Stikstofcommissie: ‘geef Natuurmonumenten nog meer boerengrond’

Ben je onderdeel van de Koninklijke Oli(e)garchie, dan kan alles

Het ‘onafhankelijke’ Adviescollege van Remkes -lees corrupt en belangenverstrengeld- wil met haar advies ‘Niet Alles Kan‘ de belastingbetaler via de provincies nog meer boerengrond uit de markt laten kopen. Die grond komt in handen van door het Ministerie van LNV reeds overgesubsidieerde clubs als Staatsbosbeheer en Jeroen Dijsselbloem  (PvdA) zijn Natuurmonumenten.

Zo kun je uit het advies halen op blz 37. 

Dit advies uit naam van ‘Stikstof’, past in het reeds 25 jaar lopende ‘rewilding’-beleid waar de PvdA al eind jaren ’80 op inzette, onderdeel van Agenda 21/Club van Rome-politiek.. Dat advies verbaast niet wanneer je de commissieleden en hun belangen kent, hun gevoerde grondpolitiek. 

Met Louise Vet van WWF, Club van Rome, NIOO (onderzoeksubsidie ‘biodiversiteit’) en Deltaplan biodiversiteit, Climate Smart Martin Scholten van Wageningen UR, GLOBE-EU-lobbyist ( = Club van Rome) Gerben Jan Gerbrandy, en Wagenings productie-ecoloog Rudy Rabbinge. Die laatste was al bij het vaststellen van die grondpolitiek betrokken in 1987, met PvdA-Europarlementarier Hemmo Muntingh.

Natuurmonumenten verpacht ‘gratis’ verkregen grond weer terug aan boeren: EHS lijkt vooral nieuwe ‘pacht’constructie

Meer publiek geld voor tereintjes natuurmonumenten

Pas je in het Grote Plan? Alles kan!
We zien dat er dus meer bomenkap-subsidies komen voor heideterreintjes, uit te delen aan Natuurmonumenten cs, die dan ‘de vergrassing’ tegengaan om papierdoelen te halen die los van de realiteit staan: alsof je natuur kunt bevriezen in de toestand van 1982.

Ook dienen provincies nog meer boerengrond op te kopen, zodat het boerenland na bestemmingsplan-wijziging ‘natuur’ heet, en in handen van Natuurmonumenten plots geen stikstofemissies meer heeft. Ook al lopen er de zelfde koeien, zie foto hierboven.

‘Deltaplan Biodiversiteit’ terwijl je – met stilzwijgende goedkeuring van Natuurmonumenten- een nieuwe luchthaven opent

Tegelijk investeert onze leugenachtige en corrupte overheid miljarden euro’s subsidie om bomencrematoria (‘biomassacentrales’) op bos te laten stoken. Zoals beschreven geeft 1 zo’n centrale in de Eemshaven (RWE)) de komende 8 jaar wel 10 Megaton CO2 voor 960 miljoen euro SDE+subsidie. Dat is 2,5 maal meer emissie dan wat de boeren uit naam van het ‘Klimaatakkoord’ aan gedwongen CO2-reducties moeten aangaan.

Klimaatdoelstoker van RWE, krijgt 960 mljoen euro subsidie

Stikstofcrisis veroorzakende klimaatrampers, formerly known as ‘Us Mem’

Wanneer zo’n ‘onafhankelijke’ door het LNV-Ministerie betaalde commissie stelt ‘niet alles kan’… dan hangt dat bij deze altijd met twee maten metende Nederlandse overheid natuurlijk maar net af van WIE je bent. Wie deel uitmaakt van de Koninklijke Oli(e)garchie weet dat Alles Kan.

Er kwam een lauw advies om die subsidies op biomassa te herbezinnen (waarschijnlijk van Rudy Rabbinge en Louise Vet) , en dat is het dan.

Terwijl: stel dat Nederland voor de helft in het jaar 2050 op ‘biobrandstof’ zou moeten stoken. Dan is er voor 3 maal het Nederlands landoppervlak aan landbouwgrond nodig om die energiehoeveelheid te telen, bv snijmais, suikerriet, en dus ook bemesting. Stikstofreductie kan alvast niet het doel zijn, wanneer je tegelijk uit naam van ‘klimaat’ deze energie-‘transitie’ voortzet.

Stikstofleugen inzetten voor klimaatleugen voor onze baantjes

En de Commissie Remkes wil nu juist die stikstofleugen aanwenden om ook de klimaatleugen te dienen: alsof NL even het weer op aarde verbetert, door op bomen te stoken en ’t land vol windturbines te zetten.

Alles kan, als het past in Het Grote Plan

Allen belangenverstrengeld

Voortzetting Rewilding/Braaklegging 
Dit advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek sluit perfect aan op het reeds eind jaren ’80 afgesproken Grote Plan, dat de PvdA al op haar Partijcongres uittekende. Daarover schreven we afgelopen zomer al, nadat we het originele Grote Plan kregen van de onderzoeker van ‘Links’, Peter Siebelt.

Twintig procent boerengrond uit de markt nemen uit naam van ‘Natuurontwikkeling’, andere namen voor braaklegging en extensivering zijn ‘natuurinclusief’, ‘duurzaam’ en ‘circulair’. Zo kwam de zogenaamde ‘Ecologische Hoofdstructuur’ van de grond, het uit de markt kopen van reeds meer dan 100 duizend hectare van de slechtere landbouwgrond, rond die marginale natuurgebiedjes op de zandgronden.

Daartoe richtte Wim Meijer (PvdA) als Rabobankier het Nationaal Groenfonds ook op met Pieter van Vollenhoven als voorzitter: Een ‘revolverend fonds’ dat tot 2015 in een Rabobankpand in Hoevelaken was gevestigd, gevuld met publiek geld van het Ministerie va (LNV) om die grondaankoop minder politiek afhankelijk te maken.

Met mmv Remkes-commissielid Rudy Rabbinge

Jolande Sap en Cees Veerman zijn daar nu bestuurders van. Cees Veerman is tegelijk ook bestuurder bij de Postcode Loterij, de grootfinancier van Natuurmonumenten (15 miljoen euro/jaar) en WWF,  en boerenhaatzaaiers als Wakker Dier. Samen met Kick van der Pol, de CEO van de grootste boerengrondverpachter, het door de belastingbetaler ‘geredde’ ASR.

Wanneer het Ministerie van LNV met haar Stichting Wageningen UR een ‘onafhankelijke’ commissie in het leven roept, dan druipt de belangenverstrengeling uit het advies.

Valse voorstelling van zaken bij PBL grafiek. Hieronder zie je: de arme zandgronden herbergen voedselarme vegetatie

De Commissie Remkes haar advies leidt in de praktijk tot de reeds geplande versnelde EHS-uitvoering. En dat ligt – zoals dus gezegd- in de lijn van het ‘Grote Plan’ van afgelopen 25 jaar, passend in Agenda 21/2030 Agenda van de Verenigde Naties.  (Klimaatpolitiek en Convention on Biological Diversity, mocht U klimaatmoe zijn dan is ‘biodiversiteit’ er nog)

Braaklegging 20% cultuurgrond uit naam van ‘natuurontwikkeling’, ‘ook de goede landbouwgriond De PvdA legde dat doel al op partijcongres eind jaren ’80 vast met oa Sicco Mansholt nadat deze zich tot de Club van Rome had bekeerd. ,Europarlementarier Hemmo Muntingh (architect invoering Natura 2000) en oa Rudy Rabbinge.

Getalletjes uit het rapport, of ze kloppen (RIVM) is twijfelachtig

Niet geheel verbazend is Wagenings productie-ecoloog Rabbinge nu weer 1 van de commissieleden, net als Gerben Jan Gerbrandy van Muntingh zijn GLOBE EU. HIER extensiveren/rewilden/natuurinclusief/duurzaam met NL-belastinggeld. Rabbinge hielp als productie-ecoloog tegelijk hun ‘Derde Wereld’ IN-tensiveren met subsidie.

Daarnaast zagen we in de Remkes-commissie het Wageningse biodiversiteitmeisje Louise Vet, dat op grond en subsidie aast voor haar Deltaplan Biodiversiteit.

Het Grote Plan, waarvoor haar NIOO dan onderzoeksubsidie krijgt en haar Wereld Natuur Fonds een grotere rol in het natuurbeleid. De Wageninger Martin Scholten wilde al profiteren van CO2-beleid omdat hij de onderzoekstak ‘Climate Smart Agriculture’ aan subsidie moet helpen.

Dus dat boeren lasten moeten aangaan, waarvan onze ‘onafhankelijke’ Martin Scholten en zijn Wageningen UR dan weer profiteren. Zoals we schreven mag Scholten onze boeren aan de CO2-strop hangen, tot profijt van de Stichting Wageningen Research van het Ministerie van LNV.

De aanstichters van boerenlasten-verzwaring die willen cashen op CO2-schuld, tevens lid Remkes-commissie

Selectie Natura 2000-terreintjes bepaalt toestand
Wij schreven al dat die zogenaamd ‘kwetsbare’ natuurgebiedjes door historische omstandigheden allen habitats zijn op arme grond. Terwijl ‘natuur’ in Nederland normaliter een veel ruimere definitie zou krijgen, als voedselrijk Deltaland.

Dus wanneer de Commissie Remkes stelt dat wel 118 van de 160 Natura 2000-gebieden stikstofgevoelig is, en dat wij onderaan zouden bungelen in de Europese Ranglijst. Dan heeft dat minstens evenveel met de SELECTIE en aanmelding van die gebieden van doen, door het Ministerie van LNV in samenwerking met Wageningen UR. Waarom moesten beslist voedselarme gebiedjes ‘natuur’ heten, allen grotendeels historische roofbouwgrond?

Ook die blauwgraslandjes betreffen uitgeboerde grond.

Het WARE verhaal over stikstof en natuur lees je HIER

Blz 16. Dankzij de SELECTIE door LNV en Wageningen UR zijn veel Natura 2000-gebiedjes op papier er slecht aan toe

Intussen is het maar de vraag of zelfs maar de metingen aan stikstof kloppen. Laat staan dat er ooit enig verband tussen dit stikstofadvies en natuurherstel wordt aangetoond. Dat is nagenoeg onmogelijk.

Dus laten we de getoonde getallen in het advies ook omzichtig behandelen. Wel zie je dat de 2/3de van alle stikstofdepositie-claim die het Compendium voor de Leefomgeving adverteert richting landbouw, volgens eigen (andere) getallen niet klopt, en ongeveer 40% zou zijn. Waarbij je NOx-emissies en NH3 niet zomaar 1 op 1 bij elkaar kunt tellen.

Kijk je uitsluitend naar NOx-emissies, dan zie je dat verkeer en industrie een vele malen grotere rol spelen.

Of die metingen kloppen is zelfs niet eens bekend, getallen in kiloton; dus twee maal meer kiloton NOx dan ammoniak (NH3)

NH3-uitstoot landbouw al 300 procent lager dan 1990
Zie verder wat voor milieuprestatie de landbouw al had geleverd, als je de getallen van RIVM kunt geloven, wel een factor 2-3 reductie van 331 naar 114 kiloton. Dan zie je hoe Nederland milieukampioen is. Ook zie je dat NOx-hoeveelheden groter zijn dan NH3-hoeveelheden, en dat verkeer en industrie daar de toon zetten. Daar paste dit plaatje dan ook bij:

Satellietbeeld NOx-uitstoot verkeer

Je kunt bij het RIVM zowel niet op de deugdelijkheid van metingen als modellen vertrouwen. Bij Wageningen evenzo.

Bovendien is de stikstofnorm in Duitsland veel ruimer dan bij ons. Dus wie ‘stikstof’ zegt in NL praat niet over wetenschap, natuur noch milieu, maar over belangenpolitiek, geld en baantjes. We zijn misschien wel het meest corrupte land van de EU, netjes toegedekt door ‘adviezen’, commissies, ‘wetenschap’ ook…

Blz11: Lies, Damn Lies, Natuurherstel. Dat ligt vooral aan de selectie en het opstellen van ‘hersteldoelen’

Geile Carola zal nu waarschijnlijk de historie in gaan als de meest destructieve LNV-minister ooit voor zowel de boerenstand als de visserij. Ze kan beter als Basic Instinct in rode naaldhakken op de Volkskrant poseren, en haar talenten op horizontaal vlak benutten.

Het lichtwicht bewijst andermaal dat niet gekozen bestuurders bepalen wat gebeurt maar de Topmanagementgroep en De Belangen daarachter, in deze corrupte bananenmonarchie.

Van Nico Gerrits die zijn bureau Incaconsult had

Zoals biofysicus Nico Gerritsen al schreef is er maar 1 goed advies: de bezem moet door het LNV-ministerie haar Natura 2000-directie. Maar zulke verstandige adviezen, die dienen ‘De Belangen’ niet. Dus met enkel een Haags protest komende woensdag verandert precies 0%.

Wanneer boeren echt willen dat er iets verandert, dan gaat een delegatie niet enkel naar Geile Carola in Den Haag, die ook maar doet wat Het Grote Plan voorschrijft.

Ze zouden bijvoorbeeld Cees Veerman, woonachtig aan de Jan Krijnsweg 1 in Goudswaard eens kunnen vragen: ‘waarom sponsort jouw Postcode Loterij Wakker Dier en onze tegenstanders’? Zolang de subsidiekraan en loterijkraan open staat richting Boerenhaat, is het dweilen met de kraan open.

9 Replies to “Stikstofcommissie: ‘geef Natuurmonumenten nog meer boerengrond’”

 1. Even wat serieus. Rabo is een probleem. Boeren hebben eigenlijk een andere financier nodig. Zeg maar een bank in eigen beheer. En dat moet je zo in elkaar zetten dat we via de gaten in de eu het mogelijk maken om hier te kunnen financieren. Zonder alle vergroenings regels van Frans en von leien te hoeven voldoen. Dan zijn ze hun machtsmiddel op de boeren kwijt. Je moet links bestreiden met hun eigen machtsmiddelen. https://youtu.be/3zq-5Zb1nKA

 2. We moeten de oude Friesland bank weer terug vorderen. Door Leeuwarden het financiële centrum van het noorden te maken kunnen we in Fryslân de concurrentie strijd aan met de bevolking krimp. Als mensen een beter alternatief hebben voor de randstad. Dus mooie dorpen op korte reisafstand van je werk dan kunnen we die srtijd winnen.

 3. Las ergens dat prinses Laurentien ook bij het groenfonds zit, haar neef bij Zandvoort circuit en zwager die de raad van state benoemd. Oranje wereldje, niet? Er heerst grondhonger om de randstad verder uit te breiden

 4. Zoals altijd staan de gullible Nederlanders weer in de rij om de veestapel om zeep te helpen (maar willen die dan niet opeten uiteraard, als “vleesschaamtevee”.

  De media (lees tussen de middag pzc.nl) zit al jaren in een spagaat, men kan niet tegelijk zogenaamd de boeren steunen en toch de Groene Leugen propaganda erin rammen dat je als je vlees eet je je heel erg moet schamen en dat er meer diesels nieuw verkocht worden en dat er wel 10000 electrische auto’s verkocht worden, per jaar.

  Toen ik terloops vermelde dat dit eigenlijk in de essentie gaat om gras en brandnetels waar al zo’n 150 jaar (daarvoor niet) heide groeit werd ik met glazige ogen aangekeken.

 5. Landbouwgewassen varen wel bij de stikstofdepositie die we nu hebben, ook de iet wat ruimere aanwezigheid van co2 dan vroeger is een voordeel voor deze planten.
  Het is dus averrechts om landbouwgrond om te zetten in stikstof- en co2 gevoelige “nieuwe nepnatuur”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *