‘…gepijnigd worden met vuur en sulfer’ (Openbaring 14)

Openbaring, het uit het verborgene treden van het ‘occulte’ (‘verborgenheid’ : Openbaring 17)

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij, dan lezen we uit de Heilige Schrift, de getuigenis van de Kracht van Het Woord. In deze apocalyptische tijden waarin iedereen straks verplicht wordt een ‘merkteeken’ te dragen (zie preek Openbaring 13), dan is de Openbaring van Johannes natuurlijk het Bijbelboek om verder uit te lezen

Openbaring daagt je uit je eigen mierenperspectief op de wereld te verlaten, je eigen ‘oordeel’, mening te verruilen voor Het Oordeel. Openbaring betekent het in openheid treden van het Occulte, dat wat ‘verborgen’ was. De ‘Hoer van Babylon’ in dit Bijbelboek draagt die naam ‘verborgenheid’ ook op haar voorhoofd. (Openbaring 17)

In Hoofdstuk 14 komen we bij het Lam op de Berg Sion. Hier zingen de 144 duizend uitverkozenen een ‘nieuw lied’. Degenen die het ‘merkteeken’ accepteerden van ‘het Beest’ krijgen de ‘toorn Gods’ te verduren. 

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Verborgenheid ( = Occulte) komt in het opene ( = Apocalypse)
Bij de tochtjes langs gotische graven van Groninger landadel, kwam je al vaak de passage tegen ‘zalig zijn zij, die in de Heere sterven’. Die passage komt uit de Openbaring van Johannes, zoals we bespraken in de Zondagspreek (22 maart) met fotografie van het kerkhof van Slochteren.

Wanneer je nu ergens een Heavy Metal-tekst van maken kunt, dan is dat wel het visioen dat Johannes meekrijgt over de dingen die gebeuren moeten. We legden ook al uit, dat je als modernistisch geconditioneerde al snel ‘oordelend’ begint te lezen. Alsof jij met je superieure helikopterblik (gij mug) en wat slagen om de arm al weet dat je de Openbaring met een zak zout moet lezen.

Deze engel moet dan wel Michael zijn in de Michaelskerk op Wieringen (Oosterland): belangrijke speler in Openbaring

Maar dan mis je de hele bedoeling van de Kracht van Het Woord, wat De Bijbel is. In de Openbaring zien we het Grote Complot zich ontvouwen in haar eindfase, hoe de oude wereld wordt vernietigd na een Eindstrijd. Waarna de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde ontstaan.

Het ‘Occulte’, dat wat verborgen was komt naar de oppervlakte. In Openbaring 17 getuigt Johannes van een vrouw die op het Beest zit, en op haar voorhoofd staat ‘Verborgenheid’, het occulte dus.

Dus, dat wat voor de massa altijd verborgen was, dat komt nu naar de oppervlakte. Dat is de Openbaring, de Apocalypse. De Onthulling als het ware.

Statenbijbel

‘Toeval’ = de dingen die moeten gebeuren, je toevallen
Staatsonderwijs en massamedia programmeerden de meeste mensen met een ‘eigen mening’: Namelijk met de heilige overtuiging dat ‘de dingen zomaar vanzelf gebeuren, toeval’, zijnde ‘zonder enige vooropzet of samenhang’. De overhaaste historie van ‘het dagelijks nieuws’ versterkt dat wereldbeeld, alsof iedere dag dingen zonder enige samenhang of achterliggende gedachte, verbintenis plaatsvinden.

Ze beseffen dan niet dat ze met die definitie van ‘toeval’ een gedespiritualiseerd wereldbeeld aanhangen, dat in tegenspraak is met wat De Bijbel leert. De dingen gebeuren volgens ‘Het Woord’ omdat ze moeten gebeuren. Toeval is ‘wat je toevalt’. De Bijbel leert dus een zogeheten ‘deterministisch’ wereldbeeld. De werkelijkheid is tenminste 4D, ruimte en tijd liggen als dimensies vast.

Als dat inzicht indaalt na lezing van Openbaring, dan heb je al een wereld gewonnen. Dan ben je genezen van het modernistisch wereldbeeld. En wie weet helpt die genezing je dan om gebeurtenissen eens met andere bril te bezien dan je gewend was. Immers, waarom zou ‘wat je gewend bent’ het zelfde zijn als ‘zo werkt de wereld’?

Het Lam dat de toorn van God afwendt voor wie zijn offer aanvaarden

Hoeveel heb je in je leven nu werkelijk meegemaakt? Of geldt dat ‘waar ik geen zin in heb of wat ik niet gewenst acht’ het zelfde is als ‘dat kan niet gebeuren’? Hadden onze voorouders zin in de Tweede Wereld Oorlog? Hij gebeurde wel.

Als mensen enkel geluid kunnen horen tussen 20 Hertz en 20 kilo-Hertz: betekent dit dan dat die andere frequenties niet bestaan? Ik hoor het niet dus is het er niet. Ik ben nooit in Parijs geweest en mijn buren ook niet, Parijs bestaat niet.

Belangrijker misschien nog, dan dat je met bepaalde stukjes Bijbeltekst aan de haal wilt gaan om zelf gelijk te krijgen ( = modernistisch, ego-centrisch) is dus het idee achter de tekst zelf: laat een andere wereldopvatting tot je indalen en maak ‘jezelf’ daaraan ondergeschikt.

Duivelsbeeld toren Skillaard

Een Nieuw Lied Zingen
Dus lezen we nu verder met Openbaring Hoofdstuk 14, 1-11. Zet je schrap:

En ik zag, en zie, het Lam (Christus die zich offerde RZ) stond op den berg Sion, en met hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den naam zijns Vaders geschreven aan hunne voorhoofden. (die 144 duizend zijn 12.000 per Stam van de 12 Stammen van Israel RZ)

En ik hoorde eene stem uit den hemel, als eene stem veeler wateren en als eene stem van een grooten donderslag.

En ik hoorde eene stem van citerspelers, speelende op hunne citers;

en zij zongen als een nieuw gezang voor den troon en voor de vier dieren en de Ouderlingen, en niemand kon dat gezang leeren, dan de honderd vier en veertig duizend die van de aarde gekocht waren.

Ingekerfd duiveltje Teufelsschlucht

Borrelpraat (?)
Het ‘zingen van een nieuw gezang’ is een uitdrukking die uit de Psalmen komt. Ook in Psalm 33 en andere plaatsen als Psalm 40 kom je ‘I will sing, sing a new song’ tegen: dat kennen de mensen nog die U2 luisterden (‘Forty’ = Psalm 40)

You set my feet upon a rock (rots = Petrus), you made my footsteps firm.

Toen ondergetekende 40 werd haalde hij deze Psalm aan, want het stemde overeen met de realiteit. Mijn ‘leven gebeurde niet zomaar vanzelf, zonder enige oorzaak of noodzaak’, het was door God zo gewild. Dat besef is de essentie van het wereldbeeld van de Bijbel.

Geloof je dat niet, dus je wilt jezelf met je mierenperspectief op het wereldgebeuren boven de Bijbel plaatsen, dan kun je onmogelijk christen zijn. Wel kun je een gerechtvaardigde en jeukerige hekel aan U2-zanger Bono hebben, of je nu wel of geen christen wilt zijn. 🙂 Wij geloven dat Het Lam hier een oogje toeknijpt, dat Hij Bono ook vervelend vindt 🙂

…doodsengel Friedhof Ohlsdorf

De verlossing van dat mierenperspectief lift je omhoog, zo voelt dat ook letterlijk. Je raakt die zwaarte van zinloosheid kwijt, die ook maakt dat je enkel in zwarte kleren je nog ‘thuis’ voelt.

Nogmaals: wat in de Bijbel staat is dus ‘waar’, in de zin van ‘zo werkt de wereld’. Niet zomaar wat stompzinnige verhaaltjes door wijndronken Joden bedacht aan de Babylonische borreltafel. Wanneer we het wereldbeeld van de vergelijkende godsdienstwetenschap op eigen wijze even parafraseren… Is de Bijbel maar borrelpraat?

Ja OF nee, je kunt ook niet ‘een beetje zwanger’ zijn. Je wordt dus gedwongen te kiezen. Of de Bijbel leert je iets, dat groter dan jezelf is, of niet. Waarom zou je immers in onzin geloven? Doe dan niet alsof, of een beetje halfjes.

Doodsengel

Strijd tussen Donker en Licht
Maar voor je tot dat ‘Licht’ komt, dat gaat niet zomaar vanzelf. Er gaat strijd aan vooraf, en Openbaring geeft die strijd tussen Donker en Licht weer. Nu niet enkel op het individuele niveau, maar voor de gehele wereld waar nu het verborgene boven komt.

Dezen zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar het ook henengaat. Dezen zijn gekocht uit de menschen, tot eerstelingen voor God en het Lam.

En in hunnen mond is geen bedrog gevonden, want zij zijn onberispelijk voor den troon Gods.

En ik zag eenen anderen Engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwig Evangelie, om te verkondigen aan degenen die op de aarde wonen, en aan alle natie en geslacht en taal en volk,

zeggende met eene grote stem: Vreest God en geeft Hem heerlijkheid; want de ure zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem die den hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.

En daar is eene andere Engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon die groote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.

En een derde Engel is hen gevolgd, zeggende met eene groote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteeken aan zijn voorhoofd of aan zijne hand,

…die zal ook drinken uit den wijn van de toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is in den drinkbeker zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met voor en sulfer voor de heilige Engelen en voor het Lam.

En de rook van hunne pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geene rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zoo iemand die het merkteeken zijns naams ontvangt.

The Number of the Beast, zelfs in de bierwinkel 🙂

En daarom ga ik op last van De Leviathan (‘De Staat’) dus niet het vaccinatie-teken van Bill Gates dragen, een mondiale COV-ID in te lezen op hun ‘internet of things’ (www), omdat ik anders niet mag ‘koopen of verkopen’, aan de Nieuwe Economie van het Nieuwe Normaal mag deelnemen onder een Brusselse dictatuur, gedicteerd door de ECB en Wereldbank met hun nieuwe wereldeenheidsmunt.

Ook niet als ik daartoe gedwongen wordt door ‘De Staat’. Ook niet als ik daartoe in het gevang gezet wordt. Wij luisteren niet naar ‘de raad der Goddelozen’ (D66’ers), beschamen onze voorvaderen hier niet. Door hen bij gerechtvaardigde woede te citeren belandde ik al in de cel. Zij waren nog echt, wie durft dat anno nu nog te zijn?

Zalige Zadeldak Boazum

Wie de ‘vreeze des Heeren’ kent, heilig ontzag, die is ‘voor den duvel niet bang’. Meer dan ‘de dood’ zelf heb je wel wat ontzagwekkenders te vrezen, eenmaal bevrijd van je beperkte blik op het wereldgebeuren. Wij willen niet sterven voor onze dood, als knieval naar ‘De Angst’, gevangen in ons mierenperspectiefje, gekluisterd in ons ‘ego’.

Het ware leven openbaart zich bij het dienen van de Maker van Het Leven, zo leert het Bijbelse perspectief via de Kracht van Het Woord: dat wij nu en hier kunnen lezen wat Johannes 2000 jaar terug ergens in Klein Azië ingegeven kreeg. En zodat die ingeving toen en daar tot de dag van vandaag invloed heeft, doordat mensen onder invloed van het Apocalyptisch perspectief handelen.

Hoezeer dat perspectief met zulke gruwelverhalen je in eerste instantie en ook misschien wel tweede instantie tegen de borst stuit. Het kan een realiteit worden, doordat mensen er bewust en onbewust naar handelen. Zo kun je Openbaring haar betekenis dus ook lezen, enkel door je ‘ik vind’-perspectief los te laten. Door je eigen mening, oordeel te verruilen voor ‘Het Oordeel’.

Heb een goede zondag.

2 Replies to “‘…gepijnigd worden met vuur en sulfer’ (Openbaring 14)”

  1. Mooie preek weer.

    “Als dat inzicht indaalt na lezing van Openbaring, dan heb je al een wereld gewonnen. Dan ben je genezen van het modernistisch wereldbeeld.”

    Het modernisme ging nog wel. Ik denk dat je in dit stuk het wereldbeeld wat het postmodernisme uitdraagt bedoelt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *