Stikstof hartstikke goed voor ‘de’ natuur…

Eikenbos kan wel tegen een stootje. Dit bos hoef je niets aan te doen

In dit zaterdagse archiefverhaal, de duizenden malen gedeelde en tienduizenden malen gelezen blog van Interessante Tijden van 12 september 2019: de Online Cursus Bullshitdetectie over een vermeend negatieve relatie tussen ‘stikstof’ en natuur… Wie claimt dat ‘de‘ natuur last van stikstofdepositie heeft, die liegt. Bij de non-discussie over stikstof die ‘de’ natuur zou schaden, bedoelt men een specifieke natuur die door Wageningse kersenplukkers werd geselecteerd.

Die ‘natuur’, naast hoogveen vooral voormalige agrarische roofbouwterreintjes die ‘kwetsbare natuur’ heten, zijn eigenlijk de minst natuurlijke natuur van een vruchtbaar deltaland als Nederland.

Als de boer z’n koeien en paarden in de wei zet: GEEN NATUUR! De indoctrinatie begint al bij Natuniek op de Basisschool

De herfst hangt weer in de lucht, de rotting, de reuk van verval, het zachte licht en de koude ochtenden, het vocht. Dus vandaag bovenste foto van een oud eikenbos op de Veluwe, die arme zandgrond die wij automatisch met ‘bos’ associeren, omdat op de laagwaardige gronden door historische oorzaken het meeste bos bleef staan, of juist werd herplant.

Pools boerderij-paard (Konik) voor nieuwe Wilder-treurnis, daar door mensen van Staatsbosbeheer neergezet, maar slechter verzorgd: ‘echte’ natuur 🙂

Want op de hoogwaardige landbouwgronden, daar ga je geen bomen planten, daar teel je gewassen met hoge opbrengst per dure hectare. Daarom zijn kreten van Staatsbosbeheer dat ze wel 100 duizend hectare bos gaan planten per definitie bullshit. Met agrarische grondprijzen van meer dan 50 duizend euro per hectare, in de Noord Oost Polder zelfs boven de ton euro per hectare.

Normaliter had je natuurlijk overal bos in Holzland Holland, en wanneer dat bos op bijvoorbeeld vruchtbare kleigronden als de Flevopolder of hier in Friesland de kans krijgt, spuit het de grond uit.

…de zandige savanne van de Hoge Veluwe; door stikstofbemesting wordt de arme zandgrond productiever, zij ‘vergrast’.

Door historische oorzaak- hoe natuurclubs afgelopen eeuw aan haar terreintjes kwamen- kregen we ook een vertekend beeld van ‘natuurgebieden’; Namelijk die snippers heide op arme roofbouwgrond, kaalgegraasde en geplagde ‘stuifzanden’ en ‘blauwgraslandjes’, dus uitgeboerde grond van al haar voedingstoffen beroofd.

Zeg maar ‘the stone that the farmer refused’, die werd de cornerstone van ‘natuurgebieden’. De ironie wil dus, dat wat wij ‘natuur’ noemen eigenlijk de minst natuurlijke terreinen zijn als onderstaand stuifzand met Trudy. Dat blijft alleen door intensief beheer zo, met zware machines en herstelsubsidies.

Trudy!

En zo is het Nederlandse natuurbeleid inclusief de PAS/Stikstof-impasse dus afgestemd op die voedsel-ARME natuur, dus plantensoorten die zich bij armoede aanpasten en daarbij gedijden. Terwijl we verder een juist voedselrijk Deltaland zijn. Daarom hieronder een serie foto’s van ECHTE inheemse natuur die prima bij meer stikstof gedijt. Dat is natuur die geen beheer nodig heeft, geen SNL-subsidies of PAS-herstelprogramma’s.

Het ECHTE ‘oerbos’ in ‘Holzland’ bestond eerder uit moerasbos, elzenbroekbos als hieronder in de Flevopolder gefotografeerd. Binnen 60 jaar spoot dat zo de grond uit:

Oerrr

…of zoals hier in de Martelaarsgracht van het Naardermeer:

Martelaarsgracht in het voorjaar, Elzenbroekbos in oervorm, landschap zonder menselijke zonden…

Dat ontstaat dan bijvoorbeeld in zo’n rivierdelta als moerasbos, kijk, dit landschap hieronder is wat je in Nederland vooral kon vinden. Dat zet bij ‘nieuwe’ natuur in uiterwaarden opnieuw de toon. Pure jungle, van elzen, eiken en wilgen, brandnetels, met moeras dat langzaam verlandt tot veenkussens:

Het typische moerasbos dat zich bij overstromingslandschap vormt

..en zie ook deze typische Nederjungle op voedselrijke rivierklei van de Ooijpolder, die er in 10 jaar tijd de grond uitspoot:

Nederjungle Ooijpolder

 • Logische vraag in de cursus: dus wat bedoelt men met DE natuur, als men zegt: ‘de’ natuur gaat ten onder aan stikstofdepostie? Welke natuur? Goed zo!

Steeds reppen natuurbeleidsmakers over ‘verdroging, verzuring en vermesting’ als de grote drie plagen van ‘de’ natuur. Maar dat is dus een specifieke natuur, een beperkt sample van vegetatietypen die in 1850 gedijden bij 3 miljoen mensen zonder auto. Wat doen die beleidsmakers en stikstofactivisten dus? Precies: kersen plukken, wetenschappelijke doodzonde 4 uit de cursus Bullshitdetectie

Het is ook niet verwonderlijk dat dus veel van die zogenaamde ‘natuur’-gebiedjes, roofbouwrestantjes uit de autoverkeerloze jaren 1850-1900 of daarna, gevoeliger zijn voor verdroging en verzuring. Omdat die gebiedjes vooral op arme zandgronden te vinden zijn. Op zandgrond heb je sneller last van verdroging, en je hebt minder chemische buffering.

Dus kun je misschien ook voorstellen, dat de huidige discussie over ‘stikstof’ die ‘DE’ natuur zou bedreigen een scheve discussie is. Want welke natuur bedoel je met DE natuur? Stuifzandjes dus, onnatuurlijk groot en paars heideterrein en bepaalde typen ‘actief hoogveen’, die bij voedselarmoe het beste gedijen. Heel mooi natuurlijk, die terreintjes.

Dat je de strengste milieu-eisen opwerpt voor slechts een beperkte natuurselectie, zonder het natuurrendement (hoeveel goed per euro, puntje 2 in cursus) te bepalen: dat verhul je achter gebabbel over ‘Europese Verplichtingen’. Maar je hebt die criteria als Wageningen UR zelf bedacht, en met LNV zo aangemeld bij Brussel.

Bovendien is die Habitatrichtlijn bekend als ‘The Dutch Directive’, dankzij Hemmo Muntingh onder Nederlands EU-voorzitterschap ingevoerd.(1991)

Veenmoskussen, het begin van turfvorming en latere bruinkool, hier in het stikstofrijke Naardermeer

Hoewel: het lijkt mij dat die veenmoskussens van actief hoogveen even hard of zelfs harder groeien met wat stikstofbemesting via de regen: wie het weet, schrijft het in de comments. Overigens werkt bodemverzuring ook van nature, zonder extra menselijke toevoeging.

Want de humus van eiken slaat neer op de bodem, en dat verterende plantenmateriaal scheidt ook zuren af via nitrificerende (bv eiwitten met stikstof omzetten) bacteriën. Bedenk verder dat ook regen van nature zuur is, dankzij CO2 die er in oplost tot koolzuur. Van nature varieert de pH (zuurgraad) van regen tussen iets meer dan 3 en iets minder dan 6. Dat is altijd nog minder zuur dan de Cola die sommige mensen drinken (pH 2-3), dat gesuikerde vergif.

Dus bepaal maar eens wanneer ‘zure’ regen nu zuur is dankzij menselijke toevoegingen….

Satellietbeeld NOx-uitstoot verkeer. Agrarisch Friesland is alvast NO2-vrij

Welke stikstof bedoel je?
De lucht bestaat voor bijna 80 procent uit stikstof (N2). Welke stikstof bedoelt men dan bij stikstofdepositie? Een gratis bemesting uit de lucht. Die stikstof komt in verschillende varianten door menselijke activiteit. Door het verkeer, dat NOx uitstoot en de NH3 (ammoniak) uit mest van boeren. Ook zou grondbewerking tot lachgas (N2O) leiden via nitrificerende bacteriën

Agrarisch Friesland heeft nauwelijks stikstofuitstoot in de (NOx)-categorie, zoals je op bovenstaand satellietbeeld ziet. Die Randstad met haar forenzende en Airmiles sparende D66’ers daarentegen….NOx komt vrij bij hoge Temperatuur-verbranding als bij forenzenverkeer (stikstof N bindt dan aan O2, zuurstof). Die NOx-uitstoot kan wel hinderlijke vervuiling zijn, leidend tot smog.

Met katalysatoren in auto’s kun je daar al veel aan veranderen, zoals je ook filters op energiecentrales hebt die dit bruinige spul er uit halen. Het satellietbeeld oogt dus dramatischer dan het in werkelijkheid is. Alles dat je pisrood kleurt oogt alarmerend.

Hoera, we staan in de file!

Bij boeren-stikstof doelt men op ammoniak (NH3) van de koeien, dat in (valse) theorie met regen neerslaat ( = ‘depositie’) als ammonium (NH4+). . Die NH3 leidt in theorie tot bodemverzuring doordat nitrificerende bacterieen de NH3 omzetten in H+ en NO3 (nitraat) tot sterk zuur salpeterzuur (H2NO3), en volgens mij behoort ook nitriet (NO2) tot de mogelijkheden.

Dat zuur (H+) zou in theorie via mineralen-uitloging in de bodem meer vrije aluminium-ionen geven. Ionen die in theorie de wortelgroei frustreren van bomen. Maar die theorie bleek niet op te gaan. Zij was vooral op een foutieve proefopstelling gebaseerd van de aanstichter (Bernhard Ulrich, Universiteit Gottingen), zoals ik al voor Bionieuws beschreef 10 jaar terug.

Us Mem, onze moeder, de koe met haar uiers; wie ziet hier de milieuramp?

Op welke wetenschap leunt de Stikstofstrop?
De academische campagne tegen stikstofdepositie werd begin jaren ’80 aangewakkerd door enkele Wageningers als Leen Hordijk, de ‘Mr Zure Regen’ in media, het Ministerie van VROM (Pieter Winsemius), als onderdeel van de zure regen-hype.

Toen werd de theorie bedacht van ‘stervende bossen’ en schade aan zeldzame plantjes door ‘zure regen’ en ‘zure depositie’. Steeds meer onderzoekers kregen economisch belang bij het idee, dat stikstofdepositie de nemesis van natuur zou zijn.

En de wetenschap schrijdt voort met iedere begrafenis. Voordat deze mensen allemaal dood zijn, zitten de boeren dus vast aan de stikstofstrop. Zoals de tot ‘persoonlijk hoogleraar’ benoemde Wim de Vries. Die was met Leen Hordijk de motor achter het tientallen miljoenen euro’s kostende Europese programma Nitro-Europe. Die publieke miljoenen onderzoeksgeld krijgen ze, vanuit de claim dat ‘de’ natuur bedreigd is door stikstofemissies.

Het immer leugenachtige WNF.

Uit die stikstoftheorie die in de jaren ’80 gestalte kreeg,  vloeiden vervolgens de Wageningse stikstof-rekenmodellen Agrostacks (70 procent onnauwkeurig) en Aerius (30%) voort, waarmee ‘deskundigen’ claimen tot op 10 kilometer van een boerenbedrijf de ‘stikstofdepositie’ te berekenen.  En daarmee dus de invloed op de natuur. Uitkomsten van die modellen zijn tot in de rechtszaal geldig.

Het zijn die modellen die nu de Stikstofstrop rond ontwikkeling van Nederland vormen, die de VNO-NCW en het bankwezen dan op boeren wil afschuiven samen met D66. Omdat D66 met hun Gerben Jan Gerbrandy in de PAS-commissie zit en alvast campagne voert tegen boeren, en voor Gerbrandy zijn Globe EU-belang: Natuurlijk Kapitaal. Boerengrond als achtervang van het financiële systeem.

De PAS-impasse

Diverse leden van de PAS-commissie azen op de grond van boeren. Grond is nu een goede waardevaste belegging bij negatieve rentes waarbij sparen je al geld kost. Niet voor niets zijn nu al bedrijven actief, die boeren-emissieruimte willen opkopen.

Bij Noordoosten wind lijken ‘landelijke’ concentraties ammoniak plots een veelvoud groter. 1 kippenbedrijf bij meetstation Vredepeel is de oorzaak van een vertekend beeld

Het niet bestaande Ammoniakgat, het stikstofspook van Erisman
Vervolgens bleef er de theorie over dat die stikstofdepositie dan zeldzame plantjes het groeien zou beletten. Omdat je dan ‘vergrassing’ krijgt. En daarop is vervolgens het natuurbeleid gebaseerd, waar instituten als Wageningen UR en het RIVM een institutioneel belang bij kregen. Hun wetenschappelijke onderbouwing en de kwaliteit van metingen blijkt nu een kaartenhuis. Zo blaast fraude met een meetstation door RIVM het ammoniakprobleem met 30 procent op.

Bedenk dat je maar 6 meetstations in Nederland hebt, die claimen de NH3 door boeren te kunnen registreren. Als dan 1 daarvan tegen een puntbron aan staat (een kippenfarm), krijg je bij oostenwind kunstmatig hoge waarden die het ‘landelijke’ beeld dan bepalen.

Liever laten ze bij het RIVM en Wageningen UR onze boerenstand via lastenverzwaringen te gronde gaan, dan dat ze hun fouten toegeven. Want dan stort hun modelmatige kaartenhuis en prestige in. Ze verliezen dan de macht die ze uit naam van ‘wetenschap’ en ‘het milieu’ kunnen uitoefenen over het landelijke gebied.

Reebok Nationaal Park de Hoge Veluwe, tussen ‘vergraste’ hei

Een zelfde geldt voor academici als Jan Willem Erisman, die met zijn Louis Bolk Instituut campagne voert voor de biolandbouw. En die dus publiek betaald campagne mag voeren, als VU-hoogleraar ‘Integrale Stikstofstudies’ met een publiek salaris van meer dan anderhalve ton euro.

In zijn boek ‘De Vliegende Geest, DE gevolgen van ammoniak uit de landbouw voor DE natuur‘ (2000) rept de van het RIVM afkomstige Erisman al over een niet bestaand ‘ammoniakgat’. Maar even misleidend is dus: hij spreekt over ‘de’ natuur, en niet ‘mijn selectie van natuur’. Terwijl het hier ging om naaldbos op arme zandgrond op de Veluwe, die door ‘de’ intensieve veehouderij met ammoniak overvoerd zou worden. Zodat het grondwater zou worden aangetast, althans: bij Ede waar ze wat metingen deden.

Het ammoniakgat bestaat niet

Dat ammoniakgat zou een gat zijn tussen gemeten atmosferische waarden zijn (dus NH3 in de lucht) en wat stikstofmodellen van emissies door boeren berekenen. Dat ‘gat’ bestaat niet echt, het is een artefact dat door verkeerde behandeling van data ontstaat en te groot vertrouwen in de acuratesse van die stikstofmodellen, zo toonden Briggs, Hanekamp, Crok in Soil Use and Management 2017

Finally, we show that the much‐discussed ‘ammonia gap’ – either the discrepancy between calculated and measured atmospheric ammonia concentrations or the difference observed between estimated NH3 emission levels and those indicated by atmospheric measurements – is an expression of the widespread overconfidence placed in atmospheric modelling.

En dus niet omdat boeren meer NH3 zouden produceren die tot hogere concentraties NH3 in de atmosfeer zouden leiden. Toen de onderzoekers voor hun publicatie de data onder de stikstofmodellen van Wageningen UR en RIVM vroegen, logen deze dat die data niet meer bestonden. Later bleken die data bij Wageningen UR wel te bestaan. Maar de Wageningers vreesden dus onafhankelijke controle van hun frauduleuze werk, en daarom logen ze.

Agro-industrieterrein met mestinjectie. Die injectie was bedoeld om atmosferische NH3 tegen te gaan

 • Conclusie: er is inmiddels een te grote academische industrie gebouwd rond Natura 2000, en rond het stikstofkaartenhuis. Dat kaartenhuis mag niet instorten, want dan zijn Wageningen UR en onze leugenachtige corrupte overheid een belangrijk pressiemiddel voor het platteland en agrarische grondpolitiek kwijt. 
 • Iedereen die zegt dat DE natuur lijdt onder stikstof doet aan bedrog. Die schade berust grotendeels op theorie uit modellen, en is beperkt tot vegetatie die van voedselarmoe houdt, ongeveer 140 soorten planten (minder dan 10% van de Nederlandse plantensoorten). 

  Het verkeer is een grote bron van stikstof-emissies, bij hoge temperaturen vormen zich NOxen

De vier puntjes spraakverwarring
En zo eindigen we dit verhaal met de vier puntjes spraakverwarring milieuvraagstukken uit de cursus Bullshitdetectie. We zagen net hoe het technische gedeelte een kaartenhuis is, dat is puntje 1: wat is gemeten, wat zijn de data en wat zegt de wetenschap achter het probleem. Puntje 2 is dan nu van belang: hoeveel goed kun je doen per publieke euro voor natuur, de schoonheid van het land? En om stikstofemissies waar nodig terug te brengen…

Immers, worden boeren niet gedwongen kunstmest aan te voeren, terwijl ze elders natuurlijke mest weer moeten afvoeren als afvalproduct? Zou je de kunstmestgift niet eerst kunnen terugbrengen?

Er zijn vele andere mogelijkheden om stikstofemissies te beperken dan boertjepesten op hogeschoolniveau, (puntje 2, hoeveel goed per euro).

In de stad kun je elektrisch openbaar vervoer invoeren, je kunt op landelijke schaal een immigratiestop invoeren. Wanneer je immers zeurt dat de CO2-voetafdruk van een Westerling zo hoog is: waarom dan mensen met een veel lagere voetafdruk (bv Eritrea) naar HIER halen, zodat ze hun emissies kunnen vervijfvoudigen op onze kosten?

In plaats van dat je sinds de jaren ’90 nog anderhalf miljoen potverterende kansenparels importeert, en voor jaarlijkse immigratie van 200 duizend potverterende zandnegers een stad zo groot als Maastricht wilt bijbouwen. Ja heerlijk, dat zo vet op schrijven en je daar niet voor schamen. Wij hebben nooit om die lui gevraagd in dit overvolle deltalandje.

Liever Minder Minder Minder! 🙂 Nederland is gewoon overvol, dat stelde Koningin Juliana in de jaren ’70 vorige eeuw al, bij 5 miljoen minder mensen. Kan DAAR de discussie niet over gaan?

Zomerse koeien, een milieuramp?

Hoeveel extra stikstofemissie zullen die door D66, PvdA, VVD, CDA en Groen Links zo gewenste ‘Nieuwe Nederlanders’ extra geven met hun NOx?

Dus de boeren op het platteland zijn het milieuprobleem, en die Randstad niet?

En waarom al die negatieve aandacht voor de biologische losers van de moderniteit, namelijk plantjes die van voedselarmoe houden zoals die in 1850 bestond bij 3 miljoen mensen zonder auto.

Terwijl we nu leven in een agro-industrieel land met 17 miljoen mensen. Kijk naar de winnaars die veel spectaculairder zijn als zeearend, slechtvalk en vele andere aanwinsten. Moet het glas altijd halfleeg zijn? Zie daarom ook mijn bijdrage aan het boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’. (Nieuw Amsterdam 2017)

Forest Windfarming 🙂 het voor windturbines gekapte Robbenoordbos

Dan kom je vervolgens bij puntje 3: levensbeschouwing.

Wat maakt dat je het ene wel belangrijk vindt, en het andere niet wilt zien? Hoe zien wij Nederland over 10 jaar of 1 generatie verder? Volgens welke filosofie wilt U als mens leven, geeft U de auto op, stopt U met vliegreizen, geef je de mobiele telefoon op en ga je in een grot of groene commune leven?

Of, als je het zo goed weet met boeren: gaat Carola (Minister LNV) dan zelf als startende boer het groene voorbeeld geven met haar ‘kringlooplandbouw?

Puntje 3: wat wil je met je leven doen terwijl de zandloper loopt?

Dan bij die laatste vraag komen we bij puntje 4: ligt het initiatief bij privaat of publiek. Bestaat ‘publiek’ nog wel in een maffiose oligarchie als Nederland, waar de overheid een instrument is van VNO-NCW, lobbyisten en banken?

En waarom zouden wij druk doen over de Amazone die zou branden, terwijl Staatsbosbeheer 80 jaar oud min of meer natuurlijk bos kapt om daar windturbines in te zetten? Om dat bos vervolgens voor klimaatsubsidies in bomencrematoria (‘biomassacentrales’) in de brand te steken…. Waarom de pijlen op boeren richten, terwijl je tegelijk een nieuw vliegveld opent, Lelystad Airport, en zinspeelt op het uitbreiden van Schiphol in de Noordzee?

Dat kabaal tegen boeren, het moet te maken hebben met de belangen van bankiers en ASR, die op boerengrond azen… Wat de boeren onderscheidt, is dat ze ’s lands grootste grondgebruikers zijn. En daarom zijn ze kop van jut, zo kun je logisch redenerend afleiden.

In NRC Handelsblad

En zo sluiten we dus af met een morele vraag (puntje 3 & 4): pikken wij het nog langer, een leugenachtige en corrupte overheid die steeds meet met twee maten? Zoals we al schreven heeft het PAS-debacle met de stikstofstrop een onbedoelde consequentie.

De overheid, Wageningen UR en RIVM valt met de VNO-NCW en de bouwlobby in het zwaard dat zij zelf smeedde. Dus is er nu plots een veel groter economisch belang (puntje 2) te weten, op welk Wagenings/Bilthovens kaartenhuis (puntje 1)dat peperdure stikstofbeleid eigenlijk gebouwd was…

– Iets opgestoken van deze Online Cursus Bullshitdetectie? Steun Interessante Tijden en help ons je dagelijks nieuwe inzichten en kennis geven, of juist om oude vermoedens die je had van argumenten te voorzien:

36 Replies to “Stikstof hartstikke goed voor ‘de’ natuur…”

 1. Nou het is al 870 maal gedeeld, heeft 2900 likes en door 20 duizend mensen gelezen. Is dat niet ‘publiceren’? Dat is veel beter dan een gemiddeld krantenbericht. Nieuwe media als Interessante Tijden zijn effectiever geworden dan de meeste oude media.

  1. Een van mijn twittervrienden had het artikel gedeeld. Ik heb het gelezen ter voorbereiding van het begrotingsdebat landbouw en het ook weer op twitter gezet, met de mededeling, dat ik dit zeer belangrijk vind ter voorbereiding van het debat. Ook dat ik nu nog steviger achter het boerenverzet sta, ook al hebben we er last van, want alles zijn gangetje laten gaan wordt pas echt een ramp. PVV trapt het debat af (30 min spreektijd); ik ga er van uit, dat men deze gegevens kent.

 2. Hoe zit het eigenlijk met de stikstofuitstoot van die 600.000 overzomerende ganzen en die 2.5 Mio wintergasten in vergelijking met de koeien?
  Ik ken hier nogal wat voormalige weidegebieden, waar die verdomde mest is verwijderd middels afplaggen, maar behalve pitrus zie ik nog geen biezondere bloempjes. Van de weidevogels zie ik er een paar in het voorjaar op weg naar Friesland. Verder alleen kraaien en schijtende ganzen.

  1. Als je je afvraagt waar de weidevogels zijn gebleven. Die zijn in gevaar vanwege het vanuit de overheid beschermen van marters en andere roofdieren. De natuurlijke balans tussen beschermde diersoorten en niet beschermde diersoorten is zo krom als een hoepel. Logisch dat bepaalde van oudsher goed gedeiende vogels nu niet meer gedeien in Nederland. Wij arrogante mensen denken alles te kunnen reguleren en zo helpen we alle natuurlijke balans naar de klote.

   1. @Lando: ook dat is onzin want ‘de natuurlijke balans’ heeft nooit bestaan, wel natuurlijke flux. Je bedoelt hooguit dat een ‘goede jachtopzichter’ vroeger iemand was die alle roofdieren de nek om draaide. Wat ze hier in Friesland nu ‘predatiebeheer’ noemen.

    Ga eerst studeren voor je een mening ventileert

   2. Let wel: mijn bewering van ondergescheten protestanten, daar zijn nog geen statistieken van, daar kan nog geen officiële studie van worden gedaan. Net zoals meneer Zeilmaker zijn biotoop kent en zijn observaties doet op basis van zeer goede bekendheid met de biotoop, als liefhebber met een lange ervaring zeg maar, is de kennis van ondergescheten protestanten een kwestie van innige bekendheid met de biotoop.

  2. En hoe zit het met de concentratie ondergescheten protestanten? in de tijd van Luther scheten zij op de joden, nu schijten de joden op hun, terwijl ze toch zo hun best doen met deugdzaamheidsignaleren.

 3. Prima verhaal weer Rypke. Jammer dat zelfs de regering er, als ondergeschikte van de oligarchie, al niets meer aan kan veranderen. Arme boeren, arm machteloos Nederland!

  Overigens, om spraakverwarring te vermijden, in het stuk:
  “Bij boeren-stikstof doelt men op ammoniak (NH3) van de koeien, dat in (valse) theorie met regen neerslaat ( = ‘depositie’) als ammonium (NH4+). . Die NH3 leidt in theorie tot bodemverzuring doordat nitrificerende bacterieen de NH4 omzetten in H+ en NO4 (nitraat), en volgens mij behoort ook nitriet (NO3) tot de mogelijkheden.”
  zou je ‘NO4 (nitraat)’ moeten veranderen veranderen in ‘NO3 (nitraat)’ en ‘nitriet (NO3)’ door ‘nitriet (NO2)’.
  (achtergrond: door bacteriën wordt het licht alkalisch reagerende ammoniak (NH3) omgezet in het sterk zure salpeterzuur (HNO3) volgens de overall reactie:
  NH3 + 2O2 –> HNO3 + H2O).

  1. Dank je Paul voor de correctie, dat was een chemische vergissing: zoals altijd waardeer ik je wijze commentaar… Een verbastering van NH4+ tot NO4, het creatief brein kent zijn verdraaiingen, die vervorming pakt qua woordvondsten goed uit, maar je moet er dus voor waken dat je geen nieuwe chemische reacties uitvindt 🙂

 4. Nitraat en nitriet foutje is al aangehaald. In de Achterhoek, buurt “het Goor” stierven in de tachtiger jaren veel oude eiken. Dat kwam van de zure regen. Later moest het waterschap toegeven dat het hun schuld was, want in een paar jaar daalde de grondwaterstand met bijna een meter. Tja dan verdrogen die oude bomen. Dat zal op veel meer plaatsen zó gegaan zijn in tijden van de ruilverkaveling. Vroeg in het jaar met machines op het land kunnen vraagt op de lage stukken om een lage grondwaterstand. Het kwaad was echter al geschied. Dat de boer de kop van Jut is, is van alle tijden, behalve als er geen “banden meer op de fiets zitten en de benzinetank leeg is”!

  1. @Arjan Meinen. Geloof je op je woord, al was het alleen al omdat je nu niks meer van die zure regen hoort. Maar dergelijke info is 10x waardevoller wanneer je daar bronvermelding bij kan plaatsen. Wanneer je die hebt dan hou ik me aanbevolen.

  1. Je maakt mij niet wijs dat hij alleen opereerde. Ze waren al jaaaaren aan het voorbereiden, dat las je al in het Vakblad Natuur Bos en Landschap en ook in ecologenkrantje De Levende Natuur

 5. Persbericht
  Mesdagfonds eist inzage in stikstofmodel en daagt RIVM voor rechtbank
  Mesdag Zuivelfonds eist inzage in het stikstofmodel van het RIVM, nu de stikstofwetgeving
  onderuit is gegaan. Omdat het RIVM die transparantie niet wil geven, is Mesdag Zuivelfonds een
  procedure gestart tegen het rijksinstituut om inzage af te dwingen. “De schade voor de landbouw,
  de bouwsector en andere projecten is enorm en dat mede doordat het stikstofmodel fouten lijkt te
  bevatten”, verklaart Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het fonds. Wetenschappers die het model
  willen controleren, wordt inzage geweigerd. Het RIVM stelt ‘het niet nodig te vinden’ en ‘de
  toegevoegde waarde er niet van te zien’ dat externe wetenschappers onder de motorkap van het
  model kijken.
  Mesdag Zuivelfonds probeert al jaren inzicht te krijgen in de onderbouwing van het stikstofbeleid.
  Dat valt niet mee. Maar liefst 3,5 jaar intensief trekken, sleuren, inzet van de Tweede Kamer en een
  kort geding waren nodig om de meetdata van zo’n 200 veldproeven te mogen inzien, die ten
  grondslag liggen aan het stikstofbeleid voor de landbouw. In dit geval ging het om metingen van
  Wageningen UR. Momenteel worden deze metingen wetenschappelijk onderzocht in de Verenigde
  Staten, binnenkort worden de uitkomsten verwacht.
  Ook het RIVM werkt niet mee aan een transparant stikstofbeleid. Onderzoekers die de
  onderbouwing van het stikstofmodel voor natuurgebieden willen toetsen, worden weliswaar gastvrij
  uitgenodigd door het RIVM voor een gesprek. De openbaarheid van bestuur kent echter een grens,
  onder de motorkap van het stikstofmodel mag niet worden gekeken. Al een jaar lang proberen
  externe wetenschappers inzage te krijgen. Tevergeefs.
  Vogelaar wil dat het RIVM de wetenschappers met spoed toelaat, om het stikstofmodel voor
  natuurgebieden te controleren. Voordat er onomkeerbare regelgeving op wordt gebouwd. “Van de
  overheid mag je deze transparantie verwachten. Als dat niet met vriendelijk vragen kan, dan maar via
  de rechter.”
  Vogelaar heeft sterke aanwijzingen dat het RIVM wat te verbergen heeft. Het RIVM had namelijk wel
  een aantal datasets beschikbaar gesteld. Die brachten aan het licht dat de meetdata in
  natuurgebieden een andere trend laten zien dan de uitkomsten van het rekenmodel. Het model past
  een mysterieuze statistische bewerking toe, die de stikstofhoeveelheid laat toenemen. “Er gebeurt
  iets vreemds met de cijfers, wij willen weten wat er aan de hand is.”
  Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Jan Cees Vogelaar, tel. 06 53 391 704

 6. Hmm interessant stuk, moet ik de uitspraak dat nederland tot de 5 grootste exporteurs van landbouw producten hoort nu ook met een korrel zout nemen ? of heeft dit kleine land inderdaad een vleesproductie die zich kan meten met china, brazilie en de VS ?

  Zelf denk ik dat dit een kille sanering van de bioindustrie inzet. Ik lees in je betoog niets terug over miljoenen koeien, kippen en varkens die stikstof import (soja) noodzakelijk maken en hoeveel terecht komt in omgeving.

  1. Beste Art, die export vanuit Nederland gaat voornamelijk richting Duitsland, België en Frankrijk. Uit die landen krijgen we ook weer allemaal fijne producten weer terug zoals bier, wijn, auto’s, etc. Voor de rest kan Nederland ook niet zoveel produceren in de primaire sector. We hebben immers geen rijke ertsenaders in de bodem, olie, uitgestrekte productiebossen, etc. Wat we wel hebben is enkele van de meest vruchtbare gronden van Europa voor akkerbouw (klei en löss) en de gronden die minder geschikt zijn voor akkerbouw (veen en zand) zijn prachtig plat en goed afgewaterd waardoor er uitstekend vee kan worden gehouden. De restproducten uit de akkerbouw zoals stro, bierborstel, bietenpulp kan weer richting de intensieve veehouderij. Varkens maken er stront van en dat kan weer op de akker om voedselgewassen mee te verbouwen. Wat betreft de soja-import voor vee. Dit betreft vooral het afvalproduct in de vorm van schroot, maar mogelijk kan dit in de toekomst wat minder.

   Overigens produceren boeren in Nedersaksen (Dld.) ook producten voor mensen in Pommeren (Dld), dan is het binnenlandse handel maar de afstand die overbrugd wordt is gelijk als van Nederland naar Nedersaksen.

 7. Beste Rypke,

  Mooi geschreven en even als altijd goed onderbouwde artikelen.
  Ik vroeg mij het volgende af: als er gesproken wordt over verzuring en vermesting van de grond in natuurgebieden, is dit ‘aangetoond’ door middel van grondmonsters?

 8. heb het verhaal met aandacht gelezen ,vooral het woord natuur is interessant ,omdat waar dit woord wordt gebruikt in de stikstof problemen ,het eigenlijk niet over de natuur gaat. Maar over wat de/een mens wil zien wat natuur is, dat dit plantje of dit dier aanwezig moet zijn of blijven, terwijl deze bepaling niet aan de mens ligt maar aan de natuur zelf. De natuur wij mensen snappen hier nog weinig van ,maar van regels en normen stellen zijn we een kei in ,en waarom? Als het maar geld oplevert.
  Wat ik het gemeenste vind is dat men wil dat er land vrij komt om veel meer geld mee te verdienen, en de burgers de aankopen hiervan te laten betalen ,door het zogenaamde opkopen van de boeren dezen worden betaald door de overheid (burgers) .
  En mij maak je niet wijs dat 1 ha zeg 2 koeien meer vervuilen dan 1 ha woningen en industrie. Er is op de wereld een hele mooie kringloop van de natuur en daar moeten we naar terug dan worden we allemaal rijker en gezonder, en weet je wat het bizarre is dat we allemaal gezondheid het belangrijkste vinden, maar we steeds verder de ongezondheid tegemoet gaan met het systeem van (gezondheid) dat nu gehanteerd wordt. De natuur (kringloop) levert die gezondheid en niet het roven en stelen van bepaalde groepen die nooit genoeg hebben.

 9. Zeilmaker beweert dat door stikstof de natuur zo mooi groen is. Wat een bullshit. Hij heeft het over oerbossen die zijn ontstaan in tijden dat wij nog niet massaal fossiele brandstoffen verbrandden en dus nog niet onze natuur en licht verpestten met de stoffen ammoniak en stikstofoxiden. Daaruit blijkt dat zijn bewering gedetecteerd is als bullshit.
  Reeds in die stikstofarme tijd was de natuur al erg mooi groen. De natuur haalt met behulp van bacteriën stikstof uit de lucht en daardoor groeien planten en krijgen ze een groene kleur. Daar is geen kunstmest voor nodig. Wil je grotere planten, zoals landbouwgewassen, dan helpt kunstmest, maar met meer stikstof gaat een sierplant echt niet mooier bloeien.

 10. “Die ‘natuur’, voormalige agrarische roofbouwterreintjes die ‘kwetsbare natuur’ heten zijn eigenlijk de minst natuurlijke natuur van Nederland”

  “Logische vraag in de cursus: dus wat bedoelt men met DE natuur, als men zegt: ‘de’ natuur gaat ten onder aan stikstofdepostie? Welke natuur? Goed zo!”

  “de zandige savanne van de Hoge Veluwe; door stikstofbemesting wordt de arme zandgrond productiever, zij ‘vergrast’.”

  Hier weer een voorbeeld van de bullshit van Zeilmaker. Door vergrassing verdwijnt de heide. Dat hij dat geen probleem vindt, is zijn mening. Hij zal wel even voor ins uitmaken wat wij mooi moeten vinden. Miljoenen Nederlanders willen wel de heide bewaren. Een bloeiende veld is een voorbeeld van prachtige natuur.

  Het is niet aan Zeilmaker om te bepalen wat men ervaart als natuur, voedselarm of voedselrijk. Lopend door de Loonse en Drunense duinen ervaren velen die omgeving als natuur. Dat soort natuurgebieden zijn schaars in Nederland. Het enige dat Zeilmaker doet is het bagatelliseren van een probleem. En dan hebben we het nog niet over het aandeel van stikstofoxiden en ammonium.

  Secundair anorganisch aerosol. Dit bestaat voornamelijk uit ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat. Het secundair aerosol neemt 40 % van de massa voor zijn rekening.

 11. Het debat over de Stikstofproblematiek wordt verstoord door het publiceren van meningen die niet bewezen zijn. Bijvoorbeeld tijdens de Hoorzitting rondetafelgesprek Stikstofproblematiek d.d. 16 oktober 2019, waarbij afgevaardigden van het RIVM en Jan Cees Vogelaar (voorzitter Mesdag Zuivelfonds) aanwezig waren. Vogelaar had een Position paper opgesteld met Geesje Rotgers (onderzoeksjournalist t.b.v. onderzoek Mesdag Zuivelfonds) en Jaap C. Hanekamp (UCR, UMass, Amherst)
  Ik citeer uit genoemd Position paper:
  Denemarken toetste haar rekenmodel voor depositie wel met metingen. Prof. Sven Sommer toetste in Denemarken het Deense rekenmodel met depositiemetingen. Immers, als een model gebruikt wordt voor regelgeving moet dat model nauwkeurig zijn, aangezien de regelgeving enerzijds het ecosysteem moet beschermen en anderzijds rekening moet houden met de economische gevolgen voor veehouderijbedrijven. Prof. Sommer heeft de ammoniakdepositie gemeten op toenemende afstanden van een kippenboerderij met behulp van 15-N verrijkte biomonitoren. De ammoniakdepositie verschilde op grotere afstanden dan 150-200 meter van de kippenstallen niet significant van nul (P <0,05). Op 320 m van de kippenboerderij was er nagenoeg geen invloed meer van deze ammoniakbron.
  Validation of model calculation of ammonia deposition in the neighbourhood of a poultry farm using measured NH3 concentrations and N deposition; S.G. Sommer; Atmospheric Environment 43 (2009) 915–920
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1352231008009990

  Vogelaar beweert dat Prof. Sven Sommer concludeert dat de ammoniak van de kippenboerderij zich niet verder dat 320 meter van de bron verspreidt. Maar de conclusie dat ammoniak niet verder verspreid dan 320 m kan zeker niet worden getrokken uit het artikel waar naar wordt verwezen. Het onderzoek van Prof. Sven Sommer gaat over de mate waarin ammoniak van een specifieke stal (een pluimveestal) bijdraagt aan de stikstofdepositie op gewassen in de nabijheid van de betreffende stal. Zij concluderen in wezen het tegenovergestelde, n.l, dat ammoniak juist ver verder verspreid dan 400m. Zij concluderen:
  “ Calculations using the model indicated that N deposition at 320 m distance from the chicken farm was only marginally affected by the NH3 emission from the farm. This was also confirmed by N deposition measurements using bio monitor measurements and winter wheat field trials. Thus, within the uncertainties of the measurements, this field study shows that the OML-DEP model gives valid estimates of dispersion and deposition of NH3 emitted from a livestock farm.”
  Met dit artikel hebben de Deense auteurs hun model OML-DEP juist willen toetsen t.a.v. van de verspreiding van ammoniak over grotere afstand. Zo laten ook de biomonitoringmetingen zien dat op 320m van de stal de N-depositie vnl. wordt bepaald door de achtergronddepositie, d.w.z. depositie veroorzaakt door emissies van andere – verder weggelegen – bedrijven.
  “Therefore, the biomonitors at this position were affected mainly by ‘background’ deposition of NH4 and NO3”).

  Conclusie: Vogelaar en anderen “kleuren” een ongekleurd rapport in naar een door hen gewenste conclusie. Niet erg wetenschappelijk.
  Vogelaar is betrokken bij het Mesdag Zuivelfonds en Stichting Agri Facts. Die stichting wil “gekleurde rapporten” wetenschappelijk toetsen.
  https://stichtingagrifacts.nl/
  Het volgende schrijft Stichting Agri Facts aan de Commissie Landbouw van de Tweede Kamer:
  Nederland heeft een aantal natuurgebieden waarvoor kenmerkend is dat de grond er zeer arm is aan stikstofverbindingen. In deze gebieden komen dus planten voor die goed gedijen bij weinig stikstof in de bodem. Toename van stikstof in de bodem zorgt ervoor dat deze planten overwoekerd worden door meer stikstofminnende soorten.
  Zouden er in Nederland in het geheel geen mensen wonen dan zou Nederland een gebied van bossen en moerassen zijn. De stikstofarme zand- en heidegronden die nu in die vorm aangemerkt zijn als beschermd natuurgebied, zijn in het verleden ontstaan door menselijk handelen.
  Langdurige begrazing betekende dat stikstof steeds werd afgevoerd en de bodem steeds armer werd. Met het einde van de schaapherderij is die overbegrazing ten einde en de (natuurlijke) processen waarbij steeds stikstof wordt toegevoegd aan de bodem hernemen dus hun loop. Zelfs wanneer er in Nederland geen mensen zouden zijn en dus ook geen stikstofuitstoot of depositie door menselijke activiteit, dan nog vindt dit proces plaats bv doordat dieren stikstof overbrengen, binden van stikstof uit de lucht door stikstofbindende planten, zandbacteriën etc.
  De enige wijze waarop grond stikstofarm gehouden kan worden is systematisch stikstof afvoeren, tenminste even snel als het wordt aangevoerd. Landelijk wordt gemiddeld 1.500 mol/ha/jaar (ca. 21 kg/ha) aangevoerd. Deze hoeveelheid moet jaarlijks uit de stikstofarme natuur worden afgevoerd. Dit kan bv door overbegrazen met dieren, afplaggen, enz. Iedere andere maatregel is gedoemd tot mislukken omdat stikstofaanvoer een (natuurlijk) proces is dat niet gestopt kan worden. Het NL-milieubeleid, zoals ook neergelegd in de wet milieubeheer en daarop verder gebaseerde maatregelen, is gestoeld op de wetenschappelijke en juridische misvatting dat het voor de instandhouding van de natuur nodig is stikstofuitstoot door menselijke activiteit tegen te gaan. Deze aanpak is op voorhand enkel als ineffectief en dus in strijd met de habitatrichtlijn te beoordelen.

  Mijn visie op bovenstaande:
  Er wonen in Nederland 17 miljoen mensen. Miljoenen mensen genieten van bloeiende heidevelden. Zij ervaren dat als in de natuur zijn. Zij waarderen de afwisseling van bos, heide en zandverstuiving als prettig om te vertoeven. Stichting Agri Facts houdt daarmee geen rekening. Onze dijken zijn ook ontstaan door menselijk handelen, maar dat maakt hen niet minder waardevol.
  De stikstof van de heide en de schapenmest werd verplaatst naar de akkers. Stichting Agri Facts beschrijft niet waardoor er een einde kwam aan de schaapherderij. Dat was door de uitvinding van kunstmest. Er was geen behoefte meer aan schapenmest. Veel heidevelden werden omgezet in landbouwgrond of bos.
  De constatering dat zelfs in een onbewoond Nederland de stikstofcyclus gewoon doorgaat is van hetzelfde niveau als “Als het regent in mei is april voorbij” Doordat de mens op grote schaal fossiele brandstoffen is gaan verbranden en er een paar miljoen koeien bij zijn gekomen, waardoor er erg veel ammoniak is vrij gekomen is er veel meer stikstof in de atmosfeer terecht dan het geval zou zijn in een onbewoond Nederland.
  Stichting Agri Facts schrijft dat stikstofaanvoer een natuurlijk proces is dat niet kan worden gestopt. Dus het verbranden van fossiele brandstoffen en de grote uitstoot van ammoniak door koeien zijn natuurlijke processen? Wie zijn toch de wetenschappers van Agrifacts die zoiets verzinnen?
  Het is al lang bewezen dat door maatregelen de stikstofuitstoot van het verkeer is afgenomen en dat door andere maatregelen de uitstoot van ammoniak ook kan verminderen. Het is duidelijk dat Stichting Agri Facts voorstander is van het mateloos uitbreiden van de veeteelt.
  Cor Wilts

  1. @Cor Wilts, U verstoort het debat al direct door valselijk te suggereren een Honest Broker te zijn, en te stellen dat een door de overheid betaald instituut dat beleid moet verkopen meer neutraal en betrouwbaar zou zijn dan een lobbyclub van zuivelboeren

   Uw mening dat Nederland vol is deel ik. Wat mij betreft hadden al die allochtonen er dan ook niet nog eens bij gehoeven, noch hoeft van mij Lelystad Airport open, noch hoeft Eelde Airport open, noch hoeft er meer asfalt bij, noch hoeft van mij het Zandvoort-circuit open.

   Ook dienen boeren eerlijker prijzen te krijgen (net als vissers) zodat ze ook niet gedwongen worden de landbouwgronden strak te trekken en dood maken tot monotone raaigras-plantages

 12. Beste Rypke,

  mijn zoon moet een betoog houden over ‘stikstofproblematiek en de landbouw’…..hij is zeer sceptisch over wat de elite in de regering (Klaver en Jetten) allemaal verzinnen….Zij zijn voor bomen kappen en deze voor biomassacentrales gebruiken…Een omgekeerde wereld van deze misselijke nietswetende elite!!!

  Jouw artikel is zo zuiver en komt 100% logisch over! Fantastisch dat er nog gezonde realisten zijn! Het doet me denken aan een serie over boer Kok (bij Amersfoort)….een man met gezond boerenverstand! Geweldig natuurmens!!!

  Ik heb mijn zoon nog gezegd dat hij een interview moet gaan houden (over ‘stikstofproblematiek en de landbouw’) met een boer met vee. Dat zijn mijns inziens de mensen die er verstand van hebben en er het dichtste bij staan…

  Bedankt voor dit gezonde artikel!!!

 13. Er is recentelijk, naast CO2-, methaan- en stikstofuitstoot, een nieuwe stok gevonden om boeren mee te slaan: een verhoogd risico op het ontstaan van pandemische zoönosen in de veehouderij. D66 en de PvdD schreeuwen om het hardst dat de veestapel nu echt drastisch moet worden ingeperkt. We leven immers op een zoönose-tijdbom. Men beroept zich op inzichten van de WHO. Je voelt op je klompen aan dat dit zoönose-angstverhaal een dankbare extra hefboom is om ons richting de Europese of mondiale build-back-better groene heilstaat te duwen.
  Zijn er voor zover de auteur en lezers van de artikelen van deze website weten, naast de WHO, nog andere onafhankelijke wetenschappelijke bronnen die dit onderwerp belichten?
  Mensen leven al tienduizenden jaren met landbouwdieren. Waarom zou dat ineens niet meer kunnen? Is er daadwerkelijk wetenschappelijk een oorzakelijk verband aan te tonen tussen het voorkomen van zoönosen in een bepaalde regio of land en het aantal landbouwdieren? En zo ja, waarom is de kans op ziekten die van dier op mens overspringen dan ineens onacceptabel hoog geworden? Is de dichtheid van landbouwdieren in Nederland werkelijk zo extreem?

  1. En het ergste is nog wel dat de meeste recente zoönosen (SARS1, COVID-19, HIV) niet van landbouwdieren maar van wilde dieren komen. In Nederland hebben we dan Q-koorts en eerder was er MERS in het Midden-Oosten maar dat staat in geen verhouding tot COVID-19 of HIV.

   1. (MERS en Q-koorts zijn dan voorbeelden van zoönosen van landbouwdieren waar de dierenpartij en D66 altijd zo graag mee schermen). Q-Koorts erger dan HIV, MERS erger dan COVID-19. Gelukkig wees Caroline Van der Plas al eens op de omgekeerde logica van onze hoogopgeleide randstad bewonende postmoderne wereldburgers van dierenpartij en D66.

 14. Ik denk dat Rypke al enige tijd in verschillende artikelen duidelijk aantoont dat er meer aan de hand is dan hoe het aan ons verkocht werd. Ook dat er ver voor het “stikstof probleem” al bepaalde trends gaande waren die als een ritssluiting in elkaar passen en dicht zipped. Vooral door zijn kennis wanneer verenigingen opgericht zijn, door wie en waar ze vandaan kwamen en waar ze naartoe gingen en met welk doel het was opgericht. En via follow the money methodiek bepaalde belangenverstrengelingen tussen NGOs overheid en industrie aantoont. Waarbij het schijnbaar niet zozeer om plantjes draait maar heel gewoon gretigheid list en bedrog. Er is totaal geen consensus op het wetenschappelijk vlak vook niet in deze discussie over de manier van meten wat en waar plus de meetfouten en basis aannames in modellen en welke specifieke invloed het heeft. Het blijkt totaal niet de realiteit te vertegenwoordigden eerder een fictie/troetel theorie.

  Dus ik ga me niet druk maken over of het een mol molecuul meer of minder moet zijn en hoe mos lood in goud kan veranderen. Ook niet over de ingeslopen persoonlijke voorkeur gebaseerd op nostalgie, emoties of verborgen agenda’s in de presentatie en reacties.

  Mensen en beesten planten aarde enzovoort zijn samen “De Natuur”. Ik sluit me aan bij Rypke dat de natuur constant in een flux is. Waar ligt dan je ijkpunt/ideaal? We hadden vroeger een vrij organische (geen of weinig kunstmest wel het uitmergelen van land ) landbouw en veeteelt sector. Veel kleinschaliger en veel groen langs de randen van kleine weilanden. Hierin zaten vogelnesten egels vossen en wat er nog meer in schuil ging. Na de tweede wereldoorlog werd via onder andere het Marshall-plan grootschalig kunstmest en vergif (DDT) ingezet meer mechanisatie ingevoerd en via ruilverkaveling ging/moest men grootschaliger worden. Kortom sturing van bovenaf gaf een balans verschuiving van kleine weilanden kleine kaasmakerijen, boeren met scharrelkippen en dorpsslagers naar grotere industriële conglomeraten en boeren die grootschalig werden Niet erg het is vooruitgang als iedereen genoeg winst maakt en niet gretig wordt we er niet ziek van worden of er aan doodgaan.

  Of moeten we juist dat dan eerst gaan terug draaien omdat via dat eerdere systeem we zeker weten dat we een gezond heide landschap hadden en die gevoelige plantjes daar geen last van hadden. Daar schijnt het veelal om te draaien als je de argumenten leest heide en gevoelige plantjes. De uitstoot van luchtvaart, industrie en rest schijnt in het niets te vallen vergeleken met de boeren als ik het goed snap. Dus de boeren weer kleinschalig maken is dan de beste optie. Tenzij het om wat anders gaat. O ja de zeespiegel, dat is een kwestie van dijken ophogen zijn we goed in en geeft werkgelegenheid. Tevens goede reclame voor projecten in het buitenland. Of gaat het om nog iets anders?

  Ook in de Oertijd als een familie holbewoners buiten hun ontlasting deden beïnvloedde ze hun habitat “de natuur” Een familie Olifanten kan flink huishouden in de vegetatie en bomen sneuvelen als ze even hun rug er tegen schuren als ze jeuk hebben. Moeten we dan Olifanten gaan afslachten of een ruggenschuurders taskforce inzetten omdat ze de nestbomen van een Roodborst-tullepetaan verwoesten? Het moet wel heel bar en boos geweest zijn toen er nog Dinosauriërs rondliepen. Ben benieuwd wat de aardlagen uit die tijd aan ÇO2 en Stikstof soorten en gehalte aantonen. De begroeiing was ook enorm zoals reuzen varens, waarschijnlijk geen heide en gevoelige plantjes in die tijd. Via mijn dikke duim rekenmodel hebben die ervoor gezorgd dat we nu een jaar van 365 dagen hebben in plaats voor 360. Ik denk dat door hun scheten alleen al de zeespiegel 40meter en 3 millimeter +/- 1 mm. gestegen is in 3 miljoen jaar en 30 seconden +/- 3 seconden. Vrij nauwkeurig model he ?

  In Nederland praten over originele natuur zou als je de lijn ver genoeg doortrekt snel gaan voeren dat we dan eerst de steden moeten gaan ontmantelen dan de dijken afbreken en we weer in holen moeten gaan wonen. Aangezien dat dit niet haalbaar en of wenselijk is komen we weer op de realiteit van het heden uit.

  Maak samen een onderscheid en consensus met als eerste prioriteit wat echt slechts voor de mens is als deel van de natuur wanneer het in de voedselketen terecht komt. En niet één of sommige plantjes beschermen en daaroor onze voedsel productie in laten storten. Die plantjes kunnen we dan clonen/stekken zaaien en via aqua cultuur of in kassen kweken en dan weer in het “wild” uitzetten net als we met bedreigde diersoorten doen. Dat is ook een goed verdien model. Dat kunnen we best we zijn tenslotte ook al op de maan geweest.
  Als een bepaald schadelijk vergif ,hormoon, medicijnen in de voedsel keten komt. Dan deze zo snel mogelijk gezamenlijk gaan uitfaseren of als er betere alternatieven zijn daarop overstappen, ongeacht de belangen verstrengeling.

  Voor diegene met nostalgie of gewoon graag op een heide willen wandelen. Stel voor om de boel weer terug te draaien naar kleinschalige collectieven en zet een schapenhouderij op. Rypke kan je vast wel adviseren hoe je een lobby kan starten en NGO op kan zetten.

  Met collectief bedoel ik melk opslag het opslaan van en verwerken van producten gezamenlijk machines en dergelijke . Dus oud in een werkbare nieuwe formule. Het transport hoef dan niet van boer naar zuivelfabriek en weer terug scheelt veel met uitstoot en ook kostprijs omdat de brandstof kosten enorm gestegen zijn.

 15. Zelfs ‘de’ wetenschap is er niet over uit of “nitraat” een zuur is of een geconjugeerde base:
  https://www.sciencelink.net/verdieping/nitraat-blijkt-zuur/4289.article

  En ook hier blijkt uit het aantal meningen, dat we met boter en suiker glijden in een ‘debat’ zoekend naar een oplossing voor een niet bestaand probleem. Iedereen ‘moet’ een mening hebben, gebaseerd op aannames. Want als het gebaseerd is op feiten dan heet het een vaststelling.

  Ammoniak laat zich makkelijk oplossen in water. Er gaan 1100 liter NH3 gas in 1 liter water en vormt een sterke base (ammonia). Al miljoenen jaren reageert dit spul met koolzuur, zodat het regenwater voedingsstoffen geeft aan de bodem. Niets geks dus.

  Wat er op dit moment speelt is de productie van waterstof, waarbij ammoniak als bijproduct wordt geproduceerd. En wel in zulke grote hoeveelheden, dat het “boeren probleem” in het niet valt.
  Vandaag (20 maart) in het NOS nieuws: “de explosieve toename van het aantal Ammoniak-treinen door Nederland”.

  Het is de lobby voor schone energie die ons leven kapot maakt. Elke snelle verandering gaat gepaard met onbalans. Volk en vooral politiek zou meer aan vaststellingen moeten doen en minder meningen moeten ventileren. Zal een hoop CO2 besparen…-;)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *