Spekt LNV-beleid kas OCI-Nitrogen (Kunstmest)?

Kunstmest strooien bij Schraard (FRL)

Wat de directeur-generaal Johan Osinga en Marjolein Sonnema (LNV) van de Topmanagementgroep via hun boodschappenmeisje Carola als ‘stikstofcrisis’ verkopen, zou eenvoudig op te lossen zijn wanneer Schouten niet als UBO-beschermer optrad van bijvoorbeeld OCI-Nitrogen, het voormalige DSM Agro.

Deze grootste kunstmestfabriek van Europa verbruikt per ton geproduceerde ammoniak (NH3) het aardgasverbruik van een gezin in een jaar. OCI Nitrogen heeft ook in het licht van klimaatafspraken en beleidsintenties rond ‘kringlooplandbouw’ misschien wel geen bestaansrecht meer voor slechts 450 medewerkers.

De echte kringlooplandbouwers van VBBM praten al 30 jaar tegen een muur genaamd ‘Topmanagementgroep LNV’ en Wageningen UR. Zij zouden juist van Schouten haar stikstofbeleid de dupe worden

Lopend beleid met lastenverzwaring – nu uit naam van ‘stikstof’ laat boeren net als 30 jaar terug maar 1 keuze: groot, groter, grootst, met door LNV gesubsidieerde milieuclubs die boeren vervolgens aanklagen en afzeiken. 

De aannames onder Minas. Zo’n schema veronderstelt een volmaakte kennis die ze in het geheel niet hebben

LNV, Het Ministerie van UBO-bescherming
LNV meet steeds met twee maten ten gunste van enkele sterke lobbyverbanden, voor de bazen van het grootbedrijf, de UBOs (ultimate beneficiary owners). Dat is onze UBO-werkhypothese over het functioneren van de Koninklijke Exploitatiemaatschappij die we ‘Rijksoverheid’ noemen, of ‘Koninklijke Oligarchie Nederland BV.

De Rypothese verklaart vooralsnog meer dan gesoebat over groene intenties, beleids-verkooppraatjes. In het stikstofdossier is dat overduidelijk waarneembaar, maar eigenlijk zie je die teneur terug op alle terreinen des levens waar LNV-ambtenarij het leven van mensen verzuurt.

Recent stuurde Schouten namelijk nog een FvD-Senator Lennart van der Linde met kluitje in het riet, met vragen over de openbaarmaking van UBO-gegevens.

De publieke vrouw van multinationals Carola Schouten, beroept zich op hun ‘privacy’. Dus je krijgt niet te zien, welke bazen van multinationals nu werkelijk aan de touwtjes trekken, in dit geval bij visrechten:

Informatie over de contingenthouders bevat persoonsgegevens, de AVG is daardoor van toepassing en het is niet mogelijk deze persoonsgegevens te delen. Zoals gezegd registreert RVO wie houder is van een contingent. Er geldt een procedure voor het overdragen van contingenten en de overdracht van een contingent wordt ook door RVO geregistreerd

De Minister is er om volksvertegenwoordigers af te poeieren met kastjes en muren. Zodat de UBO’s uit de wind blijven.

Wopke het UBO-Trekpopke

Meten met twee (kli)maten ten gunste van de UBO’s
Zo werkt die UBO-bescherming door de Topmanagementgroep ook op andere dossiers. Vele grotere stikstofbronnen dan individuele boeren langs natuurgebied, zoals biomassacentrales, die hoeven niet  hun emissies te registreren. (…)

We rekenden al voor dat bomencrematoria van Eneco en Staatsbosbeheer elk honderden tonnen NOx uitstoten zonder dat ze in Emissieregistratie staan.

En daarvoor krijgen ze uit naam van ‘duurzame energie’ dan 5-10 miljoen euro SDE+-subsidie per jaar. De overheid ontwerpt dus-zo luidt de UBO-hypothese problemen tot winstmaximalisatie van de UBO’s (bovenbazen) van het grootbedrijf en voor haar eigen baantjes.

Hoe hoger de lasten en investeringsdruk, hoe meer inkomsten voor partijen als de Rabobank. Boeren die zichzelf redden leveren te weinig op. De financiële belangen zijn dan ook groot:

Het budget van de Stichting Wageningen Research van het Ministerie van LNV

Haar stichting Wageningen UR profiteert eveneens van uitgevonden ‘crises’. Die staan voor 166 miljoen euro per jaar op de payroll van de Topmanagementgroep van LNV, voor ‘meer onderzoek’. De rest komt uit Brussel vandaan

Ook hoor je bij schadelijk LNV/EZK-beleid (ze zitten in zelfde gebouw) plots niets van de door LNV gesubsidieerde milieuclubs als Natuurmonumenten, die claimen zo om natuur en milieu te geven. Twaalf milieuclubs vangen van LNV en het Ministerie van BuZa daartoe jaarlijks 160 miljoen euro campagne-subsidies, waarvan Natuurmonumenten jaarlijks 40-50 miljoen euro.

Daar komen dan nog eens tientallen miljoenen, zo niet honderden miljoenen euro’s overheen voor wetenschappelijk kwestieus ‘beleidsonderzoek’. (SoortenNL, LNV, CBS + Wageningen UR en Radboud Uni)

Dat de Topmanagementgroep van LNV natuur & milieu uitsluitend aanwendt tot eigen (baantjes)belang en winstmaximalisatie van ‘De Belangen’, dat toont ook het mestdossier zelf. Daarover vandaag dit artikel.

Bodemleven kapot door mestinjectie?
Besparen op kunstmest, en het weer bovengronds uitrijden van mest kunnen de bodemvruchtbaarheid verbeteren, zo concludeerde Peter Vanhoof dit voorjaar.

De klassieke boodschap die ze al 30 jaar tegen dovemansoren prediken. Hij deed onderzoek naar het mestbeleid van de Topmanagementgroep van LNV en haar Stichting Wageningen UR. Zijn onderzoek werd gefinancierd door de Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu.

  • Eigen observatie bij Jorwert vanochtend: land met droge stalmest bovengronds uitgereden, daar kon je nog leeuweriken horen zingen. Hoe is dat elders?

Die VBBM vertegenwoordigt ongeveer 5% van alle boeren, die vanwege biologisch boeren een uitzondering zouden hebben op de injectieplicht. Die noemt zich ‘grondlegger van ware kringlooplandbouw’, en ze bestaan sinds 1989. Ze werden opgericht in reactie op het toen gevoerde beleid van LNV dat weer van Sicco Mansholt en Wageningen UR afkomstig was: groot, groter, grootst.

De Rabobank en andere grote partijen vaarden wel bij de gedwongen miljardeninvesteringen uit naam van ‘het milieu’. Bij boeren zonder bankschuld en investerings-hypotheken had niemand baat.

Grutto boven zadeldak Jorwerd

De VBBM bestaat dus bijna even lang als de door Nederland in 1991 ingevoerde mestinjectie. Die als ‘emissie-arme’ methode  werd gelijktijdig ingevoerd met de Nitraatrichtlijn die in Europa werd ingevoerd onder Nederlandse EC-voorzitterschap. Toen kwam ook de Habitatrichtlijn leidend tot Natura 2000 tot stand.

Zowel dat milieubeleid, de Ecologische Hoofdstructuur (harde scheiding landbouw en ‘natuur’) als de Kringloop-lobbyclub VBBM ontstond in reactie op het beleid van Sicco Mansholt als Landbouwcommissaris van de Europese Sovjet met haar jarenplannen en productiedoelen.

Daarbij dient LNV weer ‘De Belangen’ van diverse lobbyclubs. En de kringloopboeren dienden hun eigen boerenbelang

Een definitie van het begrip kringlooplandbouw is: “Een bedrijfsvoering die optimaal is afgestemd op het gebruik van op het bedrijf aanwezige en geproduceerde
hulpbronnen en voorraden ….. en zo selectief mogelijk gebruik maakt van externe input met realisatie van een inkomen over lange termijn en met respect voor natuurlijke systemen

Topmanagementgroep LNV maakt probleem voor winstmaximalisatie UBOs
De ‘echte kringlooplandbouwers’, stelden volgens die Wageningse rapport (2014) in 1992:

Op verschillende plaatsen leiden deze en andere milieumaatregelen tot onrust en een tegenbeweging. Niet alle boeren gaan zonder slag of stoot over op de nieuwe manier van bemesten. Ze claimen dat het emissie arm mest aanbrengen slecht is voor de bodemkwaliteit, met name het bodemleven, en dat het landschap eraan kapot gaat.

Eerder in 1989 is de VBBM opgericht, de Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu. In Friesland vormen zich rond 1992 dan twee milieucoöperaties, VEL en VANLA, voorlopers
van de agrarische natuurverenigingen in Nederland. Later gaan deze samen in de huidige Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW).

De wijsheid voorin

Zie in dat verband ook het artikel over het boekje dat bioboer Theo Mulder toestuurde over ‘kunstmest als brandewijn van de bodem’. Det artikel ‘het Friese volk zal zijn als haar bodem‘ publiceerden we 1 dag voordat 3 Borderlinecowboys mij met geweld arresteerden. Je mag de waarheid niet schrijven in dit corrupte bananenland, dat er is voor De Belangen van de UBO’s.

Koeien op stal

De echte kringlopers praten dus al 30 jaar tegen een muur genaamd ‘Topmanagementgroep’ en Wageningen UR. Zij zouden juist van Schouten haar stikstofbeleid de dupe worden, zo schreef Nieuwe Oogst juni 2019 in het artikel ‘kringlooplandbouw wil goed verdienmodel:

Het oplossen van de stikstofproblematiek kan tot gevolg hebben dat de landschapsboer verdwijnt en de schaalvergroting nog meer wordt aangezwengeld. Alleen grote kredietwaardige bedrijven kunnen met nieuwe stalsystemen voldoen aan de strengste eisen op het gebied van stikstofuitstoot.

Terwijl de kringloopstal bij uitstek, namelijk de potstal met stro, goed voor de mestkwaliteit en bodemgezondheid, wettelijk geregistreerd staat als het staltype met de hoogste ammoniakuitstoot.

Oftewel, het zelfde recept uit de vroege jaren ’90 op herhaling waarvan Megastalbank de Rabobank profiteerde. Wij hanteren hier de stellingname dat dit geen ‘onbedoelde neveneffecten’ zijn maar bewust beleid, volgens het credo ‘wie profiteert’.

Dus wie profiteert van het in stand houden van die muur? Wageningen UR uiteraard, zowel de milieubureaucratie van ‘kritische depositie’ van Wim de Vries (Persoonlijk Hoogleraar) als de verkopers van ‘meer onderzoek’ en landbouwinvesteringen. Daar kijken we vandaag wat verder naar.

Industriele Mestinjector die de bodem verdicht/mishandelt, althans, zo stellen de voorvechters van ‘ware kringlooplandbouw’

Mest afvoeren en kunstmest aanvoeren voor 30 duizend euro onkosten per jaar
Melkveehouders zitten vastgeklonken aan een mineralenboekhoudingsysteem (MINAS, en opvolger). Dat rekenmodel berekent- zoals boeren ons uitlegden- een ‘overschot’ aan mest dat je koeien produceren. Een overschot dat je dan tegen betaling van (bij een gemiddelde veehouder) 15.000 euro moet afvoeren als afval, ter verwerking.

Met name wanneer je van nature al een hoge bodemvruchtbaarheid hebt, moet je meer mest van je koeien afvoeren. Bijvoorbeeld omdat je goed bodembeheer toepast met hoge gehaltes organische stof, en daarmee een rijker bodemleven. Dan hoef je minder meststoffen toe te voegen. Maar zulke bodembiologie zit niet in het rekenmodel verwerkt, dus bestaat die realiteit op papier niet.

Mestinjectie-industrieterrein

Het Wageningse rekenmodel houdt met zulke bodembiologische overwegingen dus geen rekening. Het is een simpel dosis-response-model zoals ik dat tot nu toe heb begrepen. Dus het rekenmodel dat het Ministerie van LNV met haar Stichting Wageningen UR de boeren oplegt, is eigenlijk niet wetenschappelijk.

De vraag is dus: wie profiteren van het in stand houden daarvan? Terwijl er al 30 jaar lang alternatieven klaar liggen voor lopend beleid.

  • Belang 1: Blijkbaar houdt de Topmanagementgroep van LNV vast aan het beleid dat al sinds de jaren ’90 vast in het zadel zit. Alle kleinere boeren de nek om draaien, en alleen grote jongens overhouden met hoge investeringen ( = inkomsten Rabobank) die dan ook ‘duurzame energie’ zouden moeten produceren. Dus moet je de lastenverzwaringen in stand houden. Dat leek mij al 1 rationeel beleidsdoel.
  • Belang 2 dat de LNV-Topmanagementgroep sponsort is de mestverwerking. Wie is de grootste mestverwerker in Nederland, welk bedrijf?

Mestmarkt/gedwongen winkelnering

Er is met de RVO in 2014 mestverwerkingsmarkt  (gedwongen winkelnering) opgericht, dat alle boeren groot en klein, varkenshouders, kippenmesters en de rest door 1 bureaulade duwt. Tenminste, zo stellen we ons dat voor.

Via Mestverwerking.nu werd vanaf 2014 een systeem van mestverwerking via VVO’s opgetuigd (vervangende verwerkings overeenkomsten), vergelijkbaar met emissiehandel bij CO2. Ook die ‘markt’ bleek niet te functioneren. Hoe het ook zij, handelaren in fosfaatrechten en mestrechten, die profiteren.

OCI Nitrogen

  • Belang 3 dat de Topmanagementgroep sponsort en dus ontziet heet OCI Nitrogen, waarvan Gert Jan de Geus in 2014-15 nog CEO was. Dat is de naam van DSM Agro sinds 2012, gevestigd op het Chemelot terrein in Geleen, het DSM-terrein dus. De grootste kunstmestfabriek van Europa, waarover we al eerder schreven na een bezoek aan Chemelot.

Die lobbyden al bij de Rijksoverheid voor SDE+-subsidies om nieuwe toepassingen voor hun product, ammoniak te vinden, namelijk als opslagmedium voor wisselvallige (duurzame) energie. Dat zou in 2017 nog 300 euro per ton NH3 te duur zijn, zo meldt ‘Ammoniaindustry’in het artikel ‘Power to Ammonia. Of daar dus subsidie bij zou kunnen.

Kunstmest is en blijft hun hoofdproduct, en per ton ammoniak verbruiken ze daarom het jaarverbruik van 1 gezin aan aardgas. Zie vervolgens ook deze brief die DSM Agro stuurde in 1997. Ze laten- mijns insziens- ook zien dat injectie of bovengronds uitrijden geen verschil hoeft te maken qua vervluchtiging van stikstof:

Dus de NH3 en nitraat uit kunstmest spoelt eerder uit

Spekt Topmanagementgroep dus de kas van OCI-Nitrogen?
Dus als ‘het milieu’ niet beslist bij het mestbeleid is gebaat, dan MOET er wel een ander belang zijn dat profiteert. Een belang dat de ambtenarij van de Topmanagementgroep van LNV meer dierbaar is.

Hoewel je als boer dus op papier en in het model ‘teveel’ mest zou hebben; moet je vervolgens weer mineralen aanvoeren. Dat moet je doen, om het daadwerkelijk tekort aan te vullen dat ontstaat omdat RVO/LNV je verplicht om je koemest af te voeren.

Zo vertelden boeren mij althans, die dat moeten doen. Vervolgens moet je dus ook nog eens voor 15.000 euro aan kunstmest aanvoeren.

Vermenigvuldig dat bedrag van 15 duizendmet 10-20.000 melkveehouders, en je krijgt een idee van het belang voor OCI-Nitrogen/DSM Agro. Blijkbaar heeft deze multinational de lobby goed voor elkaar. Mogelijk via ‘duurzame’ Feike Sijbesma de (inmiddels voormalige?) DSM-CEO, tevens door het koningshuis benoemde Bankraad bij de Nederlandse Bank.

Brief van Balkenende voor DSM/Shell cs,. Edith Schippers kreeg baantje bij DSM

Voormalig Rutte3-formateur Edith Schippers (VVD) heeft inmiddels ook een lobbybaantje voor DSM. Daar kom je terecht, wanneer je in het voortraject/de sollicitatieprocedure voor de UBO’s genaamd ‘Tweede Kamer’ goed je best doet voor de bovenbazen. Zo zie je al die carrierepolitici immers omhoog vallen richting commissariaatjes, Atzo Nicolai (VVD) is nu ook directeur DSM Nederland geworden.

En oh ja, zou duurzame Feike ook niet ons vertellen hoe wij ons door Corona heen moeten werken? Die Feike dus, van de duurzame multinational-coalitie DGSC onder voorzitterschap van JP Balkenende.

De zelfde JP die ook de ‘filantropen’ aanstuurt om de multinational-klimaatpolitiek van de 2030 Agenda te omarmen als voorzitter van de ‘Maatschappelijke Alliantie’, gevestigd in het Vredespaleis aan het Carnegieplein in Den Haag.

Een grutto met zadeldak op de achtergrond (Hilaard). Dankzij milieubeleid van LNV zijn ze enkel nog algemeen in ‘kerngebieden’, in plaats van zoals in mijn jeugd: overal…

Drie vliegen in 1 klap: waarom niet?
Denk je nu eens in, hoe eenvoudig je wel 3 vliegen in 1 klap zou slaan ten gunste van de melkveehouders, waarmee je de boer jaarlijks 30 duizend euro bespaart. Zodat hij financieel onafhankelijker is. Daarmee vervalt de noodzaak voor verdere vergrootschaliging en hyper-intensivering ten koste van agrarisch natuurbeheer.

De achteruitgang van weidevogels loopt gelijk op met het milieubeleid dat LNV invoerde. Daarvan is de rentabiliteit voor natuur op zijn best discutabel is. En het effect op stikstofemissie blijkt discutabel, zo toonden wetenschappers in Soil Use and Science (2015). Dat weet men bij LNV ook.

Je kunt eenvoudig een negatief oorzakelijk verband vinden tussen hyperintensivering, verminderd bodemleven en milieubeleid (mestinjectie) dat al vanaf introductie werd vermoed.

Vele Wageningse onderzoeksbaantjes waren echter bij de creatie van problemen gebaat Zoals die van Wim de Vries, nu Persoonlijke Hoogleraar van Wageningen UR met zijn ‘Kritische Depositiewaarden’.

Dus wie zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van deze problemen? We beelden ze hieronder af, namelijk de Topmanagementgroep van LNV:

De verantwoordelijken

>Bij de ambtenarij en de UBO’s (Bovenbazen) van het grootbedrijf ligt de macht. Osinga heeft zich te verantwoorden in deze zaak. Niet de koffiejuffrouw, die we wel eens gekscherend ‘Geile Carola’ noemden, omdat haar communicatiemedewerkers haar zo in de media vermarkten.

Die moet je hebben… Carola Schouten is zo weer vertrokken, die ambtenaren zitten er jaren met betonnen CAO

De Overheid, (verlengstuk van) een criminele organisatie
Vaste lezers kennen ons Rode Pil-schema: Nederland is immers geen ‘democratie’, maar een multinational, de Koninklijke Oligarchie Nederland BV, een belangenbehartigingsbedrijf voor de UBO’s (bovenbazen, miljardairs) rond het Huis van O, en de banken waar Nederland ligt vastgeklonken met haar Staatsschuld.

Het Rode Pil-schema

Dus wanneer nu 1 logische vraag blijft hangen na dit artikel zijn we al geslaagd in de opzet;

  • Spekt de Topmanagemengroep van LNV bewust met haar beleidskeuzes de kas van OCI-Nitrogen?
  • Weegt hun lobby zwaarder dan van boeren die om hun bodemvruchtbaarheid geven, natuur, landschap en de keuzevrijheid voor boeren om iets anders te willen dan ‘groot, groter grootst’
  • Kunnen door LNV rijk gesubsidieerde milieuclubs als Natuurmonumenten dus beter eens hun mond houden met gezeik tegen boeren, en de Topmanagementgroep bij de stropdas grijpen? Of raken ze dan hun subsidie kwijt?

Het lijkt kortom al 30 jaar meer lucratief voor grotere belangen om problemen uit te vinden en in stand te houden. Maar bewijs voor het tegendeel is zeer welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *