Gedachtenmisdadiger staat terecht (14:15)

Gedachtenmisdadiger

Vandaag hier om 14:15 sta ik als wetenschapsjournalist, fotograaf en publicist terecht, geframed als staatsgevaarlijke gek en moordenaar. Omdat ik als schrijver en gepassioneerd liefhebber van het Friese landschap in dit artikel ‘Astroturfer Bouwe de Boer verbouwt Friese Landschap‘ van mijn hart geen moordkuil maakte.

Uit hun context gerukte zinsneden en proza worden vandaag in criminaliserende zin gewogen onder artikel 285/1 door De Staat, als ‘gedachtenmisdaad’. 

 Een unieke gebeurtenis sinds 1945, evenals de staat van beleg waarin we nu weer leven. Officier van Justitie Pieter van Rest wenste iets levensbedreigends te zien, waardoor vooraf geen normaal redelijk overleg mogelijk zou zijn, en besloot staatsgeweld in te zetten. 

Mijn hoger beroep bij de Raad van State

Vertrouwen Nederlandse Rechtstaat reeds bij Raad van State opgezegd
De eigen positie is, dat niet ik als schrijver en onderzoeker hier vandaag terecht hoor te staan. Maar zij die het staatsapparaat misbruiken voor privaat gewin. Wanneer het publieke belang nog op het netvlies staat van de rechtbank, doet enkel vrijspraak recht aan de schandalige wijze waarop de overheid mij heeft behandeld.

Tenzij andere belangen op de achtergrond spelen, en mijn donkerbruin voorgevoel zegt dat dit zo is. Zien wij een overheid die niet alleen ver buiten de realiteit leeft, maar die zich ook nog als slachtoffer profileert?

Reeds op 19 augustus 2019 zegde ik middels deze pleitnotitie bij de Raad van State het vertrouwen op in de Nederlandse rechtstaat. Nadat ik 3 jaar in mijn werk als wetenschapsjournalist werd gefrustreerd door twee Rijkswaterstaat-bestuurders in mijn wettelijke recht, om openbaarheid van publiek bestuur en bestuurlijke keuzes af te dwingen.

Mijn mooie Friesland!

Daarbij ging het over het publiek belang van besteding van 180 miljoen euro Waddenfondsgelden, en het inbouwen van een belangendiscriminatie. Traditionele bewoners en gebruikers van het Wad komen op het menu van voorgetrokken ‘gunstelingen’ van stichtingen en bedrijven die tot ‘beheerder’ zijn verheven. Die mogen de beleidsdoelen opstellen waarop zij zelf financieel zullen binnenlopen met publieke gelden.

Voor Elsevier Weekblad schreven we meerdere artikelen over dergelijke constructies, zoals ‘Eilanden voor Plaagdieren’ (30-3-2017) over de realisatie van Marker Wadden, en hoe Multinationals met Milieuclubs samenwerken (20-02-2018) tot wederzijds voordeel. Daarnaast ontmaskerde ondergetekende op basis van data verkregen met een Wob-verzoek wetenschappelijke Fraude door het Planbureau voor de Leefomgeving, waarover we eveneens publiceerden voor Elsevier Weekblad.

Een kern van mijn journalistieke werk, belangenverstrengeling voor privaat gewin met ‘groen’ excuus voor publieke financiering

UBO’s regeren Nederland voor eigenbelang
We concludeerden op basis van een steeds terugkerend patroon:  Nederland is geen democratische rechtstaat maar een oligarchie. Daarin maakte het grootbedrijf haar eigen ‘Belangen’ juridisch onaanvechtbaar met de inmiddels permanente ‘Crisis en Herstelwet’ van 2010. Het publieke bestuur behartigt dus private belangen van de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van het grootbedrijf en banken, en ‘het publiek’ betaalt, gedwongen door De Staat.

Die UBO’s schakelen daarbij met publiek geld (en loterijgelden) gefinancierde stichtingen in om die private belangen publiek gefinancierd te krijgen als ‘maatschappelijk belang’.
Die PR-tactiek heet ‘Astroturfing’, kunstgras-‘grassroots’. Gefinancierd door een bestuurljke elite, veins je publiek draagvlak voor privaat belang.

Doel 1 dient bouwlobby Martin van der Veen

Die observatie maakten we ook in het artikel ‘Astroturfer Bouwe de Boer verbouwt Friese Landschap’, op basis van wiens aanklacht ik verbazend vlot ben gearresteerd. Men had ook even een brief kunnen sturen, met verzoek om uitleg, dan hadden we met een kop koffie even overlegd.

En waarom belde Bouwe zelf niet even met de vraag ‘nou, hoe je dit nu zegt’… Dan hadden we een normaal menselijk gesprek gehad zonder inmenging van staatsgeweld. Waarom wil de Officier van Justitie met zijn Orwelliaans klinkende Ministerie van ‘Veiligheid’ mij dan beslist direct met staatsgeweld intimideren?

Zoals ik voor iedereen verifieerbaar vaststel: De Boer is het publieke werktuig bij de Gemeente Leeuwarden van een private stichting van 4 lobbyisten voor belangen van oa de Rabobank en de VNO-NCW, samenwerkend met de NDC Mediagroep. Die eigenaar van de Noordelijke kranten is in handen van de Rabobank (FB Oranjewoud van Jorrit Volkers, inboedel overgenomen Friesland Bank) en de PvdA (JM Fonds).

Op adres van de gemeente tav de privepersoon…

Ambtenaar werkt voor private lobbyclub VNO-NCW
Die ‘Stichting Freonen fan Fryslan Fossielfrij’ is als het ware de VNO-NCW Noord in ‘groen’ jasje, zoals HIER beschreven. En ‘groen’- vrome intentie- dient andermaal om aan private zelfverrijking een maatschappelijk randje te geven. De Boer is dus publiek betaalde verkoper van privaat belang, en de consequenties van zijn acties schaden publieke belangen als het Friese landschapsschoon, en de betaalbaarheid + betrouwbaarheid van de energievoorziening.

Maar hij maakt dus, zoals ik in het artikel uitleg, onderdeel uit van nationale en internationale politiek. Zijn functie als ‘Astroturfer’ is daarbij het veinzen van publiek draagvlak voor politiek die uiteindelijk slechts enkele UBO’s bevoordeelt.

Zo mijn schrijven dus iets bedreigt, dan zijn dat ‘Belangen’ met hoofdletter. Wanneer dan op 30 januari rond 7:15 in je eigen huis drie agenten je op de grond smijten en in de boeien slaan…En de afdruk van de handboei na 3 maanden nog voelbaar blijft… Ben ik dan niet op cliché-matige wijze bevestigd in de analyse, dat Nederland een oligarchie is?

Een gecorrumpeerd en incompetent bestuur werkt als instrument van ‘Belangen’.

Ook in 2020 weer lekker klimaatdrammen, de werkkamer van commercieel NDC-manager Jan Henk Hoekstra

Via regulering over technische kwesties als ‘klimaat’,’natuur’ en ‘milieu’ zet men op technocratische wjze de geest van de wet buiten spel: bijvoorbeeld ‘niet stelen, niet dwingen’.
Dit bestuursmodel, de ‘technocratie’ beschreef ondergetekende nog voor Elsevier Weekblad in het verhaal ‘Vertrouw ons, Wij zijn DE experts’ (20-2-2016), vandaag ook op Interessante Tijden te herlezen.

Een mooi voorbeeld van technocratische machtsgreep, dat is hoe een ‘superdenktank’ van ongekozen SER-Kroonlid Hamers en ongekozen DNB-bestuurder Knot ons nu de wetteloosheid na ‘Corona’ gaat voorschrijven, het meten met twee maten. Die technocratie bevoordeelt haar gunstelingen in regulering die zich beroept ‘crisis’ of ‘wetenschappelijke noodzaak’.

Terwijl mkb, boeren, vissers en burger consequent de klos zijn.

De Nederlandse overheid meet dus consequent met twee (kli)maten. Een maat voor ‘Belangen’, die uw ‘Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding’ wil beschermen, die van de UBO’s. En haar oppositie heet ‘(windmolen)terrorist’. Voor ‘de rest’ geldt dan de strafmaat, willekeur van het machtswoord.

Een boeiende dag

In welke wereld leven overheidsfunctionarissen?
Ongetwijfeld zal Officier van Justitie Pieter van Rest van zijn eigen goede intenties overtuigd zijn, evenals Bouwe de B. Geen normaal mens staat immers ’s ochtends op en denkt ‘ik ga weer eens mijn medemens kwaad doen’. Dan wil ik vandaag achterhalen, welke hoogstaande beweegredenen dat zijn? Ziet de overheid zichzelf als slachtoffer onder vuur, omdat de zachte valuta genaamd ‘vertrouwen’ in instituties wegebt bij burgers?

Of hebben burgers die door De Staat worden gedupeerd-handelend uit privaat deelbelang- niet een punt, wanneer zij hun hart laten spreken. Of het nu de boeren zijn, Groningers, vissers, of welke categorie ook op het menu staat van De Staat.

Dat brengt ons bij de hoofdvraag van vandaag. Waarom zouden enkel staatsgeweld, criminalisering en de willekeur van het machtswoord, in mijn geval de adequate aanpak zijn. Mijn vraag vandaag aan de officier van justitie is wat hem dan hier motiveert?

Nog 1 van de vele oligarchie-voorbeelden

Hoe kon hij zo vlot tot de gewelddadige arrestatie bevelen zoals HIER beschreven, als er een menselijker oplossing bestond met aanmerkelijk minder publieke onkosten dan arrestatie en een proces? Is het ondenkbaar dat overheidshandelen gerechtvaardigde boosheid oproept?

Zo ja, dan verraadt de heer Pieter van Rest een merkwaardig wereldbeeld: namelijk dat van een onfeilbaar functionerend staatsapparaat handelend uit ‘publiek belang’. Dat zou getuigen van een gebrek aan kennis over de wijze waarop zijn overheid in de realiteit functioneert… Namelijk als oligarchie die met twee maten meet, ten gunste van de UBO’s van het grootbedrijf.

Een recent voorbeeld, voor de wijze waarop de overheid omgaat met Corona onderstreept andermaal: Corruptie is ‘het nieuwe normaal’ bij de Nederlandse overheid, als belangenbehartiger voor de UBO’s.

Zie de wijze waarop DSM op publieke kosten mag binnenlopen, dankzij de oligarchische constructie die de Regering Rutte optuigde. Zij maakten de DSM-CEO Feike Sijbesma (tevens Bankraad Nederlandse Bank) eerst ‘speciaal gezant’ om Nederland door de in ernst sterk overtrokken ‘Coronacrisis’ te loodsen. Alsof klimaatpolitiek in turbostand is gezet in 2020, met het zelfde gevolg: macht naar grootbedrijf (UBO’s) ten koste van mkb en familiebedrijven.

Een speciaal gezant mag het bedrijf met publiek geld vullen waarvan hij CEO is

Wil de overheid zichzelf onschendbaar maken?
We zien hier een opgeblazen crisis, die minder dan 100 doden eiste van mensen onder de 70 jaar zonder co-morbiditeit. Andermaal zien we het meten met twee maten, dus het negeren van de Grondwet artikel 1: Gelijkheid voor de Wet. Opnieuw worden de UBO-bedrijven als banken en KLM met miljarden ‘gered’, terwijl mkb’ers een fooi krijgen voor het media-imago van De Staat.

Wat is hier dus kortom ‘Publiek Belang’, waarvoor de Officier van Justitie ongetwijfeld zijn werk meent te doen? Wanneer mkb’ers worden opgezadeld met onwerkbare en vernederende regulering, die iedere wetenschappelijke fundering ontberen.

Voorbeeld: het per plasbeurt in de kroeg ontsmetten van het toilet. Terwijl ontsmetting tegen bacteriën is, geen virus. Enzovoort, net als bij de miljardensubsidies voor het in brand steken van bomen voor ‘klimaatbeleid’ – zie ‘Schone Energie, een Smerig Zaakje‘ overtreft deze overheid zichzelf jaarlijks in absurditeit. Mogen mensen daar niet boos over worden?

De oud-minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) is na bewezen gunsten voor de UBO’s nu gepromoveerd tot President Directeur Nederland. En DSM mag nu op publieke kosten de ‘tests’ verzorgen. Alsof de Verklaring van de Rechten van de Mens nooit bestond. Zijn burgers ‘geestesziek’ als zij boos worden over deze naar corruptie riekende praktijken, waarbij de De Staat haar macht aanwenden tot zelfverrijking?

De officier van justitie heeft kortom huiswerk te verrichten, om in te zien voor wat voor organisatie hij werkelijk werkzaam is.

Amen fijn dat hij het na retoucheren van de ‘G’ (van Energielabel G) ook zelf doorheeft.

Het gesprek hoort hier te gaan over corrumpering publiek bestuur
Het DSM-voorbeeld is slechts 1 van de vele voorbeelden in een patroon, maar wel de meest urgente anno nu.

Via die handelswijze zonder enige publieke inspraak, sneuvelt – samen met gedwongen vaccinaties waarop men nu al aanstuurt- artikel 3 van de Verklaring van de Rechten van de Mens: De Onschendbaarheid van de Persoon.’

In het eigen geval staat vandaag artikel 18 van De Verklaring ter discussie (ingekort): ‘Een ieder heeft het recht op vrijheid van gedachte’, en artikel 19, ‘vrijheid van meningsuiting.’

Zoals in mijn politieverklaring uitgesproken, is het op zijn minst verontrustend deze glijdende schaal gewaar te worden. Daarnaast zou de politie op taalcursus moeten, want ondanks herhaalde schrijfhulp staat de naam van George Orwell er nog verkeerd in. Net als ‘hippie’ verkeerd is geschreven, met een ‘y’. Dat verraadt een gebrek aan kennis, en dus een gat in het besef van de realiteit.

Zonder kennis en algemene ontwikkeling, krijg je al snel dat ‘een gevoel’ de maat wordt voor criminalisering. En dus enkel de willekeur van de macht: terreur dus. ‘Een gevoel’ van dhr Bouwe de B. blijkt in mijn zaak immers al voldoende om direct tot gewelddadige arrestatie over te gaan. Terwijl we in mijn wereld, die van een wetenschapsjournalist op feiten, observaties en consequenties van acties rationele overeenstemming kunnen vinden.

Bij de Raad van State op 19 augustus 2019

De corrumpering van het openbaar bestuur, dat is dus wat mij betreft de kwestie, waar het gesprek over zou moeten gaan. Niet ik, maar Bouwe de B. hoort hier terecht te staan voor het misbruik van zijn publieke functie voor private belangenbehartiging. Er dient een onderzoek naar zijn handel en wandel te komen, een corrumpering van publiek belang die helaas exemplarisch is voor de verwording van het publiek bestuur in Nederland.

Of is het doel van de Officier om een status van (morele) onschendbaarheid te bouwen rond mensen, die zich een baantje bij de overheid verschaften?

De heer De B. rept in zijn aangifte zelfs ‘schadevergoeding’. Terwijl hij een publiek salaris vangt. Ambtenarij wordt nooit afgerekend op de schade die ze in die functie aanrichten, terwijl zij daar persoonlijk verantwoordelijk dienen te zijn. Als ecologisch adviseur in procedures bij door De Staat gedupeerde vissers, zien we het omgekeerde te vaak voorkomen.

De Staat ruïneert de toekomst van een gezond en zelfstandig mkb, de mensen die waarde produceren. En trekt de mensen voor die waarde verdampen.

Bij de Raad van State: Behoorlijkheid van Bestuur is een Grondrecht

U helpt mij slechts aan een groter publiek
Mijn advocaat- die mij door de nog schandaliger behandelde Jan Nieboer werd aanbevolen – hij zal wijzen op het juridische aspect. Wij zijn hier voor de inhoud, het waarom. In 1940-’45 had je ook rechters en wetten. Maar boven dat alles staat de Morele Wet, op basis waarvan ik mijn hart uitspreek, gemotiveerd door het christelijke geloof dat mijn Friese voorvaderen ook eerbiedigden.

De voorvaderen die ik in prozaïsche zin aanhaal als ‘oprjochte Friezen’. Echte kerels nog met ruggengraat, die zich over onethisch gedrag terecht boos zouden maken, die over mijn schouders meezien vandaag.Wat missen we die mentaliteit van echtheid en oprechtheid.

Maar zoals mijn groeiend lezerspubliek toont verlangen mensen waar Waarheid en Echtheid, in de zee van leugen en propaganda. Ook als U mij veroordeelt, zal ik mij tegen onrecht en corruptie uit blijven spreken. Nee ik laat mij niet intimideren, ook niet als U staatsmacht misbruikt om mij te ruïneren.

Uw arrestatie hielp Interessante Tijden enkel aan een verdubbeld lezerspubliek. Het filmpje over mijn arrestatie samen met de eveneens door uw ‘Ministerie van Veiligheid’ schandalig behandelde ‘windmolenterrorist’ Jan Nieboer werd al 41 duizend maal bekeken, en ik word op straat en in de supermarkt herkend. Ook wanneer U mijn expressiemogelijkheid hier wenst te blokkeren via criminalisering dan zal ik niet ophouden mij uit te spreken.

Of is juist dat de reden voor mijn arrestatie? Wordt de overheid- die los van de realiteit leeft en altijd salaris krijgt doorbetaald- bang voor een ontwakende bevolking, die weet hoe lang zij reeds op vele fronten voor de gek is gehouden. In een land waar een door ‘het volk gewilde premierkandidaat gewoon wordt doodgeschoten. Dus, vooralsnog heeft uw actie mij vooral voordeel gebracht.

Het Rode Pil-schema

Een stimulans om nog beter te schrijven
En zoals ik al aangaf in de politieverklaring, zien we deze zaak als professionele stimulans. Niet iedere metafoor, uitdrukking of benaming in de duizenden artikelen die ik afgelopen jaren schreef verdient een schoonheidsprijs. Inhoudelijk heb ik het niet nodig, om tot het Heavy Metal-achtige proza over te gaan zoals in het omstreden artikel. De functie van heftig proza was om iets voelbaar te maken, net als de harde passages in een muziekstuk.

Met betere eindredactie en het opschonen van teksten kunnen ze nog sterk verbeteren. Dat heb ik de afgelopen 3 maanden ook gedaan, en zo zijn teksten in kwaliteit verbeterd. Aan de andere kant, wil ik er graag op wijzen dat de uitdrukkingen in context gelezen op geen enkele wijze als bedreiging opgevat mogen worden, noch zo zijn bedoeld. Daarom had ik bij arrestatie ook geen flauw idee wie ik bedreigd zou hebben.

We besloten het artikel immers, met de constatering dat Bouwe de B. slechts bruikbare idioot is van grotere belangen, en stelden ‘Vergeef hem Heer, hij weet niet wat hij doet’. Niet relevant voor mij. De UBO’s dus, en dat we onze pijlen daarop dienen te richten bij de herovering van het publieke bestuur voor het publieke belang.

De rechter heeft met mijn vrijspraak vandaag de kans te tonen, dat ‘publiek belang’ juist is gebaat bij geïnformeerde critici die een vinger aan de pols houden bij het openbaar bestuur. Een overheid die steeds meer los van de realiteit leeft, en die een vals zelfbeeld van ‘handelend uit publiek belang’ met toenemende agressie wenst te verdedigen.

De rechter kan ook meegaan met de staatsterreur van de Officier van Justitie. Mijn donkerbruine voorgevoel zegt dat dit ook gebeurt. Dan past mijn veroordeling tot gedachtenmisdadiger in de glijdende schaal waar ik al 10 jaar voor waarschuw, in ongeveer 4000 artikelen. Voor mijn rebelse imago en de boekenverkoop van ‘2030: George Orwell in de Polder’ zou dat niettemin gunstig zijn.

6 Replies to “Gedachtenmisdadiger staat terecht (14:15)”

 1. Zeilmaker op zn sterkst. Groot respect, ook al dook ook ik soms weg, wetend wat de consequenties kunnen zijn van te groot enthousiasme. Als gezin onderhoudende freelancende eenpitter in lastige tijden.

  Laat je niet kisten kerel.

  1. De grote georganiseerde leugen vervangen door de iets minder grote onzin?
   Er bestaat sowieso geen besmettelijk virus, heeft nooit bestaan en zal nooit bestaan, en hiv-aids was een grote massamoord evenals de hoaxes rond alle andere niet bestaande besmettelijke virussen.
   Als je gewoon eens naar een wetenschappelijke kern gaat dan snijdt iets hout, anders nooit en blijft het dom ge-oh in de ruimte.
   Er zit een hoop onzin in de beschikbare marge, maar niets is essentieel.
   Als je bijv. de Vijf Biologische Wetten begrijpt van dr Hamer (die ooit een beroepsverbod kreeg van de Rockefeller Medische Maffia) dan hoef je nooit meer iets te slikken van die georganiseerde misdaadclub.

 2. Moedig dat je je de mond niet laat snoeren. Ook ik heb al heel lang geen vertrouwen meer in de “rechtstaat”. Graag zou ik dat kenbaar willen maken aan hen die de “rechtstaat” vormen.

  Er zijn vast veel meer ge-red-pill-de, ge-Kafka-de en ge-Orwell-de en voor complotdenkers uitgemaakte medeburgers zoals jij en ik, die staan te trappelen om eens flink tegengas te geven. Maar hoe? Suggesties?

 3. Onderzoeksjournalistiek door het blootleggen, benoemen en blameren van ambtelijke / politieke en commerciële belangenverstrengeling valt onder de klassieke grondrechten.

  Grondwet der Staat der Nederlanden:

  Grondrechten kunnen worden onderverdeeld in klassieke grondrechten en in sociale grondrechten.

  Klassieke grondrechten bieden de burgers met name bescherming tegen de overheid, zoals het recht van vrije meningsuiting.”

  Sociale grondrechten leggen opdrachten voor de overheid vast om voorzieningen te treffen voor het maatschappelijk functioneren van de burger, zoals de zorg van de overheid voor de bescherming van het milieu.

  https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vgrnbj1z0qzw/artikel_7_vrijheid_van_meningsuiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *