Katja Philippart (NIOZ) vervalst klimaatgeschiedenis ‘Wadden in Beeld’

Hoe datamanipulatie KNMI (‘homogenisatie’) zich als olievlek verbreidt: Wadden in Beeld 2018 voor Rijkswaterstaat

In het Wadden in Beeld-rapport 2018 dat Erica Schlump (Rijkswaterstaat) uitgeeft om (ecologische) beleidsprioriteiten te agenderen, gumt Katja Philippart op gezag van KNMI historische hittegolven uit om de afgelopen halve eeuw warmer te doen lijken.

Commerciële belangen van onderzoeksclubs en beleidsindustrie – waarvoor Katja Philippart (NIOZ, UU) met een hoogleraarfunctie werd beloond- spelen hier een doorslaggevende rol. De biologe werd tot klimaathoogleraar benoemd aan de Universiteit Utrecht terwijl ze in stoichiometrie (nutrienten & bv invloed plankton zeewater) is gespecialiseerd.

Ook speelde Philippart plots voor expert in vismigratie toen dat Rijkswaterstaat en milieuclubs van pas kwam. Beleidsprostituees als Philippart ondermijnen de Westerse beschaving, via klassieke ‘Bullshitting’ volgens de Harry G. Frankfurt-definitie: geen achting voor waarheid.

Ik lieg, hij loog, wij ecologen met voorwoord Erica Schlump

Liegen is het Nieuwe Normaal/Hitte is de Nieuwe Kou
De grafiek in kwestie staat hierboven afgebeeld. Wadden in Beeld dient om de ecologische beleidsprioriteiten van onderzoeksclubs als Wageningen UR, NIOZ en milieuclubs te verkopen aan Kamerleden, politici, media en bestuurders.

De grafiek op bladzijde 21 komt regelrecht uit de oratie ‘hitte is de nieuwe kou‘ die Katja Philippart in oktober in Utrecht hield als nieuwe hoogleraar ‘Productivity of Marine Coastal Systems’ aan de faculteit Geowetenschappen. Haar nieuwe hoogleraarschap moet alle biologische verschijnselen en trends in kustwateren ‘framen’ in de gewenste beleidsrichting: ‘de’ klimaatverandering en ‘de’ zeespiegelstijging:

Als onderzoeker van kustgebieden probeer ik te begrijpen wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Of dat nu om de ecologische verbanden, kinderkamerfuncties, en een effectieve bescherming van kwetsbare systemen gaat, of om de economische betekenis van deze hoogproductieve kustgebieden.

Dat blijkt uit de tekst van de oratie waar het woord ‘fosfaat’ bijvoorbeeld niet 1 maal genoemd wordt. Dikke kans dat ze ook helpt om ‘ecosysteemdiensten’ te verkopen van bankiers die de publieke ruimte privatiseren. Je zou haar functie dus beter ‘hoogleraar Beleidsprostitutie’ noemen. Ze werkt volgens de klassieke propaganda-truc die godfather van spindoctoring Edward Bernays perfectioneerde:

 • je gelooft me meer wanneer ik een doktersjas draag. (‘the essence of PR is that you believe me more if I call myself Doctor Bernays’)

We zagen het instellen van zo’n leerstoel voor beleidsverkoop ook bij de instelling van Koos Biesmeijer- tevens lobbyist voor Natuurmonumenten- tot ‘hoogleraar Natuurlijk Kapitaal’. Zijn hoogleraarschap geeft academisch gezag aan bankiersbelangen die biodiversity-offsetting willen verkopen via het ‘Natural Capital’-concept van oa de Rockefeller Foundation.

En bij de Nijmeegse hoogleraar Invasieve Exoten die een beleidsnoodzaak van gezag moet voorzien. Selectief kritische lieden met vals zelfbeeld van ‘Beter dan Gij’. Meestal van de PvdA-of-erger, zoals alle ambtenarij en hun linkse media, dus behept met een bijzonder wereldbeeld.

Duizenden wetenschappers zeggen dat 1+1 toch 5 is

….al is ‘Bullshit’ de meer accurate term voor Katja haar werk (‘no concern for truth’)
Dus iemand van een ‘gezaghebbend instituut’ met ‘duizenden wetenschappers’ blabla. Die worden geloofd. Wanneer je – zonder het ‘gezag’ van een instituut achter je- aantoont ‘het klopt niet, 1+1 = 2’ dan krijg je een postmodern antwoord als ‘wij hebben een andere visie’. Of ‘jaa, dat is jouw mening’. Of ‘hoe durf je twijfel te zaaien over deze gezaghebbende instituten’. ( = hoe durf je onze machtsbasis en baantjes-caroussel aan te tasten)

Ook favoriet: men claimt dan zelf ‘de wetenschap’ te zijn en de wederpartij als ‘barbaren die de wetenschap in twijfel trekken’, met retorica als ‘ja wetenschap is zeker ook maar een mening’. Terwijl de discussie gaat over goede versus slechte wetenschap. Of men roept iets over ‘beschuldigingen’, omdat men te lui en arrogant is zelfs maar de inhoud te bestuderen.

De trucs die beleidsprostituees toepassen zijn doorgaans te moeilijk te doorgronden voor de mensen die de lakens en subsidies uitdelen en publieke opinie bespelen: politici, massamedia-employees met een alfa-achtergrond zonder analytisch abstractievermogen. Dergelijke massamensen, veruit in de meerderheid, die beoordelen waarheidsgehalte niet op logica, rede en bewijs maar ‘sociale autoriteit’ en de heersende mode.

 • Let op: natuurlijk hebben temperatuurveranderingen ecologische gevolgen met winnaars en verliezers. Maar waar het hier om draait is het eenzijdig uitvergroten van temperatuur, ten opzichte van de vele andere variabelen in een kustsysteem, en het presenteren van huidige opwarming als historisch ongekende catastrofe, meestal op basis van prognoses en opinies.
 • In het hier besproken geval past men zelfs de metingen aan bij de gewenste mening.
 • Er is een commercieel belang bij die praktijk.

Academiemaffia
Terwijl Philippart vanuit haar eigen vakgebied van stoichiometrie ook best weet dat de scheefgegroeide biologische smeerolieverhouding van de productiemotor (Redfield Ratio) tot nu toe meer trends- ook hoger in de voedselketen- verklaart. Die ligt in de kustzone niet op het optimum van 1:18 (N:P-verhouding) maar wel 1:100 of zelfs nog erger, 1:300.

Daar heeft klimaatopportunisme of 1 uitzonderlijke zomer niet beslist wat mee van doen. Tenzij je belangen te verkopen hebt.

Wel werkt die voedselarmoede door op alle niveaus in de voedselketen, waarop ook sportvissers wijzen (minder biomassa, te helder water, spiering die op de bodem blijft ipv oppervlaktewater enz). De carrière van Katja bij het NIOZ bestond er uit om die evidentie uit de boeken te poetsen onder een zee van pseudo-nuance.

Ze hielp die scheefgetrokken Redfield Ratio namelijk framen als ‘succes van milieubeleid’, en blijft dat tot de dag van vandaag doen in presentaties, zoals voor de Waddenacademie.  Dat instituut voor beleidsverkoop heeft zeespiegel-overdrijver Pier Vellinga als ‘baassie’. Vellinga is via Ed Nijpels en VROM tot klimaathoogleraar gekatapulteerd, al had hij geen enkele peer-reviewed publicatie over klimaatfysica op zijn naam.

Hij werd hun klimaatbeleidsverkoper, die zeespiegelstijging al in 1988 met factor 2,5 overdreef. Met Ed Nijpels van de Nijpelitaanse Klimaatmaffia in de raad van toezicht, kun je met recht spreken van ‘De Academiemaffia’, beleidsverkopers van het Klimaatindustrieel Complex van banken, ambtenarij en multinationals.

Wadden in Beeld 2018: Modieus ‘kantelpunt’-geklets voor Rijkswaterstaat-baantjes en de zandspuit-industrie

Nu kun je politici, journalisten en bestuurders wel foppen. Maar Moedertje Natuur niet. Redfield Ratio is namelijk basale biologie, waarop ook visserijbioloog Dolf Boddeke en chemicus Paul Hagel al wezen in hun- stelselmatig door academiemaffiosi genegeerde- peer reviewed publicaties voor het World Fishery Congress (1995).

Zoals zij nu ook gelijk krijgen bij de valse bestandschattingen van Wageningen UR voor vis; ‘recordschol’, die er domweg niet zit. Halverwege het seizoen hebben vissers nog niet een kwart van het door Wageningen UR opgegeven quotum opgevist. Net als vorige jaren, omdat de door Wagenigen UR bij elkaar gefantaseerde recordschol niet bestaat.

De conclusie lijkt bij beleids-‘wetenschap’ gerechtvaardigd dat we geen ‘wetenschap’ meer hebben maar een academiemaffia. Tot zover de introductie, nu de keiharde waarheid: hoe het KNMI wetenschappelijk onoorbaar gedrag bezigt om de klimaatgeschiedenis te vervalsen. Vergelijk het met ons onderzoek Sjoemelnatuur (SMWB 2015, Crok, Zeilmaker): hoe het PBL de biodiversiteit-hockeystick maakte om de grondopkoop voor de EHS te verkopen.

Uit de oratie, de zelfde grafiek

Hoe KNMI historische hittegolven uit de boeken schrapte
Nu is Katja dus tot Klimaatexpert van de Waddenzee verheven in Utrecht. Wat inhoudt dat ze aangereikte gegevens van andere instituten in het gewenste frame presenteert; dat van het Klimaatindustrieel Complex.

Maar dankzij het onderzoek ‘Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven, hoe het KNMI historische hittegolven uit de boeken schrapte‘ van, Frans Dijkstra, Jan Ruis, Marcel Crok, Rob de Vos voor de Climate Intelligence Foundation (Clintel 2019) weten we nu:

 • Het KNMI vervalste de temperatuurgeschiedenis om het heden warmer en meer bijzonder te doen lijken dan vroeger.

Dat deden ze in 2016 via ‘homogenisatie’ van temperaturen voor september 1951 een vorm van databewerking die ze NIET toepasten NA dat jaar. Zo corrigeerden ze maximumtemperaturen voor 1950 met wel 1,9 graden naar beneden. En plots vallen dan de warme recordzomers uit de jaren ’30-’40 weg.

En krijg je de door Philippart bij haar Oratie en bij ‘Wadden in Beeld’ verbeelde geschiedsvervalsing: alsof de moderne tijd qua warmte iets uitzonderlijks is. Zie echter hier de metingen VOOR die ‘correctie’ van historische hittegolven, op basis van de ruwe data van Het Bildt:

Bron: Rob de Vos, ‘Klimaatgek.nl’. Plots is er alles behalve iets bijzonders, behalve een

En zie hier uit het rapport van De Vos, Crok, Ruis en Dijkstra, welke invloed de KNMI-bewerking heeft:

Uit onderzoeksrapport

Dat homogeniseren, rechtvaardigen ze met de verplaatsing van meetinstrumenten na 1950. De laatste verplaatsingen waren in 1993 en 2008. Dus zou een correctie nodig zijn, maar nergens rechtvaardigen ze een forse correctie tot wel 1,9 graden voor juist de reeks tot 1950.

Terwijl overal ter wereld, ook in de Verenigde Staten en op Groenland duidelijk in metingen blijkt hoe de jaren ’30 (Dust Bowl!) en ’40 juist historisch warm waren, terwijl in de jaren ’60-’70’ weer een afkoeling inzette. Maar die observatie past niet in het gewenste CO2-doet-alles-verhaal, waarom het Klimaatindustrieel Complex ons duizenden miljarden euro’s afhandig wil maken.

Dus zien we nu hoe men zelfs de metingen aanpast bij de heersende mening.

HIER te downloaden. Grotendeels genegeerd onderzoek maart 2019 dat toont’ Something’s rotten in The State of Science’…

Zoals professionele statisticus Matt Briggs constateert heeft KNMI dan dus een temperatuurreeks die eigenlijk een optelsom van 4 reeksen is, die je niet zomaar aan elkaar kunt plakken. Bovendien geeft een vergelijking van nauwkeurigheid van meetopstellingen door andere auteurs geen enkele aanleiding tot zo’n forse correctie.

Hoe ze dus de ‘correctie’ met bijna 2 graden rechtvaardigen is als volgt: ze vergeleken de metingen met het 150 kilometer noordelijker gelegen station Eelde.

Terwijl het KNMI eerder stelde dat dit station niet geschikt zou zijn voor ijking. En terwijl een vergelijking met andere stations geen aanleiding geeft voor bijna 2 graden verschil. Het voorheen respectabele KNMI selecteerde Eelde dus expres, omdat het verschil zo mooi van pas kwam, als prostituees van de klimaatbaantjes-industrie.

Het belang achter de inmiddels overal opduikende ‘nieuwe’ temperatuurreeks is evident. Vanwege het doordrukken van de Klimaatdictatuur (Klimaatwet) moet je lekker zomerweer anno nu ‘framen’ als iets buitengewoons.

Zoals ze nu de toename van biodiversiteit (eikenprocessierups) ook verkopen in de context van klimaatrampspoed en gezondheidskwalen door ‘opwarming’.  De ‘Planetary Health’-propaganda waar de Rockefeller Foundation via The Lancet in 2015 gezag aan hielp geven.

Opgelost fosfaat uit presentatie Philippart voor Waddenacademie. Volgens Phillipart bewijs van ‘succes’ van milieubeleid, maar juist oorzaak voor een scheve N:P-verhouding (biologische smeerolie verhouding productiemotor)

 Wat heeft ‘monitoring’ voor zin, wanneer je bestaande gegevens wegpoetst
Philippart is via het programma Walter de bok op de haverkist van ‘Waddenmonitoring’. Zij helpt de beleidsbureaucratie en haar hybrides van beleidsambtenartij & milieuclubs (bv Programma Rijke Waddenzee)via het veinzen van wetenschappelijkheid aan subsidies voor kostbare ‘herstel’-programma’s, door een vals natuurbeeld van academisch gezag te voorzien.

 • De selectieve omgang met gegevens om het gewenste beeld te verkopen = ‘Wadden in Beeld’.

De laatste commerciele loot aan die boom is 10,5 miljoen euro Waddenfonds-geld voor het opspuiten van vogeleilandjes bij Schiermonnikoog. Op basis van vals vogelonderzoek dat met kersenplukken (truc 4 uit cursus Bullshitdetectie) en VERANDERING (turnover) als ACHTERUITGANG framet. En door stelselmatig belangrijke trends als de genoemde de-trofiering onbenoemd te laten.

Bij het vervalsen van het ecologische beeld van de Wadden, gumde Philippart met collegae van Wageningen UR de rol van fosfaat-afname en vispredatie door zeehonden eerder weg, op een subtiele manier: door alle aandacht te geven aan biologische bijzaken.

En door pseudo-genuanceerd te oreren over een onzekere relatie tussen primaire productie en het (sinds eind jaren ’80 gekelderde) fosfaatgehalte. Oftewel, via het weerspreken van gevestigde schelpdier- en visserijbiologie die experimenteel bevestigd is (zie bv Maricult-onderzoek).

Dus door basale biologie aangaande de biologische smeerolie-verhouding (Redfield Ratio) voor de productiemotor te negeren. De typering ‘hoogleraar Beleidsprostitutie’ zou Philippart dus beter staan.

Katha Philippart, klassiek voorbeeld beleidsprostituee

Replicatiecrisis in de wetenschap, het meeste is onwaar/niet reproduceerbaar
Philippart haar veel aangehaalde publicatie in Ecosystems paste ook een statistisch trucje toe, om een relatie tussen de-trofiering (lagere watervruchtbaarheid) en trends hoger in de voedselketen weg te poetsen. Door met silicaat in plaats van stikstof te rekenen. Je moet enige voeling met data hebben om te zien, dat die persoonlijke keuze invloed heeft op de uitkomsten.

Omdat bijna niemand in massamedia, beleid en bestuur dat heeft, en doorgaans te dom/lui is, komen deze mensen hier eenvoudig mee weg. Daarnaast zitten hun vriendjes op de posten waar de baantjes verdeeld worden. En zulke mensen als Theunis Piersma zijn ook bepaald niet zonder zonde. Piersma filterde in 2001 data uit zijn onderzoek, om zijn gewenste beeld over afname kokkels door visserij te kunnen verkopen.

Op basis van Piersma zijn gesjoemel verdampte vervolgens 130 miljoen euro Waddenfonds-geld voor de uitkoop van kokkelvisserij. In de zachte dictatuur van ons corrupte bananenlandje Nigeria aan de Noordzee worden de Piersma’s op een schild gehesen.

Voordat visserijbioloog Dolf Boddeke en chemicus Paul Hagel mij op dit gedrag wezen, wist ik niet dat dit al een officiele naam had: de Replicatiecrisis, waarover The Lancet in 2015 berichtte.

 • het gros van wetenschappelijke publicaties is tegenwoordig onwaar, niet repliceerbaar dankzij gesjoemel voor commerciele en politieke belangen. Dat heet ‘de replicatiecrisis’.

Wadden in Beeld 2016: Met deze grafiekjes bestookte Imares/NIOZ met Programma Rijke Waddenzee Kamerleden met drama over ‘de visstand’

Wob-verzoek Rijkswaterstaat vanwege geschiedsvervalsing
Een ander voorbeeld van beleidsprostitutie toonden we al voor ‘Wadden in Beeld 2016′, op basis waarvan ik een Wob-verzoek indiende bij Rijkswaterstaat. Die geschiedsvervalsing is zeer lucratief, want zo komen tientallen miljoenen euro’s voor ‘herstel”-programma’s vrij voor ‘de’ visstand en vermeende vogelprobleempjes.

Daarin zie je dat ze van een ‘trend ‘in visbiomassa een mysterie maken, een oneindig complex mysterie dat nog jaren onderzoek (subsidie) vraagt.

En waarvoor een actieprogramma met vismigratierivieren en ingrepen in de (garnalen)visserij nodig zou zijn. Zonder een woord te noemen over de vertienvoudigde zeehondenpopulatie (5kg vis per zeehond per dag) en de met een factor 5-10 gedaalde watervruchtbaarheid, die overal in de wetenschappelijke literatuur bekend is.

Bullshit = ‘No Concern for Truth’ = Milieuclubs

De strategie is dus steeds: voor de hand liggende, want biologisch onweerlegbare oorzaken wegpoetsen tot ‘oneindig complex meer onderzoek nodig’. Terwijl je bijzaken uitvergroot en verbanden suggereert op basis van soms ondoorgrondelijke ‘modellen’ of zelfs prognoses en voorspellingen. Maar ook domweg de metingen aanpassen bij de heersende mening komt dus voor.

Wat Philippart doet is net geen ‘liegen’ maar wel klassieke ‘bullshitting’ zoals ik in mijn Cursus Bullshit-detectie al weergeef. Ze proberen met iets weg te komen voor persoonlijk gewin, hebben geen ‘Concern for truth’. Die vorm van ecologische Bullshitting moet bij politici, bestuurders en beleidsmakers een zweem van academische betrouwbaarheid wekken, zodat publiek geld voor private belangen besteed kan worden.

Morgen laat ik zien hoe SOVON Vogelonderzoek de vogelgeschiedenis aanpast, om zo boeren in de beklaagdenbank te zetten. Wie zeurt ‘je speelt op de persoon’: zulke retorische trucs trappen we hier niet in. Dan speel je zelf immers op mijn persoon, want je impliceert dan dat jij zelf op een hoger plan zou staan. Wat is er mis met mensen op persoonlijke verantwoordelijkheid wijzen? Is dat niet een taak van een wetenschapsjournalist? Waarom zouden academici niet de zelfde behandeling als politici krijgen?

 • En dus stellen we de vraag: De beschavingscrisis van het Westen sinds de afschaffing van het christendom: is deze nog te keren?
 • Zonder Liefde voor waarheid, en beland je in wetenschap als oefening in betekenisloos opportunisme.
 • Men renteniert voor opportunisme op het (afnemend) publiek vertrouwen in wetenschap en instituties en ondermijnt zo het fundament van de westerse beschaving.

Zoals altijd: ‘like’ en deel dit bericht op je tijdlijn. Uw Rechtse Hippie is door Safespacebook geblokkeerd vanwege ‘emotionele schade’ die hij zou toebrengen door ‘aanstootgevende berichten’.

One Reply to “Katja Philippart (NIOZ) vervalst klimaatgeschiedenis ‘Wadden in Beeld’”

 1. Inderdaad alles wat tegenwoordig van de zogenaamde zeer gerespecteerde instituten komt is Bullshit. Ze draaien daar alles om Co2 is geen veroorzaker van hogere temperaturen maar juist een gevolg van de hogere temperaturen die veroorzaakt worden door activiteit op de zon. In deze video doen wetenschappers die nog niet omgekocht zijn zien wat de feiten zijn. https://www.youtube.com/watch?v=8z2IeTvvHQw&list=PLLRN6v6PCLUMnCB1erRSFHhLBnb6FLXF5&index=6 Mag je zelf je conclusies trekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *