‘De Slangenkuil’ van Groninger ecologie…

De literatuur voor vandaag, een essay van Ben Koks

Ornitholoog Ben Koks, de ADHD-natuurbeschermer die het grauwe kiekendieven-project opzette (1989) in Groningen, stuurde zijn boekje ‘Vogels wijzen ons de weg’ op over ‘natuur en landbouw in balans’, verschenen bij de enige natuurclub waarvan ik nog lid ben: KNNV.

Koks leest Interessante Tijden, en hij voegde er een ansichtkaart bij met z’n telefoonnummer. Na 30 jaar vechten tegen de bierkaai in akkervogelland, beschrijft hij hoe je dat eigenlijk maar 10 jaar kunt volhouden zonder ontmoedigd af te druipen.

De Abdij van Langweer

De wereld is er om gevierd te worden
We hadden vanochtend telefonisch even een goed gesprek, waaruit ik om vertrouwelijkheidsredenen niets zal citeren. Wel kan ik natuurlijk passages uit zijn boekje citeren, te beginnen met het openingsmotto:

Once upon a time, when women were birds, there was the simple understanding that to sing at dawn, and to sing at dusk, was to heal the world with joy. The birds still remember what we have forgotten, that the world is meant to be celebrated.

Al dat geschreeuw, gekijf via ‘sociale media’, twitter, al die onrust, afstomping zodat ‘een boom’ verworden is tot ‘houtig overlastobject voor de biomassacentrale’.

Wij zouden daar voor meer aarding in de Westerse traditie, dus het christendom aan toevoegen:

‘Al had ik alle kennis en wetenschap, maar ik had de liefde niet…’, naar 1 Corinthiers 13.

Grauwe kiekendief vliegt weg in het Oldambt

De Abdij
Het is aardig dat Koks als voorbeeld voor een meer op bodemverbetering gerichte landbouw verwijst naar de Abdijen, de kloosters die eeuwenlang geworteld in de eigen omgeving de landbouw ontwikkelden.

Zodat als nevenproduct ook de meest soortenrijke agrarische natuurgemeenschappen ontstonden. Echoos daarvan vind je nog rond de Abdij van West Vleteren (BE) die abdijbier-liefhebber Koks ook bezocht. Verder vind je dus alleen nog die met leeuwerikenzang omlijste agronatuur in reservaatgebiedjes, zoals afgelopen dinsdag bezocht en besproken.

Hoe zeer ik het ook oneens kan zijn met het gros van Ben Koks zijn analyses, zodra hij buiten vogelgebied komt… Aan zijn drijfveren om effectieve natuurbescherming op poten te zetten twijfel ik niet. Ik herinner hem nog als van een uitstervend ras rare mensen waartoe ook ornitholoog Rob Bijlsma behoort.

The last naturalists in the woods.

Mensen die met hun poten in het veld stonden, net als ‘de man met de laarzen’ Rudi Drent. Zou Drent zich niet in het graf omdraaien wanneer hij zou zien wat nazaten als Theunis Piersma en Han Olff met zijn erfenis hebben uitgevroten?

De graansteppe is nu thuis van de grauwe kiekendief en zelfs de steppenkiekendief broedt er

Mark-Ruttisering van de natuurbescherming
Het uitstervende werk van de echte liefhebbers, daar gaat het hier om. Die liefhebbers worden verguisd door de baantjesjagers, academie-ecologen en wat daar aan onderzoeksgeld- en subsidie graaiende lieden omheen hangt.

Mijn opstand tegen ‘de milieuclubs’ was eigenlijk te beperkt. Het was een opstand tegen de algehele morele en culturele teloorgang van Nederland en de rest van Europa. Daarvan werd mijn hart en liefde sinds vroegste jeugd in Friesland- natuurbescherming- slachtoffer.

De zelfde verloedering van de maatschappij die je van hoog tot laag waarneemt, van regeringsniveau tot de tokkie, omdat de vis rot vanaf de kop: die vind je dus ook in natuurland. De vernietiging van Natuurmonumenten tot corrupte marketing- en graaiclub: ze gaan slechts mee met ‘de tijd’.

Ook daar namen de Mark Rutte’s het over van de Bas van der Vlies (SGP)-mensen, waarmee je het van harte oneens kon zijn. Maar waar je niet zou twijfelen aan de integriteit.

…het insect- en vogelloze hoofdkantoor van Sovon aan het Toernooiveld in Nijmegen. Aan de vruchten herkent men de boom

Slangenkuil
Over de corrumpering van natuurorganisaties hebben lezers van Interessante Tijden voldoende kunnen vernemen. De corrumpering van de ecologische wetenschap, daaraan hebben we ook al meermaals aandacht besteed, tot regelrechte fraude aan toe.

Koks noemt in zijn boekje na 30 jaar ervaring(als niet-academicus) de academische wereld een ‘slangenkuil’, en heeft daar niets teveel gezegd.

We meldden het gesjoemel van Ruud Foppen, die een fictief verband tussen boerenzwaluwen- ‘trends’ (zonder enige regionale resolutie) en zelfs spreeuwen met ‘neonicotinoiden’ (zonder enige regionale resolutie) in Nature gepubliceerd kreeg.

Of het gesjoemel met Sovon-data, zodat men in De Levende Natuur een achteruitgang van 80 procent van huiszwaluwen uit de hoge hoed toverde.Of neem de ‘75% insecten verdwenen’-studie van Caspar Hallmann, waar de 4 basisfouten voor slecht wetenschappelijk onderzoek in verpakt zaten, die we bij de Cursus Bullshitdetectie doceren:

  1. vary the baseline and see if the conclusion is robust
  2. garbage in garbage out
  3. False Concreteness
  4. Cherry Picking

De Deskundigen, hoogleraren van Wageningen UR

Onder Professoren 2.0
Zulk niveau wetenschap wordt dan in een partizanen-oorlog van ecologen en hun gecorrumpeerde natuurclubs als Natuurmonumenten in campagnes misbruikt. Uitsluitend voor (politiek en financieel) eigengewin. Zo kun je al het werk van CBS/SOVON/PBL in het Compendium voor de Leefomgeving kenschetsen, dankzij Arco van Strien (CBS) en zijn oud-collega bij CBS, nu Sovon: Theo Verstrael.

Dat is het niveau van hedendaagse ‘wetenschap’.

Daarover zou je een heel ‘Onder Professoren 2.0’ kunnen schrijven, waarin we ook Wageningen UR zeker niet zullen sparen. Ook daar vond het zelfde proces van maatschappijbrede corrumpering plaats. Eerst publiceer ik nog de wetenschappelijke fraude door het PBL inzake biodiversiteit.

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Mensen, het is nog veel erger dan je dacht. Als je al dacht (en dat doet bijna niemand)

Nederland is een failed state, en het oude systeem is niet meer te redden, dat implodeert door haar eigen rotheid en corruptie. Van die in eerste instantie morele crisis- dankzij de teloorgang van het christendom sinds de Franse Revolutie (1789)- daarvan plukken zowel de boeren als het boerenlandschap de wrange vruchten.

We brengen slechts regel NUL in herinnering bij de Cursus Bullshitdetectie. Waarheidsvinding kan niet zonder LIEFDE voor waarheid. Concern for truth. Oftewel 1 Corinthiers 13.

Boerenhof van West Vleteren

We zingen niet in het luchtledige
Dus dan kun je wel met een citaat van Terry Tempest Williams beginnen. Maar de basis van de Westerse natuurbescherming- conservatie en restauratie- is bij uitstek christelijk. Wanneer je stelt dat ‘de wereld er is om gevierd te worden’, dan praat je over het sacrale: zingen ter ere van God, de creator.

Een transcendent vertrekpunt.

Anders blijf je juist in die rondjes om de navelstreek hangen, het horizontale vlak van standpuntjes, of mensen die irritant de deugmens, de wereldredder en Farizeeer uit gaan hangen, volgens het zelfde horizontale competitiemodel.

Terwijl je op het niveau van dat Verlangen met grote V elkaar vinden kunt, symbiose, eenheid in erkende verscheidenheid. En alsjeblieft geen ‘gelijkheid’, de deugmenselijke vermomming van nivellering en het eigen gelijk over lijken.

Mijn komende boek over de natuur van Friezen doet precies dat. Waarom werd ondergetekende weer christen? Daarom: het Verlangen met grote V en de ontroering van ‘Thuis Komen’ als dat Verlangen door Jezus Christus zelf beantwoord wordt. En nee, geen cynisme hier.

Alsof een nieuw kind is geboren, het Nieuwe Leven, je schiet vol. Alles van Waarde is weerloos, maar juist in die omkering schuilt een vernieuwende kracht, het Geloof dat bergen kan verzetten.

Bier van West Vleteren

Het Goede, Ware en Schone
We moeten juist vanwege die kwetsbaarheid als mannen met ruggengraat en ballen ‘Het Beest’ bij zijn naam noemen, waaraan mensen hun ziel verkopen. Daarvoor zijn we als mannen gemaakt, niet als weke dweilen met ziekenfondsbrilletje en zuur deugmensbekkie.

Maar eerst graag ook weer het Goede Ware en Schone benoemen, tegen de verdrukking in. Want anders zou je het immers nergens voor doen, en is er ook geen reden nog bij morgen en avond Ere Zij God te zingen.

Zoals de veldleeuwerik die opstijgt boven nog ‘deugend’ boerenland, of de geelgors die bij bevriende boeren in de Achterhoek nog zong.

Wij moeten immers het Licht van de wereld zijn, geen farizeeërs en dienaren van de duisternis. En ja! Een landbouw met boeren die geen slaaf zijn van de Rabobank, FrieslandCampina, Nutreco en corrupte kartelbestuurders als Cees Veerman! Opdat de laatste vader-op-zoon-boerenbedrijven niet gesloopt worden met de leugen-leuzen over ‘natuurincusief’, ‘circulair’ en de CO2-zwendel.

West Vleteren

Zodat de menselijkheid weer terugkomt, en in het kielzog van die meer menselijke maat, zal vanzelf meer ruimte komen voor de rest. De pseudo-pandemie toont ons weer hoezeer allereerst de ontmenselijking (tot CO2-uitstotende besmettingshaard) de wortel van het kwaad is, waaruit ook de ander problematiek volgt.

Wie het wereldbeeld van satan omarmt, materialisme, moreel relativisme, leven als enkel ‘competitie’ ziet en ‘de ziel’ ontkent omdat dat niet ‘meetbaar’ zou zijn. Die krijgt precies DIE wereld. De (levenloze) hel op aarde.

One Reply to “‘De Slangenkuil’ van Groninger ecologie…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *