Meer boeren-stikstofdepositie goed voor klimaatdoelen

Een ‘Novel Ecosystem’, Wieringermeer-Alp van vervuilde grond in een zeekleipolder

Buiten de Wagenings-Bilthovense modellenbakkers rond het LNV-ministerie, bestaat internationaal wetenschappelijke consensus: stikstofdepositie vergroot de CO2-opname van bossen met soms wel een factor 3, ten opzichte van een nul-bemesting.

Bos in gematigde streken neemt dankzij stikstofdepositie wel 6 maal de Nederlandse (menselijke) CO2-productie extra op, vergeleken met de situatie zonder stikstofbemesting. Pas bij 60-70 kg stikstof per hectare overtroffen negatieve effecten door verzuring de positieve effecten op bosgroei. De maximale depositie die PBL-RIVM in 2010 opgaf in Nederland was minder dan 35 kg per hectare.

Wat dit ook betekent: je moet dus geen hout als ‘groene biobrandstof’ tegen subsidie verbranden zoals Staatsbosbeheer doet, want dan stoot je al die vastgelegde stikstof (die als eiwit in hout zit opgeslagen) ook weer uit, en je stoot nog meer CO2 uit.

Trudy vangt de hele tijd veldmuizen

 Nieuwe Ecosystemen; Dutch Mountains
Het geloof dat stikstof ‘slecht’ is voor ‘de’ natuur is geen wetenschap maar een groene religie (niveau 3 uit de cursus Bullshitdetectie). Daarmee verdienen met name milieuclubs en academie-ambtenarij-hun brood. Het is de naturalistische drogreden, dat ‘natuur’ gelijk is aan ‘moreel goed’ als contrast met menselijke aanwezigheid die principieel afbreuk doet aan ‘natuurlijkheid’.

Op die religie bouwden de mensen hun baantjes, die nu in de commissie Hordijk zitten als Leen Hordijk, Jan Willem Erisman (VU, WNF) en Wim de Vries (Wageningen UR)

Val je ze op die religie aan (en hun baantjes), dan worden ze boos., dan raak je hun ego. Ze worden minder snel boos omdat iets niet waar is (kennis, niveau 1). Omdat ze juist leven van onduidelijkheid, een groene mist van modellen. (niveau 2, economische belangen)

“Attentie, gevaar voor golfballen’, bij Emmeloord op oude vuilnisbelt

Kijk je naar hoe de natuur in werkelijkheid steeds verandert, reageert en verrast, kijk je naar experimenten (niveau 1: kennis, hoe werkt het) dan blijkt Natura de Godin steeds anders in elkaar te zitten.

Geen beter voorbeeld voor de stelling- ‘Meer Natuur en biodiversitet met meer mensen’- dan het door mensen gemaakte Nederland zelf. Zie ook mijn best gelezen verhaal ‘Stikstof hartstikke goed voor ‘de’ natuur’.

Al die zogenaamde ‘kwetsbare natuur’ in NL. Normaal gesproken zonder dijken was immers half Nederland er al niet meer, inclusief de hieronder afgebeelde Wieringermeer. Ook al die kwetsbare natuurgebiedjes van de Postcode Loterij, ze waren al deels verzopen.

Koolzaadachtig spul, of is het dat mosterdbloempje hoe het ook zij: ze bloeien al het hele jaar en leggen meer CO2 vast bij langer groeiseizoen

Maar zie ook deze Dutch Mountain in de Wieringermeer gebouwd van vervuilde grond, de Wieringermeerder Alpen waar Dutch Mountainbikers zich op de zondagochtend afpeigerden. Je gaat er een liedje bij zingen van The Nits: ‘To the Dutch, mountains’…

Waarom zou dit minder waardevol als natuur zijn, dan die plasdras-treurnis met Postcode Loterij-koetjes en Prozac-paardjes van ‘Nieuwe natuur’ die natuurclubs op boerenland bouwen? Omdat die groene clubs daar zo’n bordje bij zetten met ‘Kwetsbaar Broos Vaatwerk’?

Natuur is overal, er is nagenoeg geen objectieve ‘norm’ te bepalen, nullijn voor hoe natuur ‘hoort’ te zijn. Zo komen we al bij Niveau 1 van de cursus, het kennisgedeelte: wat is je nullijn voor ‘normaal’? Wie of wat bepaalt dat, als ‘verandering’ de enige constante is van de natuur…?

Het is een lang gevecht naar de top van een Dutch Mountain

Je hebt daarnaast ‘menselijk ingrijpen’ en ‘menselijk ingrijpen’,. Het 1 mag wel, en het ander heet plots principieel slecht… Wie bepaalt dat? Zie ook een gelijkaardige 17 meter hoge heuvel met een zogenaamde ‘leeflaag’ in de Noord Oost Polder, een vuilnisbelt waarop een golfcourse werd aangelegd.

De eenvoud waarmee onze leugenachtige corrupte overheid rotzooi onder een groen tapijt schuift. En bekijk dat gemak, in contrast met hoe ze dan uit naam van ‘het milieu’ onze boeren en vissers pesten. Het typische meten met twee klimaten. Zodat biomassacentrales die bos stoken ‘groene’ energie heten, maar het CO2-loze kernenergie niet.

Ja, dat valt nog niet mee. de Dutch Mountains

Mensen maken nieuwe ecosystemen, zoals deze Dutch Mountain in de drooggelegde Wieringermeer toont.  Het wemelde er van de veldmuizen, voedsel voor buizerds, uilen en torenvalken waarvan je de schijt langs de paaltjes zag. Met het warmere winterweer blijven ook van landbouwgrond afkomstige koolzaad-plantjes met gele bloempjes bloeien.

Dus het groeiseizoen wordt langer, en dus nemen planten langer in het jaar dus CO2 op. Allemaal natuur die van zowel stikstof profiteert via hogere plantaardige productiviteit, als van de extra CO2 in de atmosfeer.

Oostenrijk kreeg Alpen van de natuur, wij maken ze van gifgrond

De Planeet is blijer en groener met meer mensen
Dat alles beter groeit en bloeit dankzij mensen is (bio)logisch. Anders bestond de ‘landbouw’ ook niet al tienduizend jaar lang. Maar wil je dus een ‘natuurlijke’ milieunorm bepalen, van voordat de landbouw kwam: succes! Het leven op de aarde gaat al miljoenen jaren mee. Het plantaardige leven was vroeger veel hogere CO2-concentraties gewend dan nu.

Er is dus voor planten sprake van onderverzadiging in CO2, alsof de boompjes eigenlijk ademnood hadden zo rond 1850. Menselijke CO2-productie is pure vergroening, een zegen voor de plantaardige wereld. Dat principe passen ook tuinders in het Westland toe, door hun kassen te verrijken met het groeikasgas van Shell in Pernis om de paprikaoogst op te krikken.

De groeimotor van de plant (fotosynthese met rubisco), die draait op CO2.

Met een vollere CO2-tank kan de plant dus verder rijden. Daarnaast heeft de groeimotor allerlei soorten smeerolie om efficienter te draaien, zoals fosfaat en stikstof, sporenelementen, mineralen. Wanneer het oliepeil van je automotor te laag is, dan kan de motor vastlopen.  Terwijl hij bij verse olie beter loopt.

Zo kun je een plant zijn groeimotor dus soepeler laten lopen, door er meer stikstof bij te gieten. Dat is wat ‘landbouw’ al eeuwen doet.

‘Teveel bier gedronken’, grapte de beste West Fries

Zo is in de natuur en in bossen, voor de productiviteit vaak sprake van zogenaamde ‘stikstoflimitatie’: Dat is hoe biologen dat gebrek noemen… Alsof het oliepeil van de plantaardige groeimotor wel een scheutje stikstofrijke smeerolie kan gebruiken.

Zo ook bij groeikasgas CO2. Onze extra CO2 vergroent de planeet meetbaar, wat ze ook mogen beweren. De natuur liegt niet, de overheid, de VVD en milieuclubs wel. Het terugdringen van CO2-uitstoot en dat ook nog ‘vergroening’ noemen, is een slechte bankiersgrap.

En wel van Frank Elderson van De Nederlandse Bank (DNB): de heruitvinding van aflatenhandel.

Overzicht vanaf de Wieringermeerder Alpen

Niveau 1: stikstofdepositie verrijkt netto ons milieu
En zo komen we dus bij de vele studies, waarin onderzoekers probeerden om de gegroeide productiviteit sinds anderhalve eeuw te duiden. Hoeveel van die groei nu door CO2 en extra stikstof wordt veroorzaakt, die je in bosstatistieken en veldproeven kunt meten, dat weten onderzoekers op diverse locaties te ontrafelen.

Zie deze Chinese studie uit 2014 in Plos One aan een (aangeplant) naaldhoutbos, geen modellenbakkerij zoals Wim de Vries (Wageningen UR) en RIVM doen. Maar experiment en metingen. De onderzoekers stellen:

Nitrogen (N) deposition and its ecological effects on forest ecosystems have received global attention. Plantations play an important role in mitigating climate change through assimilating atmospheric CO2. However, the mechanisms by which increasing N additions affect net ecosystem production (NEP) of plantations remain poorly understood.

A field experiment was initialized in May 2009, which incorporated additions of four rates of N (control (no N addition), low-N (5 g N m−2 yr−1), medium-N (10 g N m−2 yr−1), and high-N (15 g N m−2 yr−1)) at the Saihanba Forestry Center, Hebei Province, northern China, a locality that contains the largest area of plantations in China.

Net primary production (NPP), soil respiration, and its autotrophic and heterotrophic components were measured.

De afdaling wordt ingezet

De NPP is dus de groei van de boom, die doet dat in samenwerking met schimmels in de grond: Het netwerk van zogeheten mycorhizza die biologen wel het Wood Wide Web noemen. ‘Soil respiration’ betekent dat die bodemorganismen ook weer organisch materiaal verteren, en daar komt weer CO2 bij vrij (respiratie). Net als wanneer je uitademt.

Planten zijn ‘autotroof’, ze maken hun eigen voedsel. Heterotroof, dat zijn bodemorganismen die de humus weer afbreken, waarbij ze CO2 uitademen. Planten ademen ook weer CO2 uit, dat is autotrofe respiratie. Ze hebben ook verbranding dus…

Kijk zelf maar na…

Wat vonden de Chinese onderzoekers nu bij hun experiment met stikstofdepositie?

Although the HR (heterotrofische respiratie) was significantly suppressed in the high-N plots, soil microbial biomass, composition, or activity of extracellular enzymes were not significantly changed. Reduced pH with fertilization also could not explain the pattern of HR.

The reduction of HR may be related to altered microbial C use efficiency. NEP was significantly enhanced by N addition, from 149 to 426.6 g C m−2 yr−1. Short-term N addition may significantly enhance the role of plantations as an important C sink.

Jaja…drekdepositie door de inspanning

Dus niet alleen verhoogt stikstoftoevoeging de productiviteit van het ecosysteem met een factor 3. De zogenaamde heterotrofe respiratie (HR), dus uitstoot van CO2 door de bodem werd ook onderdrukt. Zulke lokale precisie-experimenten staan in contrast met alarmerende (semi-experimentele) studies als afgelopen jaar in Nature, waarin de bodem steeds meer CO2 zou uitademen.

Je kunt die respiratie van het bodemleven ook positief zien: wanneer productiviteit groeit van planten, groeit ook de humuslaag en dan neemt ook de vertering toe van die humuslaag. Maar als academie-ambtenaar verdien je geen geld met een positief verhaal. Je bent er immers om de macht van de overheidsbureaucratie te helpen uitbreiden.

Daarom krijgen universiteiten geld, en daarom is Wageningen Research een stichting van LNV (niveau 2). Er is geen enkele reden wil ik maar zeggen, om zo’n academieprostituee op z’n hooggeleerde titel te geloven. Het moet van z’n bewijs komen.

Ook lezenswaardig, hoe kun je het stikstof-effect scheiden van de rest…

Al decennia bekend
Dat bossen in gematigde zones veel meer CO2 opnemen dankzij stikstofdepositie, het was al in 1996 in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerd, en in de jaren ’80 voorgesteld. In 2008 verscheen de studie ‘The Human Footprint in the carbon cycle in temperate forests’van Frederico Magnani et al in Nature.

Je hebt dus gematigde mensen, maar ook gematigde bossen: die van onze klimaatzone, die bossen houden ook niet van drukdoenerij. En boreale (noordelijke taiga) bossen, dat zijn ook geen heethoofden. Maar ze houden wel van stikstof. Juist de bossen in onze klimaatzones zijn stikstofgelimiteerd. Daarom kunnen ze wel een snufje N extra gebruiken.

Jaarlijks slorpen die bossen in onze klimaatregio (dus niet de tropen) in hun groei ongeveer 6-700 megaton koolstof op volgens de auteurs. Koolstof heeft een atoomgewicht van 12, CO2 heeft met haar zuurstofatoompjes (16) er aan vast een gewicht van 44.

Het bos in sturen

Dus het bos van gematigde zones slorpt jaarlijks 700 x 44/12 = 2,57 gigaton CO2 op. Dat is meer dan 10 maal de Nederlandse menselijke CO2-productie. Maar hoeveel extra groei kun je nu krijgen bij hoeveel extra stikstofdepositie?

De Nature-auteurs schrijven:

Boreal and temperateforest ecosystems are generally N-limited and the addition of N through wet and dry deposition has been hypothesized to result in the stimulation of forest growth and C sequestration6.

Earlier modelsimulations suggested that N deposition could account for an increased C sequestration of 0.44–0.74 Pg yr, mainly in temperate and boreal region

Wanneer Staatsbosbeheer houtsnippers stookt, stijgt ook de stikstofdepositie weer

Zie je dat, wanneer die modelschatting zou kloppen, dan zou dankzij stikstofdepositie dus de MONDIALE CO2-vastlegging even hard toenemen, als dat bos in gematigde streken nu al vastlegt. Zo’n modelstudie maak je, door resultaten van experimenten als in voornoemde Chinese als computer-pindakaas over de aarde uit te smeren.

Het zijn ‘geleerde gokjes’. Indicaties. Maar nu na meer experimenten, waarbij ze de invloed inschatten van stikstofdepositie uit regen en uitspoeling van landbouwgrond (de vroeger zo gewraakte ‘zure regen’) schrijven ze:

Using recently released gridded maps of N fluxes across WesternEurope and North America, we found a tight relationship between average C sequestration and wet N deposition in the corresponding cell(Fig. 3d; R25 0.97), which is largely obscured by age effects when datafrom individual stands are considered.

We used wet rather than total Ndeposition because dry deposition was not measured directly, but derived from transfer models based on a limited data set of atmospheric concentrations, resulting in very large uncertainties.

Staatsbosbeheer kapt er lustig op los, om zo met hun houtkachel in Purmerend zowel de CO2 als Stikstof-uitstoot op te schroeven voor subsidie

Het moet wel stikstof zijn dat onze bossen doet bloeien
Hier delen ze dus even een rechtse directe uit aan het Wageningse zure regenkamp van Wim de Vries en consorten van RIVM. Die werken immers met modellen (Aerius, Agrostacks) waarin ze stikstofverspreiding door de lucht beweren te kunnen inschatten. Met een dataset van 6 meetstations, waarvan er 1 vlak tegen een kippenboer aanstond.

Dan vervolgen ze met hun biologische verklaring, waarom de extra bosgroei wel door stikstofverrijking moet komen.

The substantial net C sequestration by many temperate forests appears to be overwhelmingly determined by the additional input of N induced by human activities.

We therefore hypothesize that the observed response of GPPav and REav to temperature is mainly controlled by soil organic matter decomposition (de eerder genoemde heterotrofe respiratie RZ), which releases the nutrients needed for photosynthesis and growth,

and that human activities, by adding an additional source of N readily available to plants, have determined an imbalance between the two components of the feedback loop, so resulting in the net sequestration of C by forest ecosystems.

Staatsbosbeheer blokkeert koolstofvastlegging met haar boskapbeleid

Ze schrijven ook, dat een stikstofdepositie van wel 60-70 kg per hectare op langere termijn de bodem te zuur zou maken, zodat negatieve gevolgen optreden. Alles waar ‘te’ voor staat is ook voor gematigde bossen teveel van het goede.

Maar die niveaus waren nog nergens bereikt. Ook niet in Nederland. Zie maar dit rapport van het PBL/RIVM uit 2010: maximumwaarden op hun depositiekaartjes bedragen 2250-2500 mol/ha, wat 2250-2500/71 = 31-34 kg per hectare is.

Wim de Vries en zijn Wageningse zure-regenbrigade klommen in verweer direct in de pen. Ze wilden hun gebruikelijke groene mist maken van ‘multifactorele analyse’ (modellenbakkerij). Het klinkt ook heel genuanceerd en intelligent wanneer je zegt dat iets ‘mulitifactoreel’ is.

Jaja…

Maar het opvolgende jaar deed R.Quinn Thomas et al in Nature Geoscience nog een Amerikaanse rekenkundige duit in het stikstofzakje. Bossen groeien ten opzichte van ‘pre-industrieel’ wel 40% beter dankzij stikstofverrijking. Per kilo stikstof die je toevoegt, legt een boom wel 61 kg extra koolstof vast:

Nitrogen deposition (which ranged from 3 to 11 kg ha−1 yr−1) enhanced the growth of 11 species and decreased the growth of 3 species. Nitrogen deposition enhanced growth of all tree species with arbuscular mycorrhizal fungi associations. (bijvoorbeeld naaldbomen RZ, dit is het zojuist genoemde ‘wood wide web’ van schimmels)

In the absence of disturbances that reduced carbon stocks by more than 50%, above-ground biomass increment increased by 61 kg of carbon per kg of nitrogen deposited, amounting to a 40% enhancement over pre-industrial conditions. Extrapolating to the globe, we estimate that nitrogen deposition could increase tree carbon storage by 0.31 Pg carbon yr−1

Wim de Vries hapte direct toe

De Koninklijke Oligarchie Nederland BV meet met twee (kli)maten
Nu we net al het omrekenvoorbeeld gaven, kun je zelf uitrekenen wat de zegeningen van stikstofdepositie vooralsnog voor onze bossen zijn.

Mondiaal bevestigt Quin Thomas et al de ondergrens in extra groei, die al uit een modelschatting in 1996 rolde: 310 Megaton koolstof per jaar.Dus meer dan 1100 Megaton CO2. Dus dankzij stikstofdepositie van mensen slorpt het gematigde bos van Europa, Azie en Amerika wel 5-6 maal de Nederlandse menselijke CO2-productie op (< 200 Mton).

Als dat geen goed nieuws is! Maar ja, daaraan kunnen bepaalde mensen- bankiers en zo- dan weer geen geld voor ‘CO2-compensatie’ verdienen.

…een eenzaam gevecht naar de top van een Dutch Mountain

Twee uitsmijters als vraag

 • Wanneer je per 60 kilo koolstof in een boom ook 1 kilo stikstof in je klimaatkachel verbrandt, zoals Staatsbosbeheer doet (stikstof zit in hout in de vorm van eiwitten). Hoe groot is de stikstofdepositie dan van de ‘Biowarmtecentrale’ van Staatsbosbeheer in Purmerend?
 • En waarom zou die N-depositie van Staatsbosbeheer haar klimaatcrematoria NIET meldplichtig zijn, maar moeten boeren een hele boekhouding bijhouden?

5 Replies to “Meer boeren-stikstofdepositie goed voor klimaatdoelen”

 1. Lang verhaal kort, als men de zgn green deal door zou voeren, en deze zou werkelijk effect hebben, warmt de aarde sneller op en creëren we woestijn..

  1. @ Cees. Het is allereerst geen lang verhaal, hooguit heb je dus een korte aandachtspanne, als je 2000 woorden met veel plaatjes al teveel vindt

   Dat blijkt ondermeer uit het feit dat je niet begrijpt wat ik schrijf, en voor mensen als jou reeds in 4 zinnen vet samenvatte voorin

   Ik doe hier geen politiek voorstel. Ik toon slechts in gigatonnen CO2 de mondiale natuurlijke CO2-fluxtoename door mondiale stikstofdepositie, die is vijf maal de aan NL toegeschreven CO2-emissie

   Wat toont dat aan? Dat zowel CO2 als stikstof-addities door mensen niet beslist gelijk aan ‘schade’ staan. En dat beleid voor/tegen het 1 ten nadele kan gaan van het ander

   Dat zie je trouwens ook bij verbrandingsmotoren. Dieselmotoren zitten goed in de CO2 (zuinig) maar door hogere verbrandings-T hoger in de NOx

 2. Hier wordt je toch stil van wat een doordrammers lopen er toch rond als ze er maar geld aan verdienen over de rug van de boer begrijp gewoon niet dat dit Nederland is te zot voor woorden

 3. Wat een ongelofelijk slecht opgebouwd kut verhaal. Zonder onderzoek en feiten kennis. Vol leugens zelfs. Stelletje bedriegers. Gewoon ziekelijk.

  1. Ha Jan, je komt alvast met onderbouwde kritiek binnen. Grapje. Of moest je gewoon even schelden?

   Hebben we allemaal wel eens last van hoor in deze digitale tijden waar je beter eerst even tot tien kunt tellen…

   Feit: bos groeit veel beter dankzij meer stikstofdepositie. Dat toont een karrenvracht studies waar ik slechts enkele van aanhaal.

   Feit: nergens in Nederland is een N-depositie gemeten die zo hoog is dat dit nadelig voor bosgroei zou werken

   Dus?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *