‘Nationale’ Omgevingsvisie globalistische coup publieke ruimte

Boerenland onder water, boerenland bebouwen

Dat VVD- en Christenunie-politici de boeren hun land afpakken voor hun bovenbazen, en vissers van vrijwel alle visgrond jagen om plaats voor windmolens te maken, het wordt gesteund door iedere partij die het ‘Klimaatakkoord’ (dictaat) steunt.

Die steun voor een coup op de publieke ruimte ligt al vast in de ‘Nationale’ Omgevingsvisie (NOVI) uit 2019, die in de nieuwe Omgevingswet haar juridische tanden krijgt voor ‘duurzame ontwikkeling’ (kunstmatige schaarste).

Hier staat de grondroof uit naam van ‘het klimaat’ al in zo wollig mogelijke taal vastgelegd tot 2050, met vier ‘grote transitie-opgaven’ waarmee Nederland op historisch grootschalige wijze op de schop moet. Daarin dus de industrialisatie van het platteland (energietransitie) vastgelegd en een stedennetwerk (Tristate City)

Het Wij Maken Ruimte 2040 Manifest plant ons prachtige zeekleiland vol met die rotwindmolens

‘Duurzaamheid’ gaat om Levensruimte/oppervlak
Men laat in de beleidsdocumenten in het vage hoeveel ruimte met 95% minder fossiel brandstofverbruik in 2050 nodig is. Daarvoor moet je ‘De Rekening Voorbij’ van ingenieursvereniging KIVI er op naslaan, door Joost van Kasteren: een berekening van hoeveel oppervlakte er nodig is voor ‘duurzaam’. Zoals David MacKay dat al deed voor de Britten in ‘Renewable Energy, without the hot air’…

Je hebt alleen al voor zonnefarms een oppervlak ter grootte van de provincie Utrecht nodig. En dan wil men er ook nog een miljoen huizen bij voor Tristate City, het faciliteren van de massa-immigratie van de Global Compact.

Zou je voor de helft de fossiele brandstoffen vervangen voor ‘bio’ (renewables) dan heb je drie maal de oppervlakte van Nederland nodig aan energiegewas. Dus vindt nu mondiaal een greep op grond plaats.

De Rekening Voorbij 2011 Ir Joost van Kasteren. ‘Alles Duurzaam’ in 2050 vraagt 120 duizend km2 land voor biofuels. Duurzaamheid is de grootste bedreiging voor territoriale plannen ‘wildernis’

De NOVI krijgt haar juridische tanden in de nieuwe Omgevingswet die dit jaar in werking zou gaan. De denkrichting gaat weer terug tot het Jaar van de Ruimte in 2014, toen Ed Klimaatwet Nijpels en Pieter Winsemius zich met de publieke ruimte gingen bemoeien. Een resultaat daaruit was het ‘wij maken ruimte’-manifest: energie-industrie in het boerenland dus. (Zie bovenste afbeelding)

Met een Nationaal Water Programma (NWP) dat dit jaar start wil hun overheid met hun waterschappen nog meer boerengrond braakleggen uit naam van ‘klimaatadaptatie’. Daarnaast voeren ze al jaren campagne voor kunstmatige waterschaarste, omdat de Waterschapsbank het water verpatst aan private partijen in ruil voor ‘Green Bonds’.

Hun ‘stedennetwerk’ past in het idee om alle bevolking in steden te concentreren, zodat je van de rest van het land een energie-industrieterrein maakt en verder overgaat tot ‘rewilding’.

Onbetaalbaar en onbetrouwbaar als de wind, maar dan anders uitgelegd

Als je de NOVI moet samenvatten en alles dat uit naam van het internationaal klimaatfascisme plaatsvindt, is het eenvoudig tot 1 woord te bundelen: (boeren)grondroof (met publiek geld.) Privatisering van de publieke ruimte, die ze ‘commons’ noemen.

Er is wel een  MER-rapportage van de NOVI gemaakt door Royal Haskoning, waar letterlijk staat dat hun overheid een ‘beter klimaat’ zal maken. Maar daarin staat de ingreep in het landoppervlak niet gekwantificeerd, zoals de KIVI dat in 2012 al wel deed.

Je leest voornamelijk vage praatjes over hoe het logisch onverenigbare (meer natuur en tegelijk je platteland industrialiseren) toch een geweldige kans en uitdaging kan zijn.

‘Nederland wil’ helemaal geen onbetaalbare en falende energievoorziening, die het hele landschap vernietigt

Nederland bezet door globalisten/klimaatsocialisten
Zo schrijft hun Rijksoverheid: ‘Nederland wil’ helemaal stoppen met fossiele energie. Maar wie is ‘Nederland’ hier behalve een schatrijk gesubsidieerde groene lobby die op de subsidies wil cashen? Ik ken niemand die onbetaalbare brandstof wil.

Men praat daar over ‘maatschappelijke’ opgaven, maar bedoelt daar het opgeven van de maatschappij zoals we die meenden te kennen. En dat uit naam van eufemistisch ‘maatschappelijke organisaties’ genoemde klimaatclubs, die meestal door hun overheid zelf gesubsidieerd worden voor lobby.

Die financiering groeide sinds de jaren ’70, zodat je op provinciaal niveau ‘milieufederaties’ hebt als staatsgefinancierd verlengstuk van Groen Links, die groen geverfde doorstart van de Communistische Partij Nederland. Daar heeft het neoliberale denken van ‘privaat gewin op publieke kosten’ zich met de VVD bij gevoegd, als fusie tussen arbeid (links) en kapitaal. (rechts)

Die ‘maatschappelijke’ organisaties (niet gekozen organisaties, ngo’s)mochten meepraten, en krijgen daar miljoenensubsidie voor

Op landelijk niveau heb je stichting Natuur en Milieu en ‘de Groene 11’, die wel aan de overlegtafel mogen met burgers op het menu.

Denk aan Milieudefensie, dat bij de Omgevingsvisie ook een consulterende rol kreeg toebedeeld, net als Urgenda dat door de Hoge Raad gesteund werd om deze verbouwing van de publieke ruimte een CO2-jas te kunnen geven. Het heeft ze vijftig jaar gekost deze coup voor elkaar te krijgen. Nu voeren ze ‘m uit.

klimaatadaptatie/natuurontwikkeling/braakleggen agrarische grond

Men spreekt bij de noodzaak voor deze historische verbouwing van Nederland over een ‘akkoord’ van Parijs (dictaat) uit 2015, waarin de coup op de publieke ruimte werd bekonkeld door ngo’s, bureaucraten en miljardairs. De historie van die mondiale coup op de publieke ruimte gaat al tenminste terug tot de Club van Rome.

Nu zie je hoe de ideologie van de mondiale elite haar beslag krijgt in het publiek domein, tot in het taalgebruik van je lokale gemeente aan toe.

The Great Transition (build back better)
Zie hier nog de uitleg door Zweedse broeder in het goede Jacob Nordangard, over hoe het World Economic Forum in samenwerking met de ‘groene’ lobby van Maurice Strong (hun eerdere bestuurslid) de bestuurlijke architectuur van ‘The Great Transition’ via de Verenigde Naties oplegde. Zie dat Klaus Schwab de nog steeds levende Henry Kissinger – steun en toeverlaat van de Rockefellerdynastie- zijn mentor noemt. Zijn andere mentor was Maurice Strong.

Zie dat alle nu toonaangevende politici van Angela Merkel, Justin Trudeau en Emanuel Macron tot Tony Blair en Gordon Brown ooit een World Economic Forum-leiderschapsprogramma doorliepen. Ook Vladimir Poetin..

Zo holden ze de soevereiniteit van naties uit met beroep op ‘internationale’ noodzaak, wat hun overheid nu ‘maatschappelijke opgaven’ noemt, en wat de Omgevingswet ‘duurzame ontwikkeling’ noemt.

Dat Nederland bij die globalistische coup van ‘De Transitie’ uit naam van ‘klimaat’ voorop loopt, is vooral te danken aan het koningshuis, Bernie Bilderberg von Aussendenturwippen bis Lockheedaffaire von Bisterfeld, en dochter Bea. Met hun Ministerie van Buitenlandse Zaken financierden zij de totstandkoming van kerndocumenten zoals ‘Our Common Future’ (waarin ‘duurzame ontwikkeling’ op de mondiale kaart kwam).

Uit de presentatie van Jacob

Ze lanceerden met Steven Rockefeller het Earth Charter (aardemanifest) in het Vredespaleis, met medewerking van Maurice Strong. (2000) In 2018 kreeg dat Earth Charter nog juridische tanden bij een nieuwe conferentie in hun Vredespaleis. Het motto van de Great Reset- you’ll own nothing and be happy- is gelijk aan de liedtekst van John Lennon die bij het Vredespaleis hangt in de ‘Imagine’-tree.

Je voorstellen dat er geen landen zijn, geen religie, geen bezit, ‘and the world will live as one’… Terwijl die drugsgebruiker zelf in de miljoenen zwom.

Je ziet dus dat een kleine club invloedrijke mensen in zeer grote mate de wereld besturen kan, zodat van Toronto in Canada tot Tietsjerksteradiel in Friesland het zelfde beleidsproza op bestuurlijke bordjes land. Met de zelfde SDG-doelen, hier verspreid via de Stichting SDG Nederland (eerder SDG Charter), die weer een doorstart is van de NCDO van Prins Claus.

Gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uit de NOVI: er is boerengrond nodig voor hun staatsgedekte beleggingsproducten, zonnefarms en windmolenindustrie

De bevolking mag vervolgens beslissen of ze 99 of 100 windmolens in de achtertuin krijgen, maar het karrenspoor van toegestane discussie is gelegd in de NOVI en wat daar aan andere visiedocumenten rondhangt. Met de Omgevingswet krijgt die coup haar juridische tanden.

De boeren zijn de eersten die deze aanslag op de openbare ruimte, grond en grondstoffen voelen.

En de mensen aan de benzinepomp, in de supermarkt, die merken nu wat ‘True Price’ (van bankier Herman Mulder) inhoudt bij levensmiddelen: peperduurzaam voedsel, zodat je gaat consuminderen. Want energiebesparing is de belangrijkste inzet van de NOVI, oftewel het onbetaalbaar maken van energie (hoe wil je het anders doen)

Het karrenspoor van toegestane discussie is getrokken

Conclusie: The Great Famine
Duurzame ontwikkeling uit de NOVI en de Omgevingswet is een particuliere coup op de publieke ruimte. Dat is logisch, want het internationaal klimaatsocialisme en de Club van Rome zijn gefundeerd op het Malthusianisme. Voor Thomas Malthus was (schaarste in) landoppervlakte de absolute (economische) maat van alle dingen. Productiemiddelen zouden lineair toenemen terwijl populatie exponentieel zou groeien.

Dus zou op een gegeven moment een sociaal-economische ramp optreden, waarbij het surplus moet sterven.

Malthus dacht als White Anglo Saxon Protestant (WASP) als de klasse van landbezitters uit zijn tijd, de aristocratie. Alleen door Lebensraum (Karl Haushofer’s interpretatie van Malthus) te veroveren kun je een groeiende populatie met groeiende consumptie voeden, anders komt een crash. (crisis) Want je innovatieve kracht zou nooit die consumptie en populatiegroei kunnen bijhouden.

Uit die denkwijze komt ook het idee voort, dat je een crash een handje kunt helpen. Het zou dan ‘natuurlijk’ zijn wanneer overpopulatie uitsterft. Daarom kon ook de ‘Great Famine’ bij de Ieren plaatsvinden in de 19de eeuw. De Ieren werden door de Engelse aristocratie- waaronder Charles Darwin ook gezien als Untermenschen.

Boerenprotest

Het is de moderne aristocratie samen met de geld-bijdrukkende klasse van bankiers, wiens programma de ‘duurzamen’ uitvoeren, al dan niet bewust. Al die meiskes bij milieuclubjes huppelen maar wat, die snappen er niks van, maar dat is niet erg als het maar goed voor ze voelt. Ben je ‘versneller aanjager kwartiermaker duurzaamheid’ en kun je mooi in die nieuwe Mini rijden van je nieuwe parttime-baansalaris!

Vanuit de visie van het Malthusianisme moet je ook CO2 ‘compenseren’ met de ‘voetafdruk’ door bomen te planten, nadat hun voetafdruk-calculator berekent hoeveel ‘hectare’ aarde jij met je aanwezigheid in beslag neemt. Niet vanwege die bomen, maar omdat je een investeerder dan geld geeft om (goedkope) grond op te kopen.

Ze zijn uit op grond, en op het begrenzen van mensen, hun Human Resources.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *