Provincie bedreigt boeren Waterland met onteigening

Plots staat 20 hectare van je land als ‘moeras’ ingetekend

Om een bouwopgave van 75 duizend huizen in Amsterdams groengebied ‘groen’ te verven, zet de landelijke en provinciale overheid Postcode Loterij-clubs en landschapsarchitecte Saline Verhoeven in tegen de boeren van Waterland. Uit naam van ‘natuurontwikkeling’ onder de noemer ‘Amsterdam Wetlands’ moet het weidevogelgebied een moeras worden, wat ‘topnatuur’ zou zijn. 

De provincie Noord Holland stelde al 4 miljoen euro extra subsidie beschikbaar, LNV de overige 5 miljoen euro. Interessante Tijden nam een kijkje bij de boeren, die hun land plots ingetekend zien staan in moerasplannen van de Provincie Noord Holland. ‘Wij willen gewoon boer blijven’.

De boeren op veen staan op het menu van klimaatbeleid en CO2-compensatie. CO2 is het nieuwe krediet om boerengrond te claimen. ‘Natuurontwikkeling’ dient als groenwasserij voor een bouwopgave van de Brenninkmeijer-familie, VNO-NCW en andere UBO’s.

1 van de getroffen boerderijen in Waterland

‘Topnatuur voor zeearend, purperreiger en otter’
Een penvoerder van het project is  Landschap Noord Holland. Die club is voor 9 miljoen euro van de 11 miljoen euro inkomsten in 2018 afhankelijk van de provincie-ambtenarij van Noord Holland. Die Postcode Loterij-club praat bij Amsterdam Wetlands over ‘topnatuur voor de zeearend en otter’. De Postcode Loterij zou al geld beschikbaar hebben gesteld.

Topnatuur van de tekentafel van mensen die uitsluitend om geld geven, zonder enige moraliteit of menselijkheid

Enkele van de boeren zijn vervolgens al met onteigening bedreigd door provincie-ambtenaar (‘programmamanager’) Kim Uittenbosch. Die schrijft op haar Linkedin-pagina het volgende over zichzelf:

Ik krijg energie van vernieuwing en beweging. Ik zet graag mijn persoonlijke kwaliteiten en kracht in om mensen op een andere manier aan het denken te zetten. Met een andere kijk op zichzelf en hun omgeving, ontstaat er ruimte voor nieuwe ideeën en oplossingen die voorheen niet gezien werden en kunnen mensen groeien vanuit hun eigen wijsheid.

Melk de witte motor van Waterland

De met onteigening bedreigde boer kreeg toch een andere energie dan Uittenbosch, die zich als ambtenaar onkwetsbaar en beschermd weet door misbruik van overheidsgeweld. We noemen vanwege de persoonlijke verantwoordelijkheid voor het handelen van mensen hier altijd man en paardenkont.

Het is amoreel om je achter systemen en misbruik van overheidsgeweld te verschuilen, dan deug je ethisch niet. Dan plaats je jezelf buiten het domein van de menselijkheid, zeker ook met vrome verhaaltjes over klimaat & natuur.

De subsidie klotst tegen de plinten en maakt haar eigen realiteit

Die verhaaltjes zijn- zo zien we- slechts groene verf bij een bouwopgave. Voor die door de boeren als uiterst bedreigend ervaren confrontatie, daar is Saline Verhoeven dus mede verantwoordelijk voor als planschrijver, de groenwas-mevrouw van een bouwopgave.

Je kunt haar bellen, en vragen naar haar moraliteit, hoe zij het vindt om zo maar de grond van boerenfamilies af te pakken die daar al generaties leven.:

De uitverkoren planmaakster, het vriendelijke gezicht bij grondpolitiek voor de UBO’s

We bezochten 3 door moerasplannen getroffen boerenfamilies. De boer bij Monnickendam die we bezochten, die ziet plots 20 hectare van zijn land ingetekend staan als ‘Wetland’, door provincie-ambtenaar Marjolein Anneveldt-Pot. Dat betekent gebruiksbeperking, dat je bijvoorbeeld geen drijfmest meer mag uitrijden. Gaat het waterpeil verder omhoog, dan kun je ook geen schapen meer weiden en veel minder koeien houden

Het gebied is nu waardevol weidevogelgebied, zo weet ondergetekende uit ervaring toen hij nog in Amsterdam woonde.

Het plangebied

Grauwe ganzen De Deelen (Friesland), typische ‘Nieuwe Natuur’, voorheen weidevogelland, nu ‘wetland’…

Ganzenplaagland (topnatuur)
De boeren vrezen, dat die functie voor weidevogels verder afneemt door ‘vernatting’ (verdere verhoging waterpeil), dat er dan enkel ganzenplaagland overblijft. De ganzen verdringen volgens hen in het voorjaar door hun kaalvraat de broedende weidevogels. Tegelijk nekt predatie door (oa) vossen het weidevogelbestand, zoals ook elders in Nederland.

Dat na natuurontwikkeling weidevogels verdwijnen ten gunste van ganzenplagen is ook de eigen observatie bij overige ‘natuurontwikkel’-gebieden. En ook die van Hans Keuper, waar Natuurmonumenten goed weidevogelgebied verknoeide, omdat er subsidie voor ‘natuurontwikkeling’ beschikbaar kwam. Zie zijn uitleg voor Blue Tiger Media.

De casus van Waterland-boeren staat niet op zich. Ook boeren rond Groot-Mijdrecht en de Ronde Venen worden met moerasprojecten en ‘Lisdodde’-projecten bedreigd. De oud-journalist van De Tijd Jan van de Kroon deed hierover al Wob-verzoeken bij de gemeente.

Je ziet hier een klassiek voorbeeld voor hoe de Koninklijke Oligarchie Nederland BV ‘werkt’. De 12 door De Staat en provincies gefinancierde Postcode Loterijclubs als Natuurmonumenten – aangesloten bij ‘De Groene 11’- worden betaald om groen verfpotje te zijn voor economisch beleid. Voor die functie kregen ze in 2018 liefst 164 miljoen euro subsidie.

Subsidietabel jaarverslagen ‘Groene 11’ in 2018

Daarnaast stelde de Postcode Loterij voor hun groenwas-functie van de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van het grootbedrijf en hun VNO-NCW nog 64 miljoen euro beschikbaar in 2018. De ‘groene’ clubs geven niets om natuur, ze doen het enkel voor het subsidiegeld en de loterijmiljoenen.

Daarvoor betaalt de overheid ze ook, dat ze niets om de bestaande natuur geven. En dat ze nieuwe projecten mogelijk maken. Bestaande natuur kapot maken, en ‘nieuwe natuur’ maken levert zo 2 maal geld op. Dat noemen ze nu ook wel ‘Natuurlijk Kapitaal’. Je kunt natuurontwikkeling dus zien als eufemisme voor ‘cultuurvernietiging’. Iets met rust laten levert geen geld op.

1 van de getroffen boeren bij z’n koeien

‘Wij willen graag boer blijven’
We bezochten meerdere boerenfamilies in het gebied. Er zijn nog vele jonge boerengezinnen die graag een vitaal boerenbedrijf willen voortzetten. In plaats van dat ze slachtoffer worden van een ‘Werkplaats Vitaal Platteland’ – een publiek-private hybride die zich met miljoenensubsidie opdringt.

De boeren willen graag boer blijven en richten de Vereniging Behoud Boeren Waterland op. Ze stuurden al een keurige brief naar VVD-gedeputeerde Esther Rommel. Die heeft de Agenda IPB Vitaal Platteland (waarin dus ook hun onteigening en gebruikersbeperking al is beklonken) echter al ondertekend, of staat op het punt dat te doen.

Zo kun je zien in Bijlage 2 Concept samenwerkingsafspraken IBP Amsterdam Wetlands. De boeren hebben dus geen enkele kans tegen deze publiek-private hybride. Die overmacht van miljoenensubsidies en loterij-miljoenen, als groene aankleding van grootschalige bouwplannen in en rond Amsterdam.

Je ziet ook dat ze dus uit naam van CO2-compensatie veengrond van boeren willen claimen. Daarover in het slot van dit artikel meer.

Vitaal Platteland overeenkomst met Schouten

Zodra onze leugenachtige en corrupte overheid praat over ‘samenwerkingsovereenkomsten’, dan betekent dit een aantal zaken:

 • er ligt een bouwopgave of economische ontwikkeling die groen geverfd moet, ‘gecompenseerd’ zoals dat zo mooi heet
 • er is al subsidie beschikbaar
 • er is al een plan afgesproken op zowel ministerieel als provinciaal niveau.
 • Dat is al afgestemd met de groene verfpotjes van de overheid, de 12 Postcode Loterij-clubs verenigd in ‘De Groene 11’, de Milieufederaties, Landschappen en Natuurmonumenten.

Ironisch genoeg kreeg de boer van zijn moeder een Postcode Loterij-agendfa

Offer you can’t refuse (‘samenwerkingsovereenkomst’)
Om die voldongen feiten, de verantwoordelijke bestuurders en betrokken ambtenarij dan van democratisch imago te voorzien, mogen de getroffen traditionele grondgebruikers (en op het Wad/Noordzee, de vissers) voor de vorm ‘meepraten’.  Zichzelf voor joker laten zetten in eigen tijd, terwijl publiek betaalde vergadertijgers ze verhaaltjes ophangen.

Om dan om 4 uur al weg te gaan omdat de kinderen van school gehaald moeten (letterlijk eigen ervaring bij ‘Samenwerkingagenda Waddenzee’ met zelfde genre parasitaire linkse mensen)

Volgens de boeren werden ze gedwongen om zo’n ‘samenwerkings-overeenkomst’ te tekenen. Een ‘offer you can’t refuse’ dus, net als in The Godfather.

Dat werd gedaan – zo stelden de boeren die wij spraken- door hun toenmalig vertegenwoordiger van hun agro-natuurclub Waterland en Dijken, Sjaak Hoogendoorn. Die stelde volgens de boeren dat de Waterland-boeren zonder ondertekening van de ‘samenwerkingsovereenkomst’ niet aan de overlegtafel mochten deelnemen. En geen enkele inspraak zouden krijgen.

Andere ondertekenaars zijn ondermeer de LTO.

Het is zo al natuur…waarom moet dit ‘topnatuur’ worden?

Hoogendoorn liep ondertussen over naar de Postcode Loterij, hij is nu model-bioboer voor Vogelbescherming. Zo legitimeert Hoogendoorn een club, die tegelijk ook belegt in windmolens (Green Bonds) en die klimaatbeleid steunt waarbij je van veenweide-vogelgebied dus moeras laat maken. De club in Zeist eet van alle walletjes, omdat ze uitsluitend om geld geven, niet om vogels.

De provincie Noord Holland en het Ministerie van LNV trokken januari al 9 miljoen euro extra subsidie uit.  Zo versoepelen ze de groenverf-operatie van de bebouwing van bestaand weidevogelgebied. De Groenwas-constructie van bebouwing van weidevogelgebied, is in de nabije omgeving al succesvol toegepast met ‘Marker Wadden’.

Zie mijn artikel in Elsevier Weekblad van maart 2017  ‘Eilanden voor Plaagdieren’ hoe dat in zijn werk ging.

Zelfde idee van ‘Groenwasserette bebouwing natuur’.  Bij Marker Wadden 50 miljoen euro publiek geld op budget van 78 miljoen euro

Groenwassen industrialisatie en bebouwing natuur
Amsterdam, Almere, Lelystad, ze willen allemaal bouwen in natuurgebied. Dat mag niet van de Europese Commissie vanwege Natura 2000. Zoals je eigenlijk ook geen windfarms in Natura 2000 mag bouwen, wat Anne de Groot niettemin doet met hulp van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en publiek durfkapitaal van de Provincie Friesland.

Om die verbouwing van het Markermeer en omstreken toch mogelijk te maken, inclusief de bouw van Lelystad Airport naast vogelgebied Oostvaardersplassen (Staatsbosbeheer) en De Wieden/Weerribben (Natuurmonumenten) verzon de overheid de term ‘Toekomstbestendig Ecologisch Systeem’ (TBES). Ze verzonnen een probleem van ‘bedreigde visstand’.

En boden ‘Natuurontwikkeling’ aan als oplossing. Zo sloegen ze 2 vliegen in 1 klap: ja, we kunnen bouwen. En we verven die operatie groen met de marketingmacht van Natuurmonumenten.

Van Tjeerd van der Wal zijn twitteraccount: Bouwen in Natura 2000 mogelijk dankzij Marker Wadden als groen ‘compensatie’-vernis

Directeur Generaal Chris Kuijpers (Tevens aanwezig bij de Klimaattafels) van het Ministerie van Asfalt en Windmolens (I&M), die stelde tientallen publieke miljoenen euro’s beschikbaar voor Marker Wadden om Natura 2000-gebied het Markermeer te kunnen bebouwen.

Daarbij werd de grootste verfpot van Groene 11, Natuurmonumenten ingezet, om baggeren in natuurgebied en het vernietigen van leefgebied voor vis van groene verf te voorzien. Koninklijke Boskalis (van Hal Investments, van de UBO-familie Van der Vorm) wil oefenen in eilandje opspuiten, als voorbereiding op het grote werk ‘eilanden in de Noordzee’. Bijvoorbeeld voor ‘Schiphol in Zee’ of energie-eilanden.

In ruil voor subsidie houdt Natuurmonumenten de lippen dan op elkaar over Lelystad Airport. En de uitbreiding van een haventerminal, jachthavens.

….

‘Vitaal Platteland’ = platteland energieplantage en recreatiemuseum Mega-Stad
Onder de noemer ‘Vitaal Platteland’ ruïneert de overheid met de door haar gefinancierde ‘Landschappen’ en Milieufederaties de traditionele economische dragers van het cultuurland. Zoals Carola Schouten (LNV) en Melanie Schultz (Ministerie van Windmolens, I&M) ook al de visserij op het hakblok legden van de zeewindmolen-industrie met het Noordzee-‘akkoord’ (dictaat).

Met hun Agenda Noordzee 2030 dienden de dames Schouten en Schultz als hofdames voor de belangende Ultimate Beneficiary Owners van multinationals, die op de miljardensubsidies van Klimaatbeleid willen binnenlopen. Zoals Van Oord, Shell/Koninklijke Olie, Eneco, en Koninklijke Boskalis.

UBO’s als Brenninkmeijer die van NL een Stadstaat willen maken

Als beloning kreeg Schultz al een baantje als CEO bij een liefdadigheidstichting Porticus van 1 van de Nederlandse UBO-families, Brenninkmeijer. Clemens Brenninkmeijer heeft een vastgoedbedrijf Redevco (Wibautstraat 224, tegen het FD Mediagroep-gebouw aan) dat 7,1 miljard euro investeert in ‘Real Estate’ in Nederland, Duitsland enz.

Die familie wil met Cees Oudshoorn (VNO-NCW) van Nederland een nog meer overbevolkte Stadstaat maken, Tristate City. Hun plannen werden al op de BBC als vooruitstrevend aangeprezen. Een andere typische UBO-familie is Fentener van Vlissingen (Steenkolen Handels Vereniging SHV). Een telg van die familie, laat nu achter de gedupeerde Waterland-boeren net een villa bouwen.

Je ziet hieronder: ze hebben heel veel bouwgrond nodig, om hun ‘Berlijn aan de Noordzee’ te realiseren. Dus heb je groene excuses nodig, om die boerengrond in handen te krijgen. Die heten ‘stikstof’ en ‘CO2’. Hoe dit werkt, dat leggen we nu vervolgens uit..

Nederland moet stadstaat worden van VNO-NCW en de UBO’s, zie Tristatecity.nl

Meervoudige constructies boerengrondroof
Om beslag op boerengrond te leggen, verzonnen door de overheid gefinancierde Postcode Loterij-clubs met oa Wageningen UR meerdere constructies. De papieren ‘stikstofcrisis’ is 1 manier om greep te krijgen op boerengrond. Daarnaast zetten ze nu een ander instrument in: CO2-compensatie.

Vorig jaar in Het Groene Hart werd al duidelijk: CO2 is het andere breekijzer van door De Staat gefinancierde ‘Goede Doelen’ om boerengrond te roven voor ‘natuurontwikkeling’ ( = cultuurvernietiging) Je legt uit naam van een Klimaat-‘akkoord’ (Dictaat) een papieren CO2-schuld op aan de landbouw die ze moet inlossen van 3-4 Mton voor 2030.

Dus dan moet de boer met zijn koeien als milieuprobleem ‘geframed’ zodat ze weggecompenseerd kunnen worden

De partijen die mochten meepraten aan de Klimaattafel met boer, visser en burger op het menu -zoals de Milieufederaties – die hebben vervolgens een’CO2-bank’ opgetuigd en ‘Valuta voor Veen’.  Om zo hectares te claimen voor “CO2-compensatie’: voor 20 euro per papieren ton CO2-schuld.

Wageningen UR ( = LNV) leverde al de theoretische ‘uitstoot’-waarde van een hectare veen door ‘bodemdaling’ uit veenoxidatie.

Plots ontstaat zo een verdienmodel van 440 euro per hectare voor gebakken lucht (CO2). Zie als toelichting mijn artikel ‘Drain the Swamp‘ over CO2 als cash om boerengrond op te kopen. Nieuwe ‘ngo’s als Commonland zijn speciaal opgericht om beslag te leggen op Veenweidegrond, als anticipatie op reeds jaren in Den Haag en Brussel voorbereid ‘klimaatbeleid’.

Commonland wil controle over nog eens 125 duizend hectare boerenland

Hun voorman, Willem Ferwerda was weer directeur van de met 20 miljoen euro in 2018 gesubsidieerde milieuclub IUCN-NL. De UBO achter Commonland is John Loudon, 1 van de rijke families van NL.

De andere constructie loopt via Wageningen UR. Dat is een Stichting van het Ministerie van LNV. Dit onderzoeksinstituut van LNV zet in op zogenaamde ‘Klimaatslimme Landbouw’. Het komt er in de praktijk op neer, dat boeren een CO2-schuld opgelegd krijgen. Die papieren schuld moeten ze dan inlossen via het betalen voor onderzoeksbaantjes van Wageningen UR.

Zie daartoe het artikel ‘Martin Scholten hangt boeren aan Klimaatstrop’. Scholten zat ook weer in de Stikstofcommissie van Remkes. Die commissie moest uit naam van ‘stikstof’ boeren rond Natura 2000 van hun grond afhelpen. Met publieke financiering boeren uitkopen, tot voordeel van de UBO’s van NL, ASR, Rabobank, de VNO-NCW en hun bouwlobby…

Waarvan de Real Estate-firma van Brenninkmeijer dan weer kan profiteren. Bijvoorbeeld… ‘Klimaat’ en ‘natuurontwikkeling’, het zijn in de praktijk verkooppraatjes om publiek betaald te cashen.

CO2 wordt er overal ingemoffeld

Conclusie: Nederland is een onderneming, geen rechtstaat
De boeren in Waterland staan tegenover voldongen feiten en een gesubsidieerde overmacht. Zij hebben geen enkele kans. Dat komt doordat Nederland geen democratische rechtstaat is maar een onderneming die kredietwaardig moet blijven op de kapitaalmarkt.  Die onderneming noemen we de Koninklijke Oligarchie Nederland BV.

Publiek machtsmisbruik voor private belangen bepaalt de hoofdlijnen van beleid. Dat heet tegenwoordig ‘duurzaamheid’ en ‘klimaatbeleid’. We sluiten af met nog wat sfeerbeelden van Waterland, het gebied dat al natuur is maar ‘topnatuur’ moet worden: lees, een CO2-compensatieweide voor industrialisatie en bebouwing elders.

Dit moet ‘topnatuur voor de zeearend’ worden….

Idem

idem

Idem

En de voedselproductie verplaatsen ze wel naar Polen en de Oekraine

Zie ter verrijking van je kennis rond de UBO-plannen, de rol van LTO en VNO NCW ook het boerenjournaal voor Blue Tiger Media:

De LTO met Mark Calon (hij ligt in bed met een mevrouw Mansholt) is er niet voor de boeren maar voor de UBO’s van Nederland en de multinationals. De rol van de milieuclubs beschreven we vorige week al: zij zijn de groene verfpotjes van de Ministeries, Provincies en de VNO-NCW.

Terecht noemen boeren en vissers hen wel ‘De Groene Maffia’. Onderzoeksjournalist Peter Siebelt noemde ze ‘Eco Nostra’. Milieuclub-personeel en bevriende ambtenarij die ze met subsidie volstopt, het zijn mensen die uitsluitend om (subsidie)geld en om zichzelf geven, zonder enige moraliteit of menselijkheid.

Zo is althans de eigen ervaring, waar ik vroeger nog vol overtuiging als vrijwilliger excursies gaf voor Natuurmonumenten. Dus we zeggen het als natuurbeschermer, met pijn in het hart over de wijze waarop de beschaving verdampte in de ‘groene’ sector. Alles enkel voor dat geld, geld geld geld geld. Dat stomme rotgeld.

8 Replies to “Provincie bedreigt boeren Waterland met onteigening”

 1. Beste Rypke,

  Wat vind je van het nieuwe project “Land van ons”? Mooie samenwerkingsvorm van kleine liefhebbers of Paard van Troje met UBO-belangen?

 2. Ik woon in Waterland. Echt zonde hoe ze deze mooie natuur(lijke) omgeving willen verneuken met subsidie geld…. Gelukkig heeft de Gemeente Waterland al besloten om zelfstandig te blijven. Nu nog hopen dat ze ook zo verstandig zijn om dit (proberen) tegen te houden. Ik ga dit artikel zo veel mogelijk delen met onze lotgenoten.

 3. Beste Rypke,

  Dank voor de eervolle vermelding van mijn naam in dit artikel.
  Ik heb nog wel een vraag: waar heeft u gelezen dat ik onderstaande bewering zou hebben gedaan. Voor mij is deze uitspraak namelijk nieuw.
  Overigens is er nog helemaal geen overeenkomst getekend.

  Groeten van Sjaak

  Dat werd gedaan door hun toenmalig vertegenwoordiger van hun agro-natuurclub Waterland en Dijken, Sjaak Hoogendoorn. Die stelde dat de Waterland-boeren zonder ondertekening van de ‘samenwerkingsovereenkomst’ niet aan de overlegtafel mochten deelnemen, en geen enkele inspraak zouden krijgen. Andere ondertekenaars zijn ondermeer de LTO.

  1. Ha Sjaak, volgens de boeren die ik sprak was er een soort van principe-overeenkomst waar ze min of meer verplicht waren aan deel te nemen. En jij zou hebben gezegd dat je verplicht mee moest doen, omdat je anders niet meer aan de gesprekstafel zou mogen.

   Dus je zegt nu: dat heb je niet tegen die boeren gezegd, je ontkent dat? Bij feitelijke onjuistheden heb ik geen enkel belang namelijk, dus leg vooral uit hoe het volgens jouw dan wel is gegaan. Dus de boeren liegen?

   1. Beste Rypke,

    Water, Land & Dijken heeft destijds voor het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland “Amsterdam Wetlands” een projectvoorstel aangedragen voor 300 ha peilgestuurde drainage. We hebben daarvoor overleg gehad met een aantal betrokken boeren, die hebben aangegeven dat ze daar interesse in hebben. Dit projectvoorstel is ook opgenomen in het programma. Voor dit onderdeel is ook financiering toegezegd.
    Om de financiering te verkrijgen zal er een overeenkomst getekend moeten worden. Dit is nog niet gebeurd. Zoals je weet heb ik inmiddels na 13,5 jaar voorzitterschap van Water, Land & Dijken afscheid genomen van deze organisatie dus ik weet niet helemaal de laatste stand. Overigens ben ik niet overgelopen naar Vogelbescherming zoals je schrijft :-).
    Bij Wilco Bark, 1 van de boeren die je gesproken hebt, heb ik aangegeven dat Water, Land & Dijken er destijds voor gekozen heeft om zelf met een onderdeel (peilgestuurde drainage) met het IBP Vitaal Platteland “Amsterdam Wetlands” mee te doen. Daarmee “tekenen” we ook niet namens de boeren. Zelf initiatief nemen vindt WLD belangrijk. Daarmee wordt je dan serieuze gesprekspartner.
    Het klopt dus inderdaad niet zoals je het hebt opgeschreven. Wat de boeren daarover hebben gezegd weet ik natuurlijk niet.
    Het gebiedsproces en het realiseren van natuur in Waterland Oost zoals je dat beschrijft is een onderdeel waar Water, Land & Dijken in de uitvoering niet bij betrokken is.
    Het had wellicht beter geweest als je mij daar van tevoren over geraadpleegd had, dan had je de info uit de eerste hand verkregen. Het is immers best complexe materie

    1. Een mooi verhaal maar waterland en dijken zit wel degelijk al jaren aan tafel ivm gebiedsprocessen en wordt door provincie ook altijd benoemd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *