‘Vogelbescherming’ belegt zelfs in windmolens…

Vogels ‘beschermen’ is baantjes en handel

Wie de vogels van UBO’s (ultimate beneficiary owners grootbedrijf) uit de wind houdt, die kan op cash rekenen zo blijkt bij Vogelbescherming uit Zeist: Twaalf miljoen euro spaargeld in 2017, een pand van 4,2 miljoen euro op de A-locatie in Zeist (het voormalig kantoor van WNF), 1,2 miljoen euro belegd vermogen, meer marketingpersoneel achter het bureau dan natuurbeschermers in het veld. 

In dit artikel kijken we: doet Vogelbescherming netto meer kwaad dan goed voor vogels, dankzij hun politieke en financiele steun aan bijvoorbeeld de windmolenpolitiek en bomenzaag-politiek van het SER Energieakkoord, die uit Brusselse energiepolitiek volgt. Ze beleggen zelfs in ‘Green Bonds’, dat zijn obligaties met ‘groene belofte’ om bv in windturbines te investeren.

Ze blijken zeer goed verbonden met de UBO’s van Nederland (het grootbedrijf) en de Raad van State via Marijke Vos (Groen Links)

Ook hun oud-directeur Eric Wanders uit het Drenthse Gieten bevestigt dat Vogelbescherming een marketingbedrijf werd, waar wetenschap achter het karretje van fondsenwerving werd gespannen. Via de publiek-private-hybride SoortenNL fabriceren ze op wetenschappelijk ontransparante wijze ‘trends’ waarmee ze zeer lucratief campagne voor eigen baantjes voeren. Je kunt Vogelbescherming opzeggen via 030-6937700.

Als je geld hebt, heb je vrienden

Groene 11= groene verfpot windmolens
Maandag  beschreven we al de ‘Groene 11‘-milieuclubs waar ook Vogelbescherming uit Zeist bij zit. Dat lobbykantoor van Postcode Loterij-beneficienten uit groene hoek, het werkt als de ‘Groene Verfpot’ van de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van het grootbedrijf (VNO-NCW) en de overheid.

Dat schrijven we als constatering, observatie op basis van de financiering en de poppetjes. Een observatie die we vandaag met meer bewijzen versterken, bij een club waarvan ondergetekende ooit overtuigd lid was (net als van Natuurmonumenten, waar ik als vrijwilliger excursies voor gaf).

De overheid geeft belastinggeld aan gunstelingen, wanneer die belangen van ambtenarij dient. Daarom kunnen ze bij subsidies vooraan in de rij staan, omdat ze de ambtenarij bij bv LNV en EZ helpen zichzelf groen te verven. Daardoor is de natuur- en milieubeweging sinds de jaren ’90 dusdanig gecorrumpeerd, dat zij meer kwaad dan goed doet zo is hier de werkhypothese. En daarvoor vinden we steeds nieuw bewijs.

Minsterie van LNV en Klimaat bij VNO NCW-kantoor

De exponentiele groei qua inkomsten, kreeg neveneffecten die de kerndoelstelling- het beschermen van het Nederlandse deltalandschap tegen onnodige vernietiging- juist schaden. Ook boette men in op transparantie bij wetenchappelijke onderbouwing. Daarnaast gaven milieuclubs hun onafhankelijkheid op, via verstrengeling in coalities. We beschreven al eerder, dat Pieter Winsemius (McKinsey, VROM-minister, Postcode Loterij-commissaris, enz) met zijn organisatiefilosofie voor die verknoping verantwoordelijk kan zijn.

Je bouwt dan meer lobbymacht, maar verwatert je kerndoel tot je 11 ‘groen’ clubs overhoudt die allen de zelfde klimaatpolitiek verkopen, windmolens enz.

Wie de belangen van de overheid, haar kartelpolitici als Winsemius, Alders cs en haar UBO’s dwars zit, die krijgt natuurlijk geen subsidie. Zo zit in de ‘wetenschappelijke raad’ van groene verfpot van windmolens op zee- Stichting de Noordzee (met Eneco-commissaris in bestuur)- ook weer de jurist van Vogelbescherming BV: Harm Dotinga… Ons kent ons. Alle ‘Groene 11’-clubs samen vingen in 2018 liefst 64,259 miljoen euro Postcode Loterijgeld.

Gratis reclamegeld zo op het handje. Wiens belangen dienen die ‘groene 11’ daar mee? En hoe zit het met voorheen respectabele clubs uit die 11, zoals Vogelbescherming?

Het zijn 11 verschillende clubs maar ze werken als 1 geheel met de zelfde financiers

UBObescherming Zeist
Vogels zijn de meest zichtbare diersoort, die de meeste menselijke ‘fans’ kennen. Geen wonder dat Vogelbescherming dus met vogelplaatjes zo eenvoudig particuliere donaties krijgt: 9,4 miljoen euro van leden. Vogels roepen sympathie op.

Daarom is het zo belangrijk te weten: beschermt Vogelbescherming daarmee per euro effectief de vogels? Of beschermen ze vooral de eigen fondsenwerving? Of beschermen ze zelfs de belangen van het grootbedrijf en de overhed, die de natuur beschadigen met windturbines, biomassacentrales. Hoeveel meetbaar en controleerbaar goed doen ze dus op de schaal van 0-100%?

Als ze vandaag zouden ophouden te bestaan, zou de vogelrijke Nederlandse Delta dan minder vogelrijk worden? Immers, Vogelbescherming is in de eerste plaats campagnebedrijf. De afdeling marketing (26 FTE) heeft meer personeel dan ‘bescherming’ (24,7, veel deeltijd). Knapt de natuur op van meisjes in deeltijd achter het bureau met een communicatiestudie?

In 2018 ving Vogelbescherming 3,183 miljoen euro Postcode Loterij-geld, gratis marketingbudget.  Bijvoorbeeld voor het wegpesten van de laatste IJsselmeervissers (Met LNV en Provincies is er nu een ‘Stichting Transitie IJsselmeer) onder het kopje ‘Meer IJsselmeer’. En via het wegpesten van traditionele natuurgebruikers in en rond het Haringvliet met hun ‘Droomfonds’.

Zodat daar straks mogelijk een getijdencentrale kan komen, of drijvende zonnepanelen. Zulke plannen bestaan namelijk ook al bij de Brouwersdam.

Hoppa, daar gaat weer 3,4 miljoen euro Waddenfonds naar Vogelbescherming: Rust voor Vogels, Ruimte voor mensen

Met hun Coalitie Wadden Natuurlijk (samen met oa WNF) pesten ze de mossel- en garnalenvissers van de Waddenzee af. De ‘wetenschappelijke’ munitie daarvoor levert de groep van Han Olff (RUG, tevens WNF-bestuurder), samen met de door Vogelbescherming & WNF gesponsorde wetenschapper/lobbyist Theunis Piersma. WNF betaalt 100 duizend euro voor Theunis zijn leerstoel, Vogelbescherming, de andere helft van zijn hooggeleerde salaris.

De komende jaren zal uit het campagne-onderzoek ‘Waddenmozaiek’ van Han Olff, Tjisse van der Heide en Natuurmonumenten (ruim 4 miljoen euro Waddenfonds-subsidie) zogenaamd blijken dat de garnalenvisserij de natuur schaadt. Dat zul je dan breed in hun linkse media uitvergroot krijgen. Voor dat onderzoek vangt 1 veldcoordinator in 4 jaar tijd een half miljoen euro subsidie.

Jaarverslag 2018 Piersma betalen voor campagne-‘onderzoek’ van weinig transparante kwaliteit

 • Hoe werkt die campagne-wetenschaps-tandem?

Het historisch precedent van zulke lobby-wetenschap voor subsidie en baantjes, dat kennen we al.

Via een door Theunis Piersma bedreven wetenschappelijke doodzonde in het Journal of Applied Ecology (2001) leek het plots of kokkelvissers langjarige effecten op de bodem hadden(‘significante’ effecten volgens Habitatrichtlijn 6 lid 3). Met het daarop volgende Kokkelarrest bij de Raad van State, lukte het toen Wilde Kokkels (nu Stichting Wad met de ‘partner’ van Piersma, Petra de Goeij’) om de kokkelvisserij van het Wad te bonjouren in 2004.

Als lobbyist die academische munitie levert, bleek Piersma zeer lucratief voor Vogelbescherming. Zie hieronder maar!

Kassa!

Want dankzij het uit dit Kokkelarrest voortgekomen Waddenfonds (800 miljoen euro), tot stand gekomen onder VROM-ministerschap van Pieter Winsemius (oud-voorzitter Natuurmonumenten) ving Vogelbescheming sindsdien tientallen miljoenen euro’s marketingsubsidie uit dat Waddenfonds.

Zoals 3,485 miljoen euro subsdie (Rust voor Vogels, Ruimte voor Mnsen)voor het plaatsen van wat voorlichtingsborden op de Waddeneilanden. De uitgaven daarvoor smeren ze over meer jaren uit.

..met recreatie-onderneming in natuurgbied: kassa

Al dat dure onderzoek had dus geen enkel positief effect
Hun Theunis Piersma maakte daarvoor het Flyway campagne-onderzoek. Uit dat ‘onderzoek’ zou blijken dat de Waddenzee als ‘zwakke schakel’ zou hebben gevonden op de trekroute. Dus terwijl die met honderden miljoenen euro’s Postcode Loterij-gelden gesponsorde milieuclubs toekeken, holde de natuur volgens eigen zeggen afgelopen 25 jaar achteruit. Wat zegt dat over hun effectiviteit als natuurbeschermer?

Heeft al dat onderzoek afgelopen 50 jaar dan geen enkel positief ecologisch effect gehad?

Daarnaast verdient de transparantie, objectiviteit en kwaliteit van dat onderzoek nader onderzoek, gezien de eerdere wetenschappelijke doodzonde van Piersma in 2001. Want wat is de kwaliteit van de data bij de onderbouwing, en kun je daar deze conclusies uit trekken?

Waarom zou het meest doodonderzochte Estuarium ter wereld, de Waddenzee dan plots ‘zwakke schakel’ zijn? Omdat Piersma hier woont? We stelden al vast, dat er van de geselecteerde broedvogels sinds 2005 helemaal geen significante trend (qua afname) is gemeten.

En zoals Piersma in zijn eigen boekje over de kanoet toegaf, waren ook die ‘verdwenen’ kanoetstrandlopers van hem, bij nader inzien even ergens anders. Er was geen totale populatieafname, terwijl hij dat wel beweerde voordat hij Waddenfonds-miljoenen kon cashen.

Kanoetstrandlopers vormen baitball bij jagende valk op Westelijke Wad.

…maar het doel was ook slechts ‘meer Waddenfonds cashen’
Ook hier vonden we doodzonde nr 1 uit de Cursus Bullshitdetectie, het kenmerk voor kwestieuze wetenschap. (IJkpunt!: vary the baseline and see if the conclusion is robust) Ze meten vanaf 1991, en verzwijgen dat fosfaatafname en predatie-toename effecten hebben. Dus ze doen ook nog eens aan kersen plukken (doodzone nr4)

Maar het doel van dit campagne-onderzoek heeft Vogelbescherming alvast verzilverd. Zo krijgen ze nu 7,756  miljoen euro Waddenfonds-geld om bijvoorbeeld bij Schiermonnikoog midden in het ‘kwetsbare’ (hun woorden) Waddengebied te bouwen. En nog meer recreactievoorzieningen in natuurgebied waar normaliter ‘Kwetsbaar Verboden’ bij staat.

Milieuclubs als recratieondernemer

Dat zelfde fonds helpt Groenwasserette Natuurmonumenten- reeds met 50 miljoen euro gesubsidieerd in 2018- dan ook nog eens aan een nieuw recreatiegebouw op Schiermonnikoog. De Groene 11 hebben zichzelf heruitgevonden als staatsgefinancierde concurrent van de reeds aanwezige horeca en recreatiesector. Mede omdat ze zoveel leden verliezen (Natuurmonumenten al 40-50% sinds 2001)

Stop de Groene Leugen

…en mondje dicht over windmolens
Vogelbescherming bouwt dus met Waddenfonds-subsidie het Wad vol met eilandjes en recreatievoorzieningen. Tegelijk blijft het mondje dicht over dikke windturbinekabels dwars door de oostelijke Waddenzee. Maar de Mosselvissers s8  moesten na procedures van Vogelbescherming (2008) tegelijk in 10 jaar tijd 60 miljoen euro investeren om van die bodem af te blijven..

(Mosselconvenant met hun Hans Alders).

Shhhht, niet doorvertellen

Zodat die mosselvissers nu per kilo mosselen 60 cent onkosten moeten maken (eerder 15 cent). Terwijl de inkomsten per kilo daalden van 1 euro 50 naar 1 euro. Bij het pesten van die traditionele natuurgebruikers is Groen Links/Vogelbescherming zeer luidruchtig.

Maar… shhhhhhhhhhht over de 18 windturbines van Eneco IN dat ‘Werelderfgoed’ bij Delfzijl, shhhht over zonnefarms in het ‘kwetsbare duingebied’ van Vlieland, shhhht over ‘Waddenproof (…)windmills’, ja de windmolens in het Waddengebied komen er aan, met steun uit het Waddenfonds (IKW-gelden) Shhhht over nog 3 extra kabels voor windturbines, dwars over Ameland en het Oostelijke Wad, en kabels dwars over Schiermonnikoog en Rottumerplaat.

Eneco Werelderfgoed Waddenzee met 19 turbines met rode kerstverlichting

Shhhhhhhhhht, in ruil voor een compensatiegebiedje van Eneco, een broedstrandje. Misschien wel omdat de (toenmalige) voorzitter van de raad van toezicht van Vogelbescherming, Atzo Nicolai tegelijk ook commissaris was bij Eneco. Nu werkt Atzo voor DSM.

De voorzittershamer ging over naar Henk Scheffers, 1 van de UBO-lobbyisten, als voormalig CFO van Fentener van Vlissingen zijn SHV-holding (Steenkolen Handels Vereniging) en commissaris bij Heineken.

En Pieter van Vollenhoven, de vader van de jongeman die het Zandvoortcircuit uitbreidt in de Natura 2000-duinen ondanks alle ‘stikstof’-crisis-kabaal dat Vogelbescherming met Natuurmonumenten maakt…,die werd hun ‘Beschermheer’. Shhhhhht.

Marijke lust wel een wijntje…

Ook met de rechtspraak zit het wel goed
Als hoofd van de Auditcommissie van Vogelbescherming vinden we tegelijk Groen Links-senator Marijke Vos. Die is per 2018 tegelijk adviseur van de Raad van State van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV. Deed de Raad van State DAAROM een politieke uitspraak bij het Urgenda-proces? Wint Vogelbescherming daardoor procedures tegen boeren en vissers?

Een Vos verliest wel zijn rode haren….of zelfs dat niet

Wanneer we het voorzorgprincipe toepassen- zoals de Raad van State deed bij Urgenda- dan kunnen we die politiserende/corrumperende invloed niet 100 procent uitsluiten… Wanneer Vos haar Rode haren wel verliest maar niet haar streken, met haar bedrijfje in ‘advies en beleid voor duurzaamheid’. Is ze persoonlijk bevriend met Marjan Minnesma van Urgenda?

U begrijpt nu misschien al iets beter waarom ik op 19 augustus 2019 mijn vertrouwen opzegde in de Nederlandse Rechtstaat bij de Raad van State, dat rechtsloket van de UBO’s van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV en hun Belangen. ‘Bestuurd’ door de kartelpolitici van dit verontrustend corrupte land.

Men is bij Vogelbescherming kortom zeer goed verbonden met de UBO’s van NL, beschermt hun vogels. Vogelbescherming belegt zelfs in ‘Green Bonds’: dat zijn ‘groene obligaties’, schuldpapieren met ‘groene’ belofte dat er bijvoorbeeld windmolens van gebouwd worden. Zoals hieronder in ‘Nationaal Park de Oosterschelde’, op het snijvlak van 3 Natura 2000-gebieden.

Mooie knipperlichten, straks ook langs de gehele Waddenzee-horizon op gelijke wijze

Vogelbescherming houdt in ruil het mondje dicht over Lelystad Airport pal tegen de Oostvaardersplassen. Muisstil bleef het over Windpark Fryslan in Natura 2000-gebied het IJsselmeer, een industriegebied pal tegen de Waddenzee.

Ze vingen als groenwasserette van de overheid en de UBO’s (ultimate beneficiary owners) van het grootbedrijf ook nog eens 1,292 miljoen euro subsidies. Wiens brood men eet…

In alle supermarkten zie je met beeldreclames voor ‘bedreigde boerenlandvogels’ waar de Vogelmiljonairs uit Zeist (11,7 miljoen euro spaargeld, per jaar 13 miljoen euro inkomsten waarvan 3-4 miljoen euro loterijgelden) hun prioriteiten leggen; marketing voor meer subsidies.

De huidige 1,2 miljoen per jaar subsidie kan best nog wat meer bij. Wel 40 miljoen euro om precies te zijn… 🙂 En daar wil Fondsenbescherming haar leeuwendeel van. Voor de leeuwerik uiteraard 🙂

Hier draaide het om…geld voor Fondsenbescherming en haar linkse vrindjes van Nijmegen

Negatieve trends voor campagnes en LNV-beleid fabriceren = SoortenNL
Voorgaande kun je als goedwillende nog positief uitleggen. Je geeft wat, je neemt wat. En het is toch knap, wanneer je zo goed met ‘De Macht’ van Nederland verbonden bent. Wanneer je zo dan beter de natuur kunt beschermen. Maar hier zit nu de crux: OF Vogelbescherming natuur effectief beschermt (zoveel mogelijk goed in het veld per euro), dat is op zijn best weinig transparant te noemen.

Want ze blijken regelmatig zich te bezondigen aan de 4 meest voorkomende trucs voor slechte wetenschap. En als je niet werkelijk wilt weten hoe de realiteit is: wil je dan wel de natuur ( = de realiteit) beschermen? Een voorbeeldje:

Op de campagnezuilen in de Albert Heijn en Jumbo-supermarkten heet ook de torenvalk een ‘boerenlandvogel’ die ‘dreigt te verdwijnen’. Eerder zou zelfs de uiterst algemene koolmees het loodje leggen door de CO2.

Zelfs de koolmees zou van klimaatveraangenaming van ’t stokje raken, aldus Vogel’bescherming’

Trend en datafabriek voor campagnes: SoortenNL
Dat stempel van vogels van torenvalk tot spotvogel (die overal voorkomen) tot ‘boerenlandvogel s zorgvuldig voorbereid door Vogelbescherming BV samen met SOVON Vogelonderzoek (Ruud Foppen) en Arco van Strien van CBS.

Die zitten weer verenigd in de Stichting gevestigd aan het Nijmeegse Natuurplaza. En in de publiek-private hybride SoortenNL, een club die ook bij Groene 11 zit aangesloten. Zo kun je dus met door vrijwilligers verzamelde ‘tel’-gegevens van wisselende kwaliteit een ‘trend’ verzinnen. Arco van Strien bewerkt die telgevens bij CBS tot ondoorgrondelijke (en betekenisloze) ‘indexcijfers’. (met zijn programma TRIM)

En vervolgens ga je dan campagne voeren. Terwijl iedere transparantie ontbreekt over de wetenschappelijke kwaliteit van de onderbouwing van die ‘trends’. Omdat zij zelf als bok op de haverkist van data zitten.

Zie het eerdere bericht ‘Boerenbedrog over boerenlandvogels‘ dat we 14-11-2017 maakten, en de publicatie in Elsevier Weekblad ‘Trucs bij het Tellen’ over de 4 meest gebruikte trucs voor boerenbedrog. Er is eerst een campagnedoel (geld) en daar verzinnen ze dan ‘wetenschap’ bij. En we stelden al eerder vast op basis van de Vogelatlas van Sovon uit de jaren ’70 en latere versies: Vogels vluchten helemaal niet noordwaarts vanwege opwarming.

Sterker nog, er zijn meer Noordelijke vogels (bv Middelste zaagbek, Kraanvogel, brandgans, kuifeend enz) afgelopen eeuw als broedvogel er Bij gekomen.

Boerenlandvogels? Scholeksters gedijen goed op industrieterrein, broeden op steendaken en steken pieren in de bermen

Kwestieuze campagne-wetenschap
Via wetenschappelijke doodzonden als ‘data genereren waar er geen zijn’, kersen plukken en valse concreetheid maakten ze met (zie mijn rapport over biodiversiteitfraude PBL)Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderstaande grafiek. Een grafiek die de noodzaak van meer subsidie en eigen baantjes moest verzekeren.

Boerenbedrog (zie IT 14-11-2017) door Arco van Strien (CBS), Sovon (Ruud Foppen) en Vogelbescherming voor campagnesubsidies

Dat de ‘torenvalk dreigt te verdwijnen’ is op zijn best bullshit.  Want hij is – hier in Friesland althans- nog net zo algemeen als 50 jaar terug, en bovendien niet van boerenland afhankelijk. De aantals-schattingen, door een handvol vogelaars gedaan van 2000-7000 paar zijn gelijk aan vroeger (ook in de onzekerheid, de bandbreedte van de schatting).

Hoewel die torenvalk forse concurrentie krijgt van de vertienvoudigde nieuwe boerenlandvogel….de buizerd. En die tellen ze dan weer niet mee als boerenlandvogels.

Wikel/torenvalkje, in Friesland zeer algemeen, ook in ons dorpje Langweer zitten twee paartjes. Boerenlandvogel?

Dus Vogelbescherming selecteert enkel wat vogels tot ‘boerenlandvogel’ waar het slechter mee gaat, en niet de nieuwkomers als zilverreiger, buizerd, ooievaar waar het goed meegaat. En wat voor wetenschappelijke, objectieve categorie is ‘boerenlandvogel’ dus, voor vogels die in een veelvoud habitats leven?

De term ‘boerenland’-vogel lijkt dus louter voor de campagne uitgevonden door SoortenNL, de trend- en datafabriek van de Groene 11, mix van oa SOVON en CBS.

Agro-industrieterrein met mestinjectie, enkel nog geschikt als ganzenfokgebied

De werkelijke schuldige voor het strakgetrokken boerenland zonder singels, intensief bemest met melkplassen en boterbergen, dat is overigens Sicco van Mansholt (PvdA), Wageningen UR (als aanjager intensivering) en het Ministerie van LNV zelf. (als subsidieverstrekker van dat beleid)

Mansholt legde als eerste Eurocommissaris voor de Landbouw met zijn Europese plan uit 1968 de basis voor de vernietiging van alle kleinschalige boeren, en de landschapjes die zij al boerend in stand hielden. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van Brussel sloopte de lanschapselementen die het boerenland tot zo’n natuurrijk land maakte.

Maar al te hard tegen Brussel aanschoppen of Wageningen UR, dat kan natuurlijk niet. Want Fred Wouters vangt uit Brussel met Birdlife jaarlijks 3,55 ton euro Birldlife-subsidie. En LNV = Wageningen UR = LNV

De lobby-subsidie voor Birdlife International (van Fred Wouters) in Zeist, gaat uitsluitend op aan propaganda en lobby voor meer subsidie voor zichzelf en hun actiewetenschappers aan het Toernooiveld in Nijmegen

Fondsenbescherming; hoe het MIDDEL geld een DOEL werd…
Fred Wouters krijgt een directeursalaris van 143 duizend euro. Maar daar krijg je als Vogelbescherming-donateur, dan wel mooi zijn steun aan windmolenpolitiek voor terug en biomassapolitiek. Want Vogelbescherming is met Groene 11 steunpilaar van het SER Energieakkoord.

Daarnaast kan Fred dan mooi het spaarpotje vullen met bijna 12 miljoen euro bij Triodos, Van Lanschot en ABN Amro, vlak om de hoek aan de Driebergseweg in Zeist

Poen poen poen poen

Zo werd Fred Wouters mede-verantwoordelijk voor de verdrievoudiging van het aantal windturbines in natuurgebied (Bv Windpark Fryslan in vogelgebied IJsselmeer). En de bedekking van Fries boerenland met zonnefarms. Ook op plekken waar wij vroeger nog grutto-nestjes vonden op het Friese platteland zoals op de foto hieronder:

‘Red de Rijke Weide’ van Fred Wouters zijn steun aan het Energieakkoord

Vogelbescherming vangt ook subsidies van ‘het Ministerie van Klimaat’, dus dan houdt Fred wel zijn mondje dicht.

Subsidie

Je kunt je afvragen waarom een ‘particuliere’ stichting met reeds 11,7 miljoen euro vermogen op de Van Lanschot-Bank ook nog voor 1, 2 miljoen euro subsidies in aanmerking komt. Dat ze OOK nog eens bij het Waddenfonds vooraan mogen staan, en zelfs door Rijkswaterstaat tot ‘beheerder’ zijn gemaakt van de Waddenzee. ‘Beheerder’ zijnde ‘Onze Groene Verfpot’

Onze prioriteiten

Zelfs voor de directe fondsenwerving voor de eigen organisatie zetten ze nog 3 ton euro subsidie in. Subsidies die ze dan besteden om in supermarkten te pleiten voor…. politici die hun meer subsidies toeschuiven uit naam van ‘boerenlandvogels’.

Ook zien we dat het leeuwendeel van de personele inzet naar reclame gaat (communicatie en marketing).

Net als Nico de Haan en Hans Dorrestein een klassieke baardman: de oud-directeur van Vogelbescherming

Baardmannetjes door Valse Snor ingeruild
De oud-directeur Eric Wanders, woonachtig in Gieten (Drenthe) betreurt ook hoe zijn vroegere cluppie verworden is tot een marketingbedrijf.

Wanders is een echt ‘Baardmannetje’, die nog hart voor vogelbescherming had. Bij Fred Wouters de valse snor, is geld het doel, en vogels het middel. Zie ook de eerdere reportage ‘snorren en baardmannetjes’ over de scheidslijn ‘moderne’ fondsenbeschermers en de ouderwetse vogelbeschermers met hart voor de zaak.

Zie nu hieronder, dat Vogelbescherming zelfs in windmolens belegt, want dat is waar het geld van ‘Green Bonds’ aan wordt besteed.

Belegd vermogen, en dan ook nog subsidie, en beleggingen in Green Bonds: dus obligaties voor bv windmolens.

De vogels redden zichzelf
Van de ‘boerenland’-vogels kunnen we ondertussen enkel hun aanpassingsvermogen bewonderen. De in media als ‘bijna uitstervende’ scholekster, die verschoof zijn broedgebied van de mest-geinjecteerde agro-industrieterreinen naar de halflege provincie-industrieterreintjes. Overal gras met pieren dat veel minder intensief wordt bewerkt.

Industrieterrein Emmeloord met ‘boerenlandvogel’ de scholekster

En op de daken op het grind kunnen ze veilig broeden, zonder predatie van eieren door vos Marijke, steenmarters. We zien nijlganzen het boerenland domineren met andere ganzen.

Je hoeft geen ‘Deltaplannen’ met ‘Kwartiermakers’ (ambtenaren die hun functie oppimpten) of ‘meer onderzoek’ uit te voeren om vogels terug te krijgen. Zie maar op de foto’s: waarom denk je dat er na mestinjectie geen voer meer is voor weidevogels?

Na mestinjectie eten meeuwen bodemleven op (afgelopen voorjaar bij Harich Fryslan)

Er  is geen ‘Deltaplan Biodiversiteit’ nodig zodat Louise Vet de NIOO-onderzoeksgeldpot kan vullen. Je kunt beter bomen en bosjes laten staan, zodat daar vogeltjes kunnen broeden. De natuur zelf maakt er een schilderij van, wanneer je haar op de juiste manier met rust laat.

Zie wat er gebeurt wanneer een industrieel beloftenterreintje in de provincie aan haar lot overgelaten wordt. Bloeiende klaverweides, gonzend met insecten:

Leeg beloftenterreintje bij Heiligerlee (Groningen) gonst van de bijen

…maar iedere boer met oog voor natuur en hart voor de zaak heeft ’t zo gepiept met een akkerrandje:

De ‘Intensieve Landbouw’ die Fryse Gea zo verfoeit met de Vlinderstichting, het wemelt van de bijen en er staan bijenkasten…

Dat hoeft geen 40 miljoen euro subsidie te kosten. En als ’t dat wel kost, dan moet dat naar de boeren gaan, niet naar Fred Wouters. Vergelijk het bovenste boerenland eens met de tegeltuin voor de onderhoudsarme hersenpan van Natuurplaza/SoortenNL op het Toernooiveld in Nijmegen: geen toefje groen of broedgelegenheid….

Natuurplaza. Aan de vruchten herkent men de boom

Heel modern, dat wel. Maar of ‘modern’ zo’n aanbeveling is…Ondergetekende zegde Vogelbescherming op, na sinds de vroegste jeugd lid te zijn (het eerste Vogelaartje met jonge kievit op voorkant). U kunt vandaag nog opzeggen: Bel 030-6937700

De Beller is sneller!

En steun liever uw lokale Vogelwacht van vrijwilligers, zoals ik nog steeds de Vogelwacht van mijn geboorteplaats vrijwillig steun. Dan doe je wat voor je eigen omgeving, in plaats van voor het directeursalaris van Fred Wouters, de UBO-beschermer en Overheidbeschermer, de belasteraar van onze boeren en vissers, steunpilaar van windmolen-miljonairs.

4 Replies to “‘Vogelbescherming’ belegt zelfs in windmolens…”

 1. Zo, dat was zeer verhelderend…
  Ik ontving zojuist een brief van de Vogelbescherming en ging eens googelen op Wat verdient de directeur….
  Onthutsend hoor, zoals zoveel goede doelen.
  Fijn dat er op wordt gelet

 2. Ik zou lid worden om het op te kunnen zeggen..
  Wat een truc; ‘boerenlandvogels’.
  Je ruikt het gesjoemel gewoon!
  Wat heeft die Rutte de betamelijkheidsgrenzen toch ver opgerekt in ons land.

 3. nou het is wel duidelijk welke vogels er uitsluitend beschermd en gefinancierd worden… het zijn geen van alle hoogvliegers…
  ze broeden niet op eieren…
  en voor je het weet zijn ze ook weer gevlogen naar een ander “broedgebied”…
  kan wel goed dat deze vogels ergens een optrekje vinden op het boerenland, wanneer dat onteigend is van boeren…

 4. Beste Rypke Zeilmaker,

  Weer een heel duidelijk verhaal!
  Welke organisatie met goede doelen kun je nog vertrouwen?
  Onze media zouden je verhalen moeten overnemen, dan hebben ze je echt nieuws.
  Al die leugens van deze organisaties zullen zich hopelijk op den duur tegen hen keren, wat mij betreft zo snel mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *