Drain the Swamp: Bodemdaling veenweides cash CO2-Bank?

Wegzakken in het moeras in buurt van Nieuwkoop

Met een door Jan van den Akker (Wageningen UR) geschatte CO2-emissie door veenoxidatie in het Groene Hart van 22 ton per hectare (bij bodemdaling 13mm/jr), kan de CO2-Bank van de Provinciale Milieufederaties potentieel 440 euro (ex BTW) per hectare omzetten via ‘Valuta voor Veen’.

Mocht CO2-compensatie met de Klimaatwet verplicht worden, dan bloeit gouden zwendel in gebakken lucht voor de gesubsidieerde Non-Profit-industrie met ANBI-status. 

In de tussentijd zakte dankzij de klimaathysterie de aandacht (en het budget) op rijksniveau weg voor de bodemdaling-problematiek. Dit ondanks het in 2002 opgerichte gemeentelijk lobby-vehikel Platform Slappe Bodem. Het bodemdaling-verhaal is nu volledig geframed in de 2030 Agenda-klimaathysterie met een ‘Klimaateffectatlas‘.

Van den Akker 2008: In het land der blinden…is Van den Akker

Schade door bodemdaling tot 2050 mogelijk 40 miljard euro
Bij bezoek aan Nieuwkoop in het moerassige Groene Hart tussen Amsterdam en Den Haag, krijg je letterlijk het gevoel dat het water de bewoners aan de lippen staat. Het gevoel alsof het boezemwater ieder moment bij de minste regenbui over de weg kan klotsen, en de huizen kan verzwelgen. Huizen die langzaam met het veen lijken weg te zakken.

Nog steeds daalt de bodem hier, een proces dat al 1000 jaar plaatsvindt in West Nederland. Maar een proces dat op sommige stukken met veengrond in versnelde vorm plaatsvindt, met een centimeter per jaar of zelfs meer. Een ‘Kennisprogramma Bodemdaling’ biedt hier een hele projectlijst sinds 2016 van dik 90 initiatieven om iets met, danwel tegen bodemdaling te doen.

Je ziet overal veendijken met het waterpeil evenredig aan die dijk. En dan plots verderop een polder- meestal oude droogmakerij- waar het veen al weg is geoxideerd tot de kleilaag.

Het maaiveld aan de veendijk met waterpeil ligt meters hoger dan verderop waar de koeien grazen

Veen blootgesteld aan lucht oxideert, en klinkt in. Maar landgebruikers, bouwers en boeren moeten wel het grondwater beheersen, omdat ze anders half verzuipen, wateroverlast krijgen. Dus blijft de bodem dalen. Niet zo erg als in Tokyo of bij Djakarta, waar de bodem in vrij korte tijd door grondwateronttrekking wel 4 meter daalde

De ironie wil zo, dat het meest bebouwde gebied van Nederland op de slechtste bodem is gebouwd, slap veen dat inklinkt. Een schaderaming van Deltares uit 2012, stelt dat met alle bodemverzakking een infrastructurele schade van 40 miljard euro voor 2050 gemoeid is. Een slag in de lucht natuurlijk.

Hoe het ook zij: Dat bedrag om riolering te repareren, huizenverzakking en andere gemeentelijke lasten, het is ongeveer de helft van alle SDE+-subsidies tot 2023 (73 miljard euro) die RVO-ambtenarij weggeven dankzij Wiebe Draijer (Rabobank) zijn SER-Energieakkoord.

Veenmoeras bij ‘Noorden’ (Gemeente Nieuwkoop)In natuurgebieden met water op boezemniveau zakt het land minder dan in land met verlaagd peil voor agrarisch gebruik

Veenoxidatie veel ‘weten zonder meten’…
Voor het veenweidegebied van het Groene Hart van Nederland circuleert de schatting dat de bodem daalt met ongeveer een centimeter per jaar. Hoewel er ook veel plaatsen zijn waar de bodem relatief NIET daalt. Die schatting van 1 cm/jaar komt bij Jan van den Akker vandaan, bodemkundige van Wageningen UR.

Van den Akker beheerde het proefterrein Zegveld (bij Woerden).Dat heeft de langste meetreeks aan bodemdaling sinds de jaren ’70, in dit artikel opgenomen. Bij het proefvlak van Zegveld heb je jaren, waar de bodemdaling maar een paar millimeter is, zoals deze presentatie van Van den Akker voor de FAO toont uit 2017. Hij noemt een gemiddelde daling van 11 mm per jaar, dus dat moet de bron zijn.

Van den Akker berekende in 2008 ‘het‘ getal, waarmee de CO2-schuld van veenoxidatie op boerenland is bepaald. Op basis van zijn proeflocatie bij Zegveld en modelschattingen. Dus dat je een gemiddelde CO2-uitstoot per hectare berekent. En die smeer je dan als pindakaas uit over de rest van alle veenweides.

Met vele mitsen, maren, aannames omringd kwam hij op 4,25 Megaton voor ‘agricultural peat soils’.  Een gemiddelde van 22 ton CO2 per hectare, die je bepaalt door het volume bodemdaling om te rekenen naar geoxideerde koolstof in de bodem.

Verbindingstroepen Natuurmonumenten staan al klaar meer gebied aan agrarisch gebruik te onttrekken, tot ‘Trudy-onvriendelijk’ moeras

Wel is Van den Akker dus 1-oog-koning in ‘Veenoxiderend’ Nederland, want Zegveld is de enige meetlocatie in zijn soort in het Groene Hart met langer lopende metingen. De rest was eerder opgedoekt.

Van den Akker hield die meetlocatie met Europees geld in bedrijf. Nu Veenoxidatie en ‘CO2-uitstoot in de beleids-belangstelling staat, kan hij pas weer geld van het Ministerie van LNV krijgen. Beleidsmakers zijn meer tuk op ‘weten zonder meten’, voor veldwerk ‘is geen geld’. Dat geef je liever bij miljarden euro’s weg aan windmolens.

Zoals vorige week beschreven in ‘Geile Carola (LNV) hangt boeren aan klimaatstrop‘, wil Schouten de boerenstand in de CO2-schulden meeslepen met haar ‘Nationale Strategie’. Plots komt Van den Akker zijn proefveldje dus weer van pas. Dat Geile Carola even op papier 4,25 Megaton CO2 kan wegpoetsen voor De Staat, (en dus richting Brussel/de VN) door boeren in het Groene Hart onder water te zetten.

Presentatie Van den Akker voor FAO, hoe hij aan die ‘lange termijn’-referentie komt moeten we nog vragen

 • OF dus overal bodemdaling plaatsvindt in het Groene Hart; wie het weet zonder metingen mag het zeggen. En hoeveel CO2 dan vrijkomt is al helemaal een slag in de lucht: want dat meet je niet direct. Dat moet je afleiden uit het volume van bodemdaling. (Soil Carbon Loss) En als je het volume aan bodemdaling niet meet, weet je ook niet hoeveel CO2 ergens vrijkomt.

Er zijn ook grote delen waar het waterpeil 40 cm of hoger onder het maaiveld ligt. Metingen van de TU Delft tonen dat op die plekken (met water >40cm) in het geheel geen (relatieve) bodemdaling is ten opzichte van een ijkpunt in Den Haag. Dus op veel plekken heb je GEEN bodemdaling. En dus zou je dan ook niet die CO2-uitstoot door oxidatie hebben.

Onderzoekers uit de groep van Ramon Hanssen (TU Delft) stelden in 2018 nog vast:

Measuring the subsidence is not straightforward, if not impossible, with conventional terrestrial geodetic means as soft soils make it impossible to install fixed benchmarks for repeated surveying. Satellite InSAR surveys have yielded promising results over spatially limited areas [1], but suffer from the very fast temporal decorrelation over pastures [2].

Polder ligt veel lager dan Veendijk en waterpeil

Van den Akker (WUR) heeft zijn eigen oplossing in de aanbieding samen met Wageningen UR. Dat boeren in plaats van het grondwaterpeil te verlagen (met veenoxidatie tot gevolg), kiezen voor drainage. Zodat ze bij vochtige omstandigheden toch met machines het land op kunnen.

Die oplossing, die bodemdaling de helft vertraagt- is minder rigoureus dan wat Stichting Commonland aanbiedt: de hele boel weer onder water zetten tot moeras. En dan roepen dat je als natuurclub een ‘ecosysteemdienst’ levert, namelijk CO2-vastlegging voor ‘Natuurlijk Kapitaal’.

Muggenmoeras met smeerwortel

Bodemdaling-problematiek door Klimaat-industrie opgeslokt
Afgezien van de Infrarood interferometrie-groep van Ramon Hanssen (TU Delft) en Van den Akker zijn er nu dus nauwelijks gestructureerde metingen. Wat bekend is, staat sinds vorig jaar op Bodemkaart.nl. Dan valt direct op, dat de bodemdaling door Groninger gaswinning veel groter is (lees veel roder, rood = > 5 mm/jr) dan door veenoxidatie in het Groene Hart.

De andere uitschieter is bodemdaling in de zuidelijke Flevopolder. Die daling is nog een naijl-effect is van de inpoldering, het inklinken van de zeeklei. Bodemdaling speelt daarnaast al eeuwen, sinds mensen het veen gingen ontginnen. We zien nu, hoe de bodemdaling-problematiek die al eeuwen speelt, nu is opgeslokt door de instituten die financieel profiteren van de Klimaathysterie.

Een Stichting ‘Climate Adaptation Services‘ is opgericht met 27 miljoen euro aardgasbaten (‘Stichting Kennis voor Klimaat in 2008 en Klimaat voor Ruimte 2003) van het Ministerie van I/M (toen VROM). Die werken aan een ‘klimaatbestendige’ wereld: kortom, zelfverrijking op publieke kosten op basis van klimaatbluf: dat je het weer kunt voorspellen voor 2050.

‘het wordt droger’???? Bodemproblematiek door oa KNMI en onze leugenachtige corrupte overheid in klimaatjas gehesen

Die stichting beheert weer een Klimaateffectatlas, waarbij de eeuwenlang plaatsvindende bodemdaling een Al Gore-jasje krijgt aangetrokken. Daar staat bodemdaling ingelijfd bij het ‘Kaartverhaal Droogte’. Zo stellen ze ‘het wordt droger’, op basis van de KNMI-klimaatscenario’s voor het jaar 2050.

Terwijl Jan van den Akkeren bij proeflocatie Zegveld juist vond dat de zomers van 2004-2015 juist NATTER waren, zodat ’t veen meer water opnam en dat de bodem zelfs uitzette. Dus dat de bodem omhoog veerde….

Bij de partners van Klimaateffectatlas zien we ook de Natural Capital-lobby in opduiken van de Club van Rome/Globe EU en de Rockefeller Foundation. Want er is ook al een Atlas Natuurlijk Kapitaal. Op zijn best biedt Klimaateffectatlas dus door belangen gekleurde informatie, betaald door onze leugenachtige en corrupte Rijksoverheid.

Met weinig data die je ongelijk weerleggen, kun je met wat PR en gelikte websites dan een hele business bouwen op klimaatbluf.  IN dat verband kun je ook de CO2-compensatie voor veenweides zien.

Sinds 2018, de paar metingen van Ramon Hanssen (TU Delft) op Bodematlas.nl. Rood is 5mm of meer per jaar. Vooral Groningen (gas) en NW-Friesland (zoutwinning) vallen op

Platform Slappe Bodem: ‘De Bodem daalt sneller dan dat de zeespiegel stijgt’
Uiteraard zijn er wel plaatsen in bijvoorbeeld het Groene Hart die overlast ondervinden van oxiderende veenbodems die inzakken. Met name plaatsen als Gouda krijgen door veenoxidatie en inklinking last van huizenverzakking, de grond oxideert onder de huizen vandaan en zo gaan ook palen waarop ze staan rotten.

Zo zie je nu dat natuurgebieden waar het water op boezemniveau staat minder snel zakken, dan de omliggende agrarische omgeving. Daar moet het waterpeil lager voor de veeteelt. Zoals de stichting Commonland stelt (van oud IUCN-directeur Willem Ferwerda), zou vooral de agrarische sector blaam treffen dankzij verdroging voor peilverlaging in de laatste 30 jaar.

Dat is half waar, want overal is grondwaterbeheersing nodig. Bijvoorbeeld om wateroverlast op straat tegen te gaan.

Groene Jonker (natuurgebied) ligt meters lager dan het veenweidegebied waarschijnlijk op oude droogmakerij

Ook zie je in de praktijk  het omgekeerde van het ‘boerenland daalt’-verhaal van Commonland. Het ‘natuurgebied’ de Groene Jonker van Natuurmonumenten ligt meters lager, dan de omringende veendijk met veenweides. Mogelijk is de Groene Jonker een afgegraven oude droogmakerij op kleigrond, waar ze weer ‘moeras’ van willen maken.

Voordat dit moeras via verlanding een paar decimeter ophoogt, ben je wel een eeuw verder. Voor de vorming van veen moet daarnaast jaarlijks meer neerslag vallen dan er verdampt.

Groene Jonker

Hoe dan ook, je krijgt een Prisoners Dilemma: om zonder wateroverlast te leven, moet het peil omlaag. Maar zodra je het peil verlaagt daalt de bodem, en stel je de wateroverlast dus enkel wat jaren uit. Zoals de TU Delft in 2007 vaststelde, zou over enkele eeuwen door oxidatie het hele veenpakket van 7 meter in Westelijk Nederland verdwijnen.

De meeste woningen rond Nieuwkoop staan nu nagenoeg op het zelfde niveau als het boezempeil. En anders staan de kelders en kruipruimte dat wel, die je dus waterdicht moet maken.

Langzaam wegzinken in het moeras met muggen

Al in 2002 ontstond het platform Slappe Bodem, vanwege de al 1000 jaar inklinkende veenbodem van het Groene Hart en Zuid Holland. Dat lobbyplatform Slappe Bodem van veenweide-gemeentes in het Groene Hart probeert al 17 jaar de problematiek onder aandacht van Het Rijk te krijgen. Het heeft als motto:

Lijfspreuk platform Slappe Bodems

Volgens bodemdaling-deskundige Gilles Erkens van Deltares (Jaarverslag 2016) is op veel plaatsen de grens van het bodemsysteem bereikt, en krijg je dus wat ze ‘opbarsting’ noemen: het grondwater duwt zich door scheuren in het veen omhoog.

Vooralsnog- zo bevestigt Erkens zojuist- is er jarenlang nauwelijks meer aandacht voor de bodemproblematiek geweest. En dus ook geen Rijksgeld, om meer gestructureerd aan bodemmetingen te doen. In zo’n land met gebrekkige gegevens is de eenoog als Jan van den Akker (Wageningen UR) met zijn ’22 ton per hectare’-schatting koning.

Dat getal van Jan van den Akkeren lijkt nu nog wat het is- een geinformeerde slag in de hete lucht (CO2, op basis van zijn proeflocatie Zegveld. Maar die ruwe schatting kan commerciële waarde krijgen, wanneer wetgeving als de Klimaatwet straks alle bedrijven en burgers tot CO2-compensatie verplicht. Zodat ‘gebakken lucht’ harde valuta wordt, een extra belasting op consumptiegoederen.

En daarover gaat de rest van deze ‘Drain the Swamp‘-aflevering.

Valuta voor Veen: bankieren met CO2-schuld en ANBI-status
Sinds een ‘Verklaring van Madurodam’ in 2016 is nu ook een Kennisprogramma Bodemdaling ontstaan, waarvan vooral Deltares en Wageningen UR profiteren. Maar ook de merendeels met provinciale subsidies op de been gehouden Milieufederaties.

Zo richtte de Utrechtse Milieufederatie in 2013 met de lokale partijbons van Groen Links, Niels Feis de CO2-bank Utrecht op. Een fonds voor Regionale CO2-compensatie, in een aparte stichting die zowel financiele hulp als personele ondersteuning bieden. Met publiek geld ondersteund uiteraard.

Niels Feis, Groen Linkse Partijbons ook CO2-bankier

Daarvan is Feis nu de voorzitter, en Gijs Kuneman (vm directeur Centrum Landbouw en Milieu, nu Bosgroep) is er bestuurder. De Milieufederaties zijn typisch Hollandse Non-Profit-Industrie. Een ANBI-bedrijf dat voor 70 procent van haar budget van 1,3 miljoen euro leeft op provinciale subsidies. En daarnaast de Postcode Loterij.

Zo is die CO2-bank- waar ze met PUBLIEK geld omspringen- dus ook een particulier vehikel dat met publiek geld goochelt, voor Groen Linkse energiepolitiek. En dat ‘goede doel’ noemt de compenserende partij ook ‘Klanten’. Het is dus een bedrijf dat niet zo mag heten, dus heb je als groene geldwolf een wollige vacht nodig over het redden der planeet.

Betaald door Provincie Friesland

In het kader van bodemdaling noemen ze CO2-bankieren dan ‘Valuta voor Veen’, ook in het ‘Lege Midden’ van Friesland willen ze dat concept van de grond krijgen. Met de provincie Friesland als financier, het Waterschap en LTO Noord.

Daarbij moet de CO2-bank als bemiddelaar tussen boeren opereren en bedrijven die- nu nog vrijwillig- voor CO2- compensatie betalen. Dat die CO2-bank de boeren dus betaalt om het waterpeil op te hogen, met geld dat bedrijven betalen voor hun aangeprate CO2-schuld.

Betaald door Provincie Zuid Holland

Momenteel vindt vanuit het Kennisprogramma Bodemdaling ook de uitbreiding van dat concept CO2-bank/Valuta voor Veen plaats. Betaald door de provincie Zuid Holland, in samenwerking met Klimaatfonds in Den Haag en het Zeeuws Klimaatfonds van de Zeeuwse Milieufederatie, zocht Alex Ouwehand van de Milieufederatie dan het beste voor zichzelf en zijn gunstelingen.

‘Maatschappelijke Organisaties’ in Nederland zijn vooral verlengstukken van overheidsbeleid, betaald met belastinggeld. En die overheid is weer in handen van de Wiebe Draijers van deze wereld, de SER en de banken.

20 euro ex BTW, mag Groen Links BV even vangen

Zondenvrij-certificaat voor gecompenseerde zonde
Die CO2-bank rekent 20 euro per ton CO2-aflaat, exclusief BTW, wat je dan als organisatie bij ze inkoopt per ton CO2-zonden. Het schoonwassen van je klimaatzonde levert dan projectgelden op. Als bewijs dat je CO2-zondenvrij bent krijg je dan een certificaat.

Maar de bodemlijn van al die bodemdaling is dus: er bestaan helemaal geen goede – lees eenduidige- metingen over bodemdaling in het Groene Hart en de CO2-productie die dat zou geven. Volgens Deltares zouden enkele meetlocaties zelfs zijn opgeheven, en is de aandacht voor het fenomeen jarenlang ingezakt

Ook blijkt bodemdaling door gaswinning, zoutwinning en andere oorzaken vaak ernstiger is.

Afdalen in de droogmakerij

Conclusie: Men doet maar wat ten aanzien van bodemdaling, ieder zorgt voor de eigen winkel. En iedere instantie houdt het werkelijke probleem- bodemdaling liefst zo lang mogelijk in stand. Want dan kunnen er meer mensen en instituten op blijven cashen. Het moet niet zo zijn in dit land, dat je een probleem werkelijk oplost.

Al die deskundigen in 1 klap werkeloos. Iedere academicus heeft z’n eigen oplossing in de aanbieding, waarop die tot z’n pensioen mee toe moet. Zoals Van den Akkeren met zijn ‘drainage’ om het nijpende probleem ‘carbon loss’ aan te pakken.

Het punt is dus wel: omdat de clubs die deze handel in hete lucht (CO2)voorstaan, zowel publiek gefinancierd worden als via de Postcode Loterij, loop je het gevaar dat HUN verdienmodel straks wet wordt. Op dit moment schijnen gemeentes al verplicht hun gasverbruik te moeten ‘compenseren’ met de Al Gore-methode.

Een claim op boerenland leggen

Is CO2-compensatie straks verplicht, dan zijn zogenaamd ‘wetenschappelijke’ getallen als die 22 ton per hectare plots wetgeving geworden. Dat je wel voor 440 euro per hectare ex BTW moet compenseren. Laten we dan ook die 4,25 Megaton CO2 door veenoxidatie in veenweides nog in perspectief plaatsen.

Dat is evenveel als de bijstook van Amerikaans bos in de Eemshaven (RWE) in 4 jaar aan CO2-uitblaast, met ingang van dit jaar.

Maar dan betaald met 900 miljoen euro SDE+subsidies van onze leugenachtige en corrupte overheid (RVO). Die overheid meet steeds met twee klimaten. Een klimaat voor boeren, burgers en buitenlui (alles dat u doet is slecht en moet gecompenseerd). En een klimaat voor haar gunstelingen.

Alles gaat om de poen en de grondpolitiek van klimaat.

BIj de Groene Jonker

En dan heeft de voor boerengrondroof opgerichte club Commonland voor uw boerenbedrijf ‘de’ oplossing al. Wij zetten uw grond onder water. Al weten ze helemaal niet OF er wel 11 mm bodemdaling IS op je land, laat staan of daar zoveel CO2 uit zou vrijkomen. Het omgekeerde kan ook wanneer je er moeras van maakt.

Dat er dan meer moerasgas (CH4) uit dampt, dan er eerder door veenoxidatie aan CO2 vrijkwam. Want zoals we al lieten zien, komt uit moerassen (mondiaal) vele honderden malen meer methaan vrij, dan wat de Nederlandse veestapel aan befaamde ‘koeienscheten’ (eigenlijk zijn dat boeren) zou uitstoten.

6 Replies to “Drain the Swamp: Bodemdaling veenweides cash CO2-Bank?”

 1. Geweldig artikel weer en zoals bij de meeste zal ik ‘m delen op Twitter maar dit kan nog simpeler.

  Tip: zet een gratis wordpress plugin zoals Simple Social Buttons aan het werk dan kunnen we jou artikelen met 1 druk op de knop delen op Twitter, Facebook en nog een berg andere social media. Installeren kost je 3 minuten.

   1. @Rypke,

    Graag gedaan.

    Valt me op dat ie de foto van je artikel niet meeneemt.

    Oorzaak kan zijn dat je een andere plugin met social buttons zoals bijvoorbeeld Jetpack gebruikt en dat je daar de social buttons van moet uitzetten.

 2. Je kritiek op co2-handel en daarmee gepaard gaande belangenverstrengeling (lees corruptie)… Die snap ik wel. En verdient meer aandacht denk ik. En bij de kwaliteit van meetgegevens (en het selectieve gebruik daarvan) kun je zoals je dat doet, ook wel kritische kanttekeningen plaatsen. Dat alles neemt echter niet weg dat een fiks aantal milieuproblemen zoals bodemdaling reëel zijn. En daarop nuchter beleid zou moeten worden ontwikkeld om niet vroeg of laat tot rampen te leiden. Dat zeg ik overigens niet om wie dan ook angst aan te jagen – het is simpelweg een constatering. Het zou je artikel (en wellicht je werk, al kan ik dat niet met zekerheid zeggen omdat ik me er nog maar pas op aan het oriënteren ben) m.i. verrijken wanneer je ook (t.a.v. reëele milieuproblemen) een constructief geluid kan laten horen. Dit zou menigeen kunnen inspireren en je huidige ‘vijanden’ munitie ontnemen denk ik. M.i. zou dat meer waarde hebben dan de sympathie die je er misschien ook door zou kunnen verliezen van mensen die enkel interesse hebben in niets hoeven veranderen. Dat gezegd hebbende; Ik realiseer me dat het aan de zijlijn makkelijk praten is. Hartelijke groet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *