Voedselschaarste door CO2-politiek: moeras telen ipv voedsel…

Veenmoeras bij ‘Noorden’ (Gemeente Nieuwkoop)In natuurgebieden met water op boezemniveau zakt het land minder

Waar Mao voor zijn Transitie (Grote Sprong Voorwaarts) Chinese boeren dwong tot staalproductie, zodat miljoenen mensen stierven van de honger, wil Eurocommissaris Frans Timmermans boeren uit naam van de Green Deal dwingen om moeras te telen. Door tientallen miljoenen hectares extra land onder water te zetten, zou 310 miljoen ton CO2 voor 2030 in theorie worden opgeslagen. 

Zo moeten boeren bijdragen aan Timmermans zijn 55% welvaart (CO2)-reductiedoel voor 2030 uit het ‘Fit for 55’-pakket van de Eurosovjet, Klaar voor 55-pakket in het Nederlands.

Het uit de markt kopen van boerengrond met gemeenschapsgeld noemt hij met zijn mede-Bolsjewieken ‘nature based carbon removal’ en het telen van oneetbaar  veenmos heet ‘carbon farming.’ Voor het uit productie halen van landbouwgrond krijgen boeren op veengrond dan subsidie of ‘carbon credits’, aldus vergevorderde plannen.

Hunger Games voor ‘de transitie’, deze week in De Andere Krant

Veenmos telen voor CO2-politiek
De CO2-transitie is in de praktijk een aanval op grondbezit, zo zie je wanneer je consequenties doordenkt. Wanneer men het heeft over te compenseren tonnen CO2-uitstoot dan wil men dat steevast doen via het veranderen van grondgebruik. De CO2-voetafdruk-calculator is op dat malthusiaanse idee gebaseerd, dat je grond uit voedselproductie haalt/ met bos beplant als compensatie voor CO2-zonden.

Als je het eenmaal ziet, is het onmogelijk het niet meer te zien. Ik help je vandaag verder te begrijpen wat dit Europese regime over de bevolking afroept. IN de literatuur kom je emissiewaarden per hectare (gedraineerde) veengrond tegen van 50-120 ton per hectare, afhankelijk van de bodemdaling.Bij een mediaan van 95 ton per hectare, streeft de Eurosovjet dus naar productieverlaging op dik 32 miljoen hectare Europese landbouw- en bosbouwgrond.

De echte diehards gaan voor 700 miljoen ton ‘CO2-opslag’ door grondgebruikers, meest landbouw. Omdat emissies overal weer anders zijn (afhankelijk van inklinking door oxidatie) kun je niet een eenduidig getal geven. We spreken over een papieren wereld.

Los van de vraag of zulke emissies uit veengrond ooit zijn gemeten, want dat gebeurt nauwelijks. Het proefveldje van Wageningen UR in het Groene Hart was 1 van de weinigen met enige consistente metingen in Nederland, waarvan ik de onderzoeker in 2019 nog sprak. De enige mij bekende studie uit 2008 -geijkt op dat proefveld- geeft een totale emissie van 4,5 Mton voor heel het Nederlandse veenweidegebied, met 3 ton CO2 per hectare per millimeter bodemdaling per jaar.

Het waterpeil omhoog om boeren het water aan de lippen te brengen

De Eurosovjet doet alsof beleid met harde wetenschap is onderbouwd in plaats van papieren drijfzand. Er zijn vele instituten die op basis van ‘betaal ons en wij leveren’ aan die beleidsvraag willen voldoen.

Ik kwam deze figuur tegen van het Greifswald Mire Centre: daaruit zou blijken dat 15% van de Nederlandse landbouwgrond moeras moet worden, om 34% CO2-emissie uit landbouw te sparen:

Bron PEATLANDS IN THE EU
COMMON AGRICULTURE POLICY (CAP) AFTER 2020 Position Paper – (Version 4.8)

It’s not about the CO2-issue, it’s about ‘the Transition’ (Bolsjewistische revolutie)
Veel belangrijker dan ‘is het zoveel ton zus of zo’, eindeloze academische discussie over een non-onderwerp, is dat je iets waardeloos, hete lucht (CO2) tot meetlat maakt waar de hele menselijke maatschappij voor moet buigen. Dat je daarvoor ook de voedselproductie aanvalt.

Dat gaat de VN-bureaucratie van LULUCF en Europese Commissie niet om CO2, maar om het landoppervlak dat met die politiek is gemoeid. Dat is ook wat men uit naam van ‘biodiversiteit’ bewerkt met de Biodiversity Strategy. Er moet 30 procent van de Europese gronden onder een groen regime vallen voor 2030.  Dus omgerekend krijg je in het maximale doel meer dan 60 miljoen hectares met productiebeperking ‘voor het klimaat’.

Wat zal dat met de voedselproductie doen?

Een landbouw die zich kan richten op koolstofverrijking, meer humus in de bodem is overigens bij Permacultuur een belangrijk onderwerp. Maar in handen van het CO2-bolsjewisme ontstaat een geheel andere dynamiek dan verbeterde landbouw: er zijn papieren doelen die gehaald moeten worden, in plaats van reeele behoeften van mens, boer en dier.

Boeren wegpesten is SDG15

LULUCF
In het ecologisme waaruit de CO2-politiek van de Verenigde Naties voortkomt,  is ‘gebruik’ van natuur en ‘verandering’ automatisch het zelfde als ‘schade’, menselijke aanwezigheid iets dat er beter niet was geweest. Alleen land in onbruik zou 100 procent ‘ecosysteemdiensten’ leveren, waarbij CO2-opslag het belangrijkste zou zijn dat de natuur de mensheid geeft.

Dus: landgebruik heet (op papier) CO2-emissie, en daarom richt de Green Deal zich op het uit productie halen van landbouwgrond.

De met rekenmodellen en aannames onderbouwde bewering dat dik 20 procent van mondiale emissies van (agrarisch) ‘landgebruik’ komt (European Climate Foundation in Den Haag), is de basis van LULUCF. Dat is het emissie-door-landgebruik-plan dat de Verenigde Naties over de maatschappij bracht sinds de ‘Aardetop’ van 1992 in Rio de Janeiro.

Door boeren met CO2-politiek op te zadelen hoopt de opperste sovjet (Europese Commissie) van de EUSSR snel haar doel van 55% papieren CO2-reductie te halen voor 2030, dat weer in VN-burelen is voorgekookt.

Uit rapport Eurosite, de geschatte emissies uit veengrond

‘Credits om koolstof in de grond te houden’
De RABO Carbon Bank van Barbara Baarsma komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ook de Milieufederaties kwamen in 2018 al met hun eigen CO2-bank: dat je boeren op veengrond betaalt met Carbon Credits om hun grond onder water te zetten, gefinancierd door bedrijven die door de overheid worden verplicht om te betalen voor CO2-zonden.

Volgens Eurosite zou Nederland bij de top van Europese landen staan, die met agrarische veengrond CO2 uitstoten. Door veengrond onder water te zetten zou 25% van de landbouwemissies bestreden worden. Daarvoor zou je boeren dan betalen, en dat heet ‘carbon farming’:

Implementation of carbon farming on peatlands by introducing specific payments for keeping carbon in the ground. This could be granted via public payment or appropriate credit schemes for farmers who wish to avail of carbon credits through the voluntary carbon market at regional and national levels.

These schemes can be supported and recognised by the CAP and governments in the Member States.

Veenmoskussen, het begin van turfvorming en latere bruinkool

Paludiculture: veenmos telen en moeras verbouwen
Om met je voeten in het water toch door te boeren bedachten academici een nieuwe naam, om tot in de einder hun nutteloze onderzoek te verrichten op gemeenschapskosten: paludiculture.

De Eurosovjetunie geeft met haar Interregprogramma Canape al subsidie voor kansloos onderzoek in die richting. Zo is er in Duitsland een project Barver Moor waarbij ze op vroegere landbouwgrond dan veenmos (Sphagnum) willen telen. Dat moerasplantje dient dan uitsluiten voor ‘CO2-opslag’.

Die aanname- landgebruik is CO2- is een basis van Timmerfrans zijn beleid – en de Nederlandse versie uit naam van ‘stikstof’- om boeren kapot te maken, zodat we kunstmatige voedselschaarste riskeren. In De Andere Krant beschrijf ik deze week al de ‘quick scan’ van de Biodiversity Stategy (onderdeel Green Deal)van het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen UR op 31 maart.

Uit naam van ‘natuur’ zou 102 duizend hectare boerengrond uit productie moeten voor 2030, in een ‘ambitieus’ scenario zelfs 150 duizend hectare.

Bringing Technocratic Tyranny Back into our lives. De Europese Biodiversiteitstrategie voor 2030, mei 2020

Carbon Farming en Nature Based Carbon Removal
Dat Timmermans met andermans geld boeren wil betalen voor CO2-opslag meldt ook de Europese website Euractiv in een serie over CO2-opslag in de agrarische sector in Europa. Met CO2 als masker wordt in essentie de zelfde centralisatie-politiek gevoerd als Stalin en Mao eerder deden. Dus kan Timmerfrans volgens Euractiv dit verordonneren:

farmers and foresters must be at the heart of this transition and properly incentivised so that they can make a living from sustainable practices that help sequester carbon.

Uiteindelijk zou 700 miljoen ton koolstofopslag op europese landbouwgrond moeten plaatsvinden:

Ville Niinistö, the Green lawmaker in charge of the revision of the land use regulation (LULUCF) is pushing for the 2030 target to be raised to a highly ambitious 490 million tonnes.

“If we want to address climate change and be in line with the Paris Agreement’s targets and also look beyond 2050 and carbon negativity, carbon sinks should be increasing on a level that achieves something around 700 million tonnes by 2050,” he told EURACTIV.

Woeste Gronden Staatsbosbeheer, zompig moeras dat weer methaan uitscheidt

Fit for 55, afslanken voor moedertje de planeet
Dus moeten boeren in Nederland veenmos gaan verbouwen, veengrond onder water zetten en ze mogen niet meer draineren of ploegen. Niet omdat veenmos eetbaar is, maar omdat ze dan aan carbon farming doen en -godsjezus ik struikel over dat nieuwe woord- Paludiculture.

En er moet – alleen al in Nederland- 150 duizend hectare landbouwgrond uit de markt weggekocht worden door hun overheid met ons geld voor 2030. Die cultuurvernietiging heet sinds 1992 ‘natuurontwikkeling.’ Ursula von der Leyen, de Europese ongekozen president van het continent dat ‘de democratie’ zegt te verdedigen en ‘de vrije wereld’ tegen Poetin.

Die Duitse baas van Nederland noemde die plannen van fit for 55 ‘de meest ingrijpende hervorming van EU-beleid ooit’. Mensen zien nog niet, wat er voor totalitaire politiek op ze afkomt, omdat ze – wanneer ze geestelijk in orde zijn- niet kunnen voorstellen dat mensen zo gek kunnen zijn, zo waanzinnig, kwaadaardig en vals.

1 van de getroffen boerderijen in Waterland. Plots staat je bedrijf ingetekend als moeras

Maar de Euro-Bolsjewieken menen het echt. Dit is wat Europa Decentraal uitlegt over de grondpolitiek van Fit for 55:

een Europese doelstelling voor de netto-verwijdering van broeikasgassen in de LULUCF-sector in 2030: deze moet dan het equivalent van 310 miljoen ton CO2 zijn (15% meer dan tot nog toe);

de ‘landsector’ ( landgebruik, verandering van landgebruik, bosbouw en landbouw) moet in 2035 klimaatneutraal zijn;
er komen bindende nationale doelstellingen voor 2035 om het doel van klimaatneutraliteit te bereiken. De Commissie zal hiervoor in 2025 voorstellen doen;

bestaande regels worden vereenvoudigd en rekenmethoden worden aangepast;

lidstaten moeten geïntegreerde mitigatieplannen indienen voor de landsector en de rapportage over de prestaties van de lidstaten wordt verbeterd;

er komt betere afstemming met doelstellingen op het gebied van biodiversiteit en bio-energie.

Ironisch genoeg kreeg de getroffen boer van zijn moeder een Postcode Loterij-agenda, grootsponsor van oa de European Climate Foundation

Kijk altijd bij communisten/duurzamen naar de CONsequenties, niet de intenties, verkooppraatjes van beleid. It’s not about the issue, it’s about the revolution/transition. De consequenties zijn een centralistische planeconomie, het uit productie halen van mogelijk 20 miljoen hectare landbouwgrond uit naam van natuur, nog eens tientallen miljoenen hectares voor ‘het klimaat’, kunstmatige schaarste maken..

.. en het concentreren van de productieve grond en grondstoffen in een beperkt aantal handen.

Boeren in Waterland worden al door die moerasplannen getroffen. Zogenaamd als natuurcompensatie voor de bouw van nog eens 80 duizend woningen, moet je boerenland dan ‘topnatuur voor de purperreiger‘ worden. Mag je voer voor vogelaars verbouwen in plaats van voedsel.

5 Replies to “Voedselschaarste door CO2-politiek: moeras telen ipv voedsel…”

  1. Wat een krankzinnig van achter het bureau bedachte “inventiviteit”. Het CO2 verhaal is al tientallen jaren afgeschoten. Maar ja, als ze eenmaal iets in hun botte hersenen iets hebben verzonnen dan moet het ook uitvoeren en vooral zelf in geloven en blijven promoten!

  2. Vandaag nog even naar de 9 mei parade in Rusland gezien. Geweldig gezicht al die Russen die trots zijn op hun volkeren en vaderland/moederland. Mooie dames bekeken in de militaire colonnes en daarna nog even genoten van een patriottisch liedje gezongen door een paar mooie Russinnen uit de Donbass.
    Geniet maar even mee: https://odysee.com/@InessaS:f/so…-where-was-the-eu-before:1

  3. Ik ben het helemaal met je eens Rypke! M’n vrouw noemde vandaag dat tuinaarde erg goedkoop was. Mijn gedachte dwaalde af naar dit artikel en voorgaande eeuwen waarin vruchtbaar land gezien werd als een zegen. Zo goedkoop zoveel vruchtbare grond kunnen hebben is natuurlijk een grote rijkdom. Evenals er zoveel op kunnen telen. Voor dat soort land zijn letterlijk oorlogen gevoerd.

    Maar de progressieve communisten van de EU hebben natuurlijk weer bedacht dat het anders moet. Ik herinner me nog een TV programma waarin zo’n figuur uit bestuurlijk Nederland zei dat boeren niet meer mochten zeggen dat ze voedsel teelden. Nee, nee, voortaan ‘legden ze CO2 vast’. Door die bril moesten voortaan de wereld bezien. De hele wereld willen ze regeren vanuit een rigide wereldbeeld waarin alles maar dan ook alles onderdanig moet worden aan hun waanideeën over ‘het klimaat’. Ja dan krijgen we inderdaad zo iets debiels als het telen van moeras want dat is waar het op neer komt. Bah, van mij mogen al die lui hun riante salaris houden zolang ze zich niet bemoeien met de publieke zaak, die maken ze echt alleen maar slechter.

Laat een reactie achter aan P.S.M.Welbergen Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *