René Breukel (RWS): “Garnalenvisserij Waddenzee mag blijven…”

Bij de dames van Rijkswaterstaat op bezoek op 12 oktober 2017

Bij de resterende garnalenvisserij op De Waddenzee- het historische Frisia- bestaat de vrees dat Rijkswaterstaat en directeur-generaal Natuur (en Visserij) Donné Slangen van LNV hen uit de Waddenzee wil verbannen.

Dus dat het toch geen zin heeft een katalysator in te bouwen voor een ton euro, waarvan een halve ton euro subsidie van LNV. Omdat je na afloop van de nieuwe vergunning (gedoogbeschikking tot oktober 2024 + 6 jaar) alsnog weg moet.

Immers, de Europese Commissie overweegt een verbod op bodemvisserij per 2030. Maar René Breukel van Rijkswaterstaat bezweert schriftelijk bij navraag dat dit niet het standpunt van zijn organisatie is. Dus wat is hun ‘verrassingsvrije’ overheid dan wél van plan?

Hoe de beleidsbureaucratie van het Wad nu opereert

‘Natuurherstel’ Wadden, vergadertafelen met vissers op het menu
De jury is er nog niet uit wat er gaat gebeuren met de Wadvisserij. Ze kregen wel een nieuwe gedoogbeschikking om tenminste nog tot oktober 2024 door te kunnen. Van LNV. Nu nog de rol van Rijkswaterstaat, de wettelijke beheerder van rijkswateren. Wat René Breukel mij heeft bezworen, het is alvast schriftelijk vastgelegd, maar hij ontkende dat de garnalenvisserij straks weg moet.

Ook als hij onwaarheid spreekt, het staat nu wel gearchiveerd en schriftelijk vastgelegd. Het goede zal het kwade overwinnen. Zie daarom vanavond om 19:00 ook het Interessante Tijden weekjournaal weer, met de aflevering ‘Vissen tegen de stroom in’, een roadtrip naar Urk.

In alle proza en voorbereidende notities zie je al lang: Ze zoeken een stok om de garnalenvisserij van het Wad te slaan, die kottertjes zijn de enige regelknop waaraan ze willen draaien in hun (eco)systeemdenken. Zoals ze eerder de kokkelvisserij te grazen namen en vervolgens de mosselvissers.

Uit naam van ‘natuurherstel’…

De Partijlijn…na rapport WMR en Waddenacademie

Zie bijvoorbeeld dit bericht dat Christine Wijshake postte op haar Linkedin. (tot september directeur Waddenvereniging) De usual suspects van Wageningen UR maken – betaald door Donné Slangen zijn LNV-ministerie-  alvast stemming op 23 september, en de Waddenvereniging springt daar bovenop.

Garnalenvissers doen aan ‘groeioverbevissing’ (…)

De collega van Christine bij de Waddenvereniging, Lies van Nieuwerburg stapte over naar Rijkswaterstaat als collega van René van Breukel. Een aantal van die ‘groene’ mensen zien nu hun kans schoon. Dus zo lijkt de zaak er nu voor te staan bij ‘natuurherstel’: Vergadertafels met visserij op het menu.

Lobby-collectief PRW zat bij Rijkswaterstaat op kantoor.

‘Verrassingsvrij naar een uitdagend streefbeeld’
De Waddenbureaucratie oefent zichzelf ondertussen in valse transparantie, met wekelijkse nieuwsbrieven, contactmomenten en overlegdagen. Niemand die het leest. Maar wanneer je het voor de grap toch wel eens leest, krijg je onderstaand betekenisloos slap geouwehoer te lezen onder de titel ‘verrassingsvrij naar een uitdagend streefbeeld’.

Vissers sturen mij dat nog wekelijks toe, deze stamt alweer van 10 mei dit jaar.

Ze stuurden een door een PR-consultant voor hun overheid geschreven interview met Sonja van der Graaf (Programmatische Aanpak Grote Wateren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), Wim Schoorlemmer (ministerie van LNV) en Paul Rutten (Beheerautoriteit Waddenzee)

Rutten heeft zijn eigen organisatiebureautje, die via de beheerautoriteit dik 1,3 ton euro per jaar declareert om mensen te vervelen met vergaderingen en betekenisloos kletspraat als onderstaande. Pak voor je gaat lezen eerst een stressbal, en knijp daar keihard in, of leef je uit op een boksbal.

Met hun verschillende achtergronden en invalshoeken vullen ze elkaar voortdurend aan. (ze kletsen maar wat en sturen een factuur RZ) Wim waakt over het beleidsmatige aspect (zit productieve mensen in de weg met zijn nutteloe aanwezigheid RZ), Paul over beheer en Sonja over het uitvoeren van natuurherstelmaatregelen. “Ja, we werken wel goed samen”, geeft Paul toe.

En dat is ook essentieel, want deze drie mensen zijn de drijvende kracht achter een ambitieus en veelomvattend streefbeeld voor het Waddengebied.

En herhaal die oefening nogmaals, voorzien van een luide schreeuw, of een salvo waarin je naast vuistslagen ook je lowkick op die bokspaal oefent.

Michiel driedubbele pet Firet: “Belangenverstrengenling hoort bij een netwerksamenleving’

Robuust en veerkrachtig vergaderuren declareren
Ecologen – oftewel rapportproducerende Diederik Stapels, gekocht door de beleidsbureaucratie- moeten van hen dicteren wat je als bewoner van de Waddenregio nog mag doen.

Niet onderhandelen, wel informeren
“Het wordt nog een klus,” weet Sonja, “vooral omdat het streefbeeld ambitieus zal zijn. (lees: we gaan vissers naaien RZ) We gaan uit van de ecologie (De naturalistische drogreden blijft uitgangspunt en het voorzorgprincipe RZ), van een systeem dat weer robuust en veerkrachtig moet worden.

… wie dit kan zeggen zonder zelfspot, ‘robuust en veerkrachtig’. Pak andermaal nog eens die stressbal, adem in, adem uit pfffff.

We gaan niet over dat ecologische streefbeeld onderhandelen (onze maakbaarheidsideologie is een voorwaarde om zelf aan het werk te blijven RZ); wel gaan we zorgvuldig kijken of en hoe we het kunnen realiseren.”

De Komberging-ontmoeting aan de kop van de Boschplaat

Scheld niet tegen je hond, die heeft dit niet opgeschreven. Hou nog even vol:

“We weten op dit moment nog niet wat er precies uit zal komen,” vult Paul aan, “maar dat niet alles blijft zoals het nu is, is zeker. De recente evaluatie van Natura 2000 laat al zien: dingen moeten echt anders in dit gebied.”

“Het wordt waarschijnlijk een kwestie van zoneren,” zegt Sonja, “niet alles zal meer overal mogen.” “We zetten zo helder mogelijk neer wat de natuur aankan (wat natuurclubs geld oplevert RZ) en gaan dan met gebruikers in gesprek over hoe dat in te vullen is”, vat Wim samen.

En dit pareltje van nietszeggende betekenisloosheid sluit de alinea af.

“Het streefbeeld zal een impuls geven aan de noodzakelijke verduurzaming van de Waddenzee.”

Wat is een impuls aan noodzakelijke verduurzaming van een ondergelopen vlakte modder met wat zeehonden? Slap ge.. Toch?

Arjen Kok, regiodirecteur Natuurmonumenten, zowel beheerautoriteit als Omgevingsberaad en Regiecollege. Hij schijnt nu weg te zijn

‘Verrasingsvrije overheid’: Je weet zeker dat ze je n****
Heeft de lezer nu al fantasieën over lynchpartijen, waarbij deze belastinggeld verdampende deugneuzen bloedend in een container worden opgesloten en afgezonken in de Noordzee? Het wordt nog leuker:

“Wij verzinnen dit natuurlijk niet met zijn drieën”, zegt Sonja. “We trekken hierin samen op: LNV en I&W met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Beheerautoriteit Waddenzee, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, de Waddenacademie en Wageningen Marine Research.

We nemen verder alle partijen uit het Waddengebied mee in het proces, ook al zullen we met dingen komen waar niet iedereen blij mee zal zijn.” “Daar is een mooie term voor,” schiet Wim te binnen, “het is verrassingsvrij opereren. We informeren de betrokken partijen zo goed mogelijk, zodat ze niet voor verrassingen komen te staan.

Maar over de draagkracht van de natuur (het verdienmodel van natuurclubs en onderzoeksgeld van ecologen RZ) wordt inderdaad niet onderhandeld.”

Hoe verrassingsvrij is dit proza. Nu ben ik dus drie jaar van dit dossier af geweest, en er is nog steeds niets verrassends gebeurd.Waar is die stressbal. Oh, de vulling is er uitgeknepen…

Milieuclubs en hun r ‘kwetsbare natuur’ spelen de baas over Frisia met Waddenfonds-subsidie

De laatste restjes Waddenfonds opmaken
Er zijn vervolgens in mijn afwezigheid op dit dossier wel wat namen veranderd. Zo werden clubs opgeheven waarvan het personeel vervolgens verhuisde. Zoals Programma Rijke Waddenzee(PRW) Dat was het publiek-private lobbycollectief van milieuclub-lobbyisten en LNV-ambtenarij als Wim Schoorlemmer + Hendrikus Venema, nu LNV, eerder Rijkswaterstaat.

Dit  clubje vergaderuurschrijvers voor 2 miljoen euro subsidie per jaar huisde bij Rijkswaterstaat Noord in Leeuwarden. Het is twee jaar terug opgeheven, maar bleef onder andere namen toch overleven.

Wat eerder ‘Regiecollege’ heette, is nu namelijk overgegaan in het Omgevingsberaad Waddengebied. Daarin vinden we naast de directeur-generaal Natuur (en visserij) Donné Slangen – what’s in a name– twee fulltime lobbyisten voor fondsenwervende bedrijven uit de milieuhoek, die eerder bij PRW zaten.

Miljoenen euro’s Waddenfonds zonder enig resultaat…

Zoals Manon Tentij, het communicatiemeisje van Vogelbescherming. En Taco van Heiligenberg met zijn eigen groene adviesbureautje. Taco,was eerder lobbyist voor Natuurmonumenten en hun ‘Coalitie Wadden Natuurlijk.’ Hij is nu directeur-secretaris van het beraad, dat buitenstaanders van de oligarchie het gevoel moet geven dat ze gehoord worden: ‘We nemen het mee’.

Katja Phillippart (voorheen NIOZ) zou namens ‘de’ wetenschap (het ecologisme waarin ‘De’ Natuur bestaat en maakbaar is door ambtenarij)plaatsnemen als directrice van de Waddenacademie.

De landbouw is vervolgens met 1 vertegenwoordiger aanwezig. En de visserij is met 1 vertegenwoordiger aanwezig, namens een Waddenzee Visserijplatform.

Dankzij D66 kwam een ‘Beheerautoriteit Waddenzee’ in het Regeerakkoord. Die bevat drie organisatie-adviseurs en een secretaresse, gezamenlijk maken zij volgens jaarverslag 2022 bijna 9 ton euro op aan salaris, (4,3 ton euro voor drie mensen plus secretaresse) slap ge.. als bovenstaand over ‘veerkrachtige robuuste’ vergaderprojecten.

Zestien miljoen euro fossiele subsidies voor natuurclubs

Wadvogels dienen alweer declaratie in
Wat is dus het doel van al deze rapportproductie en negatieve energie? Het Waddenfonds opmaken aan prestigeprojecten voor groene clubs en hun overheid. Dat Waddenfonds bestaat uit de NAM-compensatiegelden van 800 miljoen euro voor boren naar Waddengas.

Op die fossiele energiesubsidies draait de Wadden(gas)academie met 1,1 miljoen euro per jaar, die zijn sinds 2014 een stichting geworden. En het peperdure onderzoek van Tjisse van der Heide (RUG/NIOZ), Theunis Piersma en Han Olff (RUG, WNF, Ark Rewilding) put er haar geld uit.

Hun ‘veldcoördinator’ bij Waddenmozaiek (een slordige vier miljoen euro fossiele subsidies) vangt in vier jaar tijd een half miljoen euro.

Afgelopen zomer bleek dat wadvogels alwéér een factuur hadden ingediend bij het Waddenfonds. Ook kanoetstrandlopers krijgen last van een hogere energierekening, denk je dan. Die vogels wilden nog eens drie miljoen euro declareren, zo meldde ‘van Wad tot Stad’ op 18 juli:

Het Project Wij en Wadvogels fase II krijgt een (fossiele) subsidie van 3 miljoen euro. Het programma richt zich op het creëren van rust-, broed- en foerageergebieden voor vogels in het Waddengebied, zowel langs de kust als op de eilanden. Ook worden maatregelen genomen om predatie en menselijke verstoring tegen te gaan.

De totale investering bedraagt ZESTIEN MILJOEN ACHTHONDERD EENENDERTIG EURO

Voor wat bordjes bij natuurgebied en reclame, en dat heet ‘natuurherstel’.

‘Bonte strandlopers

Vogels huren PR-bureau voor ‘bewustwording’
Dus ze gaan roofdieren en vogels bestrijden- oftewel natuur- om de natuur te redden. Er komt een ‘communicatietraject voor bewustwording’, van de aanwezigheid van milieuclubs die met fossiele subsidies reclame voor zichzelf maken, ‘bewustwording’:

Door bezoekers bewust te maken van de negatieve effecten van verstoring op vogels en natuur zal het draagvlak voor bescherming worden vergroot. Voor gedragsverandering van toeristen, maar ook van bewoners zal ondermeer een communicatie- en campagnetraject worden opgezet.

Dus de vogels nemen een PR-bureau in de hand en een organisatie-adviseur. Die bouwprojecten van fondsenwervende bedrijven als Natuurmonumenten- massaal natuuringrijpen is plots wel gewenst en legaal:

Om de leefomgeving van de wadvogels te verbeteren (…om zelf aan het werk te blijven op andermans kosten RZ) werden op diverse plaatsen in en langs het Waddengebied nieuwe broedeilanden en tientallen hectare broed- en foerageergebieden aangelegd.

Behalve een impuls voor de ecologie (inkomsten voor ecologische bureaus en Arcadis RZ) betekende dit ook een verbetering van de lokale economie, door toenemend duurzaam toerisme.

Duitse toeristen in Busum komen voor de visserijhaven

Dus het toerisme moet toenemen? Maar dat bracht toch verstoring? Dat is nu typisch weer de Waddenoligarchie. Waarheidsopportunisme (bullshitten) en vervolgens subsidie graaien. Heel ‘verrassingsvrij’, zo’n overheid wanneer je het vertrouwen in hun ‘democratische rechtstaat’ bij de Raad van State toch al had opgezegd.

Iets opgestoken van deze wandel door de Waddenoligarchie. Steun Interessante Tijden, voor een stukje harde waarheid met een schel geluid:

One Reply to “René Breukel (RWS): “Garnalenvisserij Waddenzee mag blijven…””

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *