NATUURLIJKE PERSOON, je papieren slavenketting

Blind voor God’s Wet. Bar staat voor British Accreditation Registrar, niet als afkorting van Barrister

Dankzij lezers verbonden aan ‘Vrije Mens in Wording‘ kregen we meer uitleg over het systeem van vrijwillige slavernij waarin Westerlingen leven. Hoe je via een papieren ketting, de papierenstroman in hoofdletters van het geboortecertificaat, tot pondje vlees onderpand van de schuld van de Staat der Nederlanden bent, een corporatie met almaar stijgende schuld bij een bankenkartel.

SLAVIN, monddood

MENEER/MEVROUW SLAAF
Het is wonderlijk dat mensen in de zogenaamd ‘democratische wereld’ meer weten over welk voetbalsterretje welke draai voor welk doel maakte, dan dat ze de belangrijkste peilers begrijpen onder de wereld waarin ze leven.

 • Hoe banken met een druk op de knop geld mogen maken uit niets, en geld dat ze niet hebben meervoudig met rente mogen uitlenen.
 • Hoe de verhouding ‘levende mens’ ten aanzien van papieren/juridische ficties is geregeld als ‘de staat’.

Je hebt een stimulus uit je eigen leven nodig, voor je op zoek gaat. Dat gebeurde ook de oprichters van ‘Vrije mens in wording’ die onrechtmatig werden opgepakt door de gewapende bendes, die De Staat der Nederlanden inzet.

Reichsdeutscher weten dat er nooit vrede is gesloten, hun land is juridisch nog bezet

Het land als publieke corporatie in bezit van banken
Het introductieverhaal van een Duitse onderzoeker dat zij opgeven, hoe het huidige rechtssysteem is georganiseerd, komt overeen met wat de schrijver van het Deutschland Protokoll al beschreef. Dan blijkt Duitsland (BRD) niet als land te bestaan, het is een GMBH, dus koloniale onderneming van de Amerikanen sinds 1945.

Met het bevoegd gezag van Duitsland is sinds 1945 nooit een vredesverdrag gesloten, alleen de Wehrmacht onderwierp zich toen aan de veroveraar. De consequentie daarvan vind je nog steeds in het paspoort van Duitsers. Omdat ze geen land zijn, maar GMBH (BV), staat er bij ‘nationaliteit’ geen ‘Deutschland’ maar Deutsche’.

Ook zou de hereniging van BRD en DDR juridisch niet geldig zijn, dankzij die status van BRD als niet bestaande natie. Pas bij omzetting van de juridische status van BRD in een land waarmee vrede is gesloten, zou de status van ‘koloniaal bedrijf’ veranderen.

Demonstrerende Reichsdeutscher

Reichs-Deutscher versus ‘werknemers van koloniale corporatie’
In Berlijn zag je daarom afgelopen zomer bij het viruswaanzinprotest ook zogenaamde ‘Reichs-Deutscher’ rondlopen, mensen die vragen om een vredesverdrag tussen Trump en Poetin. Dan kunnen ze ook niet langer ge-exploiteerd worden als vijandig volk onder oorlogsrecht. (Den Haag 1907, dat werd ‘gewoonterecht’)

In politieke zin, kun je zo ook verklaren waarom men consequent tegen de volkswil handelt.

Waarom de multiculti blijft doorgaan, de klimaatchantage en al die andere globalistische pareltjes, waar Build Back Better Biden zich voor zal inzetten.

En waarom je als vijandige entiteit in hun media gecriminaliseerd wordt, ‘terrorist’ zijn we zo al genoemd. Maar ‘populist’ en ‘nazi’ zijn de meer gangbare scheldwoorden tegen vijanden van het globalistische systeem dat bankiers juridisch in de steigers zetten afgelopen eeuw.

De literatuur voor vandaag…

Niet geheel verbazend: De ‘Reichs-Deutscher’ worden in de massamedia van de corporatie natuurlijk uitgescholden voor…. Het begint met een ‘n’ en eindigt op ‘i’…

Of kijk hoe globalisten/’democraten’ nu de normale herverkiezing van Trump onmogelijk maken, na hem vier jaarlijk van alles te beschuldigen en zelfs pogen af te zetten.

Feuerbach joeg God uit de Bijbel ‘De mens schiep God’, zoals Liberalen ook ‘recht’ voor ‘plicht beloven maar zo alle soevereiniteit van De Mens offeren

Bijbel ontkracht gezag papieren ficties
Zoals de preek van gisteren over Psalm 119 al toonde, ‘De Heerlijkheid der Wet’, moet je de oplossing voor een uitweg uit dit almaar verdrukkender systeem zoeken in….

…De Bijbel. De basis van de Westerse cultuur, via het Vaticaan ook van het Recht. Waarbij de Paus dan volgens de Duitse onderzoeker, zelf claimt een contract met God te hebben gesloten. Zodat deze tussen de levende mens en God in kan staan. Via een Unum Sanctum (1302), Romanus Pontifex (1455) kwamen zielen, lichamen en bezit dan onder katholiek kerkgezag.

Het Vaticaan is nog steeds een juridisch onafhankelijke identiteit, los van Italië.

Als die claim to fame van de Paus waar is, dan kan dat ook nieuw licht werpen op het waarom van de Protestantse Reformatie. Immers, de katholieke kerk uit Rome scheurde zich los van de Orthodoxe kerk in de 11de eeuw. Wie is de Roomse Paus naast de andere patriarchen, om te claimen dat hij ‘de’ kerk is, en als enige een contract met ‘boven’ heeft?

Een vrij levend mens, hoeft zich enkel te verantwoorden aan God’s wetten, de hemelse wet van wederkerigheid (Psalm 119), gouden regel en eerbied/ontzag voor Het Leven. De uitspraak ‘Wij Friezen knibbelje allinnich foar God‘ is daarvan uiting. Maar de Protestanten bevrijdden zich ook van pauselijk gezag met kreten als ‘Sola Scriptura’.

Upstalsboom, Friese Vrijheid-monument

Mensenrechten (1948), universele overheidsverplichtingen
Wie dit al te anarchistisch vindt klinken, die mist nu net het hele punt. We hoeven de open deur niet in te trappen dat onderlinge afspraken nodig zijn, afdwingbare regels. De vraag luidt: met wie, en op basis van welk waardenstelsel?

De Liberale Staat keert de ethiek uit de Bijbel op zijn kop. Die biedt je ‘rechten’ aan voor de 10 plichten op de stenen tafelen van Mozes, rechtstreeks van God. Nogmaals, of je God metaforisch of letterlijk leest, boeit nu niet: het gaat er om hoe de wereld en menselijke geest werkt.

In ruil voor die op papier bestaande ‘rechten’, privileges geef je de eigen soevereiniteit volledig over aan ‘De Staat’ als ruilmiddel. Dus uiteindelijk heb je nergens werkelijk recht op, ook op het afgedragen pensioen niet. Als het er niet meer is, het is opgegaan in aflossing van staatsschuld of in Italië kun je er domweg naar fluiten.

‘Mensenrechten’, het zijn ‘universele overheidsverplichtingen’.

Vlag van Reichs-Deutscher

Het Recht buigt recht wat krom is
Zo zijn er al tientallen miljoenen regels in afgelopen eeuw bij gekomen, 29 mensenrechten. Zo groeide het leger advocaten al uit in Nederland tot liefst 18.000. Hoeveel kilo cocaïne zou er daar per week doorheen snuiven? Maar als puntje bij paaltje komt, wat is al dat papier in menselijke zin dan waard?

Sindsdien is de menselijkheid in Nederland langzaam maar zeker met uitsterven bedreigd geraakt.

We bespraken immers al die vroom klinkende mensenrechten. Die bevatten in artikel 27 een uitzonderingsbepaling: als het de Verenigde Naties haar doelen niet dient zijn ze ongeldig. Dus komt er ook zonder enig probleem een Noodwet die ze allemaal door het toilet spoelt. Want de WHO van de VN wil ons immers aan de muilkorf hebben en vaccinaties.

Dus nu en paar logische vragen die we moeten beantwoorden

 • Van wie zijn de Verenigde Naties en wat is de juridisch rechtsvorm daarvan
 • Van wie is de Staat der Nederlanden en wat is de juridische rechtsvorm daarvan
 • Heeft Koning Willem Alexander ook een SOFI-nummer?

Opgericht in 1947

ONDERWERP JE
De vraag die je dus in juridische zin moet oplossen is: hoe kunnen mensen vervolgens aan juridische papieren ficties onderhorig worden? Alleen met je eigen toestemming, zowel direct als stilzwijgend (wie zwijgt stemt toe) Het is hier net als in de geestelijke wereld. ‘Het Kwaad’ dringt pas binnen als je zelf de deur opent. Het gaat weg als je het subiet de deur weigert en zegt ‘stop’.

Vandaag kijken we daarbij naar de NATUURLIJKE PERSOON in hoofdletters. Zodra mensen met staatsgeweld je kwaad willen doen, dan spellen ze de naam van je geboortecertificaat in hoofdletters.

Dat zag je ook bij de bedreigingen die de gerechtsdeurwaarder aan mijn adres ventileerde. Hij schrijft de eigen naam in kleine letters, maar richt zijn bedreigingen en verdraaiingen aan het adres van een door De Staat der Nederlanden ge-exploiteerde papieren fictie: RYPKE CORNELIS ZEILMAKER in hoofdletters.

Vanzelfsprekend geef ik hem geen toestemming voor het gebruik van die stroman. Tenzij deze met mij een contract tekent, waarbij ik bij toegebrachte schade door gebruik van die NAAM een vergoeding eis van 100 duizend euro in zilver.

Door een kijker naar Blue Tiger Studio, een Taekwondo-lerares die bij de lockdown zelf op onderzoek uitging, waren we al geattendeerd op de boodschap van ‘Vrije Mens in Wording’. Hoe wonderlijk die ‘NATUURLIJKE PERSOON’ tot stand komt.

Nederlandse advocatuur ook lid

Mamma’s baby, pappa’s maybe
Je moeder zou hier dan als verklikker naar de corporatie ‘De Staat der Nederlanden’ optreden, als enige zekere ouder (de vader kan iemand anders zijn). Zo komt je naam in hoofdletters tot stand als publiek werknemer in die corporatie/trust. Als na zeven jaar niemand die papieren entiteit niet claimt,  geldt die papieren constructie dan als een ‘man verloren op zee’, dood dus.

Dan valt je papieren ketting onder zeerecht, die door de publieke trust van De Staat der Nederlanden uitgebaat kan worden. Bij aanvraag van een SOFI-nummer geef je  dan rond je 16de vervolgens zelf toestemming tot die exploitatie van het PAPIEREN PERSOON, je stromanidentiteit.

Op die STROMAN in hoofdletters kun je de privileges aanvragen die de publieke trust Staat der Nederlanden je aanbiedt., zoals een rijbewijs.

Alsof je niet tot autorijden in staat bent zonder die toestemming van de papieren entiteit Staat der Nederlanden. In ruil voor die zwijgende toestemming en het gebruik van aangeboden privileges eigent die publieke corporatie dan je NATUURLIJK PERSOON toe om je kaal te kunnen plukken.

Omdat het hele bedrog juridisch ondoorzichtig en ingewikkeld in elkaar zit, zullen de meeste mensen al denken ‘nou laat maar, we hebben het toch goed zo’. Wie nieuwsgierig is zoekt verder.

De Nederlandse Bank van de Koning, onderhorig aan de BIS in Basel, een eigen juridische entiteit los van Zwitserland

Bankstaten juridisch onafhankelijk
De Staat der Nederlanden is een publieke corporatie met schuld bij een bankenkartel, gevestigd in de juridisch onafhankelijke staten City of London, Washington DC en Vaticaanstad, en natuurlijk de Bank der Banken (BIS) in Basel. BIS-medewerkers zijn diplomatiek onschendbaar.

Wie diplomatiek onschendbaar is, die heeft ook geen rood systeemslaven-paspoort maar een blauwe. In de City of London zit de CROWN CORPORATION gevestigd, zo stelt de Duitse onderzoeker. Ik heb dat nog niet kunnen verifieren, maar wat alvast wel waar is: The City is sinds eind 17de eeuw een aparte jurisdictie gemaakt.

En de bankiers voeren hier jaarlijks een rituele optocht op met de Lord Mayor’s Show: Gog en Magog, geestelijke entiteiten uit de Bijbel, die sinds Henry V hier jaarlijks optreden. De rol van de advocatuur is hier zeer interessant. Die zijn sinds 1947 in concerto met de ‘Mensenrechten’ van de Verenigde Naties georganiseerd in de International Bar Association:

Opgericht in 1947

We citeren:

“De bar geeft een vitale ondersteuning aan efficiënte uitvoering van de criminele en publieke rechtbanken. Lees: aan rechtbanken die crimineel en openbaar zijn.

Zij plaatsen een stroman, deze wordt overgedragen aan de BAR (eigendom van de CROWN) en wordt door haar gerund om hem te kunnen betrekken bij een activiteit van derden (BARSTAAT-STROMAN). Zoals we later zullen zien, is per definitie de primaire opdracht van een advocaat het overhevelen van privaat eigendom naar publiek eigendom. Misschien wist je dat nog niet!

De publieke stroman behoort de overheid toe en/of de orde van advocaten en/of zijn superieuren, de banken.”

Kol Nidre uitgesproken bij Yom Kippur

Kol Nidree, geloften aan God preventief ongeldig
De International Bar Association zit gevestigd in de City of London. Het jaarlijkse ritueel met twee demonische entiteiten Gog en Magog krijgt extra betekenis, wanneer je het Kol Nidre-principe kent uit de Joodse Synagoge.

Dat wordt jaarlijks uitgesproken bij Yom Kippur, zo licht Wikipedia hier toe:

The formula proactively annuls any personal or religious oaths or prohibitions made upon oneself to God for the next year, so as to preemptively avoid the sin of breaking vows made to God which cannot be or are not upheld.

Al die 900+ voorschriften, als gelovige Jood zul je er altijd wel 1 breken en zo zou je dan jezelf alvast vrij pleiten. In juridische zin geldt dus dat je de ‘Heerlijkheid der Wet’ van jezelf afwerpt, je belofte aan God.

En dat is wat advocaten dus doen, als zij het Kol Nidrei principe onderstrepen. Ze verklaren hun beloften aan God ongeldig, dus aan Het Geweten. Of ieder dat afzonderlijk doet lijkt me niet waarschijnlijk. Wat wel kan, is dat hun organisaties dat principe ondertekenen. Al dan niet bewust.

Mogelijk hangt het jaarlijkse Gog-Magog-ritueel van de City of Londen hiermee samen.

Of dat zo is, moet ik nog verifiëren.

Den Haag: Nederland IS Internationalisme & Globalisme

Advocaat behartigt belangen publieke corporatie
En verder lezen we:

Tegenwoordig is een advocaat een beëdigd officier van de rechtbank en vanwege zijn eigen erkenning als deze officier is het zijn plicht om de wil van de staat aan de burger op te leggen.

(Today an attorney is a sworn officer of the court, and by his own admission, as that officer, his duty is to impose the will of the state against the citizen.) [AMERICAN BAR ASSOCIATION, VERDRAG VAN 1947] (ABA: opgericht in Saratoga Springs New York, 21 augustus 1878)

En zo zie je dus de twee belangrijkste rollen van de advocatuur:

– het opleggen van de wil van De Staat (dus van de eigenaren van die corporatie)
– het overhevelen van privebezit naar de publieke corporaties van een papieren ‘staat’ (trust, corporatie), die een oplopende miljardenschuld heeft bij een bankenkartel, gevestigd in de juridisch onafhankelijke entiteiten als City of London.

NATUURLIJK PERSOON is een dode, tenzij je ‘m tot leven wekt

Niets zo onnatuurlijk als NATUURLIJK PERSOON
Zeer interessant allemaal. We gaan in een volgende aflevering verder op onderzoek uit. Natuurlijk geldt ‘1 bron is geen bron’, we moeten het voorgestelde kunnen verifiëren. Als meeneem-boodschap geldt nu: dat wat je voor het eerst hoort of leest hoeft niet minder waar te zijn, dan wat je dagelijks hoorde.

Het omgekeerde kan even zeer gelden.

Iets dat je vreemd overkomt, wantrouw je meer, zoals je een oude bekende meer vertrouwt. Terwijl je dus beter wantrouwig kunt staan tegenover datgene wat je dagelijks via de massamedia hoort. Want propaganda werkt via herhaling, conditionering, maakt ‘de leugen’ tot ‘oude bekende’.

De les die vandaag kan blijven hangen is;

Er is niet zo onnatuurlijk als de NATUURLIJK PERSOON. De enige natuurlijke creatie van God, dat ben je als levende mens voor God’s aangezicht, die zich gewetensvol verantwoordt aan God’s wetten. De Wet die door Jezus Christus extreem overzichtelijk werd gemaakt:

– Heb God Lief (seculier geïnterpreteerd: heb ontzag en eerbied voor Het Leven)
– Heb je naaste lief als jezelf (Gouden Regel)

Hoeveel juristen heb je nodig bij die twee leefregels? Geen 18 duizend.

Kontneukende homoskeletten met de tong uit de bek:’kunst’ in Den Haag…Zo kijkt men tegen ‘De Mens’ aan, als nietswaardige stront

Open deur is natuurlijk dat mensen zulke lieverdjes niet zijn, en je meer dan tuingereedschap nodig hebt om  ethisch gedrag in gemeenschappen af te dwingen, te handhaven. Een dief moet je kunnen oppakken, of uit je huis kunnen weren. Interessant is hier, dat bij invoering van algeheel stemrecht in Nederland (1919) ook het recht op gewapende zelfverdediging kwam te vervallen.

Je moet nu geheel weerloos iedere vorm van geweld ondergaan, zoals van de gewapende bendes van de publieke corporatie Staat der Nederlanden: anders heet je ‘terrorist’.

Waar het hier om draait is: moet een corporatie dat doen met advocatuur die deze corporatie helpt bij het overhevelen van privebezit naar publieke corporaties in handen van een bankenkartel?

Mensen probeerden de politie nog tot rede te manen

Of willen we een regering die van de mensen zelf is? Vind je hier iets dat aantoonbaar onwaar is, meldt het vooral in de comments. Het is niet in mijn belang om zaken te melden die niet kloppen. Dus kom dan met bewijzen, feiten die ons helpen dichter bij de realiteit te komen.

Hartelijk dank alvast. Scheldwoorden als ‘nazi’ en ‘complotgekkealuhoedje‘ van de gehersenspoelde medemens, zullen meer over de ethische gesteldheid van de wederpartij onthullen dan onze zoektocht naar de realiteit.

De Romanus Pontifex uit 1455 zou in 2011 bijvoorbeeld door Paus Franciscus zijn ontbonden. Het Vaticaan zou met de City samen uiteindelijk de basis van internationaal recht vormen. Met die ontbinding zouden nu alle ambtenaren als werknemers van de publieke corporatie Staat der Nederlanden dus ook in privé aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Kan iemand dat met bewijs bevestigen of ontkrachten? Uw constructieve bijdrage is zeer welkom.

19 Replies to “NATUURLIJKE PERSOON, je papieren slavenketting”

 1. Het verrast mij telkens weer dat een belangrijk thema vaak via diverse kanalen op hetzelfde moment naar voren wordt gebracht. Sinds kort ontvang ik de nieuwsbrief van David Icke en daarin wordt precies hetzelfde besproken waar jij nu over schrijft. In de video wordt het goed uitgelegd.
  https://davidicke.com/2020/11/08/law-of-the-land-no-the-corporate-law-of-contracts-david-icke/ en zie ook
  https://www.commonlawcourt.com/
  Overigens heeft ene Luca van Dinter hier al eens een boek over geschreven , “De soevereine mens “

  1. Klopt, Luca van Dinther is van Vrij mens in wording

   Puzzlestukjes vallen in elkaar, nu mensen tegelijk gemotiveerd worden om te onderzoeken, wat eerder je geen schade leek te berokkenen. Het is mooi Toeval dat iemand mij bijvoorbeeld een citaat uit Psalm 119 (heerlijkheid der wet) opstuurt, en dat de relatie tussen ‘Gods wet’ en het huidige juridische stelsel centraal staat in de opvolgende probleemstelling van een soeverein mens.

   Althans wanneer je het Vaticaan opneemt in de vergelijking.

   1. En dan “van Dinther” zonder -h- . Met -h- is de adelijke tak.
    Ik kom uit de arbeiderstak.

    Er is nog veel meer interessants als aanvulling op dit verdienstelijk artikel te melden.
    Maar om voor mij onverklaarbare redenen hebben zelfs de alternatieve media, waaronder
    ook Blue Tiger, Café Weltschmerz, Gezond Verstand en De Andere Krant, daar geen belangstelling voor.
    Dus ik ben blij met dit artikel, Rypke.

 2. De city van Londen is het domein van de familie Rothschild. Wil je meer weten over deze familie gebruik dan de onderstaande link en je zult begrijpen wie en wat er allemaal achter zit waar wij tegen aan lopen. Deze familie bezit op een paar landen na (Syrië, Iran, N. Korea) alle Nationale banken van de overige landen. Ook de Nederlandse Bank is van de familie Rothschild. De stelregel bij deze familie is, geleerd van hun stamvader, zorg dat je in het bezit komt van al het geld in een land, dan heb je daar alle macht. Dus al die grote politieke jongens, beleidmakers en hun bravoure hebben maar uit te voeren wat deze familie bepaalt. Jacob Rothschild is momenteel het hoofd van de dynastie en zetelt in de city van Londen – de koningin mag daar zelfs niet komen.
  De zogenaamde nieuwe wereld orde is er allang maar treedt nu meer naar buiten. Veel goeds is er niet van te verwachten.

  http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/de-verborgen-geschiedenis-van-de-vreselijk-kwaadaardige-khazaarse-mafia

  Het is een heel lang verhaal maar zeer de moeite waard om te lezen.

  Succes!

  1. Waar ik naar vroeg is nu: concrete bewijzen, documenten. Als je stelt ‘DNB is van Rothschild’, kun je daarvan een concreet bewijs overhandigen?

   Bij mijn weten vallen ze via het Ministerie van Financien gewoon onder de ‘trust’ die Staat der Nederlanden heet. Wat wel interessant zou zijn is een antwoord op de vraag: hoeveel zeggenschap heeft de koninklijke familie hier nog.

   Immers, die benoemen ook de bankraden. Dat we bij een teruggang tot de oergeschiedenis uitkomen en het verhaal over de ‘vreselijk kwaadaardige’ khazaren, ook leuk. Maar da’s voor een andere keer…

   1. “Dat we bij een teruggang tot de oergeschiedenis uitkomen en het verhaal over de ‘vreselijk kwaadaardige’ khazaren, ook leuk. Maar da’s voor een andere keer…”

    Neem dan ook Sabati Zevi of Tsvi en diens volgeling Jacob Frank onder de loep. Ach en dan kom je als vanzelf bij Adam Weishaupt, de Illuminatie, de Vrijmetselaars, de Bauers aka Rothschilds, Zionisten, the protocollen of de elders of Sion, etc.

 3. Het idee dat je als ‘natuurlijk persoon’ niet gedwongen kan worden tot
  het aangaan van een contract (zorgverzekering) wordt ook betoogd door
  de mensen van de nationale bond tegen overheidszaken.

  https://www.bondoverheidszaken.nl/

  Ik wou meedoen aan hun actie betreffende de griepprik maar ik kreeg mijn oproep
  voor de griepprik pas een week na de geplande afspraak.
  De brief was een maand eerder gedateerd en op de envelop was geen poststempel
  te zien waaruit zou kunnen worden opgemaakt wanneer deze brief zou zijn verstuurd.
  Men had natuurlijk in de gegevens staan dat ik nog nooit een griepprik as komen halen.

 4. Hoe banken met een druk op de knop geld mogen maken uit niets! ja een druk, ze hebben er in ieder geval een heel systeem voor nodig.. en dat ook nog eens zonder chainblock werkt.. oei!!

  ook dat ieder die loon of op andere wijze via digitaal meewerkt dat geld te maken uit het niets (even er van uit gaan dat niets een woord is dat wel bestaat in het universum.. anders kan er al helemaal geen digitaal geld gemaakt worden toch)
  dubbel digitaal geld maak jij meer, wanneer jij ook weer digitaal met je digitaal ontvangen geld digitaal voldoet aan de betaling naar een ander.. dit alles binnen de cirkel van de bank..
  uitzondering wat jij uit de muur haalt neem dan wel het bonnetje mee als bewijs dat je digitaal in echt heb omgezet en bewaar deze heel goed en lang..

  het loon zakje wat ik nog heb mee gemaakt in het cafe op vrijdag en later op donderdag daar moest je tekenen voor de inhoud.. het kon wel zijn dat er met inleveren bij moeder minder inzat, wat aan de bar was blijven kleven.. waar zijn die tijden..
  dus wat let ieder, zich in contant loon te laten uitbetalen.. of is dat plots bij belastingregel al wat jaren verboden!?

 5. Hai Rypke,

  Nederland is internationalisme en globalisme.

  Yes dat klopt, Nederland is ook een beetje de wortel van de Anglo-Amerikaanse cultuur.

  Amerikanen en Britten refereren altijd terug naar de Dutch Uncle.

  Is ook iets bijzonder aan de vlag, de rood wit blauwe vlag is een van de oudste vlaggen.

  Later vinden we deze kleuren ook terug in de Britse Union Jack en de Amerikaanse Stars and stripes.

  De Glorious revolution en de creatie van de Bank of England waar de Engelsen het over hebben was eigenlijk een Nederlandse invasie van het Engeland met de inzet van 30.000 mariniers.

  Boston en New-York en Calvinsme en natuurlijk Leiden waar veel Amerikaanse presidenten hun voorvaderen vandaan kwamen.

  Wat mij trouwens erg heeft verbaasd is de hele geschiedenis van Zuid-Afrika, waar eigenwijze Nederlandse boeren niet onder Engelse heerschappij konden leven en een Oranje Vrijstaat uitriepen wat totaal niet werd gesteund door het Koninklijk huis of de Nederlandse Staat.

  In Nederland leren we bijvoorbeeld dat David Livingstone de Victoriawatervallen heeft ontdekt terwijl deze waarschijnlijk eerder zijn ontdekt door de Neder-Duits gereformeerde Jan Viljoen.

  Groet,

  O. de Vries

 6. bestaat er een natuurlijk persoon, ken ik er! jawel zij die doen of zij het zijn een masker ophebben in de vorm van Paspoort en/of ID..
  bij bestuderen van deze vormpersoon zijn er veel onbekende actoren te ontleden..
  iemand schrijft eigenaar te zijn, iemand beweert auteur te zijn, dan zal er ook een uitgever moeten zijn en er zijn gegevens dus er moet ook een gegevens verstrekker zijn..
  waar vinden we antwoorden op deze actoren!!

  de eigenaar vinden we mogelijk in het rijk(der fabelen) te lezen het rijks eigendom deze heeft totoaal niks over zijn bezit te zeggen.. dat leg ik later uit..

  de auteur dat moet wel een bekende zijn, rechten worden geclaimd dus uit te zoeken WIE zijn rechten..
  de uitgever? ja dat zou de ook de auteur kunnen zijn in veel gevallen is het de gemeente van geboorte en/of inschrijving van woonadres(stede)

  gegevens verstrekker, op de persoon rusten veel gegevens niet alle zijn te achterhalen of er gaan veel verhalen over ook niet te achterhalen..

  we kijken maar eens goed naar het natuurlijk persoon, dan constaterendan dat te zien is verschillenden schrijfwijzen ed. op het natuurlijk persoon te vinden zijn :
  dun en dik gedrukt, groot en klein, tekens en cijfers, plaatjes en te constateren elektronica, mede een onduidelijk gekras wat niet echt past op het natuurlijk persoon..

  om alles te achter halen kan je er een levens motto van maken in clubje oprichten lezingen geven en donaties ophalen en een moeras aanleggen..
  daarom dwaal ik even af waarom is er art.2 BW1 en lees dit boek tot art.199 ook even de GW van ongeveer 26 tot 50 of wat verder (hoe meer je weet hoe beter de verbindingen)..
  en ik dwaal naar de houder wie is houder van een natuurlijk persoon wat doet en kan die? dat is iemand de macht heeft over een zaak van een ander maar zich niet als de eigenaar gedraagt.
  verwoord in Houderschap of detentie.

  waar is er door de houder de meeste korzeligheid naar het natuurlijk persoon!. dat is als derden om de NaaM vragen en de natuurlijk persoon die dan weer legitimatie heet(dit kan op twee momenten in de wet waar de natuurlijk persoon deel van uit maakt als er een art.27c SV of een contract wordt gesloten).. hier is mij al duidelijk dat niet is wat ieder in de wil heeft de vrager vraagt aan een mens om een natuurlijk persoon kan dat!!!
  het plaatje op het natuurlijk persoon is veel lijkend op de toner hoe komt dat!. dan komt in de beleving van de toner ook datum bekent voor als de verschillende letters die namen vormen.. twee namen zijn geschreven de hoogste vaak bedoeld net de NAAM en daaronder namen die de toner ook bekend zijn.. let wel er zijn twee posities waarnamen staan dit heeft geen verbinding in het persoon buiten dat de toner dit aanneemt als ook de datum..
  deze gegevens vinden we terug, en wel zijn besloten in de gemeente van geboorte op een akte.. deze komen daar vaak in opdracht van de met zekerheid moeder en waarschijnlijke vader volgens de moeder.. de NaaM is er een van een bloedlijn(levende mens toch) van wat zich als vader uitgaf, geeft of later erkend.. de andere zijn gegeven namen (denk voor 99% door de moeder gegeven)..
  dit is zo en voor mijn helemaal goed niks mis mee..

  dan kom ik terug op de eigenaar deze, nog de auteur, nog de uitgever, nog de gegevens verstrekker kunnen wat de houder wel kan..
  dat enigste wettelijke waarmee houder alle macht over het natuurlijk persoon heeft ieder NP kan om een volmacht van de NP vragen alleen de NP (niet de eigenaar, niet de auteur, niet de uitgever, niet de gegevens verstrekker heeft deze macht) kan deze maken(nou ja de houder) dat komt door het gekras dat op de natuurlijk persoon is verschenen bij de uitgever en beslist niet van de auteur is (dus niet op alles rust auteur recht zo als verkondigt, foutje bedankt)
  de natuurlijk persoon kan ook de volmacht uitvaardigen aan de gegeven namen op de natuurlijk persoon en voor zien van het gekras wat op de natuurlijk persoon zit..
  ik ga niet verder in hoe de gegeven namen het bewijs van authenticiteit tonen dat dient ieder zelf te leren dat zijn jou gegeven namen, niet de mijne..
  dat er nog veel meer te vertellen en bloot te leggen is, mogen duidelijk zijn.. maar gij die zoeken naar potten goud of een trust aan het einde van de regen boog of geboorte fons stop ge gaat het niet vinden..
  de schepper registreert ook alles neem de boom deze is ook geboren en heeft jaarringen maar geen traceerbare pot met goud ergens, wie niet ziet dat deze boom zijn waarde in hout is ziet ook niet dat zijn eigen waarde zodat de ander die neemt..

  dan doe ik nog even dat verloren op zee kind sage.. die is zo simpel.. moet je wel alleen de de geboorte aan geven en een eensluidendekopie van de akte vragen, meer niet.. je gaat toch niet ook de moeder aangeven en de vermoedelijke vader dat vragen zij maar dat heeft niks met de geboorte aangifte gemeente te maken.. toch..
  wel met stamboom of bloedlijn maar daar doet de gemeente niet aan.. toch..
  wanneer op deze wijze gedaan is, is na een afzienbare tijd van de eerste 7 levens jaren (in ieder geval na de presentielijst mogelijk om de 7 jaar daar wordt gecontroleerd) de moeder en de vader dmv dna met het kind dna naar de gemeente gegaan en verenig u Uw gezin bij de burgerlijkestand gemeente met deze bewijzen op de orginele geboorteakte van de kopie jij heb.. wees gevonden iedereen blij nogelijk kan je zelfs de door de gemeente gespaarde gelden op de wees mee krijgen.. maar dat is een ander verhaal met andere voorwaarden..

 7. Dank je voor dit artikel Rypke. Mooi dat iemand met talent voor de pen, dit zo uiteenzet dat het voor velen begrijpelijk wordt gemaakt. Mensen die interesse hebben in hun recht, kunnen ook Mivan Chael op FB volgen, die geeft nu via video’s dagelijks “les” om de mensen wat bij te brengen zodat zij actie kunnen ondernemen tegen degene die de mensheid om zeep helpen en als intensieve menshouderij exploiteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *