2030, Orwell in de Polder (2): voorbereiding Klimaatweek

Historisch: Kameraad Eric Wiebes adopteert eisen van Wijnand Duivendak (Klimaatwet Groen Links) voor Geleide Planecomomie volgens 3 jarenplannen met CO2/Het Kapitaal als meetlat voor al onze waarden

Vandaag vervolgen we de avonturen van onze held Willem Smit, werkzaam bij het Ministerie van Klimaat in de Klimaatheilstaat Nederland in het jaar 2030 onder de Green Deal van Klimaatcommissaris Frans Timmermans. 

In deze aflevering begaat Smit een onrechtmatige daad, hij koopt in de Sharia-buurt de Muziekwijk van Climate Smart Resilient City Den Haag een papieren dagboek. Terwijl alle legale onderlinge communicatie en betaling gedigitaliseerd is via de ‘Digital Transformation’ van de Eurosovjetunie,

Met Covid-19 als instap werden alle ingezetenen als ‘data’ aangesloten op het Internet of Things. Contant geld is afgeschaft en papieren schrift leidt tot verdenking van subversieve activiteit. Deel 1, zie HIER. …

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66

….Het Ministerie van Klimaat bevatte, naar men zei, bovengronds drieduizend klimaatneutrale kamers, en beneden overeenkomstige vertakkingen.

Verspreid over Den Haag waren er precies nog drie andere gebouwen van soortgelijk voorkomen en grootte. Zij maakten met de reusachtige windturbines de omringende architectuur zo volkomen dwergachtig, dat je van het dak van het Smart Future-Flatgebouw ze alle vier tegelijk kon zien.

Het waren de gebouwen van de vier Ministeries, waartussen het hele bestuursapparaat werd verdeeld van de Klimaat Socialistische Partij (KLIMSOC).

  1. Het Ministerie van Klimaat, vallend onder het High Level Panel of Eminent Persons van de Verenigde Naties van Paul ‘Pol Pot’ Polman, de Duurzame Wereldburger, Groen Voorbeeld Voor Allen, Vriend van Moeder Aarde. Dat hield zich bezig met het afstemmen van de economie en haar cultuur op De Klimaatdoelen van Parijs, de bestrijding van Nepnieuws, Klimaatontkenning en controversiele inhoud, opvoeding en schone kunsten voor het Welzijn en de Veiligheid van de Aarde, Gaia en haar Toekomstige Generaties..

Raad van Kinderen van Laurentien de Rode Oranje, Haar Klimaat-Jugend

2. Het Ministerie van Diversiteit en Inclusiviteit, belast met de taak van kinderopvoeding tot Verantwoordelijke en Klimaatbewuste Wereldburgers, Global Citizens via de Raad van Kinderen, bestrijding van racisme, kwetsende uitlatingen, haat en discriminatie (samen met het Ministerie van Veiligheid), en de ruimhartige opname van Klimaatvluchtelingen. Zij leidt Leiders van De Transitie op tot ecologisch bewuste systeemdenkers volgens het Earth Charter.

3. Het Ministerie van Gezondheid, dat de dagelijkse koolstof-bonkaarten van de consumptie van haar Climate Smart-citizens afstemt op het Koolstofbudget van Aarde, de Biodiversiteit en haar Toekomstige Generaties. Het waakt over de klimaatneutraliteit en samenstelling van de maaltijden van Partijleden, zoals via vlees- noch visweken van haar adviesgroep The Questionmark.

4. Het Ministerie van Veiligheid, dat wet en orde handhaafde tegen het terrorisme, zowel windmolenterroristen als het internationale spook van terrorisme. Dat waakte over privacy van De Partij, de handhaving van gebruikersvoorwaarden veilig internet met community guidelines,. Het pakte personen op die verdacht gedrag (Syri) vertonen, het zij gedetecteerd via het Smartweb of via uitlatingen op sociale media.

Diederik S en Meindert S, Greenpeace en ambtenarij innig bij elkaar

Zoals tegen windmolenterrorristen die de ‘duurzame energie-doelen’ van De Partij frustreerden. De Partij beschermt iedereen tegen schadelijke denkbeelden voor jouw veiligheid! Zij hadden in 2020 de resterende wetenschapsjournalisten actief in de nieuwe media opgepakt. Na een Samenwerkingsagenda Media kwam  de “Wet tegen Nepnieuws en onjuiste berichtgeving’ in 2021 tot stand.

Een mediacommissie van de Nationale Propaganda Organisatie (NPO), de grote mediabedrijven als RTL in handen van Bertelsmann, het Mediahuis bepaalde voortaan samen met De Overheid wat wel en geen journalistiek mocht heten. Liever dan De Macht controleren, wilden de oude media hun vroegere machtspositie ten koste van alles handhaven. Ook als dat samenwerking betekende met de machten die zij als journalisten hoorden te controleren.

In 2021 kwam verder de ‘Wet tegen extreme opvattingen en kwetsende uitlatingen’ tot stand: daarmee werd oppositie of kritiek op miljarden verslindend klimaatbeleid- zonder milieueffect- illegaal gemaakt, maar ook het beledigen van Greta Thunberg en klimaatkinderen werd bestraft. Voortaan gold het Recht der Langste Tenen. Het gevoel van de aanklager werd automatisch strafbaar feit gepleegd door de aangeklaagde.

Alle oppositie tegen het Klimaatakkoord van 2019 en de Grote Transitie was onder bezielende leiding van Klimaatpotentaat Sandor Gaastra voortvarend opgepakt, de meest fanatieke Klimazi in de Partij, in rug gesteund door Euro-voorzitter Ursula von der Leyen.

Verdiende loon die ontkenners, dat zij werden opgerold vanwege de ‘onveilige’ zaken die zij ventileren op het internet over ‘de windmolens’, en vanwege het in twijfel trekken van het vrome zelfbeeld van een klimaatactivist, die publieke macht misbruikte voor privaat gewin..

Het Ministerie van Veiligheid was bepaald het meest angstwekkend. Er zaten helemaal geen ramen in. Om energie te besparen naar men zei. Willem Smit was nooit binnen in het Ministerie van Veiligheid geweest, zelfs niet binnen een halve kilometer afstand er van.

Het was een gebied dat ‘tegen het internationale terrorisme’ was afgezet, het spook waar al sinds 9/11-2001 internationale strijd tegen werd gevoerd.

Het doofpotje van BZK, Mw Orwellongren..

Maar hoe meer de strijd werd opgevoerd, hoe meer beknellende wetten waren ingevoerd, terrorismebrigades waren ingevoerd, controles op luchthavens en openbare plaatsen verscherpt, hoe meer vernederende fouilleerpogingen bij overheidsgebouwen,hoe meer Beveiligers rondliepen.

…dat terrorismespook als bedreiging leek volgens De Partij enkel een grotere bedreiging te zijn geworden.

Je kwam het Ministerie van Veiligheid alleen binnen bij officiële aangelegenheden. En dan nog alleen door te dringen via een warnet van prikkeldraad-versperringen, stalen deuren en gecamoufleerde mitrailleursnesten die ook rond windmolenparken en zonneweides waren ingericht tegen windmolenterorrisme.

Willem Smit wendde zich eensklaps om. Hij had zijn gezicht die uitdrukking van rustig klimaatoptimisme en inclusieve tolerantie opgegeven die een mens liefst moest vertonen, wanneer hij zijn gezicht aan het Smartscreen blootstelde. Nog even en zijn chip-implantaat zou veranderde endorfine-levels registreren, en in zijn dag-database opslaan van de Smartphone.

Zijn Draagvlak voor De Transitie-score werd hier bijgehouden, maar ook zijn koolstofbudget, hoeveel CO2 Smit vandaag al geproduceerd had en hoeveel CO2-budget nog resteerde tot huisarrest. Een App die door Partijbons Wijnand Duivendrek was bedacht om het Draagvlak voor De Partij en haar Transitie – De Sprong Voorwaarts- te bewaken.

Draagvlak, daar draaide alles om in 2030, en Bestuurlijke Daadkracht voor De Transitie. Governance noemde men dat laatste sinds de Omgevingswet door D66-bedrijfslobbyist Thom de G en zijn Raad van de Staat was bekrachtigd. Die wet ging 2025 op in de allesomvattende Klimaatwet.

Groene Pravda 13-12-2017. De Transitie is natuurlijk een eufemisme voor de ouderwetse Rode Revolutie, je moet wel stekeblind zijn dat niet te zien

Smit liep door de kamer van zijn klimaatneutrale flat heen naar het keukentje. Door op dit uur van de dag weg te gaan uit het Ministerie van Klimaat had hij zijn CO2-neutrale vegetarische lunch in de kantine geofferd, en hij was zich ervan bewust dat er in de keuken geen voedsel was behalve een homp klimaatneutraal gebakken brood, dat bewaard diende te blijven voor het ontbijt van morgen vroeg.

‘pas op voor voedselverspiling’, zo ageerde de private adviseur van het Ministerie van Gezondheid, Questionmark op affiches en via ‘direct marketing’ op de smartphone.

Smit pakte van de plank een fles met kleurloos vocht en een helder wit etiket, waarop stond Tolerantie-Thee. Dat drankje met dopamine-stimulerende drugs, dat werd door De Partij verspreid. Dit om draagvlak bij Partijleden aan te wakkeren voor De Transitie en liefde voor de Klimaatvluchtelingen die jaarlijks met honderdduizenden binnenstroomden sinds het Marrakech-akkoord, van het Global Compact on Migration.

Het dopamine-stimulerende goedje riekte naar biologische muntthee, populair in Amsterdamse koffiebars waar Smouter-achtige Koffiebarnichten van Partijkrant De Waarheid (Fusie Trouw, Volkskrant, NRC, NPO) samenklonteren, de Serieuze Kwaliteitsjournalisten, onder bezielende aanvoering van Maarten Keulemans. Deze had zich dankzij het betonen van zijn klimaatijver voor de Volkskrant opgewerkt tot de Directeur Klimaatnieuws van De Partij.

Keulemans was gepromoveerd tot waker over De Transitie en de politie tegen Nepnieuws, nadat hij Klimaatontkenner Marcel Goldstein als leider van De Twijfelbrigade – de aartsvijand- had ontmaskerd in de Volkskrant, het Partijblad.

Dopamine-stimulerende middelen, die werden ook door het Ministerie van Gezondheid  aan drinkwater toegevoegd. Zo werden Nederlanders- nu Europese Wereldburgers genoemd- meer Tolerantie te doen voelen bij jaarlijks toestromende Klimaatvluchtelingen, die de Klimaatsocialistische Partij zo ruimhartig opving.

Dagelijks kwam via het Smartscreen van de Nationale Propaganda Organisatie de laatste stand over De Klimaatverandering en de Klimaatvluchtelingen, die door de opwarming van de aarde naar Nederland op de vlucht waren. Omdat hun immigratie een ‘mensenrecht’ werd via het Global Compact, had Nederland de plicht jaarlijks honderdduizenden van hen voor eeuwig te huisvesten.

…Vrijwel alle omroepers van de NOS vragen om een goed pak slaag, metromannen met heuptas

Het doel van De Partij en de Nationale Propaganda Organisatie (NPO)- vallend onder het Ministerie van Inclusiviteit- was om iedere onderlinge conversatie -buiten Klimaat- tot futiliteiten te reduceren, alle taal betekenisloos te maken en alle woorden van tegengestelde betekenis.

De Partij bepaalde de gedachten die haar klimaatslimme burgers moesten hebben, en criminaliseerde alle tegenspraak bij haar Doelen en Transitie..

Het samenscholingsverbod geldt overal

Vanwege De Gezondheid en Veiligheid waren ouderwetse cafe’s gesloten, de avondklok was ingesteld. Ook kon iedere ‘samenscholing’ op openbare gelegenheden- zo deze nog bestonden- tot opsluiting leiden vanwege de permanent gemaakte ‘Anderhalvemeter-regel’.

Voor de Veiligheid en de Gezondheid. Op die wijze had De Partij, Klimsoc alle sociale en economische interactie verplaatst naar het digitale domein, haar Smartweb in ‘The Cloud’ van het Internet of Things. Hier logde je in met je digitale-ID waarop je vaccinatiegegevens stonden en je CO2-budget voor de maand.

Klimaatspijbelaars gaven hun ouders aan, wanneer deze hun CO2-budget overschreden, daartoe aangemoedigd door de Missing Chapter Foundation van Laurentien van Oranje en De Klimaatzuster.

Bomen werden gekapt voor de Veiligheid en de Klimaatdoelen van De Partij. Die stookte deze houten overlastobjecten ops in Klimaatcrematoria van haar voorkeursbedrijven, Eneco en Staatsbosbeheer. Een permanente bosbrandlucht hing boven de klimaatneutrale steden van klimaatheilstaat NL.

De Nationale Propaganda Organisatie (NPO) met staatsomroep NOS

Willem Smit schonk bijna een theekopje vol Tolerantiethee in, en goot het naar binnen als een dosis medicijn. Prompt werd hij vervuld van een ego-stimulerende sensatie. Even kreeg je, als het het inslikte een gewaarwording alsof je een klap op het achterhoofd kreeg met klimaatneutraal gebakken brood uit de elektrische oven

Daarna trad een zeker ontspannend effect op. Dan ging je zelfs klimaatneutrale architectuur mooi vinden en het NOS Journaal ervaren als diepgravende waarheidsgetrouwe journalistiek. Ja, De Partij heeft altijd gelijk.

Smit ging terug naar de zitkamer en nam plaats aan een tafeltje, dat links van het Smartscreen stond – online samen met zijn smartphone op het 5G-Smartweb van De Staat. Dat registreerde al zijn behoeften om hem ‘nog beter van dienst te kunnen zijn’, en eventuele ‘tips en tricks voor jou’ te geven, mocht je CO2-budget van de dag bijna overschreden zijn.

De Partij tutoyeerde haar onderdanen samen met haar bedrijven als kleine kinderen, haar Human Resources in haar klimaatintensieve mensenhouderij, wat zij ‘Climate Smart City’ noemde..

Uit de tafellade haalde Smit een pennenhouder en een dik boek van A4-formaat met blanco papier, een rode rug en een gemarmerd omslag.

Om de een of andere reden bevond het Smartscreen in de zitkamer zich op een ongewone plaats. In plaats van dat het, zoals gebruikelijk was aangebracht in de achtermuur, wanwaar het de hele kamer kon beheersen van de klimaatneutrale Partij-flats met eeuwig zoemende warmtepomp, zat het aan de langere muur tegenover het raam.

‘Groen’ gebruikt zelfde terminologie als Mao. zie www.mvonederland.nl, advertentie in Elsevier Weekblad voor De Transitie

Aan de ene kant er van was een ondiepe nis, waarin Willem Smit nu zat en die, toen de klimaatneutrale flats met zoemende warmptepompen werden gebouwd, waarschijnlijk was bedoeld als ruimte voor batterij met energieopslag. Die er uiteindelijk nooit was gekomen.

Door in de nis te zitten en zich stijf achteruit te houden, was Willem Smit in staat buiten bereik van het Smartscreen te blijven voor zover het om het beeld ging.

Hij kon natuurlijk worden gehoord, maar zolang hij in zijn huidige houding volhardde, kon hij niet worden gezien. Het was ten dele de ongewone indeling van de kamer, die hem op de gedachte had gebracht te doen wat hij nu van zins was.

Het einde van betaalbare energie, toegejuichd in de Groene Pravda: Dagblad Trouw

Maar die gedachte was ook bij hem opgekomen door het boek, dat hij net uit de lade had gehaald. Het was een bijzonder mooi boek. Het zachte roomkleurige papier, ietwat vergeeld van ouderdom, was van een soort die tenminste in tien jaar niet meer was vervaardigd.

Toch kon hij wel raden dat het boek nog veel ouder was. Hij had het zien liggen in de etalage van een vervallen tweedehands-winkeltje in de klimaatneutrale woonkazernes van Climate Smart City The Hague (in welke buurt precies, kon hij zich niet herinneren, het kon de Sharia-wijk zijn…).

Klimaat Socialistische Partij, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66 onder Klimaatwet Kameraad Wiebes en Marx Rutte

En Willem Smit was meteen bekropen door een dwingend verlangen om het te bezitten. Van leden van de Klimaat-Socialistische Partij (KLIMSOC)werd verwacht, dat zij niet naar gewone winkels gingen waar ook producten zonder CO2-label te vinden waren; ‘Kopen op de vrije markt’ werd dat genoemd.

Maar aan deze regel werd niet streng de hand gehouden, omdat er verschillende dingen waren zoals surrogaat-leren veters en bio-plastic scheermesjes, die je op geen enkele andere wijze kon bemachtigen. Ondanks dat De Partij dankzij de Green Deal jaarlijkse economische succescijfers publiceerde, waren dagelijkse gebruiksgoederen steeds schaarser geworden.

Om ons nog beter te surveilleren voor onze Veiligheid, kun je subsidie krijgen van de EUSSR

Smit had schielijk de straat naar weerszijden afgekeken, was toen naar binnen geglipt en had het boek gekocht voor twee en een halve Euro.

Op dat moment was hij zich niet bewust, dat hij het voor een speciaal doel wilde hebben. Hij had het met een schuldig gevoel in zijn canvas-tas mee naar huis genomen. Zelfs terwijl er niets in stond geschreven, was het zonder twijfel een bezit dat zijn Koolstofbudget deed overschrijden.

IJver en Offers voor de Revolutie van Kameraad Wiebes

En nu stond hij op het punt een dagboek te beginnen. Dat was niet illegaal (niets was illegaal omdat er alleen nog De Klimaatwet bestond), maar bij ontdekking kon hij er vrijwel zeker op rekenen, dat hij tenminste 25 jaar Inclusiviteits-training zou krijgen, om zijn geest vrij van haat, seksisme, Islamofobie en racisme te maken, en respect te leren voor Toekomstige Generaties.

 Partij van Nationale Eenheid want ‘falen is geen optie’: Groen Links + VVD, Wiebes met de wet van Maoist Duivendak, bron Dagblad Trouw 13-12-2017

De pen was een verouderd instrument uit het analoge tijdperk. De generatie jonger dan 30 kon uberhaupt niet meer handmatig schrijven, maar drukte zich in Greenspeak uit via tiptoetsen op hun smartphone. Auteurs als George Orwell en Kafka waren dankzij het afschaffen van boekenlijsten op het voortgezet onderwijs al in vergetelheid bij iedereen die na 1984 geboren was.

Willem Smit had er heimelijk en met enige moeite 1 dagboek aangeschaft, alleen uit een soort gevoel dat het mooie, roomkleurige papier diente te worden beschreven met een echte pen. Eigenlijk was hij niet gewend om met de hand te schrijven. Hij plachtte alles via spraakherkenning te dicteren via zijn Smartphone aangesloten op het door De KlimaatStaat gecontroleerde Inclusieve Smartnet.

De Partij ging er vanuit dat alle communicatie digitaal diende te verlopen. U heeft toch niets te verbergen? Maar communicatie via deze afluisterbare weg was natuurlijk uitgesloten voor wat hij van plan was.

Multinationals en Milieuclubs in 1 bed voor publieke afpersing klimaatmiljarden, net als in Nazi-tijd met IG-Farben, en niet bezorgd om de mensen maar het ‘draagvlak’ voor de Revolutie/Transitie bron; Groene Pravda 13-12-2017

Hij drukte op de achterkant van de balpen, en weifelde toen een seconde. Zelfstandig nadenken was bij uitstek door de Klimaatsocialistissche Partij verboden. Er was een rilling door zijn binnenste gegaan die hij voor zijn geimplanteerde chip direct moest zien te onderdrukken. Een teken op papier zetten, dat was de beslissende daad. Met kleine onbeholpen letters schreef hij;

4 April 2030.

Hij leunde achterover….een gevoel van volslagen hulpeloosheid had zich van hem meester gemaakt. . …tot de volgende aflevering. Het zijn Interessante Tijden! 🙂

Kameraad Eric Wiebes van de Partij van Nationale Eenheid (Groen Links/VVD) want ‘falen is geen optie’. Het Nationaal Klimaat Socialisme

3 Replies to “2030, Orwell in de Polder (2): voorbereiding Klimaatweek”

  1. Een dystopisch schrikbeeld wat ‘binnen handbereik’ ligt. Ik ben ervan overtuigt dat er werkelijk ‘beleidsmakers’, politici, industriëlen en de immer en overal aanwezige vettige maatschappelijke parasieten die men ‘topbestuurders’ noemt, die dit beeld toejuichen. Het moet natuurlijk voor velen als een geschenk uit de hemel zijn gekomen, die plotselinge kunstmatig aangewakkerde angst voor de planeet waarop wij leven. Ineens is alles ‘eng’, ‘gevaarlijk’ of zelfs ‘levensgevaarlijk’. Een hagelbui, een dotje gezond onweer, een flinke hoosbui, een heerlijk warme, droge en zonnige midzomerweek, of misschien zelfs wel 2 of 3 weken achter elkaar lekker zomerweer een keer, zelfs een miniem klein teekje, een klontje krioelende rupsen, een tak aan een boom, een roedel van 6 doodsbange wolven die proberen te overleven in de ‘natuur’ ergens in een bosje van een paar hectare langs een snelweg onder de rook van het onvermijdelijke industrieterrein; het is ineens allemaal ‘levensgevaarlijk’. Bang. Mensen willen zo graag bang zijn. Dat er dagelijks bijna 2 personen sterven in het verkeer? Hoor je niemand over. Stel je eens voor dat er dagelijks 2 personen in Nederland zouden sterven door, nou, door bijvoorbeeld een insectenbeet. Men zou per omgaande alle insecten in Nederland gaan uitroeien als je kijkt naar de huidige hysterie van politici en andere machthebbers. Er gaan dagelijks in Nederland 128 mensen dood aan kanker. Iedere dag opnieuw. 365 dagen per jaar, jaar in, jaar uit. Gaat er duizend miljard naar onderzoek? Welnee. Om daar geld voor vrij te maken komen ze aan de deur bedelen, zwemt een genezen atleet de Elfsteden, of hangen ze posters in een abri. Of je aub wat geld wilt geven? Dus. Veiligheid voor nu, veiligheid voor ‘toekomstige generaties’ mn reet. Het gaat maar om enkele inherente dingen; macht en geld. Verplichte winkelnering, welk bedrijf wil dat niet? 17 miljoen consumenten die MOETEN kopen bij je bedrijf. 1000 miljard euro wat uitgegeven gaat worden. Dui-zend miljard. Duizelingwekkend nietwaar? Als je als bedrijf kans ziet om daar slechts één luizig promilletje van mee te pakken dan heb je één miljárd euro te pakken. Een half promille en hup 500 miljoen in de knip. Daar verbleekt álles bij, ieder verdienmodel, iedere vorm van innovatie om te verkopen, alles valt in het niet bij die krankzinnige trog geld die vanuit de Haagse vreetschuur over de uitverkoren bedrijven word uitgestort. Dagobert Duck zou er een kleine jongen bij zijn. Zou dat mensen corrumperen? Natuurlijk! Gaat dat mis? Natuurlijk! Hebben de voorgenomen klimaatmaatregelen überhaupt nut? Natuurlijk niet! Gaan we het desondanks tóch doorzetten? Natuurlijk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *