‘Alleen de fuut heeft er last van’…

Windplan Blauw in aanbouw

Windplan Blauw met 61 turbines is in aanbouw voor Vattenfall en exploitant Swifterwint, waarvan 24 met een tiphoogte van 213 meter in Natura 2000-gebied het IJsselmeer bij de Ketelbrug. En twee in gekapt Swifterbos van Staatsbosbeheer, dat daarvoor per turbine tienduizenden euro’s grondpachtsubsidies opstrijkt.

Op Planviewer kun je de zogenaamde ‘Milieueffect Rapportage’ raadplegen, en dan lees je dat eigenlijk alleen de fuut er last van heeft.  Maar die krijgt een alternatief rustgebied toegewezen langs de IJsselmeerdijk. En de ‘twintig aanvaringsslachtoffers per turbine per jaar’ van vogels, op papier merk je daar ook niks van.

Belangrijker is dat Vattenfall en Swifterwint in een jaar met lage marktprijzen voor stroom (vier cent/kWh, kostprijs windstroom 7 cent/kWh dus 3 cent per kWh subsidie) liefst 26 miljoen euro subsidie bijgepast kunnen krijgen door hun overheid, vijftien jaar lang. Dus poets je die vogels in de MER en ‘passende beoordeling’ eventjes weg.

Ketelbrug met op de achtergrond de 7MW Enercon-joekels

Mitigerende maatregelen
Wie het buitengebied graag 1 groot industrieterrein ziet worden met neurotisch draaiende horizon,…die leeft vandaag in gouden tijden en kan zijn lol niet meer op. Bij de Ketelbrug verdwijnt het laatste restje horizon achter een haag nerveus draaiend kunststofcomposiet, met op de achtergrond de United Kingdom (UK) van Urk.

Het Windplan Blauw is nog een uitvloeisel van het SER Energie-‘akkoord’ (2013) van Wiebe Draijer dat ook door Vogelbescherming Nederland en alle natuurorganisaties werd gesteund. De helft van de energie-opgave daaruit dekken ze met de stook van bos in bomencrematoria (biomassacentrales en voor houtstook omgebouwde kolencentrales). De andere helft dekken ze met windturbines in vogelgebied, zoals ook bij Windpark Fryslân was te zien.

Die fuut die tieft wel op, we gaan bouwen!

Daar zwaaien nu 89 windturbines in Natura 2000 gebied en PKB-gebied de Waddenzee met een natuurvergunning voor 25 jaar. Eneco neemt de stroom af. Ben je IJsselmeervisser, dan moet je ieder jaar de vergunningmolen in, omdat je misschien wel een vogel als een fuut zou verstoren. Dan zit Vogelbescherming Nederland uit Zeist er bovenop.

Maar ben je energiebedrijf met groen gedicht over het redden van de planeet en het halen van ‘De Doelen’, dan val je onder de Rijkscoördinatieregeling en de ‘Crisis en Herstelwet.’ Dan ben je van ‘zwaarwegend openbaar belang’ voor de Koninklijke Oligarchie Nederland BV.

Dat betekent dat bezwaar maken op natuurgronden geen enkele zin heeft.

Fuut bij Houtribsluizen, op mysterieuze wijze kreeg deze een ‘hersteldoel’ opgelegd op het IJsselmeer

Wat dan rest zijn zogenaamde ‘mitigerende maatregelen’, dus dat je op papier gaat schuiven met natuurwaarden. En dan kom je in het proza van de MER terecht. In hoofdstuk 5 lezen we:

De ontwikkeling van Windplan Blauw leidt tot een verstoring van het foerageergebied van de fuut. Voor deze functie is binnen het Natura 2000-gebied IJsselmeer geen of weinig alternatief.

Aangezien voor de fuut een herstelopgave is geformuleerd en de huidige populatieomvang van deze soort zich onder het gestelde doel bevindt, is gedurende de gebruiksfase mogelijk sprake van significant negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstelling van fuut als gevolg van verstoring door Windplan Blauw.

Voor de fuut is daarom in de passende beoordeling als mitigeerbare maatregel een alternatief rust- en foerageergebied langs de IJsselmeerdijk voorgesteld (zie paragraaf 9.5 van de passende beoordeling bij het MER).

Bij het toepassen van deze mitigerende maatregel is een negatief effect van Windplan Blauw op het behalen van de instandhoudingsdoelstelling van de fuut uit te sluiten. Hiermee vormen niet-broedvogels geen belemmering voor de ontwikkeling van Windplan Blauw.

Het gaat dus niet om die fuut of wat ook, maar dat er in een IJsselmeerplan – afgedwongen door clubs als Vogelbescherming Nederland- staat dat die vogel er toe doet. Dus dat je als bouwer door die fuut plots illegale gronden betreedt. Hoe behendig zal de procedureprostituee, waarschijnlijk Pondera die horde omzeilen?

Fuut gesneuveld door vislijn sportvisser

Tot de eend nauwkeurig op papier (…)
Zoals meestal bij windplannen, leest de natuurschade hier als klein bier, iets waarover je met tegenzin leest:

Op basis van resultaten van slachtofferonderzoeken in bestaande windparken is voor Windplan Blauw een inschatting te maken van de totale jaarlijkse vogelsterfte als gevolg van aanvaringen met de windturbines.

De binnendijkse turbines leiden naar verwachting tot circa 10 aanvaringsslachtoffers per turbine per jaar. Buitendijkse turbines hebben een groter effect van circa 20 aanvaringsslachtoffers per turbine per jaar.

Onderstaand is het effect van dit aantal slachtoffers per soort beschreven.

Broedvogels
De sterfte van broedvogels uit Natura 2000-gebieden bedraagt <1 per jaar voor de visdief, aalscholver en kolonievogels. Het optreden van aanvaringsslachtoffers onder andere broedvogelsoorten uit Natura 2000- gebieden is uitgesloten.

Ze hebben nog net geen halve vogels in de tabel opgenomen of 0,4 vogel:

De papieren werkelijkheid van de MER waar je tot de vogel nauwkeurig weet waar ze vandaan komen en sneuvelen

De ‘passende beoordeling’ komt vervolgens met een opsomming van mogelijke aanvaringsslachtoffers tot de eend nauwkeurig. En ze weten op papier zelfs waar die eend dan mogelijk vandaan kan komen, (niet uit Natura 2000 dus dan is het niet erg!)

Voor de meeste niet-broedvogels uit Natura 2000-gebieden geldt dat gemiddeld minder dan één of één aanvaringsslachtoffer per jaar valt. Alleen voor de kuifeend worden jaarlijks drie tot vier aanvaringsslachtoffers verwacht, zie tabel 5.2.

Klassieke ‘valse exactheid’, puntje 3 uit onze Cursus Bullshitdetectie voor herkenning van valse wetenschap.

Windplan Blauw in aanbouw in Natura 2000

Het kan niet aan ons liggen (1% mortaliteitsnorm)
Je vraagt je dan misschien af ‘hoe weten ze dat dan precies’? Dat kunnen ze natuurlijk nooit weten. Waar het om draait bij een windfarm in natuurgebied, is dat er een 1 procent ‘mortaliteitsnorm’ bestaat. Je turbines mogen op papier niet meer dan 1 procent van een populatie doden. Dus dan zorg je als procedureprostituee van hún overheid, dat je daar je onderzoeksresultaten naar toe lult:

Het cumulatieve effect van de kuifeend en wilde eend bedraagt meer dan de 1%-mortaliteitsnorm van de betrokken soorten. Van beide soorten wordt in de huidige situatie de instandhoudingsdoelstelling van het Natura 2000-gebied IJsselmeer niet meer behaald.

Voor de kuifeend ligt de reden van het niet behalen van het doel aan de voedselsituatie in het IJsselmeer.

Kijk, het ligt niet aan de molens maar aan de voedselsituatie, en daarvoor kun je anderen de schuld geven. Blablabla, nou zijn we er eindelijk….Waar het om draait is dat je uitkomt bij deze zinsnede:

Daarmee leidt Windplan Blauw niet tot significant negatieve effecten op het behalen van instandhoudingsdoelstellingen van beschermde soorten in Natura 2000-gebieden.

Windplan Blauw, tiphoogte 213 meter

‘Er zijn nog meer dan genoeg van die vleermuizen’
Yes, we made it. Je zal maar bestuurder moeten zijn en dit soort papieren werkelijkheid tot je moeten nemen. Oh ja, en dan zijn er ook nog wat beschermde vleermuisjes die er een pijntje van kunnen krijgen zucht:

In het projectgebied zijn verschillende soorten vleermuizen aanwezig. Vleermuizenactiviteiten concentreren zicht langs bomenrijen of bos en langs de IJsselmeerdijk – Ketelmeerdijk. Tijdens de aanlegfase kan verstoring van verblijfplaatsen van vleermuizen optreden doordat in het Swifterbos bomen worden gekapt.

Hierdoor wordt in de aanlegfase een mogelijk het verbod op verstoring van vleermuizen in de Wnb overtreden, ook worden mogelijke vaste rust en verblijfplaatsen beschadigd of vernield door de kap.

Het hele buitengebied van de voormalige Zuiderzee krijgt een industrial look, reuze hip

Maar meteen de volgende zin lees je:

Dit effect is goed te mitigeren

Oftewel, ze worden wel naar een andere plek verjaagd. En dat er wat extra vleermuisjes dood gaan. Ach, de vrouw van de gedeputeerde- die de PB al met tegenzin las-  vond het toch maar enge beestjes En er zijn toch meer dan genoeg van die stinkdieren, en je zag ze toch al haast nooit:

Het grootste aantal aanvaringsslachtoffers wordt verwacht onder de ruige dwergvleermuis (66% van de aanvaringsslachtoffers) en daarnaast relatief veel rosse vleermuizen (20% van de aanvaringsslachtoffers).

Ten opzichte van de bestaande situatie neemt het aantal aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen toe met 14 per jaar. Voor de meeste vleermuissoorten die in het projectgebied voorkomen zijn de populaties groot, waardoor de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is.

Wat staat hier in omslachtige taal? Hoppa, we kunnen bos kappen voor windturbines, beschermde dieren doden en toch gewoon lekker bouwen!

Blauw in aanbouw, goed voor tientallen miljoenen euro’s subsidies per jaar

Weerstand-afkoopfonds van 4,7 miljoen euro
Er stonden eerder 74 kleinere turbines die door 61 grote jongens worden vervangen. Die maakten al vleermuizen dood, en dat mocht ook. Als er dan per grotere turbine nog 14 bij komen, dan zijn die beestjes toch zo talrijk dat het legaal is. Ben je op papier na alle passen en meten met al dan niet in het echt bestaande dieren dan alsnog illegaal bezig? Dan zet je die windmolens een tijdje per jaar stil. Daardoor daalt op papier het aantal dode vleermuizen tot toegestaan niveau:

De populaties van de rosse vleermuis en de tweekleurige vleermuizen zijn naar verwachting klein, waardoor het windpark effect kan hebben op de gunstige staat van instandhouding. Dit effect is te mitigeren door het toepassen van een stilstandsvoorziening.

Wie schreef dit? De vaste procedureprostituee van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV, Pondera Consult? Of Bureau Waardenburg, tegenwoordig Woardenburg Iekolodjie geheten in Stoonkool Inglies?

Dit is typisch voor ieder grootschalig industrieproject dat ze een natuurgebied in loodsen. Je sluit een stukje kustgebied voor de palingvisserij, en hopla, je hebt je invloed op papier gecompenseerd, zo luidt de conclusie:

Uit de passende beoordeling blijkt dat met de gekozen opstellen op het IJsselmeer sprake kan zijn van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied IJsselmeer op het gebied van de Fuut.

Deze effecten kunnen worden gemitigeerd door ter plaatse van de te saneren windturbines van het Irene Vorrink park een rustgebied in te stellen.

Hangplek onder Ketelbrug

Fuut, ga ergens anders heen…
De strandstoelen voor de fuut zijn er klaargezet…Kortom, je zegt tegen die vogels ‘ga voortaan ergens anders zitten, dat heet nu rustgebied dus is het daar beter voor jullie’… Natura 2000 is vooral effectief, wanneer de overheid en haar milieuclubs met groen excuus de voedselproducenten hinderen willen op land (boeren) en ter zee. (de vissers) Verder heeft die hele papieren molen van Natura 2000 geen effect, behalve negatieve energie en internetvulling.

Voor dit project is er SDE+-subsidie, omdat het anders niet zou plaatsvinden:

Met de financiering door de initiatiefnemers en de SDE+ is de uitvoering van het inpassingsplan financieel uitvoerbaar.

Die subsidies besteden Vattenfall en Swifterwint dan voor 250 duizend euro aan een afkoopsom voor omwonenden, een ‘gebiedsfonds’ heet dat bij hun overheid (RVO) Tijdens de looptijd van de SDE+-subsidies van vijftien jaar storten ze dan een beetje gemeenschapsgeld terug, en dan houd je lokale overheden stil door hun kas aan te vullen.

Met 4,75 miljoen euro volgens RVO.

Het Robbenoordbos, gekapt door Staatsbosbeheer om subsidie te krijgen voor windmolens, truukje herhaald in Swifterbos

Maar mogelijk 26 miljoen euro SDE+subsidies per jaar
Terwijl de windstroom – volgens de projectwebsite– bij een marktprijs van 4 cent per kWh nog eens 3 cent per kWh subsidie krijgt (kostprijs wind 7 cent per kWh) Bij 300 MW opgesteld vermogen, en een productiefactor van 1/3de (aantal vollasturen per jaar), produceert zo’n windfarm 876 000 000 kWh aan energie. (100 MW x 24×365) Dus vangt Windplan Blauw/Vattenfall in een goed subsidiejaar  26,28 miljoen euro subsidie. (x 0,03 euro, verschil kostprijs stroom en marktprijs)

Dat armlastige Vattenfall ook. Dan kan zo’n doekje voor het bloeden van 4,75 miljoen euro aan sigaren uit eigen doos in een ‘Windfonds’ er wel van af…

 • Bedenk dus, dat de klimaatoligarchie, hun overheid – (RVO, Ernst Paul Nas is hoofdelijk verantwoordelijk en Sandor Gaastra)- een financieel belang heeft bij een zo hoog mogelijke marktprijs voor stroom. Dan hoeven ze minder subsidies bij te passen aan windenergiebedrijven, dan wanneer je een efficiënt energiesysteem hebt dat goedkope en betrouwbare stroom produceert.
 • Windmolenaars kunnen in de SDE+(+)-regeling roepen dat ze subsidieloos draaien, wanneer je energieprijzen via kunstmatige schaarste ophoogt.

Windplan Blauw is maar een klein onderdeeltje in de noordwestkop van Flevoland. De noordoosthoek rond Dronten kreeg haar eigen windplan met de kleur Groen.

De Raad van State veegde in 2020 ook de bezwaren tegen Windplan Groen (90 turbines) van tafel, zo meldt de vaste procedureprostituee van hun overheid: Pondera. Kleine turbines waarvan de subsidietermijn verliep worden vervangen voor meer grotere turbines waarvoor ‘Pure Energie’ dan tientallen miljoenen euro’s subsidie per jaar kan oogsten.

Ach ja…Dat is ‘duurzaamheid’, voor de looptijd van de subsidie iets bouwen, een beleggingsproduct voor banken en verzekeraars met 15 jaar winstgarantie door de staat die garant staat (SDE).

Urk omsingeld door turbines

We zijn op Urk maar even een bakje schol gaan eten en een biertje drinken bij Het Baken. Een kleine enclave Oud Normaal tussen de gekte en corruptie van NeDDRland, de regenboognatie ‘in transitie.’

In de Visserijnieuws lazen we dat ook Urk niet aan die ‘transitie’ ontkomt. De jaarlijkse Scholborrel is deze zomer omgedoopt tot ‘Seafood Party’, Siefoet paartie, dat is opgekocht-Urks voor een visfeestje. Een buitenlands vishandelsbedrijf dat zich op Urk inkocht, Leroy is de sponsor, en bij de andere vier sponsoren was slechts 1 Nederlandse naam te vinden.

4 Replies to “‘Alleen de fuut heeft er last van’…”

 1. Bedankt voor het uitzoekwerk! De term mitigerende maatregel is dus eigenlijk moderne magie. Hiermee verander je het opheffen van natuur in het houden van natuur! Goed bezig

 2. Als je het over verborgen windmolensubsidie hebt:
  Bij windpark Borssele ligt 24/7 de sleepboot Multraship Commander (14000kW) standby zodat er geen schepen tegen de private molentjes drijven.
  Idem bij de windparken Hollandse Kust waar het gehele jaar de Multraship Protector (14000kW) op kosten van de belastingbetaler ligt te waken over molens die geen Staatsbezit zijn.

  https://kustwacht.nl/eenheden/

  1. En laten we niet vergeten dat de prijs van een kolen-kwh slechts 2,5 cent is. Dus de windmolen-kwh is bijna het drievoudige, waarvan 4,5 cent subsidie. Vergeet ook niet de infrastructuur om die elektriciteit aan land te brengen. Die is/wordt aangelegd met gemeenschapsgeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *