Claustrofilie, de aantrekking van afzondering…

Klooster Lidlum, bijna vlakbij geboren

De Claustrofilie waarmee uw Rechtse Hippie gezegend is, die blijkt niet alleen geworteld in de voorkeur voor Abdijbier, Middeleeuwen, Metal & Martial Arts. We zijn op kloostergrond geboren, tussen de vorige week bezochte Abdij van Ludingakerke (bij Harlingen) en Klooster-Lidlum in Westergo (Friesland westelijk van de toenmalige Middelzee).

Dat klooster was de eerste 10 jaar van haar bestaan met Ludingakerke (Augustijns) geassocieerd, maar weekte zich los en werd een Norbertijnenklooster, verwant met het deze zomer bezochte Mariengaarde in Oostergo, dus aan de Oostkant van de Middelzee.

Vierhonderd jaar nadat de eerste predikers hier het christendom vestigden, kwam een nieuwe opwekkingsbeweging in de kerk, de Norbertijnen en Cistercienzers de ongeletterde Friezen en hun landschap cultiveren met de Cultus  van Het Woord, waaruit ook de Universiteiten ontstonden. 

Bij Tzummarum, links lag het Klooster Lidlum

Dat Klooster-Lidlum lag vlakbij waar nu een aardappelschijfjes-fabriek staat tussen Oosterbierum en Tzummarum, de Hoarnestreek waar wij vroeger dan als bijbaantje gingen bollenrapen.

Dus met je handen in de drek de bollen er uit graven voor drie gulden vijftig per uur (dus zeg maar 3 euro per uur, want een euro nu is een gulden toen). Je kon ook bollen pellen en sorteren, maar dan kwam je in de boerenschuur tussen de Fryske famkes Klaske, Sjoukje, Hotske en Baukje te staan die de hele dag tot gek worden toe over relaties kleppen

‘Nooo, is Durk nog mei Neeltsje juh, neeeee, noh oh, it wie oars san leuk koppel’…..

Sinds 1919 hebben ze allemaal stemrecht. (…)

Abdij van Egmond

Mont Saint Michel

Dus kun je- sinds de vroegste jeugd gezegend met licht misogyne trekken-  in theorie kiezen voor een leven, in een van de buitenwereld afgesloten Fort van God, als het hierboven afgebeelde Saint Michel. Waar je alleen met broeders de Litanie zingt, je verlangen naar God’s heelheid, volheid en rechtvaardigheid in een gebroken wereld uiten met Gregoriaans gezang.

Geestelijke Strijd en dan lekker bier drinken tussen door, Brothers in Arms, de broederschap die je ook in het leger hebt. Je libido, creatieve energie kun je uiten in werk, arbeid, sport, Ora et Labora.

Het schijnt dat ook de groep rond Bertrand Russell en Whitehead begin vorige eeuw zo’n broederschap oprichtte, als seculier klooster.

Na 500 jaar dragen de namen nog steeds het verleden mee, hier lag het zusterklooster Mariengaarde

Ruine van de Abdij van Orval

Verder is de moderne cultuur zo nep, de wijze van omgang zo pretentieus, leugenachtig, dat stomme rotgeld en succesgelul. Je wilt wel graag goed zijn in wat je doet, hebt wel ambitie, en bent ook niet zonder talent: dus dat is het niet. Maar waarvoor wil je dat inzetten?

Voor de ratrace, die tredmolen voor hamsters, jezelf verbouwen tot je in een rijtjeshuis past? Of dan eindelijk waardering vinden bij mensen die je eerder niet zagen staan. Hoe deprimerend is 1 klein rondje Linkedin, al die zelfsignalerende wanhoop.

Dat je daar graag zover mogelijk vandaan blijft. Dus noemen we dat Claustrofilie, de aantrekking van afzondering, een boycot van Moderne Cultuur. Zoals ‘monnik’ ook staat voor ‘de eenzame’.Via terugtrekking in de natuur kun je ook een vorm van heelheid en contemplatie vinden, tijdloosheid, los van het gecorrumpeerde, zonder Oordeel overal op.

Klooster Lidlum

Kleasterwei

In de natuur hangt geen oordeel, zij ‘is’ gewoon, het Zijn in zichzelf.

Rond het jaar 1200 kwamen die monniken hier dus in Klooster Lidlum, in een landschap dat geen zee was maar ook geen land: seascapes, waarin de Friezen tot dan toe wat ongeletterd rondslenterden. Ze brachten als Cultus van Het Woord ook het schrift mee, het Latijn als erfenis van het ooit grote Romeinse Rijk. Het West Romeinse Rijk haar Latijn, dat via Karel de Grote (747-814), de kloosters en haar universiteiten de taal van de Wetenschap werd.

Het Duizendjarige Rijk begon als Heilige Roomse Rijk rond 800 in Aken, waar Karel de Grote de Friese Vrijheid zou hebben gevestigd via het ‘Karels Privilege’.

Dat privilege behelsde een Keizerlijke loyalitets-afspraak met de Friezen, waardoor de Friezen slechts ‘Knibbelje foar God‘ (tot aan het jaar 1400). Dus dat ze alleen de Keizer en de bisschop getrouw waren, nadat de Friezen eenmaal gekerstend waren. En dat ze geen tussenpauzen, graven of andere landheren tolereerden, die dreven ze 1345 nog de Zuiderzee in.

De Kloosters bekrachtigden met hun aanwezigheid, landbouwopbrengst en welvaart die vrijheid, gaven de Friezen ook geschreven identiteit en geletterdheid.

Het grensland tussen zee en land, de ‘Woestijn’ die de Friese monniken cultiveerden

Zoals ze zich ook conform de Woestijntraditie in de Sinai terugtrokken sinds de Heilige Antonius (5de eeuw). Dit is overigens de Negev-woestijn

Geen zee en geen land, het land der Friezen zoals de kloosterlingen dat cultiveerden

Het buitendijkse Friesland, zo lagen die kwelders er toen bij

In 1200 bij vestiging van Klooster Lidlum, was het christendom ongeveer 400 jaar gevestigd in de Friese contreien, sinds de predikers Bonifatius, Wilibrord en Liudger de Friezen poogden te bekeren. Steeds waren daarna opwekkings- en vernieuwingsbewegingen nodig, en daar waren die Norbertijnen ook onderdeel van.

In het Geloof komt al snel de klad door verwereldlijking, tot je niet meer ziet wie nu christen of heiden is.

In 1963 opgerichte gedenksteen van bij de Reformatie verwoest Norbertijnenklooster bij Feinsum/Hijum, verwant met Klooster Lidlum (ook Norbertijnen)

Na de Norbertijnen en Cistercienzers als opwekkingsbeweging van kloosterlingen, zou je vanuit Deventer in de 14de eeuw immers nog weer de ‘Nieuwe Devotie’ krijgen. Een opfrisbeweging. En een dikke eeuw later raasde de Reformatie al door Europa, nu de hele kerk in twee scheurend.

Het is normaal om tot ongeloof te vervallen. Mar het was niet normaal om in ongeloof te blijven hangen, zoals nu gebeurt. Steeds kwamen vroeger weer nieuwe opwekkingsbewegingen die met hervormingen het christendom levend hielden als centrale filosofie van de Westerse maatschappij. Is dat nu niet weer nodig?

Zie hoe in korte tijd de leugen de nieuwe normaliteit is geworden, wat ze bij de VVD ‘goede marketing’ noemen. En sinds ‘God zij met ons’ van de muntrand verdween hangt een permanente financiële crisis in de lucht.

Legt de verspreiding van christendom uit als verspreiding van ziekte….

Ik stuitte op een linkse actiewebstek, die alle Heilige Oliesels van de Linkse Medemens eerbiedigt, van klimaatporno tot Westerse zelfhaat, dat je alle verworvenheden inclusief onze historisch unieke welvaart en techniek enkel negatief uit wilt leggen.

 • De Decolonial Atlas. 

De Linkse agenda en het Liberalisme willen van het christendom af

Met ‘dekolonisatie’ als lovenswaardig ideaal, lijken ze zich tegen al te geldzuchtig imperialisme te keren. Maar als je wat beter kijkt, dan bedoelen ze natuurlijk: tegen de verspreiding van het christendom, voor het ongedaan maken daarvan, het belasteren van alles dat christelijk is. Dat is ook wat die genderbeweging doet, dat is wat het klimazisme doet, en wat Peter Hitchens ‘De Opstand tegen God’ noemt.

Want ze tonen niet hoe de Islam zich ten koste van het Byzantijnse christelijke rijk vestigde. Dus DAT is waar de Linkse medemens het op gemunt heeft. Ze willen het christendom kapot maken.

Mijn pake Rypke zijn belijdenisboek uit 1943, tijdens bezetting door de nazi’s.

Blijft in Mij
En zo stuiten we op een persoonlijk nog meer boeiende bron: het Belijdenisboek van mijn grootvader Rypke uit 1943, tijdens de bezetting door de nazi’s. Waar wij nu door de klimazi’s bezet worden. Toepasselijk heet dat boek ‘Blijft in Mij, een boek voor jonge belijders’.

Het is immers vanzelfsprekend dat je geloof weer verliest, het vergt continue onderhoud. Wanneer je met tandpasta in de mond je tanden schrobt denk je ook niet aan het verlossingswerk van Christus aan het kruis in het jaar 33.

Ds G. Laarman schrijft in ‘Dooplid af?’ tegen de jonge belijdenis-ganger, die voor het avondmaal klaar is in de (Protestantse) gemeente. Woorden die Rypke senior dus tot zich nam in 1943, toen het christendom al weer sinds de Franse Revolutie (1789) op haar retour was, althans bij de elite. Zodat het ongeveer 1000 jaar echt standhield.

Door de komst van den Zaligmaker is de wereld veranderd, In driehonderd jaar is ze van heidensch christelijk geworden. IN de laatste honderd jaar is ze- althans hier in het Westen- weer van christelijk heidensch geworden. Waar onze wereld op wacht, dat is op de vernieuwing van het geloof van Maria. Weer moet het christelijk geloof zich op de wereld gaan werpen: God heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm.

En dat kan alleen als bij den enkeling dat geloof levend is. Als Gods geroepenen zich door Hem laten leiden.

En wie ben ik om deze woorden in de wind te slaan?

De Kloosterhoeve bij Klooster Lidlum

Inmiddels is de Kerk in Nederland volledig tanden- en machteloos geworden, verschrompeld, en de restanten ingekapseld door de Linkse agenda van de anti-christ: zie ook de Christenunie, die het offer van Christus wil overtreffen via de Klimaatwet, een heidens mensenoffer aan de weergoden.

We citeren Ds Laarman:

We zien ons eigen leven zoo dikwijls als behoorende bij en in de wereld. Daardoor is het dus gebonden aan de gedragingen van die wereld. We moeten daarin wel meedoen. En dan hebben we als christenen daar nog iets bij, namelijk de verwachting, dat we er eenmaal uit verlost zullen worden (….)

En ons geloof laten we dan opgaan in een hopen, dat dat ook voor ons is. Maar zoo kan God ons niet gebruiken. Omdat het werkv an Christus zoo gebonden zit in machteloosheid. Zulke practijk is ook een verheuging voor den Satan. Want zijn heerschappij wordt daardoor als onverbrekelijk gekenmerkt. En wij laten daardoor de wereld aan hem en aan zijn mooie humanistische theorieen over.

Hij zal dan wel voor het fiasco van dat humanisme zorgen. Dat moet in elkaar zinken, omdat het geen fundament heeft.

Bij de aardappelschijf-fabriek

Het vruchtbare kloosterland

Het Friese grensland tussen zee en land

Afgelopen zaterdag kwam ik nieuwe Broeders tegen die zich net in de Jordaan in Israel hadden laten dopen. Juist door de moderne ontwikkelingen, de Luciferiaanse 2030 Agenda en de opkomst van het Klimazisme is mijn christelijke wereldbeeld versterkt, zoals dat deze oud-student in Leiden (Politicologie) ook was overkomen. Na het geloof zelf jarenlang te verwaarlozen.

Mede omdat het buiten de wereld lijkt te staan, terwijl je geloof niet moet privatiseren. Het geloof is naast Verlangen een wijze van de wereld bezien en begrijpen.

Je herkent het Kwaad achter de New World Order (HG Wells, 1940) die men vestigen wil. Graaft achter de wollige verkooppraatjes waarmee Mephistoles zijn mensenhaat-filosofie vestigt, de mens als ‘Kanker voor de Planeet’: alsof Satan zelf de rapporten van de Club van Rome dicteerde.

2030 Agenda 🙂 NWO = New World Order, het boek van HG Wells uit 1940

Je ziet het satanische achter het Earth Charter van Koningin Beatrix, Ruud Lubbers, Maurice Strong en Steven Rockefeller: de Aarde met hoofdletter aanbidden. Al die wazige Vrijmetselaar-shit. Met de afschaffing van contant geld in het verschiet kunnen we straks niet meer ‘kopen of verkopen’ zonder het teken van het Beest, 6 6 6, zijnde w w w. Men maakt al reclame voor chipimplantaten in je hoofd om aankopen mee af te rekenen.

IN 1940 formuleerde HG Wells al de Verklaring van de Rechten van de Mens, het oprichtingsdocument van de Verenigde Naties (1945). Voortaan had de mens geen 10 Plichten maar eindeloze ‘rechten’, die vooral De Staat en advocatuur oneindige zeggenschap geven

En of je de Bijbel nu metaforisch interpreteert (de Alexandrische interpretatie) of ook historisch (de Antiochische interpretatie) wilt zien: het maakt niet uit, het gaat er om dat het zo werkt. En dat mensen die bekend zijn met die Traditie volgens die lijnen denken en handelen. Ook als ze geen belijdend christen meer zijn. Want als de BIjbel de werkelijkheid en (massa-)psychologie treffend vat, dan handelen mensen zoals die Bijbel het beschrijft.

Het zijn Interessante Tijden. Dus misschien zijn er eerder Kruisridders nodig die voor de Kerk strijden, dan kloosterlingen die zich van de wereld afsluiten. Oosterse navelstaarders zijn er al genoeg.

 • Deus Vult!

One Reply to “Claustrofilie, de aantrekking van afzondering…”

 1. Hallo Rypke,

  Het is off-topic, maar
  Op het kerkhof van Witmarsum zijn 4 grafstenen met (gothic) hoofdschedel afbeeldingen .
  Waarvan 2 met een afbeelding van een zandloper.

  Rond Witmarsum nog wat kerkhoven bezocht, daar niets aangetroffen.

  Groet, Jan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *