op grond van het voorzorgsbeginsel voor maatregelen te worden gekozen die wel veilig zijn, althans zo veilig mogelijk zijn.

Tegen een dergelijke onzekerheidsmarge verzetten zich ook de zeer grote gevaren die een stijging van de temperatuur met 2 °C of 1,5 °C, laat staan een hogere stijging, meebrengen, welke gevaren de Staat niet heeft bestreden.”

En ze stellen:

De verplichting om … passende maatregelen te nemen, houdt mede in dat staten gehouden zijn om preventief maatregelen te nemen tegen het gevaar, ook als niet zeker is dat het gevaar zich zal verwezenlijken. Dit strookt met het voorzorgsbeginsel

Binnentredingsrecht om je ‘van gas los’ te dwingen
We zien dat de Raad van State met deze uitspraak meerdere belangen dient. Zoals van het Ministerie van Financiën en haar ASN Bank, die inzet op CO2-handel en ‘biodiversiteit’-belasting. Dat Ministerie van Financiën wil  met Frank Elderson van De Nederlandse Bank (DNB) vol in de CO2-handel inzetten.

Die CO2-handel levert pas geld op, met juridisch dwingende regulering. Alleen door wetgeving wordt een ton CO2 geld waard op een emissie’markt voor ‘Groene Obligaties’. En de Raad van State geeft deze juridische grond nu. Ook wil de overheid U vanaf 2021 met ‘Binnentredingsrecht’ van gas los dwingen, zodat de installatiesector van VNO-NCW haar warmtepompen kan verkopen.

Red de menselijkheid. De Oligarchie eist binnentredingsrecht per 2021 om je ‘van gas los’ te dwingen.

Ik kan U na mijn arrestatie van afgelopen week verzekeren: wanneer er 3 agenten in je eigen huis bovenop je springen, je tegen de grond kwakken en in de boeien slaan voor wat je als klimaatbeleid-kritisch wetenschapsjournalist schrijft: Dat voelt bedreigender dan 0,000045 graden (vermeden) opwarming in het jaar 2100.

Dat ze cabaratesk proza uit context rukken om je ‘doodsbedreiging’ ten laste te kunnen leggen. Ik voel mij met monddoods-bedreiging aangevallen door deze leugenachtige corrupte overheid. Weet ik te veel?

De afdruk van de handboeien nadat De Sterke Arm zich ‘binnentredingsrecht’ verschafte

Na een week lang last van de rug te hebben door deze behandeling van ‘De Sterke Arm’, heb ik door de veel te strak aangesnoerde handboei aan de linkerpols nog steeds een tintelende duim en linkerhand. Niet alleen zit er in het bot van mijn pols nu een inkeping, het lijkt dat ze een zenuw geraakt/beschadigd hebben.

Welke rechter-commissaris heeft de handtekening gezet onder deze belachelijke intimidatie-actie?

En hoeveel gemeenschapsgeld kost zoiets wel niet? Als intimidatiepoging is jullie actie vooralsnog hopeloos mislukt. Ons lezersaantal is in 1 week verdubbeld naar pieken van 15 duizend per dag, en de filmpjes over de klimazi’s en arrestatie zijn samen al 60 duizend maal bekeken. OM en Fryslan Fossielfrij (het Friese Urgenda) Bedankt!

Veerman is bestuurder bij groot-financier anti-visserijclubs. Redt Veerman de visserij? 🙂

Opnieuw; staar je niet blind op ‘links’ en ‘rechts’, de kreten van massamedia.

Urgenda oogt links maar De Staat betaalt en faciliteert ze met subsidie, en via particuliere weg met De Postcode Loterij. In het bestuur van die loterij zitten allemaal ‘rechtse’ kartelpolitici, zoals Laetitia Griffth (VVD) Pieter van Geel (CDA), Ben Knapen (CDA), Cees Veerman (CDA) en de ‘CEO’ van ASR-Vermogensbeheer, de grootste verpachter van landbouwgrond in NL: Kick van der Pol

Klimaatclubs bepleiten net als Milieudefensie (10 miljoen euro subsidie per jaar van Ministerie van Buitenlandse Zaken) het internationale klimaatbeleid van 2030 Agenda, dat Rutte en zijn multinationals en banken als de Rabobank ook voorstaan. Ogenschijnlijk ‘linkse’ clubs, doen aan wat in de PR ‘astroturfing’ heet, het veinzen van maatschappelijke steun voor een valse politieke elite.

Daarvoor betaalt de ambtenarij van de Topmanagementgroep ze.

Persoonlijk begrijp ik dan ook niet, waarom het Nederlandse volk een pathologische leugenaar als Mark Rutte handhaaft als premier. Maar goed, politiek is niet mijn domein. We zijn hier van het geestelijke en culturele in deze Interessante Tijden! Niettemin is een Operatie Schoon Schip nodig, wil het ooit weer iets worden met de bestuurlijke integriteit van de Nederlandse overheid..

En daarbij moet de onderste steen boven.

8 Replies to “Raad van State blijkt Rutte’s windmolenadvocaat”

 1. Ons lezersaantal is in 1 week verdubbeld naar pieken van 15 duizend per dag, en de filmpjes over de klimazi’s en arrestatie zijn samen al 60 duizend maal bekeken! Proficiat,steeds meer mensen worden wakker.

  Bij “goede doelen loterijen en novamedia” komt het dus er op neer dat je zelf meebetaald,als je daaraan meedoet, aan je eigen ondergang en op termijn op enorme kosten wordt getrakteerd. Kan het nog gekker?
  Het bekende spel : hou jij ze dom , hou ik ze arm.

 2. Het is met het klimaatleger hetzelfde als met het “gewone gewelds” leger, onder het mom van defensie / verdediging trekt men ten strijde om waar dan ook de boel naar de hand te zetten in privaat belang. Gepaard gaand met leugens, list en bedrog via haar kanalen en massamedia…
  Als je geen pathologische leugenaar bent maak je geen kans binnen de georganiseerde misdaad van de kerk-staat en aanverwante huurlegers (of wil je daar gewoon niets mee te maken hebben) en anders word je wel vroegtijdig kaltgesteld. Op welke wijze ook.

 3. Dit is de meest geniepige oorlog tegen natuur en burgers , echt te misselijk voor woorden.Gaan we nog stemmen ?nooit meer geef ik mijn stem weg aan al die zakkenvullers om te janken .

 4. De toverwoorden in de politiek zijn al jaren framing en perceptie.Dat zie je vooral goed als er weer verkiezingen in aantocht zijn. Zie verkiezingsprogramma ’s op TV zover je die nog bekijkt,zum kötzen. Dan bent U, de “kiezer”, uitermate belangrijk en een dag later zijn ze U weer vergeten en alles bleef zoals het was. Glas-plas-was dus!!

  Ook spelen er een aantal machten op de achtergrond vaak een onfrisse rol zoals:
  de vierde macht : de ambtenaren
  de vijfde macht : de media
  de zesde macht : het schimmige woud van externe “adviesburo’s”

   1. Janet Ossebaard is dat niet dat gekke mens met haar graancirkelgeleuter…? Wat “koop je” voor haar kul engbert? Niets toch, zij mag kennelijk Trump wegzetten als toekomstige “verlosser”, als ik het wel heb, dat is een aloud trucje wat al zo vaak is langsgekomen, ik kan me nog goed herinneren dat een Deepak Chopra Obama als verlosser neerzette… Zieke humor, zeg maar… Maar goed er zijn altijd genoeg gelovigen voor weer een nieuwe “kerk” vol volgelingen…

    1. Helemaal eens Ko.
     Het gaat om de feiten die er genoemd worden. Die worden je mooi benoemt om zelf eens te te bekijken, en er van te vinden wat je zelf denkt. Als u na het zien de inhoud nog denkt dat alles wat ze noemt en laat zien kul is. Dan snap ik niet waarom u wel hier mee leest over wat de heer zeilmaker ontdekt. Het is nooit waterdicht te bewijzen. Maar de toevalligheden passen soms te mooi bij elkaar

     1. Engbert, nee wat kindermisbruik, kindermoord en pedonetwerken betreft hebben we in de zaak rondom Dutroux in de jaren 90 in België o.a. kunnen zien hoe dat gaat, destijds kon dat nog in de vorm van getuigenissen – op BRT 2 meen ik – mainstream komen. Rechters van de zaak, getuigen uitgeschakeld, en vele doden later was het deksel op de doofpot. Dat er sindsdien niets is verandert is duidelijk en wellicht nog een stuk gekker…
      Het gaat er om dat er dan via “koppelverkoop” een hoop flauwekul wordt meegeleverd. Dat verschijnsel zie je veel. Alienating onzin vaak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *