Uitstel uitspraak Raad van State Waddenoligarchie

Men geeft zichzelf de tijd

De Raad van State geeft zichzelf 6 weken extra voor uitspraak over mijn Wet openbaarheid bestuur-hoger beroep, inzake de Waddenoligarchie. De verwachting is dat zij als loket van De Staat en haar Belangen gewoon dat andere loket- in dit geval Rijkswaterstaat-bestuurders Sieben Poel en Aante Nicolai- zullen beschermen.

 Men meet consequent met twee maten ten gunste van een bedrijfskartel, en ten nadele van boeren, burgers en buitenlui, die wel de rekening gepresenteerd krijgen… In dit artikel een opsomming van meer recente voorbeelden die het ‘meten met twee maten’ institutionaliseren, ten gunste van de (Wadden)oligarchie.

Alleen een moreel reveil, te beginnen bij jezelf als goede voorbeeld, kan Nederland van barbarij redden. Mijn Wob-zaak is 1 manier waarbij ik een goed voorbeeld wil geven voor de rest. Wat doe Jij?

Zo begaan met de natuur, dat het provinciebestuur als ‘bevoegd gezag’ dat natuurwetgeving controleert 130 miljoen euro publiek durfkapitaal steekt in het overtreden van natuurregels

Nederland: Fuck de Burger BV
Eerder weigerden de Raadsleden al om beide bestuurders op te roepen, zonder die keuze te motiveren. Daarom richtte ik mij op 19 augustus ook rechtstreeks aan de Baas van de Raad van State, Koning Willem Alexander bij het opzeggen van mijn vertrouwen in de Rechtstaat, met deze overheid die steeds met twee maten meet..

Met consequent de natuur en de burger als onderliggende partij, ten gunste van wat ik de (Wadden)Oligarchie noem, het Kartel van ambtenarij, overheidsbedrijven en milieuclubs die deze oligarchie aan een groen verfje helpen. De definitie van een oligarchie is dat je nabijheid tot staatsmacht aanwendt voor private winsten op publieke kosten.

Het vrome eufemisme voor ‘privaat gewin op publieke kosten met misbruik overheidsgeweld’ is ‘duurzaamheid’.

Plots mag je wel gigastroomkabels dwars door de Waddenzee en dwars over Waddeneilanden leggen voor een met 4 miljard euro publiek geld gesponsorde windfarm Gemini

Twee recente voorbeelden demonstreren en versterken verder mijn punt van ‘meten met twee maten’, en waarom er voor burgers geen enkele reden is deze leugenachtige en corrupte overheid nog te geloven noch gehoorzamen.

  1. de garnalen- en kustvisserij moest van ambtenaar Ton IJlstra en milieuclubs visgebied in de Noordzeekustzone opgeven, vanwege de ‘bodemberoering’ die zij zouden veroorzaken door hun sleepnetjes met klossenpees die OVER de bodem rollen. Door dat zelfde gebied mag de uitbater van de 4 miljard publieke euro’s kostende windfarm Gemini met Tennet ettelijke kabels dwars door de Waddenzee graven.

    Een leugen, er komt 1,3 megaton BIJ alleen op papier is het ‘groen’

  2. RWE, de eigenaar van klimaatbureau HIER-sponsor Essent na verkoop van onze nutsbedrijven aan het buitenland, die krijgt een geschatte 960 miljoen euro SDE+subsidie van RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek persoonlijk verantwoordelijk voor deze waanzin. Komende 8 jaar stookt RWE dan het equivalent van duizenden hectares bos op, en daarbij stoten ze 10 Megaton CO2 uit.

Plots is bosbrand dus gelijk aan klimaatbeleid, waar het enkele weken terug nog een milieuramp heette dat bv de Amazone fikte. Echter, omdat milieuclubs en onze leugenachtige corrupte overheid die biomassastook – middels papieren handeling- ‘CO2-neutraal’ verklaarden, mag RWE die extra emissie opvoeren als CO2-besparing.

Voor 960 miljoen euro subsidie bos bijstoken voor Nederlands Klimaatbeleid

250 kilometer verder, bruinkoolmijnen open voor Duits energiebeleid

  • Ongeveer 250 kilometer verderop graaft datzelfde RWE hele bruinkoolmijnen open tot 2048. Omdat Angela Merkel 8 CO2-loze kerncentrales dichtgooide uit angst voor Greenpeace/De Grunen. Zodat Duitsland dus met – het even vuil als hout- bruinkool haar energievoorziening aan de praat houdt. Dus blijft daar evenveel bruinkoolvermogen doorstoken ver na 2030, terwijl bij ons voor 2030 dat vermogen aan kolencentrales dicht moet. Terwijl kolencentrales- hoewel reeds hoog in CO2-uitstoot- minder CO2 uitstoten dan bruinkool.

En zo kun je ein de  loos doorgaan in de Republica Banana Olanda, Nigeria aan de Noordzee, en dat zogenaamde ‘klimaat’-beleid dat over alles behalve klimaat gaat. Dat gaat over de ‘transitie’ van beschaafde democratie naar een corrupte bedrijfsdictatuur met belastingvee in een intensieve mensenhouderij.

Wietse in Villa Tinuncula

De opbrengst van een jaartje duurzaamheid, zie ook het GWPF-rapport “Green Killing Machines’

Wie 1 jonge torenvalk redt die uit het nest viel, en opvoedt tot vliegvlugge valk, die is strafbaar en kan een bekeuring krijgen. Maar ben je uitbater van een windfarm en de overheid noemt je met haar milieuclubs ‘duurzaam’?

Dan mag je duizenden ‘beschermde’ vogels per jaar doodmeppen, je krijgt een ontheffing voor 25 jaar om windturbines in Natura 2000 te bouwen en krijg je ook nog miljoenen euro’s subsidie.  Waar vissers ieder jaar opnieuw een vergunning moeten aanvragen om in Natura 2000 gebied te mogen vissen, ZONDER schade aan de natuur. Maar dat zou nodig zijn omdat ze anders de aalscholver en de visdief zouden bedreigen…

Maar wel een nieuw vliegveld open (Lelystad Airport) en een kolencentrale op hout laten bijstoken

De Commissie van Kartelpoliticus Remkes wil liever boerenbroodroof financieren en burgers privileges afnemen (max snelheid omlaag) om de Bouwlobby te pleasen, om Lelystad Airport open te laten gaan en om Amerikaans bos bijstokende kolencentrales (Eemshaven en Geertruidenberg) voor Klimaatpolitiek te subsidiëren, dan het werkelijke probleem rond stikstof aan te pakken: de failliete regelgeving en falende wetenschappelijke onderbouwing daaronder.

Het enige WARE verhaal lees je HIER

Mijn verhaal over hoe de stikstofproblematiek werkelijk in elkaar zit is overigens al 20 duizend maal gelezen en 870 maal gedeeld, met 3000 likes. Dus beter gelezen dan de oude media, die Nederlandse Pers die zich tot volksvijand ontpopte.

Dus alle kleinere boeren moeten kapot, zodat de Rabobank weer nieuwe stalhypotheken kan uitgeven, en de burger kan het betalen…

Enzovoort, enzovoort. Deze leugenachtige en corrupte overheid heeft al haar legitimiteit verspeeld. Alleen met toenemende staatsagressie kan zij haar verspeelde gezag nog handhaven, en met meer investeringen in professionele leugens/aka. Goede Marketing, het verkopen van Het Beleid, zijnde De Belangen van deze corrupte oligarchie.

Al die laffe zwakke afschuivers van verantwoordelijkheid, die zich verschuilen achter ‘het systeem’ of abstracties als ‘Het Klimaat’ of ‘De Doelen’, ze zijn het product van de Ziekte van Nederland: Waardeloze Mentaliteit. Dat los je niet op met ‘meer overheid’, want juist de organisatie werkt als magneet voor waardenloze mensen.

Zoals RVO-klimaatvarkentje Meindert Smallenbroek, woonachtig aan de Effathalaan 40 te Voorburg, het belastingmiljardenlek bij het Ministerie van Klimaat. Zie dat papperige laffe bekje van ‘m en je weet genoeg. Die Smallenbroekse zelfbevlekker.

Extreme Ownership, neem het goede voorbeeld, wees verantwoordelijk
Alleen een Moreel Reveil kan Nederland nog redden van de puinhopen die de Babyboomers, de ’68-generatie naliet, zodat Het Kwaad en De Leugen zich overal vrij manifesteert, steeds openlijker en brutaler. Niet voor niets zijn op het web mensen als psycholoog Jordan Peterson en Navy Seal-veteraan Jocko Willink razend populair bij jongere mensen. Mensen die zien dat het lege ‘vrijheid vrijheid’-gelul tot rotzooi en chaos leidt.

Tot uitverkoop van de Westerse Beschaving.

Die twee echte kerels, 1 echt intellectueel, de ander echt MAN die de dood in de ogen zag, die wijzen weer op ‘Persoonlijke Verantwoordelijkheid’ als enige manier waardoor je leven zin krijgt. In plaats van de kreet ‘Vrijheid Vrijheid’ van de in de watjes gelegde generatie die onze beschaving door het putje spoelde. En haar evenknie ‘Laat Vadertje Staat onze zooi opruimen omdat wij onverantwoordelijk zijn’.

Socialisme en Liberalisme, kleuterachtige nageboortes van 2500 jaar Westerse filosofie leiden beide tot Etatisme, als 2 kanten van de zelfde Goddeloze medaille, waarbij je ‘God’ van mij ook als metafoor mag zien als ultieme bron van alle Goede, Ware en Schone. Maakt niet uit, het gaat erom dat het Universum zo werkt..

Jezus die de Doodscultus van de Milieubeweging overwint

God maakt ons persoonlijk verantwoordelijk volgens de basis van die Westerse beschaving, het christendom (met die andere basis van klassieke filosofie, het westen kent een religieuze EN seculiere traditie naast elkaar)

WIJ moeten het ZELF doen, en mijn zaak tot aan de Raad van State is een uiting van het voorbeeld dat ik anderen wil geven. Voor de neergaande spiraal waarin Nederland zich bevindt zijn namelijk geen politieke oplossingen. Want wat kan ‘de Politiek’ doen, wanneer het enige instrument waarover zij beschikt die zelfde leugenachtige & corrupte overheid is?

Jocko Willink noemt die houding ‘Extreme Ownership’, dat je eerst bij jezelf kijkt. Omdat je dan ook controle hebt over wat je kunt verbeteren. Het meest extreme voorbeeld van die attitude is Jezus Christus. Die nam de zonden van de wereld op zich, terwijl HIJ voor alle gruwelen van de mensheid voor verantwoordelijk was. Maar als mens zou hij als geincarneerde God tot al die zonden in staat zijn geweest.

Dus offerde hij zich als voorbeeld, als God die eerst bij zichzelf te rade gaat voor weeffouten in ‘Het Systeem’.

Uiteraard moet je de context anders zien: Jezus die de dood overwon

Zoals Willink als commando in Irak volledige verantwoordelijkheid nam, ook voor andermans fouten zolang HIJ er een rol in speelde en hoofdelijk verantwoordelijk was. IN plaats van als een kleuter ‘ja maar hij’ te roepen…DAT is christendom onder kogelvuur!

Ons probleem is dat de generatie ’68 onverantwoordelijke kleine kinderen afleverde in het lichaam van een volwassene, die ‘rechten’ claimen waar de christelijke maatschappij op 10 Plichten was gebaseerd.

Als iedereen zijn morele plicht doet, niet liegen, niet stelen, Het Leven eerbiedigen, geen afgoden dienen inclusief je Valse Zelfbeeld aanbidden, zit het met de rechten ook wel goed. En dan kun je de overheid en haar uitgaven met minstens de helft afslanken. Je kunt vandaag al de goede keuzes maken. In plaats van alleen boos op Facebook te mopperen en het oude patroon te steunen of kracht te geven door je eigen bijdrage er aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *