‘Zoo dale vuur uit de hemel’… (2 Koningen 1)

Het tweede boek Koningen, de literatuur voor vandaag.

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, de Bijbel, Het Boek zonder welke er geen Westerse cultuur was geweest.

Vandaag wandelen we met de profeet Elia het tweede boek over de Koningen in. Die profeet laat vuur uit de hemel neerdalen op het Oud Testamentisch equivalent van de ME met wapenstokken, politievloggers met valse hond en pepperspray-sproeiers, dat wat ‘de macht’ op je af stuurt ter compensatie van een gebrek aan morele autoriteit.

De profeten vervullen hier steeds de geestelijke correctie op wat zich het ‘bevoegd gezag’ noemt, koningen die sinds David en Salomo allen doen ‘wat kwaad is in de ogen des Heeren’…die doen als D66, ze aanbidden Beel-Zebub en houden schandjongens…

Alle steunbetuigingen van onze online-gemeente hartelijk dank!

De avonturen van Elia
We lezen het boek ‘Koningen’, het tweede deel, maar het grappige is dat de koningen een bijrol vervullen en de profeten een hoofdrol. Wie de Bijbelse traditie kent, die snapt ook waarom.

De Heere vatte de wens tot een koning van het volk van Israel immers op als een belediging. Met tegenzin liet Hij de profeet Samuel een koning (Saul) zalven. En die gaf als spreekbuis van de Macht hierboven te kennen, dat zulk wereldlijk gezag vooral je vrijheid en bezittingen afpakt.

Toeslagenaffaires, brandschatting met blauwe enveloppen, een pathologische leugenaar als premier die misdaden tegen de menselijkheid pleegt, een cocainegebruiker lijkend op The Joker uit Batman met iedere dag andere Van Bommel-schoentjes, een leugenachtig terreurregime dat normale menselijkheid criminaliseert.

Die vrouw lijkt sprekend op de agente in de zwarte golf…

Wie zijn vertrouwen stelt op politiek, die zal politiek krijgen, opportunisme, maar geen morele autoriteit of rechtvaardigheid. Want dat komt immers uit een ander domein, het geestelijke en spirituele. Althans, in de Bijbel.

Maar het volk van Israel wilde zo graag in de vaart der volkeren mee, al die andere omringende volken hadden ook een koning. Dus net als een zeurend kind vroegen ze ‘ja maar zij hebben ooook een koning… boehoe’…

Nou, dan zul je ze krijgen ook, zo stelde De Heere.

Na David en Salomo krijg je een hele reeks mislukte koningen, die het moreel slechte voorbeeld geven. Ze gaan de goden van de buren aanbidden, Baal-Zebub bijvoorbeeld. Bovendien vervalt Israel (met Samaria) weer regelmatig tot burgeroorlog met de broederstam, Juda.

Zonder Het Woord haar betekenis serieus te nemen heb je ook geen gezond verstand

Geestelijk gezag boven het wereldlijke
De profeet Elia is vervolgens de haast occulte krachtpatser die deze afgodendienst afbrandt, en die de koningen straft voor hun ontrouw. Oftewel: het geestelijke gezag blijft altijd boven het wereldlijke gezag staan. Laten wij dan ook de Romeinen 13:4 claim over het bevoegd gezag als ‘god’s dienaresse’ eens in dat licht beschouwen.

Dat betekent dus alles behalve ‘de staat navolgen in het kwaad’ zoals het Reformatorisch Dagblad haar wegkwijnende lezersbestand leert. Dan zou je ook in de afgodendienst meemoeten.

Terwijl we in 2 Koningen zien hoe je Paulus beter interpreteert: het wereldlijk gezag BEHOORT God’s dienaresse te zijn. En zodra dat gezag zich niet zo gedraagt, dan zal het ten val gebracht worden. Morele autoriteit gaat boven machtsuitoefening, en macht verkruimelt als die autoriteit ontbreekt.

Dus als de nieuwe koning van Israel na Achab (die op profetische wijze omkwam voor al zijn misstappen) zijn zoon Ahazia als koning krijgt, dan loopt het daar al meteen slecht mee af. Want die doet datgene, waar je De Heere het meest boos mee krijgt.

Speeltje en koekjes voor Trudy

De waarheid met het schelle geluid
Wanneer die koning van Samaria/Israel ‘door een tralie in zijn opperzaal’ valt en zijn botten breekt, dan vraagt hij voor genezing niet naar De Heere… maar naar een RNA-vaccin van Baal Zebub, de god van buurland Ekron. Kijk, had Ahazia nu eens beter de Bijbelse geschiedenis bestudeerd, dan had hij niet zo stom geweest.

Want nu zet De Heere de profeet Elia in om het vonnis te vellen.

Zo opent het tweede boek Koningen aldus:

Maar de Engel des Heeren sprak tot Elia, den Tisbiet: Maak u op, ga op, den boden des Konings van Samaria tegemoet, en spreek tot hen: Is het omdat er geen God in Israel is, dat gijlieden heengaat om Baal-Zebub de god van Ekron te vragen?

Daarom nu zegt de Heere alzoo: Gij zult niet afkomen van het bed waarop gij geklommen zijt, maar gij zult de dood sterven. En Elia ging weg.

Elia werd door de koningen van D66 (die houden ‘schandjongens’ en ze aanbidden Beel-Zebub) steeds als onwelkome gast gezien, ja zelfs een vijand die ze met de dood wilden bestrijden. Want hij vertelt ze steeds wat ze niet willen horen, ookal, of juist omdat het de waarheid met schel geluid is.

Je vreest de dood niet, en je houdt tegelijk van Het Leven

Shoot the messenger
Dus als de boden bij Ahazia vertellen wat Elia heeft gezegd, dan vraagt hij die boden naar de uiterlijke omschrijving, of het niet die zelfde onheilsprofeet is met dat harde taalgebruik, waar zijn vader Ahab ook al zo’n hekel aan had:

En zij zeiden tot hem: Hij was een man met een harig kleed, en met eenen lederen gordel gegord om zijne lendenen. Toen zeide hij (koning Ahazia RZ): het is Elia de Tisbiet.

Ahazia stuurt vervolgens zijn Officier van ‘Justitie’ met een heel arrestatieteam met zes politiewagens, ME met wapenstokken, pepperspray en politiehonden, al het wapentuig waarover de Gestapo vlogt tot eer en zelfbevlekking van zichzelf…

….althans, het Oud Testamentisch equivalent van modern (on)machtsvertoon, dat je bij gebrek aan geestelijk gezag en relativeringsvermogen ten toon spreidt, omdat je piemeltje ineenschrompelt wanneer slechts enkele Wappies ‘liefde vrijheid geen dictatuur’ scanderen, en je tast dan al zenuwachtig richting je pistoolholster:

En hij zond tot hem eenen hoofdman van vijftig met zijne vijftig; en als hij tot hem (Elia RZ) opkwam (want zie hij zat op een hoogte des bergs), zoo sprak hij tot hem: Gij man Gods, de koning zegt, Kom Af.

Maar Elia antwoordde en sprak tot den hoofdman van vijftig: Indien ik dan een man Gods ben, zo dale vuur van den hemel en vertere u en uwe vijftig. Toen daalde vuur van den hemel en verteerde hem en zijne vijftig.

De pruim explodeert, God’s eigen vuurwerk voor huis

Vuur uit de hemel
Dat trucje met vuur uit de hemel herhaalt Elia, wanneer Ahazia weer een nieuw cohort ME’ers en politievloggers op hem afstuurt met pepperspray, valse honden, wapenstokken, pistolen, waterkanonnen en allerlei compensatietuig voor mentale en morele onzekerheid, gesanctioneerd door de Officier van Staatsterreur en SM-burgermeesteres Femke.

Ook die krijgen vuur uit de hemel op hun dak.

Dus als Ahazia, koppig als die is, het dan nog niet wil horen (hij komt aan zijn einde voor zijn afgodendienst), dan voelt de ‘hoofdman’ dit keer de vuurbui al hangen.

Die smeekt Elia alvast om genade,’laat mijne ziel dierbaar zijn in uwe ogen’… Aan die derde hoofdman van justitie geeft Elia dan alsnog de onwelkome boodschap mee aan Ahazia. Want de Engel des Heeren verzekert Elia nu dat hij niet overmeesterd zal worden, ‘hij stond op, ging met hem af tot den koning’.

Daarom dat gij bode gezonden hebt om Baal-Zebub den god van Ekron te vragen (is het omdat er geen God in Israel is, om zijn Woord te vragen?), daarom, van dat bed waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult den dood sterven.

Alzoo stierf hij naar het woord des Heeren dat Elia gesproken had; en Joram werd Koning in zijn plaats n het tweede jaar Jorams des zoons Josafats, des Konings van Juda; want hij had genen zoon.

Zadeldak Bozum als vuurtoren

Feilbaarheid Bijbelschrijvers
Wat de Bijbel van ‘zomaar wat sprookjes met een boodschap’ onderscheidt, zijn zulk soort laatste details. Tijd en plaats-aanduidingen, geen ‘er was eens’. Ahazia sterft zonder zoon en zijn bloedlijn zal dus niet meer het koningschap dragen. Een stand-in uit Juda moet dat doen.

Het eerste hoofdstuk eindigt dan met een getuigenis van de feilbaarheid van de Bijbelschrijver:

Het overige nu der zaken van Ahazia die hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der Kronieken der Koningen Israel’s?

Je moet de Bijbel serieus nemen. Maar dat lukt juist beter wanneer je er niet zo krampachtig mee omgaat, als een jurist die op de letter let maar die de ‘geest’, betekenis daardoor verbloemt.

Alsof je van Het Woord, dus iedere letter God zelf maakt, want ook dat is idolatrie. De schrijvers zelf geven aan, dat zij hun best doen de geschiedenis getrouw weer te geven. Maar ze weten ook niet alles zeker. Juist zo maakt de Bijbel met jou als feilbaar mens contact.

Dus mogen we ook best wat grapjes maken.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Gij weet niet uit welke geest gij spreekt’
Overigens komt de ‘vuur uit de hemel’-passage in het Nieuwe Testament nog eens terug in het Lucas-evangelie (9:54). Wanneer Jezus dan met zijn discipelen in Samaria komt (…dus waarvan Ahazia koning was) en ze zijn daar niet welkom, dan worden de discipelen beledigd.

Die vragen Jezus dan om net als Elia wat vuur uit de hemel te toveren.

Jezus zegt dan tegen zijn discipelen ‘gij weet niet vanuit welke geest gij spreekt’… Jezus is niet gekomen om mensen te straffen maar mensen te redden, zo stelt hij dan. Zo zie je hoe dit verhaal over Elia tot in het Nieuwe Testament eeuwen later nog doorklinkt.

Vuur uit de Hemel, dat is ook wat een krachtig verhaal is, dat door eeuwen tijd en plaats heen geestelijk doel treft. Daarom lezen we toch de Bijbel, als ‘vuur uit de hemel?’ De Bijbel kan wereldlijke autoriteit maken en breken.

Onze oprijlaan richting Langweer

Waarom denk je dat deze leugenachtige corrupte overheid, dit terreurregime van leugenachtige goddelozen het woord en spreken van de harde waarheid zo vreest?

Vergeestelijk de Bijbel niet te zeer, alsof je God buiten tijd, plaats en geschiedenis wilt zetten. God is overal om ons heen, zijn Licht verdrijft alle duisternis. Dat Licht, dat leugen en onrecht in beschamende helderheid zet is ook vuur uit de hemel dus.

  • Conclusie: De karikatuur (gesneden beeld!) die jij van God hebt bestaat niet. God bestaat wel.

Het idee uit de avonturen van Elia als geestelijke autoriteit die de wereldlijke macht corrigeert, dat mag duidelijk zijn. Koningschap zonder morele autoriteit is gedoemd tot val te komen. Vroeg of laat. Want zo werkt het universum. Heb een goede zondag!

Christenhond Trudy met haar speeltje

Tot slot: gemeente, alle dank voor uw massieve en hartverwarmende steun. Uw kaarten met Bijbelse bemoedigingen, en dierenwinkel Via Natura voor het egel-speeltje voor onze christenhond Trudy. 

Hoewel Trudy al een middelbare dame is, schudt ze die Made in China-egel meermaals dood alsof ze nog een woeste jonge teef is. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *