God laat mens heersen over natuur (Psalm 8)

We gaan weer voort

Op de zondag geen profane boodschappen uit de Abdij, het Studiecentrum voor Natuurlijke Historie en de Menselijke Natuur. Maar een schriftlezing uit de ge-erfde Statenbijbel, waarin we met de Psalmen vervolgen. Psalm 8 is meer euforisch, David is in opperste beste stemming, waar hij in voorgaande Psalmen vooral boos was en de ‘toornende God’ aanriep, omdat zijn vijanden hem benauwden.

De maan met 400mm-lens, je ziet de kraters liggen

Maar nu is David in zijn nopjes, zo beschrijft de ‘Psalm Davids, voor den opperzangmeester, op de gittith.” Wat ‘de gittith’ is, geen idee, 1 of ander Joods dingetje?

O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de gansche aarde: Gij, die uwe majesteit gesteld hebt boven de Hemelen! Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.

Als ik uwen hemel aanzie, het werk uwe vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt- wat is de mens dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des menschen dat Gij hem bezoekt.

..en hebt hem weinig minder gemaakt dan de Engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond!

Gij doet hem heerschen over de werken uwer handen, Gij hebt alles onder zijne voeten gezet:

…schapen en ossen, alle die, ook mede de dieren des velds; het gevogelte des hemels en de visschen der zee: hetgeen de paden der zeeen doorwandelt.

Oh Heere onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de gansche aarde.

Een beschaving kan niet zonder een ordenend geestelijk principe. In de Joodse en christelijke traditie is dat ‘het Woord’,  de Logos die voorafgaat aan de materie, en die deze ‘mater’ (moeder, dus ook ‘moeder aarde’) haar wil oplegt. Heersen over die natuur, die niet moreel goed of slecht is, wel ontzagwekkend.

Hoe evident het is dat mensen volledig apart (kunnen) staan van de rest van de natuur, dat zie je pas wanneer dat ordenend principe de kans krijgt tot volle wasdom te komen in een beschaving die door eeuwen is gebouwd.

Zie dit filmpje dat de muzikant Robert Scallon maakt van het giga-orgel van de Presbyteraanse Kerk van Chicago, waarmee dat gehele kerkgebouw tot 1 instrument is gemaakt met wel 8 duizend blaaspijpen. Met pijpen die tonnen zwaar wegen en die tonen tot 30 Hertz kunnen maken, en pijpen ter grootte van je pink waarmee je een hondenfluitje-geluid kunt maken.

Zie ook hoe de organist John Sherer met liefde over zijn vak vertelt. Liefde als ander ordenend principe. En hoe dat aanstekelijk werkt, je mag zo’n vent dan meteen. En zie ook waar de mens toe in staat is, de hoge kunst als de machtige Hardrock van Bach’s Toccata in D minor, het bekendste orgelstuk dat ooit is gemaakt, al 4 eeuwen een kraker waar de Heavy Metal van is afgeleid.

Als de engelen, zo kan beschaving en de Logos mensen verheffen. Een beschaving in verval zoekt enkel een gemeenschappelijke vijand, iets om ‘tegen’ te zijn, kan zich slechts uitdrukken in het horizontale, machtsrelaties.

De natuur is ambivalent, zij eet ook haar eigen kinderen op. Dus niet herkenbaar ‘goed’ of ‘slecht’ in morele zin, dat je uit het ZIJN een moraal afleidt. Die moet achter de ordening als eerste oorzaak liggen van de Logos: het morele universum met God als eerste beginsel.

Binnenwerk van de Romaanse Bonifatiuskapel, het nationaal heiligdom van Bisdom Leeuwarden-Groningen

En stiekem geloven ook wetenschappers dat achter die schijnbare chaos van de natuur – dat amorele- ook hogere ordening schuilt, een Logos: maar sommige van hen blijven in een tegenspraak hangen.

Aanhangers van het darwinisme – de materialisten (mater = materie) draaiden de zaak dus eigenlijk om. IN de Joodse en Christelijke traditie ordende de ‘geest’ de natuur, die kon heersen over de mater (Tellus Mater = moeder aarde ). Maar volgens darwinisten zou geest/bewustzijn spontaan uit de mater ontstaan. Zijn natuurwetten dus ook eigenschap van materie of gaan die wetten nu de materie vooraf?

Het mirakel van zelforganisatie, alsof complexiteit vanzelf ontstaat als eigenschap van materie, dat vraagt wel een groot geloof. Eigenlijk aanbidt je dan ‘De Natuur’, het geschapene, niet de Schepper.

Om te bouwen, boven je ego uit te stijgen is het belangrijk de Logos te eren, het ordenende principe te herkennen waar je bij kunt opklimmen. Zo zie je ook dat alleen uit de Westerse traditie echt goede muziek voortkwam. Bij natuurvolken blijf je hangen in suïcidaal klinkend kattengejank en tromgeroffel, wereldmuziek die niet verder reikt dan onder de gordel. Het kan agressie opwekken en geilheid, je gaat er wat van billenschudden en burgeroorlog voeren.

Terug naar de natuur? Nee dank u. We gaan liever naar de Hemel.

Als de engelen klinken, luister dan ook vooral Miserera Mei Deus van Allegri, dat de buitenste hersenschors prikkelt, verheft tot in de Hemel.

En dan snap je ook waarom alle seculiere ‘moraal’- zoals gezeur en beschuldigingen over ‘racisme’ en al die andere ‘ismes’- per definitie on-christelijk is.  Zulke vingerwijzingen ontstaan vanuit een politieke kijk op de realiteit. Een christelijke wereldvisie moet in ieder mens al eerst een creatie van God zien, waar je ‘van nature’ geneigd bent deze te zien als concurrent.

Gezeur over racisme poogt slechts die ‘concurrentie’-visie verder te vernauwen in categorieën.

Dat ik in een neger en jood ook een creatie van God moet zien in plaats van concurrent om grond en grondstoffen (de ‘natuurstaat’), betekent nog niet dat ze ‘van nature’ ook gelijk zijn. Of dat je niet elkaar’s concurrent kunt zijn in een natuurlijke situatie. Laat staan dat ik in het handelen van groepen die bepaalde (natuurlijke) eigenschappen statistisch gezien sterker tot uiting brengen, per definitie iets goeds moet zien.

The Deep South

Linkse moraal (en de wereldvisie van milieuclubs) is steeds een uiting van de naturalistische drogredenering, dat ‘de natuur’ gelijk stelt aan ‘goed’ in moreel voorschrijvende zin, dus zonder het Verticale van God de Logos er in. Linkse moraal is de ontkenning van God als Logos die VOORAF gaat aan de natuur, en die BOVEN de natuur staat. (‘transcendent’ heet dat) Wie beweert dat de Logos uit de Mater voortkomt, (darwinisme) verlaat het Christelijke wereldbeeld, en voegt zich bij de Goddelozen.

Christenen dienen alle linksigheid- zijnde goddeloosheid, naturalisme/materialisme- dan ook met kracht te verwerpen, of gewoon toe te geven: wij zijn geen christen maar marxist/darwinist. Dat is de enige logische conclusie, zoals 1+1 ook 2 is, hoe wollig je het ook verder wilt inkleden. Christen zijn is niet ‘zo wollig mogelijk klinken’, zie maar hoe Jezus de Farizeeërs afbrandt en zondig gedrag veroordeelt.

Groen kindermisbruik door de koninklijke familie en milieuclubs

Geloof volgt logisch uit contemplatie over de realiteit. Je wordt er ook niet ‘gelukkig’ van of zo, geloof is strijd. En je mag best duidelijk zijn, of je daar nu mensen bij op de lange tenen staat, of hun valse zelfbeeld geweld aan doet is minder belangrijk dan de waarheid. Waarheid bestaat, is met de Logos te benaderen, en is het verdedigen waard. Iets is niet moreel ‘goed’ (of slecht) omdat het bestaat.

Het is pas goed wanneer het zich op de Logos richt. ( = ‘God prijzen’) En keert ten kwade wanneer het zich daarvan afwendt.

Daarom stelde ik al vast, theologisch past er geen speld tussen: Carla Dik-Faber (Christenunie) is een dienares van satan. Dat je dat niet lief/wollig vindt klinken, is geen maat voor ‘fatsoen’. Wanneer iemand zelfmoord wil plegen zeg je toch ook niet ‘nou doe jij maar wat je hartje je ingeeft, je gevvvvvoelll’. Dat klinkt wel lief maar werkt destructief, en komt uit de zelfde moderne godloochenaars-realiteit voort: het ontkennen van de Logos die VOORAF gaat.

En zeg nu zelf; lekker donderpreken, dat kan toch heerlijk zijn, schrijven alsof je alle registers van het orgel open trekt (daar komt de uitdrukking ‘alle registers opentrekken’ ook vandaan), powerchords tot 30 Hertz…Tenzij enkel New Age-achtige behangmuziek is toegestaan, suïcidale walvissen en Tibettaanse klankschalen. Of wat? Het gevloek en geweld op tv, daar hoor je niemand over, nee daar gaat iedereen voor zitten als ‘amusement’.

Dus waarom zouden mijn teksten dan plots een gotspe zijn? Is dat niet omdat je hebt geleerd om geen morele voorschriften af te leiden uit de LOGOS, enkel nog uit je GEVOEL (mater). Dat constateer ik niet uit zelfverheffing, maar uit zelfkennis.

En dus: Groen Links is de partij van Satan, erfgenamen van het satanskind Karl Marx en zijn hellehonden Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, kortom de voorbeelden van Duivendak, Rosemoller en hun vriendjes. Marx greep dan ook terug op DE popularisator van de naturalistische drogreden:

 • JJ Rousseau.

Kinder-indoctrinatie voor het elitaire ecofascisme van satansaanbidder Laurentien van Oranje

De ‘expert in kinderopvoeding’ die zelf een kind of acht te vondeling legde. Zie ook hoe vertegenwoordigers van het Koningshuis nu kinderen misbruiken, om verering van Moeder Aarde tot staatsgodsdienst te maken. (Laurentien met haar ‘missing chapter’, zelfde indoctrinatie en morele chantage als de Club van Rome doet met klimaatspijbelaars). Belangrijke verbreiders van de groene afgoderij zijn de Oranjes, Beatrix incluis, als supporter van de Club van de Hoer op de Zeven Heuvelen (Rome)  en drijvende kracht achter het Earth Charter: de aanbidding van de planeet.

De verdeling ‘Links’ en ‘Rechts’ komt voort uit de Franse Revolutie (links en rechts van de koning), die atheistische slachtpartij, die God uit de vergelijking haalde en menselijke relaties tot het politieke platsloeg. Uiteindelijk dien je dus dat verdeel-en-heers-gedoe zelf met kracht te verwerpen.

En al Miserere Mei Deus contemplerend kun je dan even hemelburger zijn, aan de natuur ontstijgen. Moeder Natuur ( Mater = Materie, Natura is een vrouwelijke god) kan ontzagwekkend zijn en ons attenderen op de Logos, maar geen moreel of redelijk voorschrift geven, een Logos zijn.

5 Replies to “God laat mens heersen over natuur (Psalm 8)”

 1. Wat die Gittit betreft Rypke dat is volgens de kanttekeningen van de Statenvertaling mogelijk een snaarinstrument of een bepaalde toonsoort. En ik zou zeggen, ieder mens die het verstand dat hij heeft gekregen gebruikt, kan toch wel beredeneren dat de hele schepping met de mens als kroon op die schepping niet zomaar vanzelf is ontstaan. Door wat pruttelend water of zo. Ik heb het eens zo gelezen gooi een hoop aluminium platen en kabels en wat dies meer zei op een hoop, hoe lang zou het duren voordat er een Boeing 747 staat. En dat is dan in vergelijk met de gehele schepping nog maar een eenvoudig ding, met andere woorden, er moet een plan aan ten grondslag liggen, een bedenker van dit alles. En dat is volgens mij onze grote en goedertieren God en vader.

 2. Gittith.

  Kanttekening 2,

  Dit houden sommigen voor een zekere toon, of een instrument der muziek, tot het zingen en spelen der psalmen, gebruikt bij de nakomelingen ( volgens sommigen) van Obed-Edom, die een Leviet en zanger was. Genoemd de Getieth 2 Sam 6:10.

  Het Hebreeuwse woord Gath, waarvan Gittith schijnt te komen is de naam van een stad van de Filistijnen. Sommigen menen dat de naam van dit instrument hier het eerst werd gevonden. Gath betekent ook wijnpers of oliepers.
  Daarom gissen enigen dat deze psalm ( gezien de inhoud) gemaakt is om gezongen te worden als een dankpsalm ten tijde van de wijnoogst.

  Proost, en daarom is David zo in zijn nopjes. ( deze zin is een toevoeging van mij)

  Goede zondag verder en een hartelijke groet,

  Jan.

 3. Hartelijk dank voor jullie informatieve reacties. dat is precies zoals ik het reageren op Interessante Tijden wens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *