RWE betaalt boskap Natuurmonumenten: ‘stikstofcompensatie’

De Eemshavencentrale zou vanaf dit jaar voor 15% op hout gaan stoken

Om 30 jaar lang stikstof-verbindingen de lucht in te mogen blazen, betaalt RWE voor de Eemshavencentrale ter compensatie miljoenen euro’s aan It Fryske Gea en Natuurmonumenten. Die kappen daarvoor honderden hectares bos in de Noordelijke provincies en op de Waddeneilanden voor zogenaamd ‘natuurherstel’.

Dat lees je in het Arcadis-rapport (2012) dat Han Vrijling (TU Delft) mij toestuurde als lezer van Interessante Tijden. ‘Natuurherstel’ uit naam van stikstof betekent het vernielen van de bestaande natuur, het kappen van bos, afgraven van de toplaag van grond, plaggen van veen, overal verwaarloosd vee loslaten (begrazing) en het dempen van sloten.

Het beste kan het grondbezit van natuurclubs in de openbare veiling, de Natura 2000-directie bij LNV ontslagen en de 164 miljoen euro jaar-subsidie aan 10 ‘groene’ Postcode Loterij-clubs ingetrokken. 

Schrikdraadbaan dwars door ‘kwetsbare natuur geen toegang’

Ravage in bestaande natuur
De aanname onder ‘stikstofcompensatie’ is dat vegetaties die men ‘natuurgebied’ noemt met Natura 2000-habitatcodes (C1234 enzovoort) sneller dichtgroeien tot grasland, struiken en bos. Omdat ze sneller groeien dankzij meer stikstof, die zou neerslaan uit de lucht. Los van de vraag of die aanname wel klopt, maar 10 jaar ervaring leert dat dit niemand interesseert. Het doel is ‘subsidie’ en ‘baantjes’.

Dus iedere extra stikstofbron heet dan een extra probleem dat gecompenseerd moet. En de veroorzaker van die bron moet dan meebetalen aan dat ‘herstel’, lees ‘subsidie geven voor kapot zagen, maaien, plaggen, grazen enzovoort’.

Op Schiermonnikoog hadden we in 2016 al de ravage bewonderd, die Natuurmonumenten aanrichtte uit naam van ‘natuurherstel’. Een kilometers lang spoor van verwoesting door de ‘kwetsbare natuur geen toegang’, om een schrikdraadhek te kunnen aanleggen. Daartussen moesten dan de Herman Goering-stieren kunnen galopperen (wisenten).

Nadat meerdere wandelaars in andere gebieden door die Goering-stieren op de horens waren genomen, koos Natuurmonumenten op Schiermonnikoog toen voor Generaal Franco-runderen.

‘Begrazing’ is 1 van de subsidiabele ‘stikstof’-maatregelen die ze bedachten, Die aanname staat dus los van de vraag of stikstof ook enig verband houdt met de conditie van hun natuurgebieden. En of die conditie van die gebieden uberhaupt gemeten wordt zoals via vegetatiekarteringen. Het Arcadisrapport op basis waarvan natuurclubs nu RWE-zwijggelden kregen vermeldt dat ook.

Er is geen meetbare invloed, we doen maar wat…

Op Schiermonnikoog was bij toekenning van de RWE-subsidie al 10 jaar geen vegetatiekartering gemaakt, dus ze wisten helemaal niets over enige stikstofinvloed op plantengroei.

Schrikdraadbaan dwars door ‘kwetsbaar gebied geen toegang’

In het Arcadis-rapport NATUURPROJECTEN VAN RWE IN NOORD- NEDERLAND DEELRAPPORT ‘STIKSTOFGEVOELIGE HABITATTYPEN‘ lees je, waarvoor RWE Natuurmonumenten subsidieerde, zodat de Postcode Loterij-miljonairs verder hun mondje houden over deze houtstokende kolencentrale aan de Waddenzee.

RWE moet Natuurmonumenten, Fryske Gea en Staatsbosbeheer miljoenen euro’s betaald hebben als ‘houd je mond’-fonds, nadat de gedeputeerden van Friesland en Groningen hen aan de vergunning hielpen.Dat is logisch, omdat It Fryske Gea vrijwel volledig van de provincie afhankelijk is voor haar inkomsten met 5 miljoen euro subsidie in 2018.

Natuurmonumenten is voor het leeuwendeel van haar inkomsten (50 miljoen van de 100-120 miljoen euro) afhankelijk van het LNV-Ministerie en de provincies. Dus dan werkt zo’n club natuurlijk mee.

Zo moest alleen al op Schier 30 hectare bos sneuvelen vanwege ‘stikstof’, een theoretische te compenseren hoeveelheid, die moet worden afgevoerd in een theoretische hoeveelheid bosopslag, grond enz, waar een theoretische hoeveeld (in mol) stikstof zou zitten:

30 hectare bos kappen op Schiermonnikoog

In Friesland richt It Fryske Gea een ravage aan in de bestaande natuur. Hele boerderijen worden opgekocht en gesloopt vanwege ‘stikstof’ op kosten van RWE. We gaven al vaker aan: ‘natuurontwikkeling’ is een eufemisme voor ‘cultuurvernietiging’.

Hele boerderijen weghalen vanwege ‘herstel grondwaterstromen’…

Zo bericht ook Han Vrijling als aanwonende van de Oude Venen bij Eernewoude. Hij schrijft:

Zo zijn ook in de laatste jaren in Friesland de Kromme Ee en de Oude Venen hersteld door Fryske Gea. Allereerst werd in 2008 het moerasbos langs de Kromme Ee, dat daar staat zolang als ik leef, met wortel en tak uitgerukt. Dat zou nodig zijn om de weidevogels te redden.

Echter in mijn jeugd stonden die bomen er al en toen waren er kieviten. Het is dus niet waarschijnlijk dat de bomen verantwoordelijk zijn voor de huidige achteruitgang.
In de herfst van 2014 zag ik tot mijn schrik grondverzetmachines staan langs de NO-zijde van de polder Laban in het natuurreservaat. Daar werd in het Foekjelan alles met de grond gelijk gemaakt.

Na heel lang zoeken vond een collega van mij het PAS-rapport in het dossier van de Eemscentrale (bijlage). Daarin staat het natuurherstel dat nodig is om de stikstof-uitstoot van de Eemscentrale gedurende 30 jaar te compenseren.

Boskap op Ameland door Staatsbosbeheer vanwege ‘stikstofcompensatie’

Let op, daarbij wordt een veiligheidsfactor van 30x tot 160x (tabel 3) toegepast! Een simpele ingenieur denkt dan dat er plaats is voor nog eens 29 centrales of met veiligheidsmarge voor 15 extra. De RvS stelt dat PAS een voorschot op de toekomst neemt, dat lijkt mij niet juist, de komende dertig jaar zijn al ‘’gecompenseerd’’

In het PAS rapport staan o.a. de plannen voor de Oude Venen per gebied uitgewerkt. De afgelopen jaren zijn al die gebieden ‘’hersteld’’ op de bekende wijze: alle bomen en struiken verwijderen en het veen afplaggen.

Ik heb een foto-rapportage gemaakt van de uitvoering van dit ‘natuurherstel’ in de diverse moerasgebieden van de Oude Venen (bijlage).Dit soort natuurherstel zal u bekend zijn, maar misschien verrast het uitgebreide herstel van de oude Venen u toch.

Bijzonder is dat een van de activiteiten “het leeg vissen van geïsoleerde petgaten’’ betreft. In werkelijkheid gaat het om het isoleren en leegvissen van petgaten. Op tal van plaatsen zijn houten damwanden geslagen in vaartjes om de petgaten te isoleren. Vervolgens zijn ze leeg gevist. Een oplettende kijker kan de damwanden op Google Earth zien.

Voor mij als waterbouwer is de grootste ironie dat Fryske Gea nu twee plassen heeft drooggelegd (derde is volgens mij mislukt) ter ’’herstel van de natuur’’ (zie de rapportage).

‘Natuurherstel’ Schiermonnikoog…

Wetenschap met Hollandse koopmansgeest
Die ruime veiligheidsfactor die ze toepassen, die is er uitsluitend om de natuurherstellers meer werk te kunnen geven. Immers, elders in het rapport schrijft Arcadis al dat de theoretische extra stikstofdepositie maar 1,3 mol per hectare is.

Dan zou er dus helemaal geen compensatiesubsidie nodig zijn, waar het Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Fryske Gea om is te doen.

Maar blaas je die depositie met een factor 30-60 op, dan heeft de gesubsidieerde natuurherstel-industrie een groter excuus om bos te kappen. Het opblazen van stikstofrisico voor ‘natuur’, heeft dus een commerciële component. Wetenschap op basis van Hollandse koopmansgeest. Omdat natuurclubs nooit om wetenschap of feiten geven, ze bestaan uitsluitend voor de subsidies.

Schapen Eemshaven

Dat is ook handig, nu RWE met de Eemshavencentrale overstapte op de bijstook van hout. We rekenden voor dat ze voor de 960 miljoen euro SDE+subsidie die ze daarvoor kregen van Sandor Gaastra, de directeur-generaal bij het Ministerie van Klimaat, tienduizenden hectares bos moeten stoken. Het meeste daarvan zal uit Amerika komen en Litouwen. Voor het klimaat.

250 kilometer verder, bruinkoolmijnen open voor Duits energiebeleid

Natura 2000 = anti-wetenschappelijk bedrog
Even over de grens bij Limburg opende RWE tegelijk honderden hectares aan nieuwe bruinkoolmijnen, zoals bij Garzweiler. Alleen erg slecht geïnformeerde danwel kwaadwillende mensen kunnen geloven dat zoiets gebeurt voor ‘stikstof’ danwel ‘natuurherstel’ of ‘het klimaat’.

Misschien zijn die karakteromschrijvingen wel een accurate weergave van de mentaliteit van modern natuurclub-personeel. Er zit niet 1 goed mens meer bij, zo lijkt het. Want zat er nog wel een goed mens bij, dan had deze zich openbaar uitgesproken tegen dit al jaren voortetterende wanbeleid. Maar dan zal men wel te bang voor het eigen baantje zijn.

‘Natuurherstel’ voor ‘stikstof’ van RWE op Schiermonnikoog

Vanzelfsprekend heeft niemand wetenschappelijk aangetoond dat ‘stikstof’ enig effect had op de ‘herstelde'(lees nu vernielde) habitats. Immers, de natuurlijke staat van natuur in Nederland is bos, in de duinen is dat duinbos en struweel. In ons zeeklimaat groeit alles binnen de kortste tijd dicht. Kale grijze duinen zijn onnatuurlijk gebied, kunstmatig voedselarm gehouden door bijvoorbeeld overbegrazing.

Subsidietabel jaarverslagen ‘Groene 11’ in 2018

Oplossing: het ruimen van de Natura 2000-directie bij LNV
Kortom; het Natura 2000-beleid is gericht op baantjesbehoud en herstel van werkgelegenheid, natuurherstel en soortenbehoud spelen op zijn best de tweede viool. Zie daarover ook mijn bespreking over het vals concrete begrip ‘kritische depositie’, de safe space voor planten. Zoals biochemicus Nico Gerrits al schreef voor Foodlog, dient de voltallige Natura 2000-directie bij LNV ontslagen te worden.

Mijn voorstel zou verder zijn om alle particuliere stichtingen die Postcode Loterij-miljoenen krijgen geen subsidie meer te verstrekken. Mochten zij dan betalingsproblemen krijgen, dan verkopen ze hun grondbezit maar. Natuurmonumenten kan wel gehalveerd, zodat hun organisatie-omvang meer overeenkomt met de halvering van het ledental sinds 2002.

Je kunt Natuurmonumenten opzeggen via 035-6559911

De hele wal kapot gezaagd door Fryske Gea: Bosherstel

Natuurlijk, al het vernielen van de bestaande natuur, dat stamt al uit een rapport in 2012. Maar ook 8 jaar later blijft die werkwijze actueel, want zo werken ze nog steeds. En hier heb ik fotografisch bewijs op Schiermonnikoog hoe zulk ‘natuurherstel’ dan in zijn werk gaat, bevestigd door een Delfts ingenieur-waterbouwer die de ravage in Friesland bij de Oude Venen zag.

Ook It Fryske Gea is een subsidie-geile en leugenachtige prutsersclub, net als Natuurmonumenten. Er zit niet enig goed mens meer bij. Hun nieuwe adjunct-directeur Chris Bakker bazelt ook maar wat over ‘klimaatbuffers’ en ‘kwelders die CO2 opslaan’ om aan meer geld en aandacht te komen. Wie van Friesland houdt, zegt vandaag nog It Fryske Gea op.

Dit snijdt door mijn ziel…Natuurherstel

Zie ook hoe ze het prachtige natuurbos het Wilhelminabos langs de bosrand kapot zaagden, met bakerpraatjes over ‘de insecten’ als excuus. Ze hadden gewoon brandhout nodig. Dus zelfs als ze niet opzettelijk liegen, dan steekt vooral dat het deze mensen totaal niet uitmaakt wat ze doen of zeggen. Als het ze maar voordeel geeft.

Ignorance is strength, zo lijkt het motto bij de Postcode Loterij BV.

5 Replies to “RWE betaalt boskap Natuurmonumenten: ‘stikstofcompensatie’”

 1. Ik geloof je graag, maar voor een slimme leek is dit toch niet te volgen helaas…. Hoe krijgen we een versie die voor iedereen begrijpelijk is…..

  Hartgroet

  1. De samenvatting van 3 regels moet je toch snappen. Of is dat ook al teveel? Wie zich niet wil inspannen heb ik niets te bieden.

   De meeste lezerswanhoop kan voorkomen worden, door in het begin met 1 alinea uit te leggen hoe die stikstofonzin werkt

   “De aanname onder ‘stikstofcompensatie’ is dat vegetaties die men ‘natuurgebied’ noemt met Natura 2000-habitatcodes (C1234 enzovoort) sneller dichtgroeien tot grasland, struiken en bos. Omdat ze sneller groeien dankzij meer stikstof, die zou neerslaan uit de lucht. Los van de vraag of die aanname wel klopt, maar 10 jaar ervaring leert dat dit niemand interesseert. Het doel is ‘subsidie’ en ‘baantjes’.

   Dus iedere extra stikstofbron heet dan een extra probleem dat gecompenseerd moet. En de veroorzaker van die bron moet dan meebetalen aan dat ‘herstel’, lees ‘subsidie geven voor kapot zagen, maaien, plaggen, grazen enzovoort’.”

   Ik mag niet veronderstellen dat een blanco lezer dat weet.

 2. Er komt gelukkig steeds meer weerstand tegen de biomassa/houtkap

  Naast de massale houtkap moet net als hierboven beschreven, de ontwrichting van de gehele natuur aan de kaak gesteld worden.

  https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-maak-einde-aan-belonen-van-houtkap-op-grote-schaal~bbc65377/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

  https://www.climategate.nl/2020/05/arm-diemen-worsteling-groenlinks-met-biomassa/

  De politiek is traag en alleen gevoelig voor heel veel druk.
  Probleem is dat burger niet veel druk meer geeft, die is met het ragfijne super geoptimaliseerde spel van verdeel en heers volledig buitenspel gezet.

  Gelukkig bestaan er nog sites als deze van Rypke

 3. Stukje historie mbt Natuurmonumenten, honderd jaar geleden manipuleerden zij ook al boeren 😉

  “De toenmalige voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, mr. P.G. van Tienhoven, en de toenmalige commissaris der Koningin, mr. dr. A. baron Röell, namen het initiatief om het natuurgebied van de Vereniging Stad en Lande door aankoop veilig te stellen. Door een samenwerkingsverband van Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en de zes Gooise gemeenten, Naarden, Huizen, Bussum, Blaricum, Laren en Hilversum, werd besloten een Stichting Gooisch Natuurreservaat op te richten. De overheid en de Kamer waren bereid de Erfgooierswet…enz.”

  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Erfgooier

 4. Hoe het snoeien/kappen/afplaggen in de natuur bij draagt aan meer stikstofopname uit de lucht is mij nog niet duidelijk.

  Al het snoeihout van It Fryske Gea en Natuurmonumenten dat vrijkomt heeft toch ook gewoon stikstofuitstoot?
  Of is de aanname dat een deel van de stikstof blijft “opgeslagen” in dit snoeihout?
  En dat er ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe groei zodat er extra stikstof kan worden opgenomen in de natuur?

  Volgens mij is het cruciaal om te weten waar al het snoeihout blijft.

  Overigens dank voor het verdiepen in en publiceren over dit onderwerp. De vergunningverlening van de RWE centrale in de Eemshaven is destijds zeer dubieus verlopen, zoals wel meer dubieuze praktijken zijn gefaciliteerd door Groningen Seaports

Laat een reactie achter aan Meijster Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *