12 NGO’s verven UBO’s & Staat groen met € 230 miljoen (2018)

Subsidietabel jaarverslagen ‘Groene 11’ in 2018. TBO = ‘terrein beherende organisatie’

We telden de subsidiebedragen uit de jaarverslagen op van de 12 Postcode Loterij-clubs die zich als lobbycoalitie in Den Haag door ‘De Groene 11’ laten vertegenwoordigen, zoals Natuurmonumenten. Ze kregen 164 miljoen euro subsidie, en 64 miljoen euro campagnebudget van de Postcode Loterij.  

Zo verven ze de UBO’s (Ultimate Beneficiary Owners) hun grootbedrijf (VNO-NCW) groen met marketingcampagnes, ze verkopen er het klimaatbeleid mee van Brussel en de Rijksoverheid. En ze voeren er oorlog mee tegen de traditionele economische dragers van het platteland, de boeren en vissers.

De belofte

De realiteit dankzij de penningmeester van ZMF, Teus Baars, directeur van dit Windpark Krammen haar Zeeuwind

Toelichting bij de tabel
Let op: De genoemde bedragen zijn dus bij lange na niet alle subsidies in 2018 naar Nederlandse klimaatclubs, zoals bijvoorbeeld Urgenda, Commonland en ettelijke andere deels verwante clubs die subsidie vangen, of dat nu Pakhuis de Zwijger is en ontelbare andere instituties. Dat bedrag kan best groter dan een half miljard euro zijn.

Ik beperkte de zoekopdracht hier tot de 12 Nederlandse afdelingen van de 12 organisaties die zijn aangesloten bij ‘De Groene 11’. Die Groene 11 is de naam voor het Haagse lobbykantoor (met 3 lobbyisten) voor die clubs, dat is gevestigd aan Plein 8D, een kantoor dat gehuurd wordt door Natuur & Milieu.

Daarvoor betalen die zusterclubs, dus de overige 11 als Natuurmonumenten contributie aan Natuur & Milieu. In de Linker Kolom (subsidies + provinciale subsidies) staan de bedragen weergegeven, die 1 op 1 uit de jaarverslagen komen van alle 12 Nederlandse clubs aangesloten bij ‘De Groene 11. WWF vangt internationaal tussen 0,5 en 1miljard euro, Greenpeace vangt 300 miljoen euro op internationale schaal.

Maar nogmaals, we keken naar de Ne der land se clubs in het Nederlandse lobbyverband in Den Haag: de Groene 11. Ook de 9 soortenclubs als Ravon (reptielen) en Sovon (Vogels) zitten bij Groene 11 verenigd als publiek-private hybride ‘Soorten NL’ aan Natuurplaza gevestigd in Nijmegen. Die verdienen een aparte behandeling, omdat hun subsidie-toekenning nog minder transparant is.

Hier geeft Vogelbescherming haar geld aan uit

De totale subsidie-inkomsten per 12 van de milieuclubs staan links in de kolom weergegeven, naast de inkomsten uit de Postcode Loterij per club. De afkorting TBO = Terrein Beherende Organisatie (dus met grondbezit), en daarvan zijn dus twee organisaties bij Groene 11 aangesloten, De Landschappen en Natuurmonumenten. De overige 10 clubs zoals Vogelbescherming zijn dus campagne-bedrijven.

Rechts in de tabel staan twee aparte kolommen weergegeven.

1 Provinciale Landschappen = provinciale landschappen per provincie naar subsidie
2. Milieufederaties = de provinciale milieufederaties per provincie naar subsidie

De 12 subsidies van die 12 provinciale landschappen en 12 Milieufederaties splitste ik uit in aparte kolomnen. Omdat je van al die 12 (dus de Milieufederaties EN de Landschappen) de jaarverslagen moet naslaan met de vraag: hoeveel subsidie krijgen ze van de provincie.

Stop de Groene Leugen

Van twee Milieufederaties was het jaarverslag 2018 niet beschikbaar of toegankelijk.

Dus nam ik het bedrag uit het jaarverslag van 2017 als graadmeter bij 1. En bij de ander (Overijssel, het jaarverslag was niet te openen) het gemiddelde van de 12 Milieufederaties.

Vervolgens kon je die bedragen dan alle twaalf optellen, en in de meest linkerkolom kon je dan het totaalbedrag weergeven dat ze krijgen.Kijk je naar alle klimaatclubs, dan moet het totaalbedrag vele malen groter zijn, want de Postcode Loterij gaf in 2018 liefst 330 miljoen euro weg, waarvan 51 miljoen extra aan klimaatclubs (dus ook clubs buiten de Groene 11)

Maar nogmaals, ik beperkte mijn zoekopdracht eerst tot ’De Groene 11’, dat is het Haagse lobbykantoor voor de 12 Nederlandse ‘groene’ clubs en hun Nederlandse inkomsten. En daar hoort Urgenda en al die andere klimaat/duurzaam enz clubs niet bij. Het totaalbedrag voor juist de foute kant van ‘groen’ kan dus best meer dan het dubbele zijn.

Staatsbosbeheer-PR: ‘De kwaliteit van de natuurgebieden staat bij ons voorop’

Apart weergegeven staan onder in de tabel verder nog Staatsbosbeheer, Rewilding Europe en Ark ‘Natuurontwikkeling.

Die horen NIET bij de Groene 11 en dus staan ze er apart, los van weergegeven. Maar die zijn wel nauw met ze verwant, met de zelfde activiteit bezig: oorlog voeren tegen het Nederlandse cultuurland, het ontwortelen van de natuurlijke historie van regio’s. Want dat is wat ‘natuurontwikkeling’ in de praktijk uitwerkt: landschappen op voormalige cultuur-natuurgrond, die tot ‘Nieuwe Wildernis’ gemaakt worden, zoals op bovenstaande foto.

Een soort Neo-Primitivisme.

Jaarrekening Utrechtse Milieufederatie, 1249 euro (0,1% begroting) komt van achterban, de rest van de 1.17 miljoen euro uit subsidie en zusterclubs (bv Natuurmonumenten cs, die ook al subsidie krijgen)

Niet Gekozen Organisaties 
De Groene11-clubs noemen zich Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s), maar bij de 12 Milieufederaties bestaat consequent 50-100% van het budget uit overheidsgeld.

Je kunt misschien beter spreken over ‘gouvernementele extensies’ of ‘Niet Gekozen Organisaties’. Een prachtig voorbeeld van zo’n gouvernementele extensie is Milieudefensie, dat 11 miljoen euro vangt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor ‘pleiten en beinvloeden’. Voor lobby voor dat ministerie dus.

Voor Milieudefensie een waar subsidie-bonanza van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Natuurmonumenten vangt ook 48 miljoen euro van het Ministerie van LNV op een totaalbudget van iets meer dan 100 miljoen euro. Ze hebben Jeroen Dijsselbloem (oud Minister Financien) als voorzitter, tegelijk bestuurder bij de stichting van LNV, Wageningen UR. Tegelijk heeft Natuurmonumenten nog 160 miljoen euro belegd vermogen op de beurs uitstaan.

Je ziet dus bij deze ‘nonprofit’-industrie en het Goede Doelengrootbedrijf net als bij andere bedrijven en miljonairs: wie veel geld heeft, die krijgt daardoor nog meer geld.

Woeste Gronden Staatsbosbeheer: ‘Natuurontwikkeling = verwildering cultuurgrond & energieplantages

Dat budget gebruiken ze om oorlog tegen burgers te voeren (klimaatbeleid van Brussel en het daaruit volgende Rijksbeleid) en oorlog tegen de traditionele economische dragers van het platteland, zoals boeren en vissers. Zoals we al beschreven kun je hun ‘natuurontwikkeling’ (‘rewilding’) vooral zien als oorlogvoering tegen de restanten van Europese (traditionele) cultuur en haar landschap.

Milieufederaties voeren campagne voor Brusselse energiepolitiek

Je ziet in de jaarverslagen ook, dat de meeste van deze clubs of een sterk krimpende achterban hebben (zoals Natuurmonumenten dat meer dan 40 % van leden verloor sinds 2001), of zelfs geheel geen achterban. De meeste van de Milieufederaties krijgen of NUL, nihil particuliere steun, of slechts enkele honderdjes op een gemiddeld totaalbudget aan subsidies van 457 duizend euro.

De Drentse Milieufederatie kreeg in 2017 maar 152 euro van achterban, terwijl de provinciale ambtenarij ze steunde met 834.940 euro. Dus slechts 0,02 procent van het budget van de Drentse Milieufederatie kwam van achterban. Is dit dan een ‘non-gouvermenentele’ organisatie, of een verlengstuk van ambtenarij en Rijkspolitiek?

De Drentse milieufederatie begroot 152 euro particuliere steun op een subsidie van 8,3 ton euro

Bij de Groninger Milieufederatie zijn de particuliere baten ook NUL, nihil, terwijl andere milieuclubs die reeds subsidie krijgen (‘andere organisaties zonder winststreven) hun kas vullen voor lobbywerk in de provincies. Net als bij alle ander Milieufederaties. Zo vervullen de Milieufederaties dus de lobbyrol op provincieniveau, die Stichting Natuur & Milieu op landelijk niveau vervult in Den Haag met haar lobbykantoor ( met 3 lobbyisten) van ‘De Groene 11’:

NUL maatschappelijke steun, 50-100% subsidie

Ook voeren milieuclubs consequent actie voor doelen die intrinsiek tegenstrijdig zijn. Zo voert de Zeeuwse Milieufederatie actie voor ‘mooi Zeeland’, met op de achtergrond een windturbine-loze kwelder in de Oosterschelde.  Maar tegelijk is hun penningmeester Teus Baars ook directeur van Zeeuwind, de cooperatie die net 39 windturbines in dat zelfde getijdengebied plaatste.

De milieuclubs dienen dus vooral voor wat we hier al ‘Astroturfing’ noemden:

  • het veinzen van maatschappelijk draagvlak voor wat slechts een kleine subsidie-elite en enkele ambtenaren willen. Ze helpen de overheid en de UBO’s aan een groen verfje.

Zoals Karel van Wolferen al voor Cafe Weltschmerz betoogt zijn deze schatrijk gemaakte ‘ngo’s’ sinds de jaren ’90 een dusdanige machtsfactor geworden, dat ze de traditionele nationale democratieën ondermijnen. Een voorbeeld daarvan geven we morgen, bij een boerenclub in Waterland die door een combinatie van Postcode Loterij-clubs en de Provincie Noord Holland door onteigening bedreigd worden.

Voor Weltschmerz beschreef ik met Hajo Smit al in 2016 dit groene marketingapparaat. Nu is me nog duidelijker wat hun functie is in het totaalplaatje van de multinational Nederland BV. Zie daarover het andere artikel van vandaag, ‘zo werkt de Multinational Nederland BV’.

Zonder deze giga-geldsluis voor oorlogvoering tegen burgers en platteland op te drogen, blijf je dweilen met de kraan open. Ze blijven doorgaan met het pesten van vissers en boeren, omdat de subsidies en loterijgelden tegen de plinten aanklotsen. En als burger, mkb’er, boer en visser sta je vervolgens tegenover zo’n met de overheid verweven marketing-gigant als met stomheid geslagen.

Met belangenbehartiging voor Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer, op de paden blijven, buiten de paden slopen wij het bos wel….

Drie apart weergegeven clubs, niet bij Groene 11, wel nauw verwant
Nauw met deze ‘Groene 11’ verwant, dat zijn verder de daaronder weergegeven clubs als Staatsbosbeheer. Een overheidsbedrijf met ANBI-status, dat 89 miljoen euro subsidie casht. En daarnaast opereert dit overheidsbedrijf commercieel op de houtmarkt en biomassamarkt, iets dat andere houtbedrijven en grondbeziters ervaren als vorm van concurrentievervalsing.

Andere verwante clubs zijn Rewilding Europe (gevestigd aan Natuurplaza in Nijmegen, zie foto hieronder) en de stichting ARK Natuurontwikkeling (idem), op de zelfde plek waar ook ‘SoortenNL’ geregistreerd staat. Die laatste, SoortenNL is OOK bij Groene 11 aangesloten. Maar die heb ik niet in de tabel gezet, omdat ze niet direct Postcode Loterij-geld krijgen. En mijn zoekopdracht ging- nogmaals- naar de 12 clubs uit die Postcode Loterij en Subsidie-gelden krijgen.

SoortenNL is de publiek-private hybride van clubs die soortengegevens verzamelen (bv Sovon over vogels, met tellingen door vrijwilligers) en personeel van Wageningen UR, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en LNV. Wageningen UR is weer een stichting van het Ministerie van LNV.

Die soorten-clubs (bv Zoogdiervereniging, Sovon, Ravon) fabriceren zo ‘trends’ op basis waarvan ze ‘urgentie’ vermarkten van een beleidsdoel.

…het insect- en vogelloze hoofdkantoor van Sovon aan het Toernooiveld in Nijmegen. Aan de vruchten herkent men de boom

Dwarsverbanden met ambtenarij
Je ziet zowel bij clubs van Groene 11 als bij de apart weergegeven 3 clubs een onderling rouleren tussen topambtenarij en milieuclubs. Zo zit de oud-LNV-topambtenaar en later Staatsbosbeheer-directeur Chris Kalden weer in het bestuur van de subsidieclub Stichting Ark. Dat is een club die ‘strategische aankopen’ doet in het platteland.

Je kunt dat zo zien: ze kopen ergens in boerenland een lapje grond. Vervolgens vinden ze daar een kwetsbaar plantje. En dus moet dat gebied dan ‘hersteld’ of ‘beschermd’ worden. En dus krijgen vervolgens- bijvoorbeeld vanwege de ‘stikstof’ de omringende boeren beperkingen opgelegd.

De term ‘groene maffia’ die boeren en vissers aan deze entiteiten geven, peilt goed de stemming van de voedselproducerende sector naar deze ‘groene’ vermogenden. Want beperkingen die ze opgelegd krijgen voor landgebruik uit naam van ‘natuur’, die helpen aan lastenverzwaring en inkomstenderving.

En zo komt dan weer grond vrij voor de ‘natuurontwikkeling’, omdat boeren er moegestreden tegen een Januskop van ambtenarij & milieuclubs het bijltje bij neergooien.

Het Rode Pil-schema

En zo hebben we dus het onderdeel ‘NGO’s uit ons organisatieschema van de Koninklijke Oligarchie BV wat nader uitgediept. Niet Gekozen Organisaties (NGO’s).

De 13de club van Groene11, met ingang van dit jaar

We gaan nog nader de 13de ‘Groene 11’-club SoortenNL doorlichten. Die krijgen met ingang van dit jaar ook nog eens 1 miljoen euro van de Postcode Loterij, zo meldt lid van die club, de reptielen van Ravon. Het zou heel goed kunnen, dat die 9 clubs samen evenveel subsidie verdampen, samen met hun verwante campagne-onderzoekers… Daarvoor zullen we moeten Wobben.

4 Replies to “12 NGO’s verven UBO’s & Staat groen met € 230 miljoen (2018)”

    1. niet de wereld an sich maar de Psychopaten van de Papieren Patriarch, het clubje dat voor schepper/author speelt middels geld, geweld, controle op gedachten…

  1. Waar blijven de juristen en advocaten ,die de handen ineen steken, of een rijke gast met een hart op de goede plek ,die al die enge duivelselse klubjes hoog op kunnen knopen .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *