PAS-expert: ‘Ontsla Programmadirectie Natura 2000 LNV-Ministerie’…

Van Nico Gerrits die zijn bureau Incaconsult had

In 1 van de meest belangwekkende artikelen over het platteland van de laatste jaren, schetst biofysicus Nico Gerrits het Natura 2000-drama. Het LNV-Ministerie hing rond de nek van boeren (en vissers) een groene strop, met gebruik van ‘wetenschap op bestelling’ bij Wageningen UR. Het debacle van de PAS (Programma Aanpak Stikstof sneuvelde bij Raad van State) was al jaren te voorzien.

Omdat ambtenaren dusdanig met de natuurbouwlobby van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Landschappen verweven zijn, stelt Gerrits voor om de volledige Programmadirectie Natura 2000 te vervangen.

Dat zou de enige remedie zijn bij dit corrupte ministerie, dat Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en De Landschappen – ondubbelzinnig bewezen door oa Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters- voortrekt op andere grondeigenaren en gebruikers.

Het Ministerie van LNV dient echter opnieuw de belangen van de ‘Milieumaffia’, door een ‘Stikstof’-hervormingcommissie te benoemen met leden die lobbyist van Club van Rome-achtige clubs als Gerben Jan Gerbrandy en leden van het PvdA-partijkader.

Boer kuilt het gras in

Met ‘het Milieu/Natuurherstel’ in de hand boerengrond uit de markt halen
Met Nico Gerrits sprak uw Rechtse Hippie nog in zijn Climategate.nl-tijd. Toen deed Gerrits al een boekje open over de corruptie van het Ministerie van LNV. Hoe deze belangen voortrekt van door haar gesponsorde natuurclubs, en waarom de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters al Europese rechtzaken begon (en won)

Gerrits deed als consultant onderzoek, naar de wijze waarop de Nederlandse programmadirectie Natura 2000 van LNV allerlei nationale toevoegingen aanbracht bij Natura 2000; het Brusselse natuurbeleid..

Dat Europese natuurbeleid, het kwam overigens tot stand dankzij PvdA-partijtijger Hemmo Muntingh. Het moest een kopie worden van de in 1990 in gang gezette Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dat je met braaklegging van boerengrond bestaande natuurgebiedjes aan elkaar ‘verbindt’ met de natuurontwikkel-industrie, landbouwgrond ‘ontgrondt’ en ongeschikt maakt voor agrarisch gebruik.

En dat noem je dan ‘goed voor biodiversiteit’

‘De natuur haar rechten hernemen’. PvdA-congresdocument 1987 voor Rewilding

Zoals ik beschreef, was dat beleid met Sicco Mansholt in 1987 afgekaart op een PvdA-partijcongres met congresdocument ‘Nieuwe Gronden voor Natuur in Europa’: men wilde 10-20 procent van de landbouwgrond- ‘ook in de meest productieve regio’s- uit de markt kopen met publiek geld. Dat moest braak gelegd/nieuwe natuur worden. In 1990 volgde in Nederland het EHS-beleid en in 1992 de braaklegregeling.

Maar wanneer je ‘Nature Development’ aan andere lidstaten probeert uit te leggen, snappen ze daar (terecht) niets van; alsof je in de natuur gaat bouwen. Dus werd die natuurontwikkel-component in Natura 2000 geschrapt in Europa. Wat overbleef was de Habitatrichtlijn, die tot Natura 2000-habitat aangewezen gebieden beter zou beschermen, al mocht ‘bestaand gebruik’ daar plaats blijven vinden.

Maar daar namen Nederlandse ambtenaren en de door haar gesubsidieerde natuurbouwers van Natuurmonumenten geen genoegen mee.

PvdA 1987, never change a winning argument

Gesjoemel met hersteldoelen
Gerrits beschrijft bijvoorbeeld hoe LNV-ambtenarij habitatjes binnensmokkelt als ‘Herstellend Hoogveen’ om onder de vlag van  waar een tot ‘bedreigd’ verklaard snippertje van 0,3 hectare dan gevolgen heeft voor alle boerenbedrijven in de omtrek.

Zo gebruikten ze hier Natura 2000, als extra instrument om meer boerengrond aan 3 natuurclubs toe te kunnen bedelen voor de Ecologische Hoofdstructuur. Zoals ik al beschreef richtte LNV daartoe met de Rabobank ook het Nationaal Groenfonds op.

Gerrits bevestigde wat ik bij Natura 2000-plannen voor de visserij al vond: een paar ecologen van Wageningen UR kunnen de hele boerenstand en visserij aan hun linkse strop hangen, door ‘hersteldoelen’ te verzinnen op bestelling van het Ministerie. Kernwoord is hier ‘kritische depositie waarde’ (KDW), dat door een handjevol ecologen als Han van Dobben (Alterra, nu Wageningen Ecological Research) berekend wordt.

Dankzij ‘Links’ tot milieuramp verklaard

Corruptie verschuilen achter technische façade = Natura 2000
Zo kan het gesjoemel van 1 ecoloog, de reeds gepensioneerde Han van Dobben de hele boerenstand aan een natuurdoel hangen, waarbij de overheid de bewijslast voor ‘schade’ van zichzelf naar de boer verlegt. Precies zoals het ook bij de visserij werkt. Met 2 andere activist-hoogleraren Michiel Wallis de Vries (oa Vlinderstichting) en Jan Willem Erisman voerde Van Dobben in 2017 al campagne tegen de PAS bij staatsomroep NOS.

Campagne tegen de PAS begon al jaren terug

Ze lobbyden al tegen de PAS met als doel: boeren nog meer uit de markt kopen

Zo lijkt een POLITIEKE beslissing van een klein clubje lobbyisten dan een ‘technische noodzaak’. Iets waar alleen een handjevol ‘experts’ over beslissen van door de overheid gecontroleerde ‘wetenschap op bestelling’-instituten als RIVM, PBL en Wageningen UR. Zo is bij de berekening van die KDW-waarden ook Arjen van Hinsberg van het PBL betrokken.

Die was ook bij de Sjoemelnatuur-fraude met Robert Alkemade (PBL) betrokken, de biodiversiteit-‘hockeystick waarmee het PBL hun Ecologische Hoofstructuur (Rewilding) wilden verkopen toen Henk Bleker daar het mes in zette. Een goed punt dat de biofysicus Gerrits maakt is: hoe kan ammoniak nu uit de lucht ‘neerslaan’? ( = depositie) Immers, het is een lichter molecuul dan waterdamp.

Dus buiten regenachtige neerslag waarmee ammoniak in die kwetsbare natuurgebiedjes zou regenen, zou de bewijslast bij mensen als Van Dobben moeten liggen en zijn LNV-ambtenaarvrienden: laat die aantonen dat de boer op 10 kilometer van dat natuurgebied de bron is. Nu moet de boer dus aantonen dat hij NIET de bron is, met modellen (Aerius/Agrostacks) met onzekerheidsmarges van 30-70% van een theoretische ‘depositie’-waarde.

Gerrits beschrijft hoe Van Dobben sjoemelde met KDW-waarden. Waar zijn eigen – al dan niet deugdelijke onderzoek- toonde dat ‘Herstellend Hoogveen’ wel tegen een stikstofstootje kon (waarden boven de 20 mol/hectare) verlaagde hij de KDW-waarde voor beleid plots naar 7. Oftewel, hij maakte een technische garantie dat omringende boerenbedrijven bij natuurgebiedjes met ‘hersteldoel’ automatisch de gebeten hond zouden zijn.

Met 1 minuut leestijd snap je uit welke hoek bij Van Dobben de wind waait’; de PvdA-of-erger…

Niet dat het nu specifiek van belang is hier, maar Han van Dobben is de typische ‘Linksche Meneer’.

Waar Van Dobben tegen boeren campagne voerde met Kritische Depositie Waarden, daar is Van Dobben weer donateur van een stichting – UAF die de overbevolking van Nederland met geimporteerde autorijders (‘vluchtelingen’) behartigt. Terwijl verkeer juist een belangrijke stikstofbron is met NOx-uitstoot.

Met een technische facade kun je bestuurlijke corruptie zo verschuilen achter een stapel naar elkaar verwijzende technische rapporten vol meestal kwestieuze ‘wetenschap’, waar de meeste politici zich niet aan durven branden.

Die corruptie verbaast ons niet.  Wageningen UR is immers sinds 1997 al een stichting waar het Ministerie van LNV de bevoegdheid heeft om de statuten te veranderen. Niet voor niets werd Jeroen Dijsselbloem daar bestuurder, EN voorzitter bij Natuurmonumenten. Zie ook hoe het RIVM met Jan Willem Erisman voor de NOS het eigen gesjoemel (het zogenaamde Ammoniakgat) met Erisman in de schoenen van ‘grootschalige mestfraude’ wil schuiven die in Limburg en Brabant zou .

Zoals chemicus Jaap Hanekamp met statisticus Matt Briggs echter aantoonde in Soil Use and Management (2017) is dat ‘ammoniakgat’ echter een verzinsel (valse concreetheid, puntje 3 bij mijn cursus Bullshitdetectie) dat door ondeugdelijke statistiek ontstond. Erisman is lobbyist voor biologische landbouw en ‘Natuurlijk Kapitaal’ van GLOBE EU als directeur van het Louis Bolk Instituut, en hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Erisman schreef in 2016 de biodiversiteit/landbouw-standaard waar clubs als WNF gebruik van maken; daarin is de verschralings-ideologie van de Club van Rome het doel.

Hoe de modellen iets anders dan metingen laten zien? Dankzij wetenschappelijk gerotzooi

Wie te dom is/Carola Schouten heet, snapt Natura 2000 niet, en zo blijft het in stand
Een voorbeeld van ‘technische facade rond corruptie’ bespraken wie HIER in de Natura 2000-week al bij de vaststelling van een onzinnig streefgetal voor ‘de bruinvis’, die in de Noordzeekustzone en Vlakte van Raan in x-aantallen zo moeten voorkomen. Dit op basis van een- niet verifieerbaar- historisch aantal dat nooit is geteld maar er ‘zou moeten’ zitten.

Slechts 1 ecoloog- dat was waarschijnlijk Mardik Leopold- kan dan op een visgebied ter grootte van de Provincie Utrecht een gebruiksrestrictie plakken. Zoals Leopold dat ook al deed bij de ‘zwarte zee-eend’ in de Noordzeekustzone. Dat 100-200 ‘misschien’ in visnetten gedode bruinvissen dan via rapportverwijzingen tot visserij-restrictie leiden.

‘Herstel’-doelen beleid in smokkelen levert zowel geld op voor Wageningen UR haar onderzoekers als voor aanverwante bedrijven, ambtenarij en stichtingen.

Tegelijk heeft zo’n hoog streefgetal dan als neven-effect: wie grootschalige windmolen-industrie op de Noordzee wil bedrijven of zand-industrie, die krijgt van de overheid een voorkeursbehandeling. Hier komt de ‘1 procent’-regel om de hoek kijken, het deel van de populatie dat je mag verstoren. Hoe hoger je streefwaarde van ‘x’-bruinvissen, hoe meer papieren bruinvissen je per vierkante kilometer mag verstoren.

Bruinvis walvisspek voor Wageningen UR

Wanneer U niet snapt wat ik hier schreef: zie, uw gebrek aan kennis/onvermogen de trucs te doorzien is de beste bescherming tegen corruptie van een kleine club gedreven en slimme mensen. Want slechts een handvol mensen als Gerrits met analytisch vermogen prikt door het rapport-gesjoemel.

Ook Carola Schouten is te dom, de weg naar de hel voor boeren plaveiend met haar ‘begrip’ voor boeren en vissers. Omdat ‘natuurbescherming’ goed voelt, associeert Carola dat met haar oestrogeen met ‘dus is Natura 2000-beleid en zijn milieuclubs’ goed.

Daarom werd ze ook tot LNV-Minister benoemd, het lieve gezicht bij Club van Rome-achtig beleid van de Topmanagementgroep.

De boeren zijn ook niet gek, ze zien hoe ze er in worden geluisd

Nieuwe PAS-Commissie vol Milieumaffia/PvdA-of-erger
Dat zie je aan de ‘onafhankelijke’ (wat in Nederland betekent; corruptl, belangenverstrengeld) commissie, die ‘Geile Carola’ benoemt om het PAS-debacle op te lossen. Daarin zit bijvoorbeeld de lobbyist voor de Club van Rome, en GLOBE EU, notabene het instituut dat de Habitatrichtlijn hielp invoeren met haar oprichter Hemmo Muntingh: Gerben Jan Gerbrandy. Hij is de pupil van Doeke Eisma, de (oud-)lobbyist voor Natuurmonumenten in Brussel.

Al even opmerkelijk is de benoeming van Club van Rome- en WNF-lobbyist Louise Vet, het Wageningse ‘milieuhuppelmeisje’ met haar Deltaplan Biodiversiteit, dat zelf de oorlog in Syrie aan CO2 toeschrijft.

Ook zien we PvdA-partijbons Rudy Rabbinge plaatsnemen. Dat is op zichzelf een realistische kerel, maar wel een PvdA’er die globalistisch denkt. Hij vertelt net iets te luid  dat hij Kofi Annan in zijn telefoonklapper heeft. Productie-ecoloog Rabbinge is tevens Wageningen UR-topman die zijn universiteit beschermt. Die vindt ook dat de Nederlandse landbouw moet extensiveren voor ‘De Derde Wereld’, Rabbinge was ook bij ’t PvdA-partijdocument uit 1987 betrokken dat 10-20 procent van de grond uit de markt wilde halen.

Martin Scholten regelt ’t ook vooral goed voor zichzelf, houdt Wageningen UR uit de wind.

Dus boeren wacht nog een flinke strijd, terwijl  Carola Schouten – hier al ‘Geile Carola’ gedoopt (geintjuhhh! 🙂 )- zich ontpopt tot de mogelijk schadelijkste LNV-minister ooit, de agrarische en visserijtechnische hel plaveiend met haar goede bedoelingen en ‘begrip’. De stikstofstrop en de klimaatstrop, kadootje van onze Christenunie-barbiepop. Geile Carola kan beter vandaag ontslag nemen om zich aan een veel nobeler taak te wijden: het moederschap.

Carola,  laat je man lekker spelen in je ballenbak en over 9 maanden lezen we in de Story wel wat voor Israëlische liefdesbaby ’t geworden is. 🙂

Uw Rechtse Hippie.

  • Zoals altijd, ‘like’ en deel dit bericht op Facebook. Omdat ik namen en rugnummers noem- mensen op persoonlijke verantwoordelijkheid wijs en daartoe op lange tenen sta- ben ik geblokkeerd van Safespacebook. Dat is ‘aanstootgevend’ en brengt ‘emotionele schade’.
  • Een beproefde tactiek van ‘De Linksche Medemensch’; ze leiden altijd het gesprek af van het onderwerp en inhoud naar hun vermeende eigen ‘betere mens’-zijn/ego. Wanneer ze jammeren ‘je speelt op de persoon’ bedoelen ze dan ‘ik ben veel beschaafder’ en spelen ze zelf de persoonlijke kaart, om vooral de inhoud maar te kunnen omzeilen.
  • Of ze hebben geleerd dat ‘oh je speelt op de persoon’ zeggen ze voordeel oplevert, zonder te snappen waarom. Uiteindelijk zijn de meeste mensen domweg te dom, ja sorry.

2 Replies to “PAS-expert: ‘Ontsla Programmadirectie Natura 2000 LNV-Ministerie’…”

  1. De maatschappij ziet de boeren als ongewenste Nederlanders en ziet ze graag vertrekken,ze laten liever het land vol stromen met asielzoekers die ze graag knuffelen en die de winkels in Ter Apel leeg halen zonder te betalen en bedreigen buspersoneel en reizigers ,waarvoor nu extra personeel voor de veiligheid van de reizigers moet mee rijden op de bus. Hoe ver kun je gaan ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *