Daarom vernietigt Carola Schouten boeren en vissers…

Booming Business

Boeren, vissers en burgers ondergaan een soort communisme in kapitalistenjas met CO2-politiek, waarin de (geleidelijke) afschaffing van eigendom centraal staat, zowel direct als via belastingen, en regels rond gebruiksbeperking.

Daarbij speelt de annexatie van boerengrond en visgronden met publieke gelden een grote rol. Ook het stikstofdossier past in die agenda. De wereld draaide altijd al om geld en baantjes, maar nu speelt dus een (slecht) plan op de achtergrond mee, de 2030 Agenda die Nederland onherkenbaar zal toetakelen.

Er zit dus een methode, achter wat vanuit publiek perspectief gezien enkel incompetentie en ‘gekte’ lijkt …

Arcadis van Groenfonds-bestuurder MMA Van Dis, loopt binnen op EHS

Stikstof is ‘Booming Business’
Carola Schouten stelde, dat uit naam van ‘stikstof’ nog eens voor drie miljard euro aan ‘nieuwe natuur’ gebouwd moet worden. Ten koste van boerengrond werd ‘stikstof’ zo het eufemisme voor een nieuwe vorm van publiek krediet, om hectares aan de landbouw te onttrekken. Met een beroep op Natura 2000 en het wetenschappelijk mistgordijn van ‘kritische depositie waarden’. (KDW)

Voor clubs als Natuurmonumenten, Frysk Gea cs is ‘stikstof’ al een verdienmodel, waarmee zij miljoenenoperaties financieren uit naam van ‘natuurontwikkeling’. Kijk bijvoorbeeld naar ‘Booming Business’ in de Oude Venen, een publiek gefinancierd (LIFE+) miljoenenproject (6,4 miljoen euro), waarbij de subsidieclub bos kapte uit naam van stikstofcompensatie, ‘natuurherstel’ voor Natura 2000.

Ook elders in natuurterrein ‘frameden’ natuurclubs natuurlijke bosopslag en het dichtgroeien van heide en duinterrein als gevolg van stikstof. Zoals Staatsbosbeheer in de duinen van Schoorl. Zo vangen ze dan SNL-subsidie en LIFE+ voor ‘natuurherstel’ door bestaande natuur te vernielen.

‘Natuurontwikkeling’ bij Beetsterzwaag

Naast die subsidiestroom bestaat rond stikstof nog een ander verdienmodel. Dat kun je lezen in een rapport van Arcadis uit 2012.

IN ruil voor ‘mondje dicht over de Eemshavencentrale’, krijgen natuurclubs geld voor beheeractiviteiten van RWE, die op papier de uitgestoten stikstof-verbindingen compenseren. Daarmee takelde Natuurmonumenten ook de duinen van Schiermonnikoog toe met maaiers en kilometers schrikdraad. De tijd dat die ooit sjieke en lovenswaardige creatie van Jac.P. Thijsse nog enige integriteit bezat, ligt ver achter ons.

Ondergetekende zegde daarom al 11 jaar geleden zijn lidmaatschap op, net als honderdduizenden anderen. Natuurmonumenten is net zo corrupt geworden als de Nederlandse overheid en haar baantjescaroussel. Waarmee je omgaat, daarmee raak je besmet.

De Eemshavencentrale zou vanaf dit jaar voor 15% op hout gaan stoken

CO2 als strijdgas voor grondroof
Een ander strijdgas van de LNV-beleidsbureaucratie en de huizenbouwlobby om boerengrond buit te maken heet CO2. Uit het veenweidegebied van het Lage Midden zou via oxidatie van dat veen CO2 vrijkomen.

Wageningen UR ging afgelopen jaar tevergeefs al met een vliegtuigje boven het Lage Midden van Friesland vliegen met ondermeer de Oude Venen. Met als doel om een verhoogde CO2-uitstoot boven boerengrond te meten. Dat ‘experiment’ mislukte: het vooraf gestelde doel kon niet gemeten worden. Maar het onderzoek om verhoogde CO2-uitstoot bij boeren op veen aan te tonen werd door Wageningen UR voortgezet.

Met programma’s als Valuta voor Veen, zouden boeren dan invulling moeten geven aan CO2-reductiedoelen in de Klimaatwet. Dat doel bedraagt voor de landbouw ongeveer 5 Megaton voor komende jaren. Dat is evenveel als wat biomassa-bijstokende kolencentrales als de Amercentrale met subsidie uitstoten uit naam van dat zelfde klimaatbeleid. (SER Energieakkoord).

Groen Linkse Partijbons ook CO2-bankier

De boeren zien zich kortom steeds geconfronteerd met een overheid die met twee klimaten meet. Bij ‘stikstof’ is die praktijk ook staand beleid. Er is 1 maat voor ‘de belangen’, en een strafmaat voor wie op het menu staat van beleid.

Het zakelijk belang hierachter is evident. Door de provincies gefinancierde Milieufederaties riepen een CO2-bank in het leven, zodat bedrijven hun CO2-zonden kunnen afkopen. Was die aflatenhandel eerst nog vrijblijvend. Onder de Klimaatwet wordt zij verplicht. Want Den Haag en Brussel willen de helft van ons energieverbruik met fossiele brandstof voor 2030 zo wegmoffelen.

De Nederlandse Bank hanteert een richtprijs per te compenseren ton CO2 van ongeveer 50 euro. Plots gaan papieren tonnen die je uit je energieboekhouding moet poetsen in de papieren lopen. De Milieufederaties en gelijkaardige subsidieclubs, ieder wil dan zo’n CO2-graantje meepikken.

CO2 zwendel voor de koning? het onderzoeken waard! Tot in de hoogste regionen..

Ze zijn alles behalve gek
Nu kun je als boeren steeds opnieuw het zelfde debattraject doorlopen. Bij iedere nieuwe aanval van het Ministerie van LNV, de door LNV gesubsidieerde milieuclubs en haar Stichting Wageningen Research. Dan begin je bij technische en economische argumenten. Je kunt aantonen, dat er geen fatsoenlijke metingen van CO2-uitstoot uit boerengrond bestaan.

Wie onderzoek doet, ziet dat het verhaal dat boerengrond CO2 uitstoot leunt op metingen uit slechts 1 Wagenings proefveldje in het Groene Hart. Daar blijkt bovendien dat in vochtige tijden geen enkele afbraak plaatsvindt van veen. Men roept dus maar wat over de CO2-uitstoot van boeren, of extrapoleert (pinda uitsmeren tot gehele pindakaas) kleinschalige experimentjes naar de gehele oppervlakte van Nederland.

Je kunt aantonen dat ganzen in wetlands wel 920 kiloton stikstof (verbindingen) per jaar produceren met hun gepoep. En dat de biomassacentrales die bos van Staatsbosbeheer stoken ook honderden kilotonnen stikstof uitstoten. Die hoeven ze niet eens te registreren bij ‘Emissieregistratie’. Je kunt aantonen dat natuurlijk kwelwater meer fosfaat aanvoert. Het valt bij de overheid in dovemansoren.

Waarheid en integriteit zijn bij de moderne overheid verleden tijd, het machtswoord bepaalt wat ‘waar’ zal heten.

Dus is een karikatuur van Carola Schouten die de oren bij een boer onbegrijpende dichtknijpt nu op veel boerenerven als spandoek te zien. Je kunt denken ‘ze zijn gek en stom’. Maar dan denk je te zeer uit eigen perspectief, als normaal ethisch functionerend mens. Wat uit ‘publiek’ belang geredeneerd ‘gek’ lijkt, er zijn altijd partijen die zeer rationeel te werk gaan.

Uiteindelijk zijn kreten als ‘klimaat’, ‘biodiversiteit’ natuurlijk gewoon claims op macht en op geld. Dus vraag jezelf af ‘wie profiteren in macht en geld van al die groene praatjes’? En het antwoord valt je met wat onderzoek vanzelf toe.

Carola Schouten, publieke vrouw van multinationals en hun 2030 Agenda

Zakelijke machtspolitiek
De wereld draaide altijd al om baantjes en geld. Verschil met vroeger, is dat die machtspolitiek nu een internationaal programma behelst. De overheid handelt volgens een politieke ideologie die ook een naam heeft. De 2030 Agenda. Zo wordt leugen en oplichterij, gesjoemel met publiek geld, slecht gedrag kortom, tot norm verheven in plaats van ‘zonde’ waarvan je de schade zoveel mogelijk zou beperken.

Die oplichterij kreeg zelfs een vrome naam: ‘verduurzaming’. Alsof diefstal met staatsgeweld de nieuwe deugdzaamheid zou zijn.

Al deze instellingen en bedrijven inclusief de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) conformeren zich aan die internationale bankiers- en multinational-politiek met 17 ‘duurzame’ doelen (SDG’s). De regering gebruikt die agenda als leidraad voor een economisch programma, waarbij massieve publieke uitgaven werken als vorm van bankensubsidie.

Je kunt stellen dat ‘duurzaamheid’ het zelfde is als bankensubsidie.

Innovatiewaard, 88ha zonnepanelen in een Waddenkwelder EN 3 Windturbines

Zo kun je de Klimaatwet net als de ‘Crisiswet’ van 2010 zien als een reactie op de financiële crisis van 2008. Je stampt allerlei on-economische projecten uit de grond als windfarms, zoals Windpark Fryslan met 127 miljoen euro publiek durfkapitaal. Vervolgens staat De Staat 15 jaar lang garant voor de winstgevendheid, met in dit geval 1,2 miljard euro SDE+-subsidies. Daar mag Eneco op binnenlopen met het bankenconsortium.

Zo werkt ook het Nationaal ‘Groeifonds’ van duurzame Feike Sijbesma (DSM) met nog eens 20 miljard publieke euro’s. Een graaifonds dus.

Deze vorm van ‘duurzaamheid’, banken- en multinational-subsidie, vraagt in Nederland veel grond. Bouwgrond voor zonnefarms die per hectare 6000 euro per jaar opleveren, voor clubs als ‘Groen Leven’. En dat 15 jaar vast. Ter compensatie’, noem het groenwassing van de bouw in groengebied verschijnen dan zogenaamde ‘wetlands’ voor natuurclubs.

Boeren maken letterlijk mee, dat zij bij het op internet raadplegen van een provinciaal plan plots hun eigen grond als moeras staat ingetekend. Er staan tienduizenden hectares voor Carola Schouten en haar ‘Bossenstrategie’ ingetekend. Wie de reclames van Shell en Staatsbosbeheer ziet voor CO2-compensatie via bomenplant, die voorvoelt al wie van deze bomenfeestdag op publieke kosten alvast niet minder zullen worden.

Met dank aan 1 van de weinige nog echte journalisten, James Corbett die deze figuur uit de augustus-speech van Carney haalde

’1200 miljard euro per jaar’

Duurzaamheid’ betekent de verplaatsing van grond en (belasting)kapitaal uit de middenklasse naar een 1% partijbonzen, multinationals, stichtingen (ngo’s) en bankiers. De kapitaalverplaatsingen die ‘de duurzamen’ beogen onder dwang van de Europese Commissie zijn niet mals. Je kunt dat zelf controleren in bijvoorbeeld de lezing die Frank Elderson (DNB) hield van het ‘Network for Greening the Financial System’ van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS). Liefst 1200 miljard euro per jaar (…) wil men in CO2-politiek pompen mondiaal.

Waar komen die onvoorstelbare bedragen vandaan, terwijl de staatsschuld enkel blijft toenemen? Bij U en onze boeren. Uit naam van ‘circulair’ zet de overheid in op de afschaffing van eigendom. Of beter gezegd ‘concentratie van eigendom’ in steeds minder handen. Het voorstel van De Nederlandse Bank om ook je huis tot staatseigendom terug te claimen (huis belasten als spaargeld) past dus ook perfect in de 2030 Agenda-denkwijze.

Zoals de Rabobank al schreef in haar visie voor 2030 zal het traditionele boerenbedrijf met eigen grond tot het verleden gaan behoren. We krijgen steeds meer megabedrijven, in handen van investeerders als ASR, waar de boer slechts personeelslid is. Die bedrijven worden een soort Kolchozen (Sovjetboerderijen), die de productiedoelen van de overheid voor 2030 moeten voldoen. Zoals op het gebied van ‘duurzame’ energie.

Noem het corruptie, oligarchie, of ‘crony capitalism’, de uitkomst verschilt weinig van communisme.

Groen Links, de Baptists

Groen Links = misdaad tegen de menselijkheid
Wat ons bij het afrondende politieke punt brengt. De Communistische Partij Nederland mocht zichzelf in 1987 heruitvinden tot ‘Groen Links’. Precies in de tijd dat het nu gebruikte begrip ‘duurzame ontwikkeling’ werd gedefinieerd. Dat gebeurde in het Brundtland-rapport Our Common Future.

De Nederlandse regering financierde dat rapport. Daaruit volgde via de ‘Aarde Top’ in Rio de Janeiro in 1992 alle huidige CO2-politiek. Gro Harlem Brundtland is internationaal socialist, oud premier van Noorwegen, nog steeds prominent in de internationale topinstituten, zoals het WHO en World Economic Forum.

Denk je nu eens de commotie in, wanneer de nationaal socialistische partij nu als Bruin Rechts in het Parlement zou zitten. In het Westen heeft het internationaal socialisme (communisme) nooit die welverdiende afstraffing gekregen in intellectuele kringen, die nationaal socialisme wel kreeg. De Rode ideologie van slavenkampen en massa-verarming nam slechts een andere kleur aan. Groen.

De welgemeende excuses van Jesse Klaver zijn mentoren Wijnand Duivendak (van de Klimaatwet) voor hun ideologische steun aan massamoordenaars als Mao, we zullen er tevergeefs op moeten wachten.

Koeien van de boer: ‘stikstofuitstotende CO2’-bronnen..

Hun ideologie van dwang, diende namelijk een nieuw economisch model op wereldschaal: links lullen, rechts internationale bankierszakken vullen. ‘Duurzaamheid’ dus… Vrome praatjes vullen begrotingsgaatjes, nu een monetair systeem op wankelen staat, banken op omvallen. Juist partijen als het CDA die vroeger voor boerenpartij doorgingen, conformeren zich al sinds ‘groene’ Ruud Lubbers aan deze globalistenpolitiek.

Het zal rauw op de maag vallen, dat dus je vroegere vrienden zo je ergste vijanden kunnen worden. Maar zoals een Fries gezegde luidt; De Wierhiet hat ’n skel lut.

Boeren die zichzelf haten stemmen CDA

Bewijs voor mijn ongelijk is dan ook zeer welkom. Het zou enorm geruststellen, want ons mooie Friesland zal zo voor 2030 blijvend verminkt worden. Zie hoe men al vrolijk windmolenkabels dwars door de Waddenzee wil leggen dwars over Schiermonnikoog en door visgebied, hoe Windpark Fryslan de weidsheid van dat gebied voor de rest van onze levens verminkt.

Dat is slechts het begin van de vernietiging van alles dat je aan ons land dierbaar was.

Ja, ‘ze’ zijn gek geworden, maar achter de gekte zit dus een methode. De 2030 Agenda. En we kregen door de liberalisering van normen en waarden een bestuurlijke cultuur die ‘de leugen’ tot ‘nieuw normaal’ verheft. Daarom is er ook geen morele reden meer om deze leugenachtige corrupte overheid te gehoorzamen of serieus te nemen.

Toenemende repressie en agressie van staatszijde zal die morele autoriteit enkel verder uithollen.

Wanneer Schotse Hooglanders poepen heet dat ‘natuurlijke processen’, bij een boer heet het ‘vervuiling waarvoor je fosfaatboekhouding bijhoudt’..

Dit is de bewerking van een verhaal dat ondergetekende als vrijwilliger schreef voor de Vogelwacht Franeker in hun jaarverslag 2021

4 Replies to “Daarom vernietigt Carola Schouten boeren en vissers…”

  1. Gezien op ytube ICE AGE FARMER. Bill Gates op het moment de grootste grond bezitter van Amerika. Gevaarlijk mannetje voor een computerprogramma verkoper die medicatie en voedselvoorziening voor al een groot deel in handen heeft.
    Monopolie positie in deze levensbehoeften, vrijheid?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *