Klimaatcrematorium Eneco (Lage Weide) stookt in 10 jaar Utrecht kaal

Forest destruction for climate protection

Degradatie van onze bossen tot ‘biomassa’ verdampt in korte tijd de positieve erfenis van Stichting Kritisch Bosbeheer – meer natuurlijk bos. Met miljarden-subsidies voor het stoken van hout gaan tienduizenden hectares bos in rook op, zo tonen eenvoudige rekenvoorbeelden uit de praktijk. Vijftien procent van het bosbezit van Staatsbosbeheer tot ‘Bosreservaat’ uitroepen kan schade verzachten.

Het broedhabitat dat Eneco per jaar in Lage Weide voor subsidie opstookt

Pas recent komt de ecologische kritiek op ‘biomassa’-stook in massamedia op gang, die reeds bij ingewijden bekend was. Zoals dankzij oud-directeur van Staatsbosbeheer Frits van Beusekom in de Volkskrant. De sympathisant van Stichting Kritisch Bosbeheer (SKB) ziet de erfenis van zijn geestverwanten uit de jaren ’70-’80 in sneltreinvaart verdampen.

Zij streefden naar meer natuurlijk (loof-)bos met meer dood hout, als contrast met strak beheerde naaldhout-plantages. Erfenis van SKB zijn bijvoorbeeld Bosreservaten, 1 procent van ons bosbestand, een kleine 3000 hectare waar sinds 1987 ‘afblijven’ het beheer is.

Forest Windfarming 🙂 het voor windturbines gekapte Robbenoordbos

Snelgroeiende (= CO2 opslaande) houtakkers zijn echter juist het type bos dat vanuit klimaatdoelen in trek is. Bos werd plots ‘transitie-brandstof’, waarvoor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in 2018 liefst 5 cent per kWh subsidies geeft. Wat vanuit natuur-oogpunt ‘broedgelegenheid voor vogels’ is, substraat voor bosbodem en insecten, heet bij Staatsbosbeheer op vrachtwagenteksten nu ‘resthout’.

Het Nationaal Groenfonds subsidieert een biocentrale in Ede op ‘snoeihout’. En ook Eneco (Lage Weide) claimt op hout te stoken dat bij beheer vrijkomt. Regeren is vooruitzien. Wie vraag voorziet in al dat ‘resthout’, moet aanbod scheppen. De Rijksoverheid liet in 2015 Alterra in de studie ‘Windenenergie in bos en natuur’ zoeken naar locaties op de Veluwe waar boskap en windenergie samengaan. Zoekgebieden, zonder hinder van Natura 2000-regulering.

Deze editie van de VORK, van uw Rechtse Hippie

Staatsbosbeheer kapt stukken 80 jaar oud Robbenoordbos, om daar windturbines te plaatsen als ‘pilotproject’. Twee subsidie-vliegen in 1 klap. Pachtsubsidie voor windturbines en tegelijk stookhout voor subsidie in haar Biowarmte Centrale Purmerend.

Staatsbosbeheer (SBB) State Forestry Service receives 87 million euro’s of subsidies, and sells it’s wood for comparable amount

Nadat het bosareaal in Nederland eeuwenlang weer groeide, lijkt die trend gekeerd. Wageningen UR meldde een afname van 7781 hectare bos tussen 2013 en 2017. SNL-subsidies voor ‘natuurherstel’ en biomassa-subsidie zijn daarbij een belangrijke drijver als verdienmodel. Onder het mom van natuurherstel kun je tegelijk meer ‘biomassa’ oogsten. Zo oogst Staatsbosbeheer jaarlijks 87 miljoen euro subsidie, en een vergelijkbaar bedrag aan commerciële (hout-)inkomsten. En zo zien we enkele manieren waarop al dat ‘resthout’ vrijkomt.

In het artikel ‘De Vervuiler Wordt Betaald’ voor het Financieele Dagblad op 10 juni 2016 kaartte ondergetekende al de omstreden stook aan van – toen nog buitenlands- bos voor klimaatdoelen.

Bootlegger (Eneco) Baptist (WWF),

Essent kreeg een geschatte 4 miljard euro MEP-subsidie (Milieukwaliteit Elektricteitsproductie) van Pieter van Geel (CDA). Het Europese doel van 10 procent op papier ‘duurzame’ energie in 2010, dat ‘haalde’ de overheid door in de Amercentrale bos uit het Amerikaanse Georgia bij te stoken.

Uiteraard is dat bos in Georgia ook ‘gecertificeerd’ bos met ‘Green Gold’-certificaat, maar boskap blijft ontbossing.

Forest Maintainance 🙂

Honderden tonnen bos per uur op klimaataltaar
Eenvoudige rekenvoorbeelden, gezond verstand en dagelijkse observatie zijn afdoende, om vanuit oogpunt van natuur de ecologische ramp in wording te schetsen. Terwijl de klimaatwinst nagenoeg nul of negatief is, waarover straks meer.

Martijn Katan rekende in NRC Handelsblad van 6 november 2018 voor, dat overstap van kolen naar hout in de Eemshavencentrale (1600 MW) wel 10 duizend ton hout per dag vraagt. En dat is er maar 1. Terwijl voorstanders ALLE kolencentrales op tot ‘biomassa’ gedegradeerd bos willen draaien. ’Dat vereist veel meer hout dan wat er als overtollig afvalhout beschikbaar is’, stelde Katan met gevoel voor understatement.

Iedereen met middelbare school en een BINAS kan dat narekenen. Neem de energie-inhoud van hout uit je BINAS, we tekenen af op 15 Megajoule per kilo. Dat is gelijk aan bruinkool (ligniet), de brandstof die de Duitsers nu gebruiken om de sluiting van 8 kerncentrales te compenseren. Stook je steenkool (antraciet)? Dan is de energiedichtheid door fossiliseren van je biobrandstof gegroeid naar 27 Megajoule per kilo.

Forest destruction for climate protection by State Forestry Service SBB

Het ‘vergroenen’ van de Eemshavencentrale vraagt dus per hoeveelheid energie al een factor 1,8 meer brandstof. Ook logistiek maak je de zaak niet eenvoudiger.

Per seconde heb je bij een centrale van 1600MW dus al 1600/15 = 106 kilo hout nodig, 384 ton per uur, oftewel 9216 ton per dag. Wanneer die kingsize-kachel 24 vollasturen draait. Laten we voor het ecologische rampscenario nu een Eemshavencentrale nemen, die het hele jaar door 1600 MW levert. Dan stookt die dus 33,6 miljoen ton hout per jaar.

De omreken-slag naar hectares bos kun je vervolgens maken dankzij tabellen van de Forest Service van het United States Department of Agriculture. (Smith et al 2002) Hardwood, bijvoorbeeld eik levert in diverse klimaatzones een gemiddelde bovengrondse biomassa van 90-112 ton per hectare.

Forest destruction for climate protection and nature exploitation

Eneco stookt Utrecht in 10 jaar kaal

Voor de eenvoud rekenen we dus met 100 ton per hectare. Wanneer de Eemshavencentrale op vol vermogen draait, stookt die dus al 3,84 hectare kaalkapbos per uur….Dus een halve Veluwe per jaar op het Klimaataltaar. De Biowarmte Centrale Purmerend van Staatsbosbeheer doet het ook niet voor minder dan 1000 hectare per jaar.

Eneco exploiteert een BioWarmte Installatie (Lage Weide) die volgens eigen opgave 170 duizend ton hout per jaar vraagt. Benut ‘van leveranciers van zo kort mogelijke afstand van Utrecht’, stelt het bedrijf. Met een bosoppervlak in de provincie Utrecht van 18.000 hectare (2012) kan Eneco dus dik 10 jaar toe, want ze heeft 1700 hectare per jaar nodig… ‘Groene’ energie!

Lees deze editie van VORK

We kunnen nog een stapje verder rekenen, namelijk hoeveel kaalkap het huidige SDE+-subsidieregime van RVO aanricht. Pak de ‘Rekenvoorbeelden Biomassa najaarsronde SDE+ 2018’ er bij. Dan zien we een maximum-subsidie van 5 cent per kWh, en 33 euro per MWh. Deze subsidies zijn uitvloeisel van het 107 miljard euro kostende SER Energieakkoord.

Forest Windfarming 🙂

De Algemene Rekenkamer berekende in 2015 dat 73 miljard euro SDE+-subsidies nodig zijn om het gestelde energiedoel te halen. Overige kosten betreffen bijvoorbeeld netaanpassingen.

Het is onmogelijk precies te bepalen, hoeveel van die subsidie bij houtstook terecht komt. Wel kunnen we een tabel van die Algemene Rekenkamer raadplegen, die de subsidie-bestedingen uitsplitst over komende jaren. Ongeveer 1 miljard euro per jaar gaat vanaf 2018 naar ‘Biomassa Warmte en WKK’, met groen boompje als symbool daarbij. En dat bedrag blijft komende jaren constant.

 • Voor 1 kilo verbrand hout geeft RVO je maximaal 15 cent subsidie (33 euro/MWh).

Nog meer SDE-subsidie verstoken

Dus kun je met 1 miljard euro de stook van 6,66 miljard kilo hout stimuleren, dik 66.000 hectare. Dankzij RVO-subsidies stookt Nederland dan jaarlijks een halve Veluwe op. Natuurlijk spelen allerlei mitsen en maren een rol, vollast-uren, rendementen die plussen en minnen op dit getal geven.

De ordegrootte blijft staan; tienduizenden hectares bos per jaar gaan komende jaren in rook op dankzij Nederlandse klimaatsubsidies.

Als je Staatsbosbeheer geen subsidie meer geeft, blijft je bos tenminste staan…

Stille Lente

Het zijn kortom slechte tijden om ‘boom’ te zijn. De klimaatlogica achter biomassastook werd 12 januari 2015 bovendien al door de KNAW betwist. Boerenverstand volstaat – naast academische autoriteit van de KNAW- om de ‘nul-emissie’-claim van bosstook onderuit te schoffelen.

Het in brandsteken van 1 hectare bos, is in een centrale van 500 MW in ruwweg een uurtje gepiept. De CO2 komt direct vrij om aan het broeikas-effect bij te dragen.


Het duurt echter 40-50 jaar voor die zelfde hectare bos alle CO2 weer opneemt. Wanneer de afgifte van CO2 door je centrale wel 350-438 duizend maal (aantal uren) sneller gaat dan de opname: Mag je dan wel claimen- zoals Staatsbosbeheer- dat je jaarlijks 50 duizend ton CO2 uitspaart in je ‘Biowarmte Centrale de Purmer’?

Terwijl je het jaar daarop alweer 1000 hectare bos doet vervliegen, dat ook honderdduizenden malen trager die zelfde CO2 opslorpt. Helaas, dat mag. Wie onder protectie staat van de overheidsbureaucratie en haar ‘doelen’ kan met andere waarheids-standaarden toe.

Inmiddels 467 maal gedeeld, beide berichten en beide bereikten 40 duizend mensen

Dankzij klimaatbeleid wordt ‘ecologische ramp’ plots ‘groen’, uitsluitend dankzij de poen. Wanneer we als recht-geaarde bomenknuffelaars alvast wat spandoek-zinnen bedenken. De Bomenridders, burger-actiegroepen met petities tegen bomenkap krijgen het nog druk. Met weemoed zullen we de reeds plaatsvindende groene kaalslag van de publieke ruimte gade slaan. En de omvorming van natuurbos tot klimaatplantage.

Waar de zingende zaag het voorjaar inluidt, tot ‘groen’ beleid de dystopie van Rachel Carson (1962) bewerkt; een stille(re) lente, en een kaal Nederland.

Inmiddels 170 maal gedeeld

15 procent
Er zijn ook oplossingen, voor wie niet enkel wil somberen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beweerde dat in 2000 nog ’15 procent’ van ‘de oorspronkelijke biodiversiteit’ over was, zoals eerder in VORK beschreven. Dat getal blijkt echter geen oernatuur, maar ’landoppervlak dat de overheid natuur noemt’.

Bos stoken is ‘groen’, aldus onze leugenachtige en corrupte overheid en haar brandhout van RVO-ambtenarij

Inclusief de intensief beheerde tuintjes en klimaatplantages van Staatsbosbeheer. In werkelijkheid was nog minder dan 1 procent oorspronkelijke natuur over, relatief ongerept bos van de bosreservaten. Het getal 15% zou echter wel een mooi doel zijn voor Staatsbosbeheer; dat zij tenminste 15 procent van hun bossen- 15 duizend hectare- tot bosreservaat uitroepen. En daar komende eeuw met hun tengels afblijven, wat het subsidie-regime ook is.

Schreibtisch-Morder van ONZE Friese Zuidwestkust en van ONZE bossen, nu op andere afdeling werkzaam binnen RVO. Ze hebben de functie nu ‘Energie-uitdagingen’ genoemd. 🙂

Dat gebaar zou dit ‘Beste Overheidsbedrijf 2017’ sieren, nadat het zichzelf in 2013 ANBI-Status gaf als ‘goed doel’. Tenzij het 30 duizend euro te hoge ambtenaren-salaris van Sylvo Thijssen enkel telt.

Zie overigens ook dit filmpje van ‘Ecopower’ (….de naam) een bedrijf in Ham dat het Subsidieklimaat sinds de Renewable Energy Directive (2009) aangrijpt om boskap als ‘groen’ te verkopen met klimaatzaagsel… (houtpellets):

Dat het ze gewoon totaal niets uitmaakt wat ze zeggen als ze maar subsidie krijgen, of schaamteloos profiteren kunnen van de klimaatzwendel. Intussen ook al een reactie gekregen uit Vlaanderen:

Waarop ik kan antwoorden:

Beste Margot Vingerhoedt

Fijn dat U reageert. Misschien kunt U dan de volgende vragen beantwoorden:

– krijgt uw bedrijf Ecopower, subsidie? (ja/nee)
– is het groen een boom te kappen en in de brand te steken? (ja/nee)
– is het groen een boom te kappen en in de brand te steken, wanneer daar een papieren duurzaammerk aan hangt? (ja/nee)
– vindt U ontbossing wel/geen milieuprobleem en zo nee, legt U uit waarom?
– maakt de POLITIEKE beslissing (Renewable Energy Directive) om het verbranden van bos klimaatneutraal te verkopen, dat in de fysieke werkelijkheid ook zo? (ja/nee)

U bedoelt het allemaal ongetwijfeld zeer goed, maar ja, de ‘weg naar de hel’, waarmee was die geplaveid….
Een technisch-inhoudelijke weerlegging van mijn berekeningen zie ik gaarne tegemoet, het is niet in mijn belang onwaarheden te verkopen…

Wel om ze bloot te leggen, zeker gezien de ecologische ramp die zich momenteel uit naam van ‘duurzaam’ voltrekt.

4 Replies to “Klimaatcrematorium Eneco (Lage Weide) stookt in 10 jaar Utrecht kaal”

 1. In de VS gaan ze nog extremer te werk om agenda 21 doelen te realiseren. Daar worden complete dorpen stadswijken met behulp van DEW Directed Energy Weapons van de kaart geveegd. Winddriven forest fires is de verklaring volgens de mainstream media en overheid instanties aldaar. Ik was er zelf niet getuige van, maar berichtgeving van alternatieve bronnen elders doet mij het ergste vrezen. Goed alternatieve kanalen kunnen ook fake news verspreiden. Voorbeeld is het platgebrande stadje Paradise in Californië waar naar verluidt veel goud in de grond zit en ook veel hout explaiteren valt. Het huiveringwekkende is dat voornamelijk onroerend goed en auto’s gecremeerd zijn. Auto’s die langs de weg verlaten zijn waarvan de deyren gesloten zijn. Betekend dat hoogstwaarschijnlijk slachtoffer direct verbrand zijn met DEW maser’s microgolf wapens. Er zijn heel veel afwijkingen mbt die branden die uit leggen vallen ten gevolge van bos- voertuig- of huisbranden.
  Land wordt vrijgemaakt tbv agenda 21 en bijbehorende agenda Resilient Cities. Truth is in dit geval stranger than fiction.

 2. Cijfers liegen niet maar leugenaars kunnen verdomd goed cijferen. Alles is bij de overheid/EU geënt op het economisch terugverdienmodel en dus niet op het ecologisch terugverdienmodel. Bomen zijn de belangrijkste CO2 slurpers en ze produceren O2 wat voor de mensheid van levensbelang is. Het kappen in deze mate veroorzaakt wereldwijd klimaatverandering en biotoop die verdwijnen. De mens is de snelst groeiende vernietiger van het klimaat.

 3. Heel dit klimaat terrorisme moet gestopt worden, en het CO² bedrog moet voor eens en altijd uit de wereld geholpen worden. Wat hier gebeurt is totale ontluistering van Gods schepping!
  Het lijkt wel of veel mensen totaal versuft zijn of in coma m.n. voor het Agenda 21 spel van de elite vwb geoengineering / chemtrails die dagelijks ons luchtruim dichtsmeren met gevaarlijke zeg maar gewoon, neurotoxische en carcinogene nano particles, die ook nog eens ons het zonlicht afnemen, waardoor de mensheid hun immuunsysteem ruïneert!
  Voor geld wat in wezen nep is want het wordt gecreëerd uit het niets door schuld, en de elite werkt er niet voor…het is de grootste vrijmetselaars maffia, de Cabal, die voor dit wanbeleid hoofdschuldige is.

 4. G5 staat eraan te komen, deze staat in relatie tot de bomenkap. Info genoeg te vinden als je wilt. G5 kan alleen door stammen van bomen van 35cm in omvang, mede daarom moeten de bomen wijken. De puppets in Nederland die met alle graagte meewerken aan deze genocide van onze levende bomen. Hoe onschuldig zijn zij? En euuh… G5 is dodelijk voor mens, dier en natuur.

  Zo in en in triest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *