‘Het Zout der Aarde’….(Mattheus 5)

Zoutloodsen van de Frima in Harlingen

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was. Vandaag gaan we verder met de Bergrede uit Mattheus 5, deel twee na vorige week de zaligsprekingen te behandelen. In dit tweede deel presenteert Jezus zijn werk als vervulling van de wet van Mozes, het Contract dat die profeet op de berg Sinai/Horeb zou hebben gesloten met JHWH.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Een leven lang tekort schieten
In dit vervolg van de Bergrede, zie je dat Jezus het niet zo heeft op halve gelovigheid, zoals je ook niet een ‘beetje zwanger’ kunt zijn. Daarover gaat zijn beroemde passage van ‘het zout der aarde’…

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Hier staat al genoeg om je een leven lang het gevoel te geven dat je tekort schiet. De pretentie dat je licht van de wereld kunt zijn, door met een heilig boek in de hand een levensstijl aan te nemen. Hebben wij een leven lang niet genoeg aan onszelf, en de zorg voor enkele dierbaren in onze nabijheid?

Is het niet gemakkelijker om ‘licht’ tegen halve vreemden te zijn, ergens in een ver warm stinkland onder de evenaar in een missionarispost? Hoeveel missionarissen bedrijven die missie niet vanuit een economisch overwicht, zodat hun bediening plaatsvindt bij mensen die zich financieel afhankelijk opstellen?

Licht van de wereld zijn vanuit een gelijkwaardige positie is veel lastiger. Bijvoorbeeld dat je met de vrouw of man met wie je leeft in christelijke zin omgaat, die wezenlijk anders is, die op je zenuwen kan werken en die je toch de ruimte moet geven zichzelf te zijn?

Het sluiten van compromissen, ook met jezelf is toch de kunst van het leven met andere mensen. Apocalyptisch radicalisme is voorbehouden voor eenzame zieners die in een grot wonen.

Prediker

De wet vervullen
Vervolgens stelt Jezus dat hij geen enkele regel uit de wet van Mozes ongeldig verklaart, het Contract met JHWH dat hij op de heilige berg Horeb/Sinai zou hebben ontvangen. Sterker nog, je positie in zijn ‘koninkrijk der hemelen’ daalt met iedere keer dat je die wet veronachtzaamt. Terwijl we in onze serie over Mozes Leviticus zagen dat hier nogal wat voorschriften staan die zacht gezegd tijd- en plaatsgebonden zijn.

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Machtige Bijbel in Michaelskerk Wieringen

Kende Paulus de Bergrede wel?
Dus hoe zou deze Bergrede-Jezus zich verhouden tot de apostel Paulus, die de Mozaische wet bij het grof vuil gooide, om maar meer mensen te bereiken, ook de Romein en de Griek. Tot zelfs de besnijdenis aan toe? Bij Jakobus (Sint Jakob, Santiago), de broer van Jezus vind je nog een bekrachtiging van die wet, naar het voorbeeld van zijn broer.

Jacobus wilde de besnijdenis ook niet afschaffen, zoals Paulus deed:

Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden

Jacobus zijn naam wordt maar 1 maal genoemd in de evangelien, in Mattheus 13:55 in 1 adem met de broers Simon en Judas. In Johannes 7:2-5 presenteren ze die broers waaronder dus Jacobus, als iemand die niet in Jezus gelooft, met zijn andere broers. Alsof Jezus niet meer is dan een ontspoorde profeet met wat wondergaven:

En hierna trok Jezus rond in Galilea, want Hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden Hem probeerden te doden. En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande.

Zijn broers dan zeiden tegen Hem: Vertrek vanhier en ga weg naar Judea, zodat ook Uw discipelen de werken die U doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene, en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als U deze dingen doet, maak Uzelf dan openbaar aan de wereld.

Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem.

Net als in Markus 3: 21:

En toen Zijn verwanten dat hoorden, gingen zij eropuit om Hem tegen te houden, want zij zeiden: Hij is buiten Zichzelf.

Vandaag- zondag lezen we uit de Bijbel

We stellen dus maar de vraag; in welke Jezus geloven mensen nu? Wanneer de stichter van het christelijk geloof Paulus al tegen de Bergrede in gaat, door ‘de wet’ af te schaffen, zoals de besnijdenis… Is de Bijbel niet gewoon een boek waar iedereen uit haalt wat hem/haar van pas komt? Bij die conclusie zou je het zelfde pad op gaan, dat de meeste moderne theologen al in de negentiende eeuw gingen.

Het verschil moet liggen in de Opstanding, de lijfelijke herrijzenis van Jezus dat Hem onderscheidt van een ontspoorde rabbi. Daarvan getuige zijn, moet ook de sceptische Jacobus hebben veranderd, zodat hij in 1 Jacobus 1 zichzelf een dienstknecht van Jezus noemt, in 1 adem met God:

Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!

Alles hangt daar aan. Geen opstanding. Geen geloof. Maar de zoveelste profeet die vanuit een moreel verheven positie anderen kon beleren, en die je naar hartelust kunt negeren. Heb een goede zondag.

9 Replies to “‘Het Zout der Aarde’….(Mattheus 5)”

 1. Als je onderscheidt, maakt in voor wie de tekst bedoelt is, dan vallen vragen op zijn plek. Aan wie wordt het geschreven? Ik denk aan het volk van Israël. Doordat het volk niet wou luisteren, is de boodschap later ook naar de Griek/heidenen gegaan via Paulus onder een andere bedeling en niet onder de wet.

 2. Hoi Rijpke ouwe schriftgeleerde. Ik kan het niet laten om een opmerking te plaatsen op jouw “Internet Rede”
  Dit met een glimlach en gewoon door vanuit een andere invalshoek te kijken. Je zoekt nu eenmaal het publieke domein op met een uitgesproken mening.
  Ik zie dat je net als ik er nog niet helemaal uit bent en dat je ook de Bijbel vanuit verschillende standpunten bekijkt hoewel je het niet los kan laten. Zoals ik al eerder mailde het heeft je flink “bij de ballen beet”. Hester maakt een goed punt vind ik. Ik weet niet of je nog in de Friese kolonie Engeland bent of alweer thuis in het Heilige land.

  O.k. “fasten your seatbelts and no smoking”
  Is op internet gaan op Zondag niet profaan?
  Op Zondag geen profane zaken, als je de Bijbel pakt dan valt de Sabbath op Zaterdag. . Ik heb ooit wat gelezen waar die Zondag vandaan kwam het was puur wrok naar de Israëlieten vanuit de destijdse “New Age” stroming genaamd Christendom wat een staatsreligie werd door toedoen van Constantijn.
  Bij de Hindoes wat de oudste nog levende cultuur is, is door hun conservatieve instelling nog veel bewaard gebleven, Daar is ook de Zaterdag de dag om geen zaken te doen. Het wordt niet strikt gehandaaft eigenlijk best wel weing.
  Ze houden zich wel vrij strikt aan dieet voorschriften en veel meer zaken. Momenteel zitten de vrouwen in een maand waarin ze geen knoflook uien sojaolie en meerdere zaken tot zich nemen. Men heeft nog veel oude kennis van welke producten je niet samen moet eten. Dit als aanvulling op een eerder artikel van jouw over voedsel en de Bijbel.

  Als ik de serie geschriften genaamd de Bijbel bekijk dan zie ik een onoverbrugbaar dualisme.
  Jezus als reformeerder zegt dat je de vijand lief moet hebben en hem de andere wang moet toekeren. Terwijl het “oude testament de “oog om oog tand om tand” trend uitdraagt. Het is het één of het andere en niet zoals het uitkomt.
  Jezus gaf het pad naar “huis” of de verbinding met “de Vader” (hogere zelf)
  voor het individue aan. Terwijl het oude testament meer voor een volk is wat zich als uitverkorenen claimt die voor en in naam van hun God, dood en verderf zaaide Ik heb nooit die rare hobby om de voorhuid van de overwonnen vijanden af te snijden gesnapt een perverse bezigheid anders kan ik het niet zien.
  Waar de Roomse en Protestantse sektes mee in hun maag zitten in deze tijd is Reïncarnatie. Dit was één van de redenen dat missies de Hindoes niet om kregen in de Britse koloniale tijd. Als je de metafysische gedachten van grote denkers uit die cultuur in geschriften nagelaten beziet en niet het rituele Brahmanisme pakt. Dan is het net of een kleuter die nog niet kan rekenen een professor in wiskunde iets wil onderwijzen met de instelling ” ik moet die arme man redden”. Ondanks al hun Goden gelijk de Engelen schare in het Christendom komen ze op het concept van een oorzaakloze oorzaak uit waaruit alles voort komt. Echter zijn niet zo lomp om dat te benoemen en al helemaal niet om dit Iets, met armen en benen te omschrijven gelijk een Big Daddy figuur. Ze houden het op “niet dit en niet dat” Hun tijdperken in de cosmology staan momenteel het dichtste bij wat de astro fysica momenteel uitrekent. Dus niet in zeven dagen hoewel dit ook een metafoor kan zijn waarvan de sleutel kwijt geraakt is. De hete kolen van het concept van reïncarnatie wat het Christendom onder het tapijt geveegd heeft wordt nu onder de schuilnaam van Christian science uit het vuur gehaald om de boel te redden. Er komen steeds meer clips op YouTube waarin men in de Bijbel toespelingen hierop vind. Ik heb er zelf ooit één gelezen waarbij ik het intuïtief aanvoelde .

  Ik weet niet of je het verhaal van Appolonius van Tyana kent deze heeft veel parallellen met Jezus echter door de kerk uiteraard bestempeld als iemand die een verbond met de duivel had. Alsof de duivel iets is wat buiten ons is en niet net zoals de Goddelijke vonk ook in ieder mens schuilt.

  Nu een ander aspect de hervormers zoals Jezus en Boeddha voor hem hadden beide een “inner circle” van volgelingen en spraken voor de massa in parabellen. Waarom, wat was er dat verborgen moest blijven? Ook de ingewijde in de mysteriën hadden een eed met de dood als straf. Het antwoord is dat je geen parels voor de zwijnen moet gooien. Je ziet het bijna overal terug in religies er is een buitenkant of kaft voor het volk en de verborgen kennis voor diegene die er aan toe zijn. De meeste mensen vliegen elkaar in de haren met de kaft of de buitenkant. Hier heb ik lang over nagedacht en zie nu in dat als je de werking van de Kosmos door hebt je dat via de magie of wat ik toegepaste kennis van de werking van de kosmos noem, kan ge- en misbruiken. De lijn tussen witte en zwarte magie is als de snijkant van een mes namelijk flinterdun.

  Als je echt zou zoeken dan raad ik je aan je niet te vast aan de Bijbel te klampen en je open te stellen. Er waren al mensen die voor de Bijbel in de huidige vorm bestond een uitweg gevonden hadden. Als je de Hindoe verhalen kent dan zal je zien dat deze heel veel parallellen met de Bijbelse verhalen hebben inclusief het verhaal van de zondvloed in wat men de Matsa (vis) avatar noemt. Deze was één van de manifestaties van Vishnu. Ook daar gelijk aan Israël en Europa hebben de priesters geleidelijk de boel ge- en verdraaid voor zelf behoud. Bij de Joden waren de priester uit de lijn van Levi. Eerder werd je een Brahmaan wat tweemaal geborene betekende door het pad te lopen en de “kloof” te overbruggen. Dezelfde kloof van Parsival uit de Graal verhalen en meerdere gelijksoortige toespelingen. Er zijn momenteel Brahmanen met de familienaam Adikhari. Eerder was dat een aanduiding voor een volgeling van een Guru die capabel werd geacht om de diepere mysteriën te kunnen bevatten. Kortom Brahmanen werden eerder Brahmaan door verdienste dat later via geboorte werd gekaapt.
  De slang in de put uit de Noorse verhalen is vergelijkbaar met de Kundalini slang van de Hindoe. Het boek over nummers in de Bijbel is vol met comische verborgen wijsheid maar wie heeft nog de kennis en de sleutel? Diegene die ze hebben zullen dat nooit aan de grote klok hangen en alleen doorgeven aan diegene die geschikt zijn.
  Ik zie dus de Bijbel als iets wat leerzaam en inspiratie kan geven maar niet als het enige ware woord van een Big daddy figuur. De Bijbelse God is als je genoeg doorspit is verbonden met de maan en een oorlogszuchtig type. Als je God met de eigenschappen Omni- present Al wetend en al powerful oppakt en doorgrond . Dan word het in één keer heel simpel. Dan is God in iedere vezel in het lichaam, doordringt en bezielt de atomen , electronen de verschillende ethers in de gehele kosmos. Dat sluit wel goed aan bij de pagan kijk dat alles bezielt is maar met een verschil in bewustzijnsniveau. Via die visie kan iedereen wat hij opschrijft claimen dat het door God was doorgegeven of geïnspireerd werd. Dus dan is de Bijbel als woord van God te accepteren maar ook een scribble of doodle op papier. Een Jain in India zal je op de vraag wie God is antwoorden Ik ben God.

  Even lekker relativeren .
  Is God afhankelijk van de mode of beter veranderen de mensen hun beeld van God als een Big daddy naargelang de trend van de tijd. Als eerste is God als een Big Daddy figuur geschiedkundig nog vrij jong. In ieder geval wel vanaf van de tijd dat er goud en een troon bestond. Heeft God nog sandalen en van welke fabrikant Adidas of Nike? Tegenwoordig is men al zo gek dat het verschil tussen man en vrouw niet meer genoemd mag worden wat gebeurt er dan met hun eventuele geaccepteerde God. Zegt straks de Amerikaanse president en de priester “May It bless you” en is dat dan misschien dichter bij de waarheid?

  Ik kwam deze week uit bij een clip over Zen waar ik zelf als diepe denker iets mee kan en dacht aan jouw en mijn eerdere opmerking dat jij waarschijnlijk met al je Bijbelkennis in een groot gat zou vallen als je met Zen zou beginnen ik plak de link hieronder het duurt maar tien minuten ik hoop dat je die op de Zondag als je geen profane dingen zou doen wel kan vrijmaken.

  https://m.youtube.com/watch?v=thbAe85Azlc

  Wist je dat als je Pythagoras je als leerling aanvaardde je vijf jaar niet mocht praten?
  Is dat niet een hel voor jouw.? Zelf ben ik met een doofstomme vrouw getrouwd en woon wat achteraf in een andere cultuur ik praat het minimale wat nodig is Door ervaring kan ik nu snappen waarom deze eis er was. Het helpt je innerlijke stem te laten praten en geeft heel veel rust. Voor de rest heb ik nog veel te leren en wil dat ook.
  Wat denk je, zou Jezus al deze nu zou leven ook een website hebben? Zover ik weet hebben hij en Boeddha niets op schrift achter gelaten. Misschien wilde ze bomen of papyrus sparen vanwege de klimaatsverandering. Wel diegene die na hun kwamen en allemaal beter wisten wat ze gezegd hadden en bedoelde met als gevolg moord en doodslag en duizenden sektes. Was Jezus een Christen of iemand die zijn Christos/Krishna natuur ontwaakt had was Boeddha een Boeddhist of iemand die de Buddhi natuur in de mens ontwaakt had

  De Zondag in de Christelijke cultuur was de hersenspoeldag je was bijna verplicht om naar de kerk te gaan omdat je anders via de sociale controle of de Geestelijke Gestapo uit de gemeenschap verbannen kon worden.
  Ik kom zelf uit een Rooms Christelijk en Protestants nest. Ik heb enige jaren als duiker aan de Oosterscheldekering gewerkt. Daar kreeg ik met Strenge Gereformeerde mensen te maken. Ik had respect voor een man die er niet onderuit kon om een keer op Zondag een dienst te draaien en toen vroeg of het geld van die dag aan het kerkgenootschap overgemaakt kon worden. Praktijk en theorie of “Walk the Talk” is iets wat ik zelden tegenkom. Ik heb later ingezien via de reïncarnatie leer dat je in een land kan reïncarneren omdat je bepaalde dingen wil doen, leren of oplossen, en dat je dan het geloof wat men daar heeft op de koop toeneemt en er niet zo hard aan trekt. Mijn ouders maar waren niet fanatiek en drongen ons niets op. Behalve dan in onze jeugd naar de kerk gaan maar dat was vanaf ongeveer16 jaar ook over.

  Ik ben nergens lid van heb het Bisdom waaronder ik zat verzocht om mij uit hun registreer te halen. Met de motivatie dat Jezus mijn held was in mijn jeugd maar ik niet met hun instituut geassocieerd wil worden. Ik heb geen Guru’s bezocht of in kloosters mijn heil gezocht ook niet trappistenkloosters. Ik houd alle opties open omdat ik nog niet de antwoorden heb. Ik heb wel veel affiniteit met de Eastern mind en de diepere filosofische concepten. Ik claim niets het enige wat ik honderd procent zeker weet is dat ik net als jij een van de vele manieren ben waardoor de Kosmos of God indien je wenst zich manifesteert.
  Ik hoop dat ik je niet te hard gekieteld heb veel succes met wat je doet. Je steekt je nek uit voor anderen en hebt zelf aan de lijve ondervonden hoe de vork in de steel zit dat respect blijf ik hebben voor jouw. Ik denk dat de Bhagavad-Gita je goede inspiratie kan geven op dit moment waarin Krishna uitlegt aan Arjuna dat oorlog soms onvermijdelijk is en je toch onthecht kan blijven. Voor mijn gevoel zitten we in een gelijksoortige cyclus als in de Mahabharata oorlog tussen goed en kwaad. Wat er nu gaande is heeft “Bijbelse proporties”.
  Nogmaals veel succes.

  1. Correctie
   “Het boek over nummers in de Bijbel is vol met comische verborgen” ik bedoelde Kosmische. Verder hoop ik dat de je andere errors doorziet je bent op het schrijf vlak een prof ik een amateur.

  2. Mooi stuk tekst, Marinus.
   Ik herken veel in wat je schrijft. Ben zelf zo een jaar of 10 met non-dualisme aan de gang. Dat is voor mij een uitstekende relativistische tool, maar gek genoeg ook één die de Bijbel nóg sterker laat uitkomen. En het leidt wérkelijk tot geestelijke openbaringen, dat non-dualisme. Lekker praktisch vind ik het ook. Ik vind dat een mens in ieder geval zijn eigen geest moet kennen en een beetje onder controle moet hebben. De geest (ego) is niet de meester, dat is de ziel, de hoop, en je weet wel, die aandacht voor het goede. (sommige noemen het de levensvreugde, de naastenliefde, de dankbaarheid voor het ‘er zijn’, het heerlijke bewustzijn zelf, de bron.)
   Ja, ik spreek vaag. Maar hopelijk komt het gevoel over.
   Het zich bewustzijn van het leven zelf, het wonderlijke dat de natuur (wij o.a.) zichzelf, bewust-geworden, aanschouwt en zegt: hé dat ben ik, vlees en bloed, levend met een geest. Stof was ik, maar nu, geboren uit die de mens, via het eeuwige zijnde leven, het altoos bestaande universum aanschouwend, een wonder ben ik nu. Een wonder omdat ik me van mezelf bewust ben.
   Maar ja. We moeten ook eten en drinken. Dus dat houdt me weer met beide voetjes op de grond. Maar toch, ik irriteer me soms wel aan zelfzuchtige domheid van rijkgeworden oplichters die mij de wet willen voorschrijven. Want als je dat wonder aanschouwt, dan zou je minstens dankbaar kunnen zijn en geen ploert.

   Maar ja. Dat houdt wel weer leven in de brouwerij, al die verschillende bewustzijnsnivo’s. En, als je Hem wilt kennen dan zul je schoon moeten zijn, lijkt mij. Gelouterd door deze hel op aarde. Dat denk ik ook.
   Wil je wijs zijn, dan is verdriet de snelle weg.

   Maar als iemand met Hem wil wandelen dan zou hij gelijk aan Hem moeten worden, al is het maar een vonkje, zoals de Gita zo mooi leert.

   Vooralsnog wens ik een ieder zelfverlichting.

 3. In de Theologie zien theologen twee soorten wetten. Enerzijds de ‘ceremoniële wetten’ en de Tien Geboden. In deze context zie je ook dat Paulus doelde op de ‘ceremoniële wetten’, want door het offer van Jezus hoefden geen lammetjes meer geslacht te worden.

  De Tien Geboden zijn nooit afgeschaft. Dit is immers de praktische vertaling van de liefde voor God en je naasten.

  Daarnaast is de Bijbel geïnspireerd door God zelf, God zal in dat opzicht zichzelf nóóit tegenspreken. Er is maar één Waarheid.

 4. Hoi Rypke,

  Ik lees Jacobus en zie het volgende:
  5 Komt iemand uwer wijsheid te kort, hij vrage die van God, die haar aan allen geeft, eenvoudigweg, zonder verwijt; en zij zal hem geschonken worden.
  6 Doch hij vrage ze gelovig, zonder enigen twijfel te koesteren; want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee, die door den wind heen en weer geslingerd wordt.
  7 Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen,

  Vragen en geloven dat je het ontvangt. Zonder te twijfelen dus! Daar gaat het om, om proberen het minstens te geloven! Je geloof is je eigen sleutel.

  Het lijkt erop dat als je God iets verzoekt, je het in principe krijgt, maar je moet het wél geloven. Dat staat wel vaker in de Bijbel: (Mattheus 6)
  31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. 33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. 34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; [elke] dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.

  Het gaat om geloven. Steeds vraagt Jezus of ze Hem geloven. Want als je geloof nog klein is kun je al wonderen doen, laat staan als je écht gelooft. Er staat ook geschreven dat als je Hem om iets bidt, en je gelooft dat je het krijgt, dan krijg je het ook.

  Verder zie ik het zo dat als je goed bent voor de ander, dan ben je in wezen goed voor jezelf. Je hoeft niet aardig te zijn voor die ander, maar voor jezelf. Geloof is dus niet voor die ander, maar voor jezelf. Het is ook een vorm van eigenliefde misschien, en dat is goed. Want als je al niet van jezelf houdt; een schepping van Hem, hoe kan Hij dan van jou houden? Vraag je Hem vergeving, dan vergeef je jezelf. En dat is goed. Wie zo Goddelijk wil zijn, gedraagt zich aldus en hem zal gegeven worden. En aangezien God de liefde Zelf is, (vind ik) is het eigenlijk niet zo moeilijk om Hem te danken en te vragen.

  Zo kún je het toch ook interpreteren? Het blijkt ook nog eens erg gezond te zijn om geen haat of onrecht mee te dragen. Zo bezien is dat ook wel wijs.
  Ergo, men kan het als Goddelijke gebruiksaanwijzing om gelukkig en gezond te zijn en te blijven. (Wat ik wel wat jammer/apart vind is dat veel gericht is tegen de 12 stammen. Of het moet zo zijn dat wij dat wellicht zijn. Immers, want Hij zegt, mijn kudde hoort mij, omdat ze van mij zijn, anderen horen dat niet. Dus wellicht zijn de 12 stammen in Europa en daarom worden we zo behandeld als we behandeld worden tegenwoordig, maar verstaan zijn dus woord wel. Dat denk ik wel eens.)

  1. Aanvullend.
   Dat doet me ook denken aan het omgedraaide van wijsheid. Bijvoorbeeld door je door mensen te laten bedanken of te laten eren. Dat is fout, omdat dat God de kans ontneemt jou te danken en te eren. Daarom zegt Jezus ook maak geen schatten op de aarde. Laat je rechterhand niet weten wat je linker geeft, wees niet ijdel of trots. Laat God wat van God is.
   Men kan een krediet bij Hem opbouwen.

   Dus ijdelheid is op zich niet fout, maar wel een beetje erg dom. Of hebzucht is ook een beetje dom. Of zondigen. Dan bouw je geen krediet op maar andersom, je raakt jezelf een beetje kwijt.
   Daarom zegt Jezus dat zondigen tot de dood leidt. En zonder zonde is er het eeuwige leven, zegt Hij.

   1. Beste Antisoof
    Zoek en Gij zult vinden is een spreuk wat de kern pakt. Als je echt vanuit je hart zoekt komt vanzelf op je pad wat op dat moment het beste is voor jouw. Ik heb daar best wel wonderlijke ervaringen mee gehad en nog .

    Ten eerste als ik niets om Rypke zou geven dan zou ik geen comment geplaatst hebben. Ik ageer ook op zijn manier om mensen met een andere insteek voor schut te zetten. Niet alleen op deze site maar ook in de sociale media Zo heeft hij het over Yoga matjes types en de Theosofische beweging (niet Theologie ) als een New Aga beweging weg te zetten met bepaalde ondertoon. Terwijl hij vergeet dat het Rooms Christelijke geschiedkundig niet zo oud is en destijds ook een New Age beweging was. De grote Truc die deze sekte uithaalde in Jezus te kapen. Door te vertellen dat hij de enige zoon van God is en dat wat hij deed niet voor de gewone man weggelegd was. Ik kan juist relativeren doordat ik me niet in box heb laten duwen of lokken en me open gehouden heb om verder te snuffelen. Het credo van het Christendom was Bid en werk ofwel de priester hield je dom en de werkgever arm. Dat is de succesformule om een Imperium te bouwen en niet nieuw. Het is nu “het einde der tijden” van het religieuze Christendom niet Jezus maar het instituut. Dit was het Vissen tijdperk. Ik maak een onderscheid tussen religie en spiritualiteit. Als je het Tibetaans Boeddhisme pakt en de Roomse kerk dan zal je opmerkelijk veel parallellen zien. Een feodaal stelsel. De Dalai Lama is de Paus en dan heb je Rinpoche of Kardinaal en nog wat titels of posities. In beide werden de hogere rangen meestal bekleed door de rijkere adellijke families die konden lezen en schrijven en bezit hadden om de kloosters en de relikwieën te sponsoren. Zo is er een bot van Boeddha bewaart. Dus ik waarschuw je wordt nooit een Heilige want je volgelingen zullen je lichaam in stukken scheuren om het te gaan aanbidden in processies in plaats van zelf het pad te wandelen. In Venetië werden er jochies uit de adel en rijke Koopmans gezinnen onder de twintig jaar al Kardinaal gelijk in Tibetaanse kloosters bepaalde kinderen werden gekozen via de lama’s. Dit soort zaken zijn door de nieuw golf van internet informatie nu beschikbaar wat gelijk de drukpers een nieuwe uplift in het collectieve bewustzijn teweeg bracht, het is echt geen toeval.
    In de filmserie Starwars zijn drie van die aparte wezens die van roddel houden en via slinks praten hun zin krijgen. Ze doen de uitspraak” you humans are so gullible” Jullie mensen slikken zo makkelijk” Kijk wat er nu in de Corona tijd gebeurt. Gevaccineerde verketteren de ongevaccineerde en wensen elkaar de dood en worden zelfs uit hun kerkgemeenschap verstoten of genegeerd, ook politici in de media die elkaar dood wensen. Hoever staat dit af van religie die de mensen tweeduizend jaar opgedrongen kregen toen het een staatsreligie werd onder Constantijn. Alles wat tegengas gaf verketterde of uit weg ruimde en er nu nog mensen zijn die denken dat hun Geloof wat niet zeker weten is het beste is en elkaar naar de strot vliegen en zodoende aan de boodschap voorbijgaan.

    Momenteel maakt religie of geloven dat het zo is plaats voor een meer persoonlijk onderzoeken naar wat er is. ofwel de “Mens ken uw zelfde” manier weer oppakken. .
    Dat begon weer op te leven in de zestiger jaren toen de mensen erachter kwamen dat verlichting en wat Jezus en Boeddha bereikt hadden voor ieder mens toegankelijk is. De hippies aan de voeten van de Goeroes.
    Dit Mens ken uw zelfde pad
    kan, nu in Europa omdat de tijd ervoor rijp is . Als je dat in de tijd waarin de kerk volledige macht had zou doen dan zou je op de brandstapel gaan als je zou bewijzen dat je ook zonder dat systeem bijzondere gaven zou kunnen verkrijgen of zou beweren dat je ook zonder de dogma’s en geschriften God zo je wil kan vinden en ermee versmelten. Dan was de vaste reactie dat je een verbond met de duivel gemaakt hebt
    Daarom is door de kerk voor een God buiten jezelf gekozen en de Big Daddy rol toebedeeld kreeg en Jezus als enige die wat hij deed kon doen werd gepredikt. .
    Ik ben 64 heb tot mijn 33ste me nooit met dit soort zaken bezig gehouden. Ik zat in de Techniek en was een nuchtere Rotterdammer. Heb negen jaar als duiker gewerkt in sluizen de bouw van metro en verkeerstunnel wrakberging offshore en een flinke tijd aan de Oosterschelde werken. Dat waren mijn Cowboy jaren echter het lot of beter voorbeschikking stuurde me andere paden in. Mijn hart en intuïtie gaf de hoofdlijn aan en via verstand en de voorzienigheid (hulp van begeleiders of Engelbewaarder zo je wil) werd datgene dan ook verwezenlijkt of gemanifesteerd wat ik nodig had. Elke baan waarop ik solliciteerde kreeg ik. Waarschijnlijk omdat mijn hart en intuïtie niet het ego of carrière planner de baas was en nog is. .

    Ik ga nu niet teveel kissebissen over de Bijbel en of de Elohim (el-ites) in oorsprong meervoud was dus Goden of God en vele zaken die nu boven water zijn voor diegene die zoekt. Omdat ik niet de poten onder de stoel van diegene die er devoot en serieus mee omgaan onder hun stoel weg wil zagen. Dan zou ik bad karma maken wel af en toe een speldenprik naar mensen die dit gaan uitdragen naar andere en het als hun en enige waarheid verkopen en het publieke domein opzoeken. Er is geen religie boven waarheid was een spreuk van de Maharadja van Benares. Benares aan de Ganges in India wordt als de oudste nog bevolkte stad in de wereld beschouwd. Het Hindoeïsme was (het wordt minder door politiek) heel tolerant en heeft veel verschillende kleuren op haar schilderspallet. Inclusief de oude geschriften waarin gezegd wordt dat als je de Goden aanbid jezelf een slaaf van de Goden maakt Ik zit nu in een periode waarin ik weet dat ik reeds eerder in deze cultuur heb geleefd ook het Boeddhisme heb ik reeds ervaring mee gehad.
    Ik ben als voorbeeld driehonderd jaar gelden als monnik uit Tibet gevlucht omdat ze me wilde vermoorden voor mijn mening. Ooit was de Dalai Lama in Nederland en een kennis vroeg of ik zin had om mee te gaan. Als goede zuinige Hollander vroeg ik hoeveel het kostte, ik dacht iets van 125 gulden. Ik antwoordde wel als het de bedoeling is dat ik de Dalai moet zien dan kom ik hem wel tegen. Later kwam ik erachter dat ik in een eerder leven dat feodale Lamaisme aan de kaak stelde gelijk wat je in de Roomse kerk ziet. In Tibet en Europa zijn beide de leringen van een persoon die het maximale bereikbare in een mens verwezenlijkt hadden samengesmolten met de oude sjamanisme of pagan rituelen en gekaapt door de elite. El van Elite komt van Elohim de Goden waarna door vermenig (de wachters uit de lucht) met de mensen de halfgoden en later de Koningen en de Adel over de hele wereld hun stamboom naar terug voeren.
    Kerstmis is de geboorte van de zon (het licht) wat rond die tijd drie dagen op dezelfde hoogte staat of dood is en dan weer gaat klimmen of geboren worden op Kerstdag. Dit gaat terug naar onder andere Egypte. Ik kan nog veel meer Christelijke rituelen met een pagan historie of plaatsen met kerken op oude pagan plaatsen noemen. Priesters met hun mantra’s en mandala’s of deze nu in het Latijn Sankriet of eender welke taal, zijn eigenlijk met magie bezig. Magie de kennis van de invloed van spreuken en rituelen en dat als tastbare of waarnemeembaar zaken te manifesteren. Pagan lijkt een barbaarse en bijgelovige connotatie te hebben. Ik zie het eerder als een meer holistische kijk. De indiaan in Amerika hebben het over The Great Spirit. Ik vind dat ook een mooie benaming. Deze kennis liep uit de hand en verviel teveel in zwarte magie Toen werden de deuren voor het grote publiek gesloten en via de mysterie scholen onderwezen later kwam religie de zaak overnemen. Dat sloeg weer teveel door naar de andere kant. En nu zitten we in een fase dat er mensen komen en al zijn die buiten religie om weer als voorbeeld gaan dienen. De mensen gaan steeds meer zien dat iedereen iets unieks heeft en dat we tesamen een organisch geheel zijn. Het is de tegenkracht van van een feodaal systeem en mechanistisch denken vanaf laten we even gemakshalve Newton nemen. En als er één schaap over de dam is dan volgen er meer. We zijn namelijk allemaal ondergeschikt aan een momenteel veel te veel onderbelicht aspect namelijk een evolutionaire stroming en cyclische stadia . Zoals opkomst bloeien ondergang van Imperiums of sociale stelsels en op kleine schaal jeugd volwassenen en ouderdom.

    Even een zijstaat. We zijn momenteel via genetische manipulatie instaat om de mens een “upgrade” of naar ons ideaal te kweken of te scheppen dus voor schepper spelen . Net als een timmerman een meesterwerk schept
    In de Sumerische teksten komt dat ook naar voren namelijk dat de God Enki de wezens die op aarde rondliepen via zijn genen een upgrade gaf hij ging zelfs zover dat hij ze het denkvermogen gaf gelijk dat van de Goden. Er werd toen door de andere Goden gezegd dat ze niet voor schepper moesten spelen. Ze accepteerde dus iets waar ze zelf ondergeschikt aan waren. Enki heeft veel gelijkenissen met Lucifer(de schenker van het licht) en Prometheus.
    De laatste twee werden ook als afvallige van de club gezien die hun positie in gevaar zagen komen als de mens de raadsels zou oplossen. Er is een Hindoe verhaal over de Goden die de sleutel tot de grote raadsel wilde verstoppen maar bij elke keuze kwam er ééntje die vond dat we het daar zouden vinden, toen werd besloten om de sleutel in ons zelf te verstoppen daar zouden we als laatste naar gaan zoeken.

    Stel dat er deze uber mensen er zijn en tussen ons rondlopen er dan een ramp gelijk de zondvloed komt en we een soortgelijke cyclus hebben. Zal men dan deze aan een “made scientist,” toeschrijven die voor scheppers wilde spelen, of als de schepper zelf verkocht gaan worden. Misschien dat Jehova dan Gates of Musk heet. Ze worden al als een soort God in de media geprojecteerd.
    Zitten dan de mensen dan niet weer op het punt waar misschien het Christendom ongeveer tweeduizend jaar terug heen gestuurd is?.

    Zodra je een richting kiest bind je jezelf, als je alles over boord kan gooien en net zoals jij schrijft het wonder ziet en ervaart (met de toevoeging) alles openlaat dan ben je relatief gezien heel vrij. Ook al zou je in een isoleercel zitten. Krishna Murti noemt het “het land zonder pad”

    Ik heb alles voor mezelf tot de kern uitgepakt. Ik kom tot de conclusie dat veel zo niet het meeste wat ik weet niet van mij afkomstig is maar meer van iedereen iets gekregen of soms opgedrongen, ook datgene wat ik als niet goed ervaren heb kan alleen bestaan omdat er iets niet goeds was. Het enige unieke aan mij en iedereen is hoe ik met alle inputs omga en deze weer als nieuwe outputs aan Het Geheel of zo je wil God teruggeef. Het Ik is dus geen afgescheiden Ik maar meer een focus punt van een organisch iets in een systeem Kosmos wat gemanifesteerd is en nog aan het evalueren is Er blijft wel een persoonlijkheid over.

    Deze omschrijving klinkt droog maar ik stel wel duidelijk dat de Kosmos geen dode materie of leegte heeft en dat alles doordrongen is door een intelligente besturing al je wil mag je dat God noemen. Als je God leest als G voor generatie O voor operatie en D voor destructie. Dan komt het heel dicht in de buurt van de drie hoofd goden in de Hindoe cultuur. Ze zijn een Onafscheidelijke drie- eenheid.
    . De “wetenschap” heeft reeds bewezen dat Darwin er naast zat. Statistiek laat ons zien dat als het allemaal toeval zou zijn je dan ook zou kunnen aannemen dat als er een orkaan door een schroothoop met vliegtuig onderdelen zou razen er een Boeing 747 tevoorschijn kan komen. Kortom ze aanvaarden een achterliggende intelligentie. Ook quantum fysica loopt steeds meer die kant op dat het onder hun vinger weg glipt en steeds weer iets nieuws tegenkomen. Kortom de wetenschap haald zichzelf onderuit en zien in dat de oude geschriften meer waarheid bevatten als ze zouden willen toegeven ook de Bijbel. Zo is Troje ontdekt door iemand die de verhalen van Homerus als echte geschiedenis opvatte. Of je nu een electron of bepaalde fenomeen zoals magnetisme nu wetenschappelijke namen geeft of namen als werkzame delen met een eigen graad van bewustzijn ziet en dat eventueel als goden of bouwers beschouwd dan is dat echt geen overbrugbare kloof. Ik zie in dat de “De Ouden” of onze voorgangers meer wisten dan we ze krediet voor willen geven. We wanen ons in het heden als een veredeld verleden ongeacht of we zelf in periode van verval in een cyclus zitten.
    Het verval van moraal op dit dit moment heeft veel parallellen met Sodom en ……
    Of je de intelligente sturing die overkoepelend is met God wil aanduiden is voor mij geen probleem. Echter als je die God gaat beperken en menselijk wil maken dan ga je al zover differentieren dat je als eerste jezelf al afgesplitst hebt van God of Het Geheel en dan de achterliggende oorzaak God ook nog in een box zet.

    Over non dualiteit. Dat hoor ik tegenwoordig steeds meer Een droomloze slaap is het toppunt nondualiteit. Zodra je wakker bent ontkom je er niet aan dualiteit. Ook in meditatie is een staat van nondualiteit het niet actief deelnemen aan het grote spel. Ik zie deze term meer als een nieuwe jas voor de term Nirvana. Als je non dualiteit zegt wordt het sneller aanvaard als je Nirvana zegt maken de meeste Westerse mensen een emotionele link naar Goeroes en poespas waar ze niets mee kunnen of willen naar gelang hun conditionering. Hoe meer ik onderzoek en ervaar door in een andere cultuur te leven des te meer gelijkenissen ik zie in bepaalde religieuze en filosofische stromingen.

    Over ziel en geest daar ben ik zelf nog niet helemaal uit. Zover ik het nu zie overkoepeld de geest en is de ziel een soort uniek focuspunt waarin de geest zich heeft gedifferentieerd. Het ego associeert zich met dat focuspunt als IK. Als je reïncarnatie kan bevatten dan keert de ziel weer terug in een lichaam . Er is de keuze van vrije wil in dit werkzaam in dit proces. Stel je was Napoleon in een vorig leven en nu een krantenbezorger. Wie van de twee ben je dan?. Reëel gezien de krantenbezorger want zo wordt je ook waargenomen door je omgeving. Als je zegt ik ben Napoleon dan heb je kans dat je in een witte jas in een ambulance wordt afgevoerd. En een volgend leven speel je de rol van een muzikant. De ziel speelt al deze levens als kralen aan een snoer en is op zich niet gefixeerd dus wat ben je dan door de vele eeuwen heen. Een cumulatief geheel van alle ervaringen lijkt me. Ook in dit leven is dat van toepassing dus zonder reïncarnatie op te pakken. Ik kwam ooit iemand tegen die dat onzin vond en mij belachelijk wilde maken, hij had een redelijke sociale positie en deed het in bijzijn van anderen. Ik vroeg hem het volgende. “Kan je herinneringen dat je geboren bent” uiteraard was het antwoord “nee” daarna vroeg ik “hoe weet je dan met zo’n stellige zekerheid dat ervoor niets was misschien wel tot meerdere levens aan toe”? Einde discussie. Als je openstaat heb je meer vrijheid dan zaken in een hoek of box te duwen.
    Als heel diep schouwt dan vervalt Goed en Kwaad en is alles zoals het wezen moet. Alles wat er gebeurd heeft een reden niets gebeurd zomaar. Het is de interafhanklijke keten van oorzaak en gevolg. We creëren onze eigen toekomst in het heden deze komt ons niet tegemoet maar zoeft zachtjes van achteren over je heen.
    PS denk niet dat ik tegen het Christendom of wat er allemaal is ben als het niet bedoeld of toegelaten zou zijn dan zou het namelijk niet ontstaan zijn. Aan alle goed zit wat kwaad en vise versa. Het is een heel groot spel waar we bloed serieus in opgaan. Alles heeft een steentje bijgedragen in de evolutie.
    Groeten.

Laat een reactie achter aan AntiSoof Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *